Opšte informacije. Panasonic KXTG5511FX, KXTG5521FX

Add to my manuals
16 Pages

advertisement

Opšte informacije. Panasonic KXTG5511FX, KXTG5521FX | Manualzz

Panasonic - Digital Cordless Phone / Digital Cordless Answering System

Uvodne informacije

Opšte informacije

Hvala vam na kupovini novog Panasonic digitalnog bežičnog telefona.

Sačuvajte originalni račun za potrebe servisiranja uređaja.

Serijski broj (sa donje strane baze)

Datum kupovine uređaja

Ime i adresa prodavca

Napomena:

Oprema je projektovana za rad na analognoj telefonskoj mreži.

U slučaju problema, kontaktirajte prodavca opreme.

Za informacije o upotrebi uređaja u drugim zemljama, kontaktirajte dobavljača opreme.

Deklaracija o usklađenosti:

Panasonic System Networks Co., Ltd. izjavljuje da je ova oprema u skladu sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama direktive Radio

& Telecommunications Terminal Equipment (R&TTE) Directive 1999/5/EC.

Deklaracija o usklađenosti za Panasonic proizvode opisane u ovom priručniku može se preuzeti sa web lokacije: http://www.doc.panasonic.de

Kontakt:

Panasonic Tesing Centre

Panasonic Marketing Europe GmbH

Winsbergring 15, 22525 Hamburg, Germany

Sadržaj kompleta

Serija Broj modela Baza Slušalica

KX-TG5511 KX-TG5511

KX-TG5521 KX-TG5521

Razlike u funkcijama

Broj dela

KX-TG5511

KX-TG5521

Broj dela

KX-TGA551

KX-TGA551

Količina

1

1

Br.modela Sistem za odgovor na pozive

Interkom

Između slušalica

*

1

KX-TG5511 -

KX-TG5521 * 1

*1 Interkom razgovor možete da vodite između slušalica (kupite i registrujte jednu ili više opcionalnih slušalica).

Informacije o opremi

Priložena oprema

Broj Deo Količina

1 Ispravljač napona (PQLV219CE) 1

2

3

Telefonski kabl

Punjive baterije*

1

HHR-55AAAB ili N4DHYYY00005

1

2

4 Poklopac slušalice*

2

1

*1 Potražite dodatne informacije o rezervnim baterijama u nastavku.

*2 Poklopac slušalice nalazi se na slušalici u vreme isporuke.

Dodatna/rezervna oprema

Oprema

Punjive baterije

Oznaka modela

P03P ili HHR-4NGE*

1

Tip baterija: - Nikl-metal hidridne (Ni-MH)

- 2 x AAA (R03) za svaku slušalicu

DECT repetitor KX-A272

*1 Rezervne baterije mogu da imaju drugačiji kapacitet od priloženih.

KX-TG5511FX / KX-TG5521FX

Da prošite telefonski sistem

Možete da proširite telefonski sistem uz registraciju maksimalno 6 dodatnih opcionalnih slušalica na jednu bazu (model: KX-TGA551FX).

Opcionalne slušalice mogu da imaju drugačiju boju od priloženih slušalica.

Važne informacije

Za vašu bezbednost

Kako bi se smanjila opasnost od povrede ili oštećenja, pažljivo pročitajte ovaj odeljak pre upotrebe uređaja kako bi obezbedili pravilan i bezbedan rad uređaja.

UPOZORENJE

Napajanje

Koristite isključivo napajanje koje je deo standardne opreme uređaja.

Nemojte da propterećujete mrežne utičnice i produžne kablove. Na taj način možete da izazovete požar ili strujni udar.

Unesite priključak ispravljača napona/kabla za napajanje u potpunosti u utičnicu. U suprotnom, može doći do strujnog udara i/ili rasta temperature.

Redovno čistite prašinu sa ispravljača napona/priključka za napajanje.

Nataložena prašina može da izazove požar.

Isključite uređaj iz mrežne utičnice ako primetite dim, neuobičajen miris ili zvuk. Ovakvi uslovi mogu da dovedu do požara ili strujnog udara.

Proverite da li je dim ugušen i kontaktirajte servisera.

Isključite sa mreže i nemojte da dodirujete unutrašnjost uređaja ako je kućište polomljeno.

Nemojte da dodirujete priključak za napajanje mokrim rukama.

Instalacija

Kako bi sprečili opasnost od požara ili strujnog udara, nemojte da izlažete uređaj vlazi.

Nemojte da postavljate ili koristite ovaj uređaj u blizinu automatski kontrolisanih uređaja (automatska vrata i požarni alami). Radio talasi koje emituje ovaj proizvod mogu da izazovu kvar takvih uređaja.

Nemojte da savijate kabl ispravljača napona ili telefonske linije i nemojte da ih postavljate pod teške predmete.

Mere opreza pri upotrebi

Isključite uređaj sa mrežne utičnice pre čišćenja. Nemojte da koristite tečnosti ili sredstva za čišćenje u spreju.

Nemojte da rastavljate uređaj.

Vodite računa o tome da tečnosti ne dođu u kontakt sa kablom telefonske linije. U suprotnom, može doći do vatre. Ako kabl telefonske linije postane vlažan, isključite ga iz mrežne utičnice i nemojte da ga koristite.

Visok nivo zvuka sa slušalice ili kompleta za razgovor može da izazove oštećenje sluha.

Medicinske napomene

Kontaktirajte proizvođača medicinskih uređaja, kao što su pejsmejkeri ili pomagala za čulo sluha i utvrdite da li su takvi uređaji pravilno zaštićeni od spoljašnjih radio talasa. (Uređaj radi u opsegu frekvencija od 1.88 GHz do 1.90 GHz, a snaga RF talasa je 250 mW (maks.).)

Nemojte da koristite ovaj uređaj u blizini zdravstvenih ustanova ako u blizini ustanove postoje istaknuta obaveštenja da to ne treba raditi.

Bolnice ili zdravstvene ustanove mogu da koriste opremu koja je osetljiva na spoljašnju energiju radio talasa.

Pažnja

Instalacija i premeštanje uređaja

Nemojte da instalirate telefon tokom električne oluje.

Nemojte da instalirate priključke za telefonske linije na vlažnim mestima, izuzev ako je priključak dizajniran za rad na vlažnoj lokaciji.

Nemojte da dodirujete neobložene telefonske žice ili terminale, izuzev ako je telefonska linija isključena na mrežnom interfejsu.

Budite pažljivi prilikom instalacije ili prepravljanja telefonskih linija.

Ispravljač napona koristi se kao glavno sredstvo za prekid napajanja.

Vodite računa o tome da mrežna utičnica bude u blizini proizvoda i pristupačna.

2

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals