DAGELIJKS GEBRUIK. Aeg-Electrolux HK634020FB


Add to My manuals
60 Pages

advertisement

DAGELIJKS GEBRUIK. Aeg-Electrolux HK634020FB | Manualzz

8 www.aeg.com

4.

DAGELIJKS GEBRUIK

4.1 In- en uitschakeling

Raak 1 seconde aan om het apparaat in– of uit te schakelen.

4.2 Automatische uitschakeling

De functie schakelt het apparaat automatisch uit als:

• Alle kookzones uitgeschakeld zijn (

).

• U de kookstand niet instelt nadat u het apparaat hebt ingeschakeld.

• U iets hebt gemorst of iets langer dan

10 seconden op het bedieningspaneel hebt gelegd (een pan, doek, etc.). Er klinkt een geluidssignaal en het apparaat wordt uitgeschakeld. Verwijder het voorwerp of reinig het bedieningspaneel.

• U een kookzone niet uitschakelt of de kookstand verandert. Na enige tijd gaat branden en wordt het apparaat uitgeschakeld. Zie hieronder.

• De verhouding tussen warmte-instelling en tijden van de automatische uitschakelingsfunctie:

, - — 6 uur

• - — 5 uur

• — 4 uur

• - — 1,5 uur

4.3 Temperatuurinstelling

aanraken om te verhogen. aanraken om te verlagen. Het display toont de kookstand. Raak en tegelijkertijd aan om de kookzone uit te schakelen.

4.4 In- en uitschakelen van de buitenste ringen

Het verwarmingsvlak kan worden aangepast aan de grootte van de pannen.

Raak tiptoets aan om de buitenste ring in te schakelen. Het controlelampje gaat branden Voor meer buitenste verwarmingskringen dezelfde tiptoets opnieuw aanraken. Het bijbehorende controlelampje gaat branden.

Voer de procedure opnieuw uit om de buitenste ring uit te schakelen. Het controlelampje dooft

4.5 Automatisch opwarmen

U kunt een gewenste kookstand sneller verkrijgen als u de functie Automatisch opwarmen inschakelt. Deze functie schakelt even de hoogste kookstand in (zie afbeelding) en verlaagt dan naar de gewenste kookstand.

Om de functie Automatisch opwarmen te starten, dient de kookplaat koud te zijn (geen in het display). van de kookzone keer op keer aanraken totdat de gewenste kookstand wordt ingeschakeld. Na 3 seconden verschijnt op de display.

Om de functie te stoppen, raakt u aan.

8

7

6

5

4

3

2

1

11

10

9

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4.6 Timer

Timer met aftelfunctie

Gebruik de timer met aftelfunctie om in te stellen hoe lang de kookzone deze keer wordt gebruikt.

Stel de timer in nadat u de kookzone hebt geselecteerd.

U kunt de kookstand vóór of na het instellen van de timer selecteren.

• De kookzone instellen: raak herhaaldelijk aan totdat het controlelampje van een benodigde kookzone aan gaat.

• De timer in- of uitschakelen: raak of van de timer aan om de tijd in te stellen (

00

-

99

minuten). Als het lampje van de kookzone langzamer gaat knipperen, wordt de tijd afgeteld.

• De timer uitschakelen: stel de kookzone in met en raak aan om de timer uit te schakelen. De resterende tijd telt af tot

00

. Het indicatielampje van de kookzone gaat uit.

• Resterende tijd weergeven: selecteer de kookzone met . Het indicatielampje van de kookzone gaat sneller knipperen. Op het display wordt de resterende tijd weergegeven.

Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert

00

. De kookzone wordt uitgeschakeld.

• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van

Kookwekker

U kunt de timer gebruiken als kookwekker als de kookzones uitgeschakeld zijn.

Raak aan. Raak of aan om de tijd in te stellen. Als de tijd verstreken is, klinkt er een geluidssignaal en knippert

00

.

• Het geluidssignaal stopzetten: Aanraken van

4.7 STOP+GO

De -functie stelt alle kookzones in op de laagste instelling ( ).

Als in werking is, kunt u de warmteinstelling niet wijzigen.

stopt de timerfunctie niet.

• Voor het inschakelen van deze functie, raakt u aan. Het symbool gaat branden.

• Raak voor het uitschakelen van deze functie aan. De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven.

NEDERLANDS

9

4.8 Slot

U kunt het bedieningspaneel vergrendelen. Hiermee wordt voorkomen dat de kookstand per ongeluk wordt veranderd.

Stel eerst de kookstand in.

Voor het inschakelen van deze functie raakt u aan. Het symbool verschijnt gedurende vier seconden.

De timer blijft aan.

Raak,om deze functie te stoppen aan.

De kookstand die u eerder hebt ingesteld, wordt weergegeven.

Als u het apparaat stopt, stopt u deze functie ook.

4.9 De kinderbeveiliging

Deze functie voorkomt dat het apparaat onbedoeld wordt gebruikt.

De kinderbeveiliging inschakelen

• Schakel het apparaat in met .

Stel geen kookstand in .

• Raak 4 seconden aan. Het symbool

gaat branden.

• Schakel het apparaat uit met .

De kinderbeveiliging uitschakelen

• Schakel het apparaat in met .

Stel geen kookstand in . Raak 4 seconden aan. Het symbool gaat branden.

• Schakel het apparaat uit met .

De kinderbeveiliging gedurende een kooksessie onderdrukken

• Schakel het apparaat in met . Het symbool gaat branden.

• Raak 4 seconden aan. Stel de kookstand in binnen 10 seconden.

U kunt het apparaat bedienen.

• Als u het apparaat uitschakelt met , gaat de kinderbeveiliging weer werken.

advertisement