Sikkerhedsforanstaltninger. ViewSonic VX2718-P-MHD-S, VX2718-P-MHD

Add to my manuals
42 Pages

advertisement

Sikkerhedsforanstaltninger. ViewSonic VX2718-P-MHD-S, VX2718-P-MHD | Manualzz

Sikkerhedsforanstaltninger

L æs venligst følg ende sikkerhedsforanstaltninger , før enheden tages i brug.

• Behold denne brugervejledning på et sikkert sted for senere reference.

• Læs alle advarslerne og følg alle instruktionerne.

• Sid mindst 45 cm(18") væk fra enheden.

• Sørg for, at der er mindst 10 cm (4") fri afstand omkring enheden, for at sikre ordentligt ventilation.

• Stil enheden i et godt ventileret område. Stil ikke noget på enheden, der blokere varmeafledning.

• Brug ikke apparatet i nærheden af vand. For at mindske risikoen for brand og elektrisk stød, må apparatet ikke udsættes for fugt.

• Undgå at udsætte apparatet for direkte sollys og andre kilder til vedvarende varme.

• Apparatet må ikke opstilles i nærheden af varmekilder, såsom radiatorer, varmelegemer, komfurer og andre enheder (herunder forstærkere), som kan øge enhedens temperatur til et farligt niveau.

• Brug en blød, tør klud til at rengøre kabinettet på ydersiden. Du kan finde

yderligere oplysninger i afsnittet "Vedligeholdelse" på side 33.

• Olie kan samle sig på skærmen, når du rører ved den. Hvordan skærmen

rengøres for fedtede pletter, kan du se i afsnittet "Vedligeholdelse" på side 33.

• Rør ikke på skærmens overflade med skarpe eller hårde genstande, da det kan beskadige den.

• Når du flytter enheden, skal du være forsigtig med ikke at tabe den eller støde mod genstande med den.

• Stil ikke enheden på en ujævn eller ustabil overflade. Enheden kan vælte, hvilket kan føre til skader eller funktionsfejl.

• Placer ikke tunge genstande på enheden eller på tilslutningskablerne.

• Hvis enheden afgiver røg eller en underlig lugt, eller støjer unormalt meget, skal du øjeblikkeligt slukke for den og kontakte din forhandler eller ViewSonic®.

Det kan være farligt, at blive ved med at bruge enheden.

• Forsøg ikke at omgå sikkerhedsforskrifterne til pol-stikkene og til jordforbindelsen. En polariseret stik har to stikben, hvor det ene er bredere end det andet. Et stik med jordforbindelse har to stikben og et tredje jordforbundet stikben. Det brede stikben og det tredje stikben er til gavn for din sikkerhed.

Hvis stikket ikke passer i stikkontakten, skal du købe en adapter. Forsøg aldrig at tvinge stikket ind i stikkontakten.

3

• Når stikket sluttes til en stikkontakt, må stikbenet til jordforbindelsen

ALDRIG fjernes. Sørg for at stikbenet til jordforbindelsen ALDRIG

FJERNES.

• Beskyt ledningen, så den ikke trædes på eller klemmes, især ved stikområdet og der, hvor ledningen kommer ud af enheden. Sørg for, at stikkontakten er i nærheden af udstyret, så den er let tilgængeligt.

• Brug kun tilbehør/udstyr, der er specificeret af producenten.

• Hvis der bruges en vogn, skal du være forsigtig, når du flytter vognen/udstyret, for at undgå skader hvis det vælter.

• Tag stikket ud af stikkontakten, hvis enheden ikke bruges i længere tid.

• Alle reparationer skal udføres af kvalificeret servicepersonale. Enheden skal repareres, hvis den beskadiges på nogen måde, såsom:

ͫ Hvis ledningen eller stikket beskadiges

ͫ Hvis væske spildes på eller genstande kommer ind i enheden

ͫ Hvis enheden udsættes for fugt

ͫ Hvis enheden ikke fungerer normalt eller er blevet tabt

• BEMÆRK: HVIS ØRE- ELLER HOVEDTELEFONER BRUGES PÅ EN HØJ LYDSTYRKE I

LÆNGERE TID, KAN DET FORÅRSAGE HØRESKADER/HØRINGSTAB. Hvis du bruger

øre- eller hovedtelefoner, skal du juster lydstyrken til et passende niveauer, ellers kan det føre til høreskader.

• BEMÆRK: SKÆRMEN KAN OVEROPHEDE OG LUKKE NED! Hvis enheden automatisk lukker ned, skal du tænde for skærmen igen. Når du har tændt skærmen igen, skal du ændre skærmens opløsning og opdateringshastighed.

For yderligere oplysninger, bedes du se brugervejledningen til grafikkortet.

4

Indhold

Sikkerhedsforanstaltninger ......................................... 3

Introduktion ................................................................ 7

Pakkens indhold......................................................................................................7

Produktoversigt ......................................................................................................8

Set forfra og bagfra ................................................................................................. 8

I/O-porte ................................................................................................................ 8

Første opsætning ........................................................ 9

Montering af stativet ..............................................................................................9

Montering på væggen ..........................................................................................10

Brug af sikkerhedshullet .......................................................................................11

Tilslutning af enheder til din skærm .......................... 12

Strømtilslutning ....................................................................................................12

Tilslutning af eksterne enheder ............................................................................13

Sådan bruges skærmen ............................................. 14

Sådan justeres synsvinklen ...................................................................................14

Justering af skærmens hældning ........................................................................... 14

Sådan tændes og slukkes enheden ......................................................................15

Quick Menu (Hurtigmenu) .................................................................................... 16

Genvejsknapper .................................................................................................... 17

Sådan konfigureres indstillingerne .......................................................................19

Generel betjening .................................................................................................. 19

Skærmmenuens (OSD) menutræ .......................................................................... 21

Bilag .......................................................................... 25

Specifikationer ......................................................................................................25

Ordliste .................................................................................................................27

Fejlfinding .............................................................................................................31

Vedligeholdelse ....................................................................................................33

Generelle forholdsregler ....................................................................................... 33

Rengøring af skærmen .......................................................................................... 33

Rengøring af kabinettet......................................................................................... 33

5

Oplysninger om service og lovgivning ........................ 34

Overholdelsesoplysninger ....................................................................................34

RoHS2-overensstemmelseserklæring ................................................................... 34

Begrænsning af farlige stoffer i Indien .................................................................. 35

Bortskaffelse af produktet, når det er brugt op .................................................... 36

Oplysninger om ophavsret ...................................................................................37

Kundeservice ......................................................................................................... 38

Begrænset garanti ................................................................................................. 39

6

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • 165Hz refresh rate for smooth gameplay
  • 1ms (MPRT) response time for precision
  • AMD Adaptive Sync prevents screen tearing
  • Full HD resolution for high detail

Related manuals