BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT. Aeg-Electrolux HK634020FB


Add to my manuals
60 Pages

advertisement

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT. Aeg-Electrolux HK634020FB | Manualzz

6 www.aeg.com

miek. Til deze voorwerpen altijd op als u ze moet verplaatsen op het kookoppervlak.

2.3 Onderhoud en reiniging

WAARSCHUWING!

Risico op schade aan het apparaat.

• Reinig het apparaat regelmatig om te voorkomen dat het materiaal van het oppervlak achteruitgaat.

• Gebruik geen waterstralen of stoom om het apparaat te reinigen.

• Maak het apparaat schoon met een vochtige, zachte doek. Gebruik alleen neutrale schoonmaakmiddelen. Gebruik geen schuurmiddelen, schuursponsjes, oplosmiddelen of metalen voorwerpen.

2.4 Verwijdering

WAARSCHUWING!

Gevaar voor letsel of verstikking.

• Neem contact met uw plaatselijke overheid voor informatie m.b.t. correcte afvalverwerking van het apparaat.

• Haal de stekker uit het stopcontact.

• Snijd het netsnoer van het apparaat af en gooi dit weg.

3.

BESCHRIJVING VAN HET PRODUCT

1 2

145 mm

180 mm

120/175/210 mm

145 mm

3

3

4

1

2

5

Kookzone

Kookzone

Kookzone

Bedieningspaneel

Kookzone

5 4

3.1 Indeling bedieningspaneel

1 2 3 4 5 6

10 9 8 7

NEDERLANDS

Gebruik de tiptoetsen om het apparaat te bedienen. De displays, indicatielampjes en geluiden tonen welke functies worden gebruikt.

1 tiptoets -functie

Het apparaat in- en uitschakelen

2

3

4

5

6

Een kookstanddisplay

Timerindicatie voor de kookzones

Het timerdisplay

/

Het bedieningspaneel vergrendelen/ ontgrendelen.

De kookstand weergeven.

Geeft aan voor welke zone u de tijd instelt.

Geeft de tijd in minuten weer.

Het verhogen of verlagen van de kookstand.

7

7

De tijd verlengen of verkorten.

/

8

9

10

Kookzone instellen.

Het in- en uitschakelen van de buitenste ringen.

De functie STOP+GO in- en uitschakelen.

3.2 Kookstanddisplays

Display (weergave) Beschrijving

De kookzone is uitgeschakeld.

De kookzone wordt gebruikt.

-

-

De -functie is in werking.

De automatische verwarmingsfunctie is in werking.

Er is een storing.

Er is nog een kookzone heet (restwarmte).

Slot/kinderbeveiliging is in werking.

De automatische uitschakeling is in werking getreden.

3.3 Restwarmte-indicatie

WAARSCHUWING!

Verbrandingsgevaar door restwarmte!

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project