NL. Sony MHC-M20D


Add to My manuals
228 Pages

advertisement

NL. Sony MHC-M20D | Manualzz

2 NL

WAARSCHUWING

Dek de ventilatieopening van het apparaat niet af met kranten, tafelkleden en gordijnen enz. Zo kunt u het risico op brand verkleinen.

Stel het apparaat niet bloot aan open vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen).

Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals een vaas, op dit apparaat. Zo kunt u het risico op brand of elektrische schokken verkleinen.

Aangezien de stekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van de netvoeding, moet u het apparaat aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact.

Als er een probleem optreedt met het apparaat, moet u de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact halen.

Plaats het apparaat niet in een gesloten ruimte, zoals een boekenkast of inbouwkast.

Het apparaat blijft onder spanning staan zolang de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het apparaat zelf is uitgeschakeld.

Alleen voor gebruik binnenshuis.

Voor product met CEmarkering

De validiteit van de CE-markering is beperkt tot alleen die landen waar het wettelijk is bekrachtigd en dit is hoofdzakelijk in de EEA-landen

(Europees Economisch Gebied).

LET OP

Risico op explosie als de batterij wordt vervangen door een verkeerd type.

Stel de batterijen of apparatuur met geïnstalleerde batterijen niet bloot aan extreem hoge temperaturen, zoals zonlicht en vuur.

LET OP

Het gebruik van optische instrumenten met dit product verhoogt de kans op oogletsel.

Dit apparaat wordt geclassificeerd als een product CLASS 1 LASER onder IEC

60825-1:2007. Deze markering staat op de achterkant van het apparaat.

Voor klanten in Europa

Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese

Unie en andere landen met afzonderlijke inzamelingssystemen)

Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij, niet als huishoudelijk afval behandeld mogen worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, vermijdt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recyclen van materialen draagt bij aan

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel worden vervangen.

Om ervoor te zorgen dat de batterij, elektrische en elektronische apparaten op een juiste wijze zal worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van hun levenscyclus worden ingeleverd bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van elektrisch en elektronisch materiaal.

Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over het veilig verwijderen van batterijen. Lever de batterijen in bij het juiste inzamelingspunt voor het recyclen van batterijen. Voor meer informatie over het recyclen van dit product of de batterij, kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of batterij hebt gekocht.

Kennisgeving voor klanten: de volgende informatie geldt alleen voor apparatuur die wordt verkocht in landen waar

EU-richtlijnen van toepassing zijn.

Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.

EU importeur: Sony Europe Limited.

Vragen aan de EU invoerder of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da

Vincilaan 7-D1, 1935 Zaventem, België.

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met

Richtlijn 2014/53/EU.

De volledige tekst van de

EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: http://www.compliance.sony.de/

Deze radioapparatuur is bedoeld voor gebruik met de goedgekeurde versie(s) van de software die is/zijn aangegeven in de EUconformiteitsverklaring. De software die in deze radioapparatuur is geladen, voldoet aan de belangrijkste eisen van de Richtlijn 2014/53/EU.

U kunt de softwareversie controleren door op OPTIONS te drukken en selecteer daarna "SYSTEM" –

"VERSION" met behulp van / en .

Dit apparaat is getest en voldoet in combinatie met een aansluitkabel korter dan 3 meter aan de voorschriften die gesteld zijn in de

EMC-richtlijn.

Dit Home Audio System is ontworpen om gebruikt te worden voor de volgende doeleinden:

• Afspelen van muziek-/videobronnen op discs of USB-apparaten

• Overzetten van muziek naar USBapparaten

• Luisteren naar radiozenders

• Luisteren naar het geluid van de televisie

• Afspelen van muziekbronnen op

BLUETOOTH-apparaten

• Genieten van sociale bijeenkomsten met de Draadloze feestgroepfunctie

3 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

4 NL

Kennisgeving licentie en handelsmerk

• Het is een handelsmerk van DVD Format/Logo Licensing

Corporation.

• "DVD+RW", "DVD-RW", "DVD+R",

"DVD-R", "DVD VIDEO" en de "CD"logos zijn handelsmerken.

• WALKMAN® en het WALKMAN®-logo zijn geregistreerde handelsmerken van de Sony Corporation.

• MPEG Layer-3 audiocoderingstechnologie en patenten gelicenseerd door

Fraunhofer IIS en Thomson.

• Windows Media is een geregistreerd handelsmerk of handelsmerk van

Microsoft Corporation in de VS en/ of andere landen.

• Dit product is beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van de

Microsoft Corporation. Gebruik of distributie van een dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder een licentie van

Microsoft of een geautoriseerde vertegenwoordiger van Microsoft.

• Dit systeem is uitgerust met Dolby*

Digital.

* Geproduceerd onder licentie van

Dolby Laboratories. Dolby, Dolby

Audio, en het dubbele-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby

Laboratories.

• Dit systeem is uitgerust met High-

Definition Multimedia Interface

(HDMI™)-technologie. De begrippen

HDMI, HDMI High-Definition

Multimedia Interface en het

HDMI-logo zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken van

HDMI Licensing Administrator, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

• "BRAVIA" is een handelsmerk van

Sony Corporation.

• LDAC™ en het LDAC-logo zijn handelsmerken van Sony

Corporation.

• Het merk en logo BLUETOOTH® zijn geregistreerde handelsmerken van de Bluetooth SIG, Inc. en het gebruik van dergelijke merken door Sony

Corporation is onder licentie. Andere handelsmerken en handelsnamen zijn van de respectievelijke eigenaren.

• Android is een handelsmerk van

Google LLC.

• Google Play en het Google Playlogo zijn handelsmerken van Google

LLC.

• Apple, iPhone en iPod touch zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd in de Verenigde

Staten en andere landen. App Store is een servicemerk van Apple Inc.

• Het gebruik van de Made for

Apple-badge betekent dat een accessoire ontworpen is om specifiek aangesloten te worden met het/de Apple-product(en) dat/ die geïdentificeerd is/zijn in de badge, en gecertificeerd is door de ontwerper om te beantwoorden aan de prestatienormen van Apple.

Apple is niet verantwoordelijk voor de werking van dit apparaat of naleving van veiligheidseisen en wettelijke standaarden.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

• DIT PRODUCT IS GELICENSEERD

UIT HOOFDE VAN HET MPEG-4

VISUAL PATENT PORTFOLIOLICENTIE

VOOR PERSOONLIJK EN NIET-

COMMERCIEEL GEBRUIK DOOR EEN

CONSUMENT OM

(i) VIDEO TE CODEREN IN

OVEREENSTEMMING MET DE

MPEG-4 VISUAL STANDAARD

("MPEG-4 VIDEO")

EN/OF

(ii) MPEG-4 VIDEO TE DECODEREN

DIE DOOR EEN CONSUMENT

VOOR PERSOONLIJK EN NIET-

COMMERCIEEL WAS GECODEERD

EN/OF IS VERKREGEN VAN EEN

AANBIEDER VAN VIDEO DIE

BEVOEGD IS OM MPEG-4 VIDEO

AAN TE BIEDEN.

VOOR AL HET OVERIGE GEBRUIK

WORDT GEEN LICENTIE VERLEEND

OF GEÏMPLEMENTEERD.

ADDITIONELE INFORMATIE

INCLUSIEF DE INFORMATIE MET

BETREKKING TOT PROMOTIONEEL,

INTERN EN COMMERCIEEL GEBRUIK

EN LICENSERING KAN VERKEGEN

WORDEN DOOR MPEG LA, L.L.C.

HTTP://WWW.MPEGLA.COM

• Alle andere handelsmerken zijn handelsmerken van de respectievelijke eigenaren.

• In deze gebruiksaanwijzing, zijn ™ en ®-aanduidingen niet gespecificeerd.

Over deze gebruiksaanwijzing

• • Deze handleiding geeft uitleg

• • over de handelingen die met de afstandsbediening kunnen worden uitgevoerd, maar dezelfde handelingen kunnen ook worden uitgevoerd met de toetsen op het apparaat, die dezelfde naam of een vergelijkbare naam hebben.

Pictogrammen als bijvoorbeeld

• •

die bij het begin van diverse beschrijvingen worden aangegeven, tonen het soort media dat kan worden gebruikt met de functie die wordt uitgelegd.

Bepaalde afbeeldingen verschillen van de werkelijke producten

• • en dienen uitsluitend ter verduidelijking van de uitleg.

De onderdelen die op het TVscherm worden getoond zijn

• •

• • mogelijk per gebied verschillend.

De standaardinstelling wordt onderstreept aangegeven.

Tekst tussen haakjes ([--]) verschijnt op het TV-scherm en de tekst tussen aanhalingstekens

("--") verschijnt op het display.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

5 NL

Inhoudsopgave

6 NL

Over deze gebruiksaanwijzing ............... 5

Uitpakken ...............................8

Afspeelbare discs of bestanden op discs/USBapparaat.................................8

Websites voor compatibele apparaten ............................. 11

Handleiding over onderdelen en bedieningselementen .....13

Aan de slag

Het systeem aansluiten ........17

De demonstratie deactiveren ...........................18

Batterijen aanbrengen ..........18

De luidsprekers plaatsen ......19

De TV aansluiten ..................20

Veranderen van het kleursysteem ....................... 22

De snelle installatie uitvoeren .............................. 22

De displaymodus wijzigen ................................ 23

Afspelen disc/USB

Alvorens u het USB-apparaat gebruikt ............................... 23

Basisweergave ..................... 23

Overige bedieningen voor weergave ............................. 24

Afspeelmodus gebruiken .... 27

Beperken van de weergave van een disc (Kinderslot) ...... 29

Lezen van informatie van een disc en USB-apparaat ...30

Gebruik van het

Setup-menu ..........................31

USB-overdracht

Alvorens u het

USB-apparaat gebruikt ........ 35

Overdragen van muziek ...... 35

Tuner

Naar de radio luisteren ........ 39

BLUETOOTH-verbinding

Meer over de draadloze

BLUETOOTH-technologie ....40

Dit systeem met een

BLUETOOTH-apparaat koppelen ..............................40

Luisteren naar muziek op een BLUETOOTH-apparaat ...41

Dit systeem met meerdere

BLUETOOTH-apparaten verbinden (Meervoudige apparatenverbinding) ......... 42

Instellen van de BLUETOOTHaudiocoderingen ................. 43

De BLUETOOTH-stand-bystand instellen ...............................44

Het BLUETOOTH-signaal in- of uitschakelen.........................44

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Bediening van het systeem met gebruik van een smartphone of tablet (Sony |

Music Center) ....................... 45

Waanzinnige feestjes vieren met de "Fiestable"-app ........46

Een Feestvierders-ranglijst tot stand brengen en delen, en bonusfuncties krijgen met

Feestkoning .........................46

Geluidsaanpassing

Het geluid aanpassen .......... 47

De Virtuele Voetbal-modus selecteren ............................ 47

U eigen geluidseffect maken ..................................48

Een partysfeer maken

(DJ-effect) .............................48

Overige functies

Gebruik van de Controle voor HDMI-functie ...............49

Met meerdere systemen van draadloos afspelen genieten

(Draadloze Feestgroepfunctie) ..................................51

Meezingen: Karaoke ............ 53

De Stembegeleiding gebruiken ............................. 55

De slaaptimer gebruiken ..... 55

Optioneel apparatuur gebruiken ............................. 55

De toetsen op het apparaat deactiveren (Kinderslot) ...... 56

De functie automatische stand-by instellen ................ 56

De software updaten ........... 57

Aanvullende informatie

Problemen oplossen ............ 57

Voorzorgsmaatregelen ........69

Specificaties ..........................71

Taalcodelijst ......................... 74

7 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

8 NL

Uitpakken

• • Apparaat: HCD-M20D (1)

• •

• •

• •

• •

Luidsprekersysteem: SS-M20D (2)

Afstandsbediening (1)

R03 (AAA-formaat) batterijen (2)

FM-draadantenne (1)

• •

• •

Netsnoer (1)

Netstekkeradapter* (1) (wordt alleen in bepaalde regio’s geleverd)

* Deze stekkeradapter kan niet in Chili, Paraguay en Uruguay worden gebruikt. Gebruik deze stekkeradapter in landen waar het nodig is.

Opmerking

Bij het uitpakken of hanteren van een grote en/of zware luidspreker, dient u de luidspreker met twee of meer personen vast te pakken. Het laten vallen van de luidspreker kan persoonlijk letsel en/of materiële schade veroorzaken.

BELANGRIJKE OPMERKING

Let op: Dit product is niet draagbaar en is niet specifiek ontworpen om gemakkelijk mee te nemen. Het moet veilig op een kast worden geplaatst.

Afspeelbare discs of bestanden op discs/

USB-apparaat

Afspeelbare discs

• • DVD VIDEO

• •

• •

DVD-R/DVD-RW in DVD VIDEOformaat of videofunctie

DVD+R/DVD+RW in DVD VIDEOformaat

• • VIDEO CD (Versie 1.0, 1.1 en

2.0-discs)

• •

• •

• •

• •

Super VCD

CD-R/CD-RW/CD-ROM in VIDEO

CD-formaat of super VCD-formaat

AUDIO CD

CD-R/CD-RW in AUDIO CDformaat

Afspeelbare bestanden op discs

• •

• •

Muziek:

MP3-bestanden (.mp3) 1)2)

Video:

MPEG4-bestanden (.mp4/

.m4v) 2)3) , Xvid-bestanden (.avi)

Afspeelbare bestanden op

USB-apparaat

• •

• •

Muziek:

MP3-bestanden (.mp3) 1)2) ,

WMA-bestanden (.wma) 2) , AACbestanden (.m4a/.mp4/.3gp) 2) ,

WAV-bestanden (.wav) 2)

Video:

MPEG4-bestanden (.mp4/

.m4v) 2)3) , Xvid-bestanden (.avi)

Opmerking

• • De discs moeten het volgende formaat hebben:

— CD-ROM/-R/-RW in DATA CDformaat met MP3 1)2) , MPEG4 2)3) en

Xvid-bestanden die overeenkomen met ISO 9660 4) Level 1/Level 2 of

Joliet (uitgebreid formaat).

— DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW in

DATA DVD-formaat met MP3 1)2) ,

MPEG4 2)3) en Xvid-bestanden die overeenkomen met UDF (Universal

Disk Format).

• • Het systeem zal proberen data met de hierboven vermelde extensies af te spelen, zelfs als dit niet het ondersteunde formaat betreft. Het afspelen van dergelijke data kan een hard geluid opwekken, waardoor het luidsprekersysteem zou kunnen worden beschadigd.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

1) MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) is een standaardformaat gedefinieerd door

ISO/MPEG voor gecomprimeerde audiodata. MP3-bestanden moeten van het MPEG 1 Audio Layer 3-formaat zijn.

2) Bestanden met kopieerbescherming

(Digital Rights Management) kunnen niet op dit systeem worden afgespeeld.

3) MPEG4-bestanden moeten van het MP4-bestandsformaat zijn.

De volgende videocoderingen en audiocoderingen worden ondersteund:

— Videocodec: MPEG4 eenvoudig profiel (AVC wordt niet ondersteund.)

— Audiocodec: AAC-LC (HE-AAC wordt niet ondersteund.)

4) Een logisch formaat van bestanden en mappen op CD-ROM’s, gedefinieerd door ISO (International Organization for Standardization).

Discs/bestanden die niet kunnen worden afgespeeld

• • U kunt de volgende discs niet afspelen

—BD’s (Blu-ray Discs)

• —CD-ROM’s opgenomen in

PHOTO CD-formaat

—Datagedeelte van CD-Extra of

Gemengde Modus CD’s*

—CD grafische discs

• het Packet Write-formaat is opgenomen

• is afgerond

—CPRM (Content Protection for

Recordable Media) compatibele

DVD-R/-RW opgenomen met

Copy-Once-programma’s

—Discs met afwijkende vormen

(bijvoorbeeld hartvormig, vierkant, ster)

—Discs waarop plakband, papier of een sticker is aangebracht

• • U kunt de volgende bestanden niet afspelen

—Een videobestand dat groter is dan 720 (breedte) × 576 (hoogte) pixels.

• breedte-tot-lengte ratio.

—Een WMA-bestand in WMA

DRM, WMA Lossless of WMA

PRO-formaat.

• —Een AAC-bestand in AAC DRM of

AAC Lossless-formaat.

—AAC-bestanden die met 96 kHz zijn gecodeerd.

—Bestanden die gecodeerd of beschermd zijn met

• • wachtwoorden.

Rights Management) kopieerbescherming.

• langer dan 2 uur zijn.

Het MP3 PRO-audiobestand kan als MP3-bestand worden

• • afgespeeld.

Het systeem speelt een Xvidbestand mogelijk niet af indien het bestand werd samengesteld van twee of meer Xvid-bestanden.

* Gemengde Modus CD: Met dit formaat worden data op het eerste spoor en audio (AUDIO CD-data) op het tweede en daarop volgende sporen van een sessie opgenomen.

9 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

10 NL

Opmerkingen over CD-R/-RW en

DVD-R/-RW/+R/+RW

• • In bepaalde gevallen kan een

CD-R/-RW en DVD-R/-RW/+R/

+RW niet op dit systeem worden afgespeeld vanwege de opnamekwaliteit of conditie van de disc, of vanwege de karakteristieken van de opnameapparatuur en gebruikte software. Zie voor meer informatie de Gebruiksaanwijzing van de

• • opname-apparatuur.

Bepaalde weergavefuncties kunnen mogelijk niet voor sommige DVD+R’s/+RW’s worden gebruikt, ook al zijn de discs goed afgerond. U moet in dat geval de normale weergavefunctie gebruiken.

Opmerkingen over discs

• • Dit product is ontworpen om discs af te spelen die aan de Compact

• •

Disc (CD)-standaard voldoen.

DualDisc en bepaalde muziekdiscs die zijn gecodeerd met kopieerbeschermingstechnologie voldoen niet aan de CD-standaard.

Deze discs zijn derhalve mogelijk niet compatibel met dit systeem.

Opmerking over multisessiedisc

Dit systeem kan achtereenvolgende sessies op een disc afspelen wanneer deze met hetzelfde formaat als de eerste sessie zijn opgenomen. Het wordt echter niet gegarandeerd dat weergave mogelijk is.

Opmerking over DVD VIDEO- en VIDEO CDweergavebedieningen

Bepaalde weergavebedieningen voor een DVD VIDEO of VIDEO CD worden mogelijk door de fabrikant van de software beperkt. Bepaalde weergavefuncties kunnen derhalve dan niet worden gebruikt. Lees de

Gebruiksaanwijzing van de DVD

VIDEO of VIDEO CD.

Opmerkingen over afspeelbare bestanden

• •

• •

Het starten van de weergave duurt mogelijk langer wanneer:

—een DATA CD/DATA DVD/USBapparaat is opgenomen met een gecompliceerde structuur en lagen.

—audiobestanden of videobestanden van een andere map net zijn afgespeeld.

Het systeem kan een DATA CD/

DATA DVD of een USB-apparaat met de volgende condities afspelen:

• —tot een maximale diepte van 8 mappen

—maximaal 300 mappen

• —maximaal 999 bestanden in een disc

—maximaal 2.000 bestanden in een USB-apparaat

—maximaal 650 bestanden in een map

• •

Deze aantallen verschillen mogelijk afhankelijk van de bestanden en configuratie van mappen.

Mappen zonder audiobestanden of videobestanden worden overgeslagen.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

• • Bestanden die door een apparaat als bijvoorbeeld een computer werden overgedragen, worden mogelijk niet in de volgorde waarin ze zijn verstuurd

• •

• • afgespeeld.

De weergavevolgorde is mogelijk anders afhankelijk van de software die voor het maken van de audiobestanden of videobestanden werd gebruikt.

Compatibiliteit met alle codering/schrijfsoftware van

• • de ondersteunde formaten, opnameapparatuur en opnamemedia kan niet worden gegarandeerd.

Afhankelijk van het Xvid-bestand is het beeld mogelijk niet helder of slaat het geluid over.

Opmerkingen over de USBapparaat

• •

• •

De werking van het systeem wordt niet met alle USB-apparaten gegarandeerd.

Ook al zijn er diverse complexe functies voor USB-apparaten, is de afspeelbare inhoud van USB-apparaten die met het systeem zijn verbonden

• • uitsluitend weergave van muziek en video. Zie voor details de

Gebruiksaanwijzing van het USBapparaat.

Na het plaatsen van een USBapparaat, leest het systeem alle bestanden op het USB-apparaat af. Indien er veel mappen of

• • bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lange tijd duren om deze allemaal te lezen.

Sluit het systeem en het USBapparaat niet aan via een USBhub.

• • Met bepaalde verbonden USB-

• • apparaten is er mogelijk een vertraging met het uitvoeren van een bediening met dit systeem.

De weergavevolgorde voor het

• • systeem kan verschillen van de volgorde van het aangesloten

USB-apparaat.

Controleer alvorens gebruik van een USB-apparaat dat er geen bestanden met virussen op het

USB-apparaat zijn.

Websites voor compatibele apparaten

Controleer de onderstaande website voor de laatste informatie over compatibele USB en BLUETOOTHapparaten.

Voor klanten in Latijns-Amerika:

<http://esupport.sony.com/LA>

Voor klanten in Europa en

Rusland:

<http://www.sony.eu/support>

Voor klanten in andere landen/ regio’s:

<http://www.sony-asia.com/ support>

Compatibele iPhone/iPodmodellen

De compatibele modellen van iPhone/iPod zijn als volgt. Update uw iPhone/iPod met de nieuwste software, voordat u de iPhone/iPod met het systeem gebruikt.

11 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Gemaakt voor

• •

• •

• •

• • iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7

• •

• •

• •

• • iPhone 7 Plus iPhone SE iPhone 6s iPhone 6s Plus

• •

• •

• •

• • iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 5s iPhone 5c

• •

• •

• •

• • iPhone 5 iPhone 4s iPod touch (6e generatie) iPod touch (5e generatie)

12 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Handleiding over onderdelen en bedieningselementen

U kunt de toetsen, behalve  (stroom), op de eenheid vergrendelen om te

voorkomen dat ze per ongeluk worden bediend (pagina 56).

Eenheid (voorkant)

     

FOOTBALL

   

* De  en MIC LEVEL +-toetsen hebben een voelstip. Gebruik de voelstip als herkenning bij het bedienen van het systeem.

  (stroom)

Voor het inschakelen of standby schakelen van het systeem.

BLUETOOTH (pagina 42, 43)

BLUETOOTH-indicator (pagina

40)

PAIRING

Houd deze toets ingedrukt om de BLUETOOTH-koppeling in te schakelen tijdens de

BLUETOOTH-functie.

 Weergave

 Afstandsbedieningssensor

(pagina 18)

FIESTA (pagina 47)

SOUND FIELD (pagina 47)

Disclade

 (openen/sluiten)

Opent of sluit de disclade.

+/– (map selecteren)

Voor het selecteren van een map op een datadisc of een USBapparaat.

13 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

14 NL

 /  (achterwaarts/

voorwaarts) (pagina 24)

TUNING+/– (pagina 39)

S1, S2, S3, S4 (pagina 48)

MIC ECHO (pagina 53)

MIC LEVEL +/– (pagina 53)

 MIC-aansluiting

Gebruik om een microfoon aan te sluiten.

 (USB) (REC/PLAY)-poort

Gebruik om een USB-apparaat aan te sluiten.

Deze poort kan zowel voor afspelen als muziekoverdracht worden gebruikt.

MEGA BASS (pagina 47)

SAMPLER (pagina 48)

DJ OFF (pagina 49)

 VOLUME/DJ CONTROL-knop

Stelt het volume in.*

Stelt het FLANGER en ISOLATOR effect in of geeft het SAMPLER geluidseffect doorlopend weer

(pagina 48).

* U kunt deze knop niet gebruiken om het volume in te stellen wanneer DJ-effect is geselecteerd.

FLANGER (pagina 48)

ISOLATOR (pagina 48)

 W.PARTY CHAIN (Draadloze

Feestgroep) (pagina 51)

FOOTBALL (pagina 47)

VOCAL FADER (pagina 54)

VOICE CHANGER (pagina 54)

  (afspelen)

Voor het starten van de weergave.

Houd  langer dan 2 seconden ingedrukt om de ingebouwde demonstratie te starten. Druk op  om de demonstratie te stoppen.

 (stoppen)

— Voor het stoppen van de weergave.

Bij tweemaal indrukken kan afspelen hervatten worden geannuleerd.

— Stopt overdracht tijdens muziekoverdracht.

— Voor het stoppen van de ingebouwde demonstratie.

 FUNCTION

Voor het selecteren van een functie.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Afstandsbediening

  (stroom)

Voor het inschakelen of standby schakelen van het systeem.

DISPLAY (pagina 18, 23, 31, 39,

41)

Met deze toets kunt u de informatie op het display veranderen.

SLEEP (pagina 55)

DISPLAY (pagina 30)

Toont of verbergt de weergave op het scherm.

FM MODE (pagina 39)

PLAY MODE (pagina 27, 36)

REPEAT (pagina 28)

 Cijfertoetsen (0 – 9) 1)2)

— Selecteert een track, hoofdstuk of bestand met bijbehorend itemnummer.

— Voert cijfers of waarden in.

MEGA BASS (pagina 47)

REC TO USB

Muziek overbrengen naar een USB-apparaat dat op de

 (USB)-poort is aangesloten.

MEDIA MODE (pagina 24)

Selecteert de af te spelen media op een datadisc of USBapparaat.

SUBTITLE (pagina 26)

AUDIO 2)

(pagina 26, 30)

ANGLE (pagina 26)

SCORE (pagina 54)

VOICE CHANGER (pagina 54)

MIC LEVEL +/– (pagina 53)

VOCAL FADER (pagina 54)

MIC ECHO (pagina 53)

 +/– (map selecteren)

Voor het selecteren van een map op een datadisc of een USBapparaat.

KEY CONTROL  / 

(pagina 54)

15 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

16 NL

 DVD TOP MENU

Voor het tonen van de DVD-titel op het TV-scherm.

DVD/TUNER MENU (pagina

25, 26, 39)

RETURN (pagina 25)

CLEAR 1)

(pagina 26)

OPTIONS

Voor het oproepen of sluiten van het optiemenu.

SETUP 1)

(pagina 31)

/ / /

Voor het selecteren van de menu-onderdelen.

(invoeren)

Voert in/bevestigt de instellingen.

 FUNCTION

Voor het selecteren van een functie.

SEARCH (pagina 24, 25)

SHIFT 1)

Houd ingedrukt voor gebruik van de roze gedrukte toetsen.

SOUND FIELD +/– (pagina 47)

 (volume) +/– 2)

Stelt het volume in.

  /  (snel achteruit/snel

vooruit) (pagina 25)

/  (langzaam terug/

langzaam vooruit) (pagina 25)

TUNING+/– (pagina 39)

 (afspelen) 2)

Voor het starten van de weergave.

 /  (achterwaarts/

voorwaarts) (pagina 24)

PRESET+/– (pagina 39)

 (pauze)

Onderbreekt het afspelen.

Druk op  om het afspelen te hervatten.

 (stoppen)

— Voor het stoppen van de weergave.

Bij tweemaal indrukken kan afspelen hervatten worden geannuleerd.

— Stopt overdracht tijdens muziekoverdracht.

— Voor het stoppen van de ingebouwde demonstratie.

1) Deze knop is roze bedrukt. Houd, om deze knop te gebruiken, SHIFT (  )

2) ingedrukt en druk op deze knop.

De cijfertoets 5/AUDIO,  + en  hebben een voelbare stip. Gebruik de voelstip als herkenning bij het bedienen van het systeem.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Aan de slag

Het systeem aansluiten

Eenheid (achterkant)

 FM ANTENNA-aansluiting

Zoek, bij het plaatsen van de antenne, een locatie en een richting die voor een goede ontvangst zorgt.

Houd de antenne uit de buurt van de luidsprekerkabels, het netsnoer en de USB-kabel om ruis te voorkomen.

Verleng in horizontale richting de FM-draadantenne

 AUDIO IN (TV) L/Raansluitingen

Gebruik een audiokabel (niet bijgeleverd) op deze aan te sluiten op de audio-uitgangen van een televisie of een audio/ videoapparaat. Het geluid wordt uitgestuurd via dit systeem.

 HDMI OUT (TV) ARCaansluiting

Gebruik een HDMI-kabel (niet bijgeleverd) voor het verbinden met de HDMI-ingangsaansluiting

van een TV (pagina 20).

 SPEAKERS L/R-aansluitingen

Sluit de luidsprekerconnector van de luidspreker op deze aansluiting aan.

17 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

18 NL

Opmerking

• • Zorg ervoor dat u alleen de bijgeleverde luidsprekers gebruikt.

• • Bij het aansluiten van de luidsprekerkabels dient u de connector recht in de aansluitingen te steken.

 Netsnoer

Verbind het netsnoer

(bijgeleverd) met het apparaat en steek vervolgens de stekker in een stopcontact.

Batterijen aanbrengen

Breng de twee bijgeleverde R03

(formaat AAA) batterijen aan overeenkomstig de polariteit, zie onderstaande afbeelding.

Netsnoer

(bijgeleverd)

Naar het stopcontact

Zodra het netsnoer wordt aangesloten, start de

demonstratie (pagina 23)

automatisch. Als u op 

(stroom) drukt om het systeem in te schakelen, wordt de demonstratie beëindigd.

Opmerking

• • Plaats geen oude batterijen bij nieuwe batterijen en gebruik nooit verschillende soorten batterijen door elkaar.

• • Als u de afstandsbediening gedurende langere tijd niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om schade door batterijlekkage en corrosie te voorkomen.

Het systeem met de afstandsbediening bedienen

Richt de afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor van het apparaat.

De demonstratie deactiveren

Druk, om de demonstratie te deactiveren terwijl het systeem wordt uitgeschakeld, herhaaldelijk op DISPLAY om de geen-weergavemodus (Energiebesparingsmodus)

te selecteren (pagina 23).

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

De luidsprekers plaatsen

Om een optimale prestatie van het systeem te krijgen, raden wij aan om de luidsprekers te plaatsen zoals hieronder weergegeven.

 Apparaat

 Luidspreker (links)

 Luidspreker (rechts)

 Televisie

0,3 m 0,3 m

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

19 NL

20 NL

De TV aansluiten

Zorg ervoor dat de stekker van het netsnoer uit het stopcontact is getrokken voordat u de kabels aansluit.

Video kijken

Sluit de HDMI-kabel (niet bijgeleverd) op het systeem aan.

High Speed HDMI-kabel met ethernet (niet bijgeleverd)

HDMI IN (ARC) * of

HDMI IN

* U kunt via het systeem naar TV-geluid luisteren als u het systeem op de HDMI IN

(ARC)-aansluiting van de TV aansluit. Het Audio-retourkanaal (ARC-functie) schakelt de TV in om het geluid via het systeem met een HDMI-aansluiting af te spelen, zonder een audioverbinding tot stand te brengen (aansluiting  hieronder). Zie

[AUDIO RETURN CHANNEL] (pagina 34) om de ARC-functie op dit systeem in te

stellen. Raadpleeg, om de compatibiliteit van de ARC-functie van uw TV te controleren, de Gebruiksaanwijzing die zijn meegeleverd met uw TV.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Via het systeem naar TV-geluid luisteren

Kies één van de onderstaande aansluitingen (  of  ).

Audiokabel (niet bijgeleverd)

AUDIO OUT

HDMI IN (ARC)

High Speed HDMI-kabel met ethernet (niet bijgeleverd)

Druk, om naar TV-geluid te luisteren, herhaaldelijk op FUNCTION om "TV" te selecteren.

Tip

• • U kunt ook van het geluid van externe apparatuur (DVD-spelers, enz.) via het systeem genieten door de AUDIO IN (TV) L/R-aansluiting als aansluiting  hierboven aan te sluiten. Voor meer informatie zie de Gebruiksaanwijzing van uw apparaat.

• • Als het audio-uitgangsniveau van het systeem laag is wanneer het op externe apparatuur aangesloten is, probeer dan de audio-uitgangsinstellingen op de aangesloten apparatuur aan te passen. Mogelijk verbetert hierdoor het audiouitgangsniveau. Voor meer informatie zie de Gebruiksaanwijzing van uw apparaat.

Als "CODE 01" en "SGNL ERR" op het display van de eenheid verschijnen

Als de audio-ingangssignalen naar het systeem verschillen van de

2-kanaals lineaire PCM-signalen, dan verschijnen de berichten "CODE 01" en "SGNL ERR" (duiden aan dat de ingevoerde audiosignalen niet worden ondersteund) op het display van de eenheid.

Selecteer in dat geval de juiste audio-uitgangsmodus op de TV om

2-kanaals lineaire PCM-audiosignalen uit te voeren. Zie voor meer informatie de Gebruiksaanwijzing van de televisie.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

21 NL

22 NL

Veranderen van het kleursysteem

(Uitgezonderd modellen uit Latijns-

Amerika, Europa en Rusland)

Stel het kleursysteem op PAL of NTSC, afhankelijk van het kleursysteem van uw TV.

Het kleursysteem verandert als volgt wanneer u de onderstaande procedure uitvoert:

NTSC  PAL

Gebruik de toetsen op het apparaat om deze handeling uit te voeren.

1

Druk op  om het systeem in te schakelen.

2

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "DVD/CD" te selecteren.

3

Houd VOCAL FADER en SOUND

FIELD langer dan 3 seconden ingedrukt.

"NTSC" of "PAL" wordt op het display weergegeven.

De snelle installatie uitvoeren

Alvorens het systeem in gebruik te nemen, kunt u minimale basisinstellingen aanbrengen in de snelle installatie.

1

Schakel uw TV in en selecteer de ingang in overeenstemming met de aansluiting.

2

Druk op  om het systeem in te schakelen.

3

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "DVD/CD" te selecteren.

De begeleidende mededeling

[Press ENTER to run QUICK SETUP.] verschijnt onder op het TV-scherm.

4

Druk op zonder een disc te laden.

[LANGUAGE SETUP] wordt weergegeven op het televisiescherm. De getoonde onderdelen verschillen mogelijk afhankelijk van het land of de regio.

LANGUAGE SETUP

OSD :

MENU

AUDIO

:

:

S U B T I T L E :

ENGLISH

ENGLISH

CHINESE

CHINESE 2

1

THAI

5

Druk herhaaldelijk op / om een taal te selecteren en druk dan op .

[VIDEO-INSTELLING] wordt weergegeven op het televisiescherm.

6

Druk herhaaldelijk op / om de instelling voor uw TV-type te selecteren en druk dan op .

Het systeem staat voor weergave gereed nadat [Snelle instelling is klaar.] op het TV-scherm wordt getoond.

De instellingen handmatig wijzigen

Zie "Gebruik van het Setup-menu"

(pagina 31).

De snelle installatie beëindigen

Houd SHIFT ingedrukt en druk op

SETUP.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Opmerking

De begeleidende mededeling verschijnt wanneer u het systeem voor het eerst inschakelt of na het uitvoeren van [HERSTELLEN] (zie

“De setupmenu-instellingen naar de standaardinstellingen terugzetten” op pagina 67).

De displaymodus wijzigen

Druk herhaaldelijk op DISPLAY terwijl het systeem is uitgeschakeld.

Telkens wanneer u op de knop drukt, verandert de displaymodus als volgt.

Demonstratie

De berichten over de hoofdkenmerken van dit systeem scrollen over het display.

Geen display (stroomspaarstand)

Het display wordt uitgeschakeld om stroom te sparen.

Afspelen disc/USB

Alvorens u het USBapparaat gebruikt

Zie "Websites voor compatibele apparaten" (pagina 11) voor

compatibele USB-apparaten.

(U kunt uw iPhone/iPod alleen gebruiken met dit systeem via de

BLUETOOTH-verbinding.)

Basisweergave

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "DVD/CD" of

"USB" te selecteren.

2

Maak de afspeelbron gereed.

Voor de DVD/CD-functie:

Druk op  op het apparaat om de disclade te openen en plaats een disc met het label omhoog gericht.

Als u een disc van 8 cm afspeelt, zoals een CD-single, dient u deze in de binnen cirkel van de lade te plaatsen.

Druk nogmaals op  op het apparaat om de disclade te sluiten.

Druk niet krachtig tegen de disclade om deze te sluiten, omdat dit een defect kan veroorzaken.

23 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

24 NL

USB-functie:

Verbind een USB-apparaat met de

 (USB)-poort.

Opmerking

U kunt een USB-adapter (niet bijgeleverd) gebruiken om het USBapparaat op het apparaat aan te sluiten, als het USB-apparaat niet in de

(USB)-poort gestoken kan worden.

3

(Alleen )

Druk herhaaldelijk op MEDIA

MODE om het door u gewenste mediatype ([MUZIEK]/[VIDEO]) te selecteren.

4

Druk op  om het afspelen te starten.

Overige functies

Functie

Afspelen stoppen

Handeling

Druk op  .

Afspelen onderbreken

Selecteer een track, bestand, hoofdstuk of fragment

Druk op  .

Voortzetten van de weergave of terugkeren naar normale weergave

Druk op  .

Annuleren van het punt voor het voortzetten

Druk tweemaal op  .

Druk op  of  tijdens weergave.

Of houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen en druk dan op .

(De bediening is mogelijk verboden door de disc of het

USB-apparaat.)

Vanaf een bepaald bestand afspelen

1

Druk herhaaldelijk op MEDIA

MODE om de optie [MUZIEK] of

[VIDEO] te selecteren.

2

Druk op SEARCH om de maplijst te tonen.

3

Druk herhaaldelijk op / om de gewenste map te selecteren.

4

Druk op om de bestandlijst te tonen.

5

Druk herhaaldelijk op / om het gewenste bestand te selecteren en druk dan op .

Overige bedieningen voor weergave

Afhankelijk van het soort disc of bestand werken bepaalde functies mogelijk niet.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Functie

Lezen van het

DVD-menu

Lezen van de maplijst of bestandlijst

Handeling

Druk op DVD/TUNER

MENU.

Druk op SEARCH.

Druk nogmaals op

SEARCH om de maplijst of bestandlijst te verwijderen.

Terugkeren naar de maplijst wanneer de bestandlijst wordt getoond

Druk op RETURN.

Snel een punt opzoeken met snel voorwaarts of snel achterwaarts

(Lock Search)

Druk op  of  tijdens weergave.

Door iedere druk op

 of  verandert de weergavesnelheid.

Beeld-voorbeeld weergave

(Slow-motion weergave)

Druk op  en druk dan op of  .

Door iedere druk op

of  verandert de weergavesnelheid.

Opzoeken van een bepaald track

2

Druk herhaaldelijk op / om het gewenste track te selecteren en druk dan op .

Opzoeken van een bepaalde titel/hoofdstuk/fragment/ track/index

1

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op SEARCH om de zoekfunctie te selecteren.

2

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om het nummer van een titel, hoofdstuk, fragment, track of index in te voeren en druk dan op .

Afspelen start.

Opmerking

• • Voor VIDEO CD met PBC-weergave, drukt u op SEARCH om een fragment op te zoeken.

• • Voor VIDEO CD zonder PBC-weergave, drukt u op SEARCH om een track en index op te zoeken.

Met behulp van de tijdcode naar een specifiek punt zoeken

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om het af te spelen track te selecteren en druk dan op .

Zoeken met gebruik van de

SEARCH-knop

1

Druk op SEARCH om de maplijst te tonen.

1

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op SEARCH om de tijdzoekfunctie te selecteren.

2

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om de tijdcode in te voeren en druk dan op .

25 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

26 NL

Bijvoorbeeld: Voor het opzoeken van een fragment van 2 uur,

10 minuten en 20 seconden, houdt u

SHIFT ingedrukt en drukt u op 2, 1, 0,

2, 0 ([2:10:20]).

Als u een fout maakt, houd dan

SHIFT ingedrukt en druk op CLEAR om het nummer te annuleren.

Zoeken met gebruik van het

DVD-menu

1

Druk op DVD/TUNER MENU.

2

Druk op / / / of houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om een af te spelen titel of onderdeel te selecteren en druk dan op .

De hoeken van de camera veranderen

Druk herhaaldelijk op ANGLE tijdens het afspelen om de door u gewenste camerahoek te selecteren.

De ondertitelingsinstelling selecteren

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op SUBTITLE om de taal voor de ondertitels te selecteren of de ondertitels uit te schakelen.

Veranderen van de taal/geluid

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op AUDIO om een gewenste audioformaat of functie te selecteren.

DVD VIDEO

U kunt audioformaat of taal selecteren wanneer de bron meerdere audioformaten of meertalige audio bevat.

Taalcodes worden met 4 cijfers

getoond. Zie "Taalcodelijst" (pagina

74) voor de taal van de taalcode.

Indien dezelfde taal twee keer of vaker wordt getoond, is de DVD

VIDEO met meerdere audioformaten opgenomen.

VIDEO CD/AUDIO CD/ audiobestand

U kunt de geluidsuitvoer veranderen.

[STEREO]: Stereo-geluid.

[1/L]/[2/R]: Mono-geluid van het linker- of rechterkanaal.

SUPER VIDEO CD

• •

• •

• •

[1:STEREO]: Stereogeluid van audiotrack 1.

[1:1/L]/[1:2/R]: Mono-geluid van het linker- of rechterkanaal van audiotrack 1.

[2:STEREO]: Stereogeluid van audiotrack 2.

• • [2:1/L]/[2:2/R]: Mono-geluid van het linker- of rechterkanaal van audiotrack 2.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Weergave van een VIDEO CD met PBC-functie

U kunt het PBC (Playback Control)menu gebruiken om van de interactieve mogelijkheden van

VIDEO CD (VIDEO CD Versie 2.0 en

Super VCD) te genieten.

1

Druk op  om een VIDEO CD met PBC-functies af te spelen.

Het PBC-menu verschijnt op het

TV-scherm.

2

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om het nummer van het af te spelen onderdeel selecteren en druk dan op .

3

Volg de aanwijzingen op het menu voor de weergave.

Opmerking

PBC-weergave wordt geannuleerd wanneer Herhaaldelijk afspelen wordt geactiveerd.

Annuleren van PBC-weergave

1

Druk op  of  of houd

SHIFT ingedrukt en druk dan op de cijfertoetsen om een track te selecteren wanneer de weergave is gestopt.

2

Druk op  of .

De weergave start vanaf het geselecteerde track.

Terugkeren naar PBC-weergave

Druk tweemaal op  en dan op  .

Multi-disc voortzetten van de weergave

Dit systeem kan de punten voor het voortzetten van de weergave voor maximaal 6 discs vastleggen en de weergave vanaf het betreffende punt voortzetten wanneer u dezelfde disc weer plaatst. Wanneer u een punt voor het voortzetten van de weergave van de 7de disc vastlegt, wordt het punt van de eerste disc gewist.

Voor het activeren van deze functie stelt u [MULTI-DISC RESUME] in

[SYSTEEMINSTELLING] op [AAN]

(pagina 34).

Opmerking

Druk voor het starten van de weergave vanaf het begin van de disc tweemaal op

 en druk dan op  .

Afspeelmodus gebruiken

Op volgorde afspelen

(Normaal afspelen)

Druk wanneer de weergave is gestopt herhaaldelijk op PLAY

MODE.

 Een disc afspelen

• •

• •

[DISC]: afspelen van een disc.

[MAP]*: speelt alle afspeelbare bestanden in de opgegeven map op de disc af.

27 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

28 NL

* Kan niet worden geselecteerd voor

AUDIO CD.

 Een USB-apparaat afspelen

• • [ÉÉN USB-APPARAAT]: speelt het

USB-apparaat af.

• • [MAP]: speelt alle afspeelbare bestanden in de opgegeven map op het USB-apparaat af.

Opmerking

• • "FLDR" en "SHUF" gaan uit op het display wanneer Normaal afspelen is ingesteld op [DISC] of

• •

[ÉÉN USB-APPARAAT].

"FLDR" licht op het display op wanneer

Normaal afspelen op [MAP] is gesteld.

In willekeurige volgorde afspelen (Afspelen in willekeurige volgorde)

Druk wanneer de weergave is gestopt herhaaldelijk op PLAY

MODE.

 Een disc afspelen

• • [DISC (SHUFFLE)]: alle audiobestanden op de disc herschikken.

• • [MAP (SHUFFLE)]*: alle audiobestanden in de opgegeven map op de disc herschikken.

* Kan niet worden geselecteerd voor

AUDIO CD.

 Een USB-apparaat afspelen

• • [ÉÉN USB-APPARAAT (SHUFFLE)]: alle audiobestanden op het USBapparaat herschikken.

• • [MAP (SHUFFLE)]: alle audiobestanden in de opgegeven map op het USB-apparaat herschikken.

Opmerking

• • "SHUF" licht op het display op wanneer Willekeurige weergave op [DISC (SHUFFLE)] of

[ÉÉN USB-APPARAAT (SHUFFLE)] is gesteld.

• • "FLDR" en "SHUF" licht op het display op wanneer Willekeurige weergave op

• •

[MAP (SHUFFLE)] is gesteld.

Afspelen in willekeurige volgorde is niet

• • mogelijk met videobestanden.

Afspelen in willekeurige volgorde wordt geannuleerd wanneer u:

— de disclade opent.

— gesynchroniseerde overdracht uitvoert.

• •

— mediamodus verandert.

Afspelen in willekeurige volgorde wordt mogelijk geannuleerd wanneer u een map of track voor weergave selecteert.

Herhaaldelijk afspelen

(Herhaaldelijk afspelen)

Druk herhaaldelijk op REPEAT.

Afhankelijk van het soort disc of bestand zijn bepaalde instellingen mogelijk niet beschikbaar.

• •

• •

[UIT]: geen herhaalde weergave.

[ALLES]: herhalen van alle tracks of bestanden met de geselecteerde weergavefunctie.

• •

• •

• •

• •

[DISC]: herhalen van alle contents

(alleen DVD VIDEO en VIDEO CD).

[TITEL]: herhalen van de huidige titel (alleen DVD VIDEO).

[HOOFDSTUK]: herhalen van het huidige hoofdstuk (alleen DVD

VIDEO).

[MUZIEKSTUK]: herhalen van het

• • huidige track.

[BESTAND]: herhalen van het huidige videobestand.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Herhaaldelijk afspelen annuleren

Druk herhaaldelijk op REPEAT om

[UIT] te selecteren.

Opmerking

• • " " licht op het display op wanneer

Herhaaldelijk weergave op [ALLES] of

• •

[DISC] is gesteld.

" " licht op het display op wanneer

Herhaaldelijk afspelen op [TITEL],

[HOOFDSTUK], [MUZIEKSTUK] of

• •

[BESTAND] is gesteld.

Herhaaldelijk afspelen met VIDEO CD

• • tijdens PBC-weergave is niet mogelijk.

Afhankelijk van de DVD VIDEO is

• •

Herhaaldelijk afspelen niet mogelijk.

Herhaaldelijk afspelen wordt geannuleerd wanneer u:

— schakel het systeem uit (alleen DVD

VIDEO en VIDEO CD).

— de disclade opent.

— verander de functie (alleen DVD

VIDEO en VIDEO CD).

— gesynchroniseerde overdracht uitvoert.

— mediamodus verandert.

Beperken van de weergave van een disc

(Kinderslot)

U kunt de weergave van DVD-

VIDEO’s in overeenstemming met vooraf bepaalde niveau’s beperken.

Bepaalde fragmenten worden overgeslagen of door andere fragmenten vervangen.

1

Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP zodra het afspelen is gestopt.

2

Druk herhaaldelijk op / om

[SYSTEEMINSTELLING] te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om

[KINDERBEVEILIGING] te selecteren en druk dan op .

4

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om uw

4-cijferige wachtwoord in te voeren of opnieuw in te voeren, druk vervolgens op .

5

Druk herhaaldelijk op / om

[STANDAARD] te selecteren en druk dan op .

6

Druk herhaaldelijk op / om een regio voor het niveau voor de beperking te selecteren en druk dan op .

De regio is nu geselecteerd.

Wanneer u [ANDERE  ] selecteert, voer dan de regiocode voor het door u gewenste gebied in overeenstemming met de

"Lijst voor gebieden met kinderslotcodes" (pagina 75)

door SHIFT ingedrukt te houden en op de cijfertoetsen te drukken.

7

Druk herhaaldelijk op / om

[NIVEAU] te selecteren en druk dan op .

8

Druk herhaaldelijk op / om het gewenste niveau te selecteren en druk dan op .

De beperking is strikter met een lager niveau.

De ouderlijk toezichtfunctie uitschakelen

Stel [NIVEAU] op [UIT] in stap 8.

29 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

30 NL

Afspelen van disc waarvoor ouderlijk toezicht is ingesteld

1

Plaats de disc en druk op  .

Het display voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt op het

TV-scherm.

2

Houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om uw

4-cijferige wachtwoord in te voeren of opnieuw in te voeren, druk vervolgens op .

Het systeem start de weergave.

Indien u het wachtwoord bent vergeten

Verwijder de disc en herhaal

stappen 1 tot 3 van "Beperken van de weergave van een disc

(Kinderslot)" (pagina 29). Houd

SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen om het wachtwoord

"199703" in te voeren, druk vervolgens op .

Volg de aanwijzingen op het scherm en voer een nieuw 4-cijferig wachtwoord in. Plaats de disc weer en druk op  .

U moet uw nieuwe wachtwoord nogmaals invoeren.

Lezen van informatie van een disc en USBapparaat

Informatie op het TV-scherm

Druk tijdens weergave herhaaldelijk op  DISPLAY.

 Weergave-informatie

Speelduur en resterende speelduur

 Bitsnelheid

 Mediatype

 Weergavestatus

 Titel 1) /track/bestandsnaam 2)

 Album 1) /mapnaam 2) / hoofdstuk/indexnummer

 Artiestennaam 1)2)

Verschijnt bij weergave van een audiobestand.

1) Indien een audiobestand een ID3-tag heeft, toont het systeem de naam van een album/titel/artiest met gebruik van de ID3-taginformatie. Het systeem ondersteunt ID3 versie 1.0/1.1/2.2/2.3.

2) Als de naam tekens bevat die niet kunnen worden weergegeven, dan zullen deze tekens als "_" worden weergegeven.

Opmerking

• • Afhankelijk van de spelende bron

— wordt bepaalde informatie mogelijk niet getoond.

— worden bepaalde tekens niet getoond.

• • Afhankelijk van de weergavefunctie is de informatie die wordt getoond verschillend.

De informatie van het audioformaat in DVD VIDEO’s en videobestanden weergeven

Druk tijdens het afspelen op AUDIO.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Informatie op het display

Druk herhaaldelijk op DISPLAY als het systeem is ingeschakeld.

U kunt de informatie als volgt weergeven:

—weergavetijd/resterende tijd van track, titel, hoofdstuk

—scènenummer

—bestandsnaam, mapnaam

• album

Opmerking

• • De naam van de disc of track wordt afhankelijk van de tekens mogelijk niet

• • getoond.

De weergavetijd van audiobestanden en videobestanden wordt mogelijk niet juist getoond.

• • De verstreken speeltijd voor een audiobestand dat gecodeerd is met een

VBR (variabele bitsnelheid), wordt niet correct weergegeven.

Gebruik van het Setupmenu

U kunt diverse instellingen voor het beeld en geluid maken.

De getoonde onderdelen verschillen afhankelijk van het land of de regio.

Opmerking

De op de disc opgeslagen weergaveinstellingen hebben voorrang over de instellingen van het Setup-menu.

Bepaalde instellingen van het Setupmenu worden derhalve soms niet uitgevoerd.

1

Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP wanneer het afspelen in DVD/CD- of USB-functie is gestopt.

Het Setup-menu verschijnt op het

TV-scherm.

2

Druk herhaaldelijk op / om

[TAALKEUZE],

[VIDEO-INSTELLING],

[AUDIO INSTELLING],

[SYSTEEMINSTELLING] of

[HDMI-INSTELLING] te selecteren, en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om het gewenste onderdeel te selecteren en druk dan op .

4

Druk herhaaldelijk op / om de gewenste instelling te selecteren en druk dan op .

De instelling wordt gemaakt en het instellen is voltooid.

Het menu sluiten

Houd SHIFT ingedrukt en druk op

SETUP.

Instellen van de taal

– [TAALKEUZE]

[SCHERMDISPL.]

Stelt de taal van de weergave op het scherm in.

[MENU]

Stelt de taal voor het DVD-menu in.

[GELUID]

Verander de taal voor het geluid.

Met [ORIGINEEL] geselecteerd, wordt de taal die als voorkeur op de disc is vastgelegd gebruikt.

31 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

[ONDERTITELING]

Verander de taal voor de ondertitels die zijn opgenomen in de DVD

VIDEO.

Met [ALS GELUID] geselecteerd, verandert de taal in overeenstemming met de taal die u voor het geluid heeft gekozen.

[4:3 PAN&SCAN]: Selecteert dit wanneer u een 4:3 TV-scherm aansluit dat niet over een breedbeeldfunctie beschikt. Met deze instelling wordt het beeld met de gehele hoogte maar afgesneden zijkanten op het hele scherm getoond.

Opmerking

Indien u [ANDERE  ] in [MENU], [GELUID] en [ONDERTITELING] selecteert, moet u

een taalcode uit "Taalcodelijst" (pagina

74) met de cijfertoetsen invoeren.

Instellen van het TVscherm – [VIDEO-

INSTELLING]

[TV TYPE]

[16:9]: Selecteer dit indien u een breedbeeld-TV of TV met breedbeeldfunctie heeft aangesloten.

[4:3 VERHOUDING]

[VOLLEDIG]: Selecteer dit indien u een TV met breedbeeldfunctie heeft aangesloten. Toont een

4:3 schermbeeld met een beeldverhouding van 16:9, ook al is het een breedbeeld-TV.

[NORMAAL]: Verandert de beeldgrootte om de schermgrootte aan de beeldverhouding van het originele beeld aan te passen. Deze instelling toont zwarte banden aan de linker- en rechterkant als u een

4:3 schermbeeld weergeeft.

32 NL

[4:3 LETTER BOX]: Selecteert dit wanneer u een 4:3 TVscherm aansluit dat niet over een breedbeeldfunctie beschikt.

Met deze instelling wordt een breedbeeld met zwarte balken aan de boven- en onderkant getoond.

[KLEURSYSTEEM(VIDEO CD)]

(Uitgezonderd modellen uit Latijns-

Amerika, Europa en Rusland)

Stelt het kleursysteem (PAL of NTSC) in.

[AUTO]: Het videosignaal wordt in overeenstemming met het kleursysteem van de disc uitgestuurd. Selecteer dit indien uw

TV het DUAL-systeem gebruikt.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

[PAL]: Verandert het videosignaal van een NTSC-disc en voert het uit in

PAL-systeem.

[NTSC]: Verandert het videosignaal van een PAL-disc en voert het uit in

NTSC-systeem.

Voor meer informatie, zie

"Veranderen van het kleursysteem"

(pagina 22).

[PAUZESTAND]

[AUTO]: Het beeld, met inbegrip van onderwerpen die dynamisch bewegen, wordt zonder trillingen uitgestuurd. Selecteer normaliter deze instelling.

[BEELD]: Het beeld, met inbegrip van onderwerpen die niet dynamisch bewegen, wordt met een hoge resolutie uitgestuurd.

[UIT]: Geen prioriteit gegeven.

[AUTO]: Prioriteit gegeven.

[A/V SYNC]

(Alleen videobestanden)

[UIT]: Past zich niet aan.

[AAN]: Past de vertraging tussen beeld en geluid aan wanneer het geluid niet synchroniseert met het weergegeven beeld.

[DOWN MIX]

Selecteren van het audiouitgangssignaal voor weergave van multi-kanaal audio.

[NORMAAL]: Weergave van multikanaal audio met een 2-kanaal stereosignaal.

[DOLBY SURROUND]: Weergave van multi-kanaal audio met een

2-kanaal surroundsignaal.

Instellen van de audioopties – [AUDIO

INSTELLING]

[AUDIO DRC]

(Compressie dynamisch bereik)

Handig voor het bekijken van films’s nachts met een laag volume.

[UIT]: Uit.

[STANDAARD]: Het dynamische bereik is gecomprimeerd zoals bedoeld door de opnametechnicus.

[MUZIEKSTUKKEUZE]

Het geluidsspoor dat het hoogste aantal kanalen bevat krijgt voorrang bij weergave van een DVD VIDEO waarop meerdere audioformaten

(PCM, MPEG audio of Dolby Digital) zijn opgenomen.

Instellen van het systeem

– [SYSTEEMINSTELLING]

[SCHERMBEVEILIGING]

De screensaver helpt voorkomen dat uw schermtoestel beschadigd raakt (spookbeelden). Druk op

 +/– om de screensaver af te sluiten.

[AAN]: Het screensaverbeeld verschijnt als u het systeem gedurende ongeveer 15 minuten niet gebruikt.

[UIT]: Uitschakelen van de functie.

Het screensaverbeeld verschijnt niet.

[ACHTERGROND]

Selecteren van de achtergrondkleur of het beeld dat op het TV-scherm wordt getoond.

33 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

34 NL

[HOESBEELD]: De hoesafbeelding

(stilbeeld) van de disc wordt als achtergrond gebruikt.

[GRAFISCH]: Een in het systeem vastgelegd beeld wordt als achtergrond gebruikt.

[BLAUW]: De achtergrondkleur is blauw.

[ZWART]: De achtergrondkleur is zwart.

[KINDERBEVEILIGING]

Instellen van weergavebeperkingen.

Voor meer informatie, zie "Beperken van de weergave van een disc

(Kinderslot)" (pagina 29).

[MULTI-DISC RESUME]

[AAN]: In het geheugen vastleggen van het punt voor het voortzetten van de weergave voor maximaal

6 discs.

[UIT]: Het afspelen start alleen bij het te hervatten afspeelpunt voor de huidige disc in het systeem.

[HERSTELLEN]

Zet de setupmenu-instellingen terug naar de standaardinstellingen.

Voor meer informatie, zie "De setupmenu-instellingen naar de standaardinstellingen terugzetten"

(pagina 67).

Instellen van de HDMIopties – [HDMI-

INSTELLING]

[HDMI-RESOLUTIE]

Selecteert de TV-uitgangsresolutie wanneer de TV is aangesloten via een HDMI-kabel.

[AUTO(1920×1080p)]:

Voert videosignalen uit in overeenstemming met de resolutie van de TV.

[1920×1080i]/[1280×720p]/

[720×480p] 1) /[720×480/576p] 2) :

Voert videosignalen uit in overeenstemming met de geselecteerde resolutie-instelling.

1) Alleen voor modellen uit Latijns-

Amerika.

2) Voor overige modellen.

[YC

B

C

R

/RGB(HDMI)]

[YC

B

C

R

]: Weergave van YC

B

C

R

videosignalen.

[RGB]: Weergave van RGBvideosignalen.

[GELUID(HDMI)]

[AUTO]: Voert audiosignalen in origineel formaat uit via HDMI OUT

(TV) ARC-aansluiting.

[PCM]: 2-kanaals lineaire PCMsignalen uitgevoerd via HDMI OUT

(ARC)-aansluiting.

[CONTROLE VOOR HDMI]

[AAN]: De functie Controle voor

HDMI is ingeschakeld. U kunt het systeem en de tv tussen onderling verbonden met een HDMI-kabel.

[UIT]: Uit.

[AUDIO RETURN CHANNEL]

Stel deze functie in wanneer het systeem is aangesloten op een HDMI IN-aansluiting van de TV die compatibel is met het Audio-retourkanaal. Deze functie is beschikbaar wanneer u

[CONTROLE VOOR HDMI] op [AAN] stelt.

[AAN]: Via de luidsprekers van het systeem kunt u naar TV-geluid luisteren.

[UIT]: Uit.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

[STAND-BY GEKOPPELD AAN TV]

Deze functie is beschikbaar wanneer u [CONTROLE VOOR HDMI] op [AAN] stelt.

[AUTO]: Wanneer u de TV uitschakelt, schakelt het systeem automatisch uit in de volgende omstandigheden:

DVD/CD- of USB-functie

—wanneer het afspelen van audio wordt gestopt in DVD/CD- of USBfunctie

—wanneer de TV-functie is geselecteerd

[AAN]: Het systeem wordt, ongeacht de functie, automatisch uitgeschakeld wanneer u de televisie uitschakelt.

[UIT]: Het systeem wordt niet uitgeschakeld wanneer u de televisie uitschakelt.

USB-overdracht

Alvorens u het USBapparaat gebruikt

Zie "Websites voor compatibele apparaten" (pagina 11) voor

compatibele USB-apparaten.

(U kunt uw iPhone/iPod alleen gebruiken met dit systeem via de

BLUETOOTH-verbinding.)

Overdragen van muziek

U kunt muziek van een disc (alleen

AUDIO CD of MP3 disc) naar een

USB-apparaat overbrengen dat is aangesloten op de  (USB)-poort.

Het audioformaat of de bestanden overgebracht door dit systeem is

MP3.

Opmerking

• • Verwijder het USB-apparaat niet tijdens de overdracht of wishandelingen. Als u het apparaat toch verwijdert kan de data op het USB-apparaat of het USBapparaat zelf beschadigen.

• • MP3-bestanden worden met dezelfde bitsnelheid overgedragen als de originele bestanden.

• • Voor het versturen van de AUDIO

CD, kunt u de bitwaarde alvorens te versturen selecteren.

• • De USB-overdracht en het wissen kunnen niet worden uitgevoerd wanneer de disclade is geopend.

Opmerking over de auteursrechtelijk beschermende content

De overgedragen muziek is beperkt tot alleen privégebruik. Gebruik van de muziek buiten deze grens, vereist toestemming van de auteursrechtelijke eigenaren.

35 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

36 NL

Selecteren van de bitwaarde

U kunt een hogere bitsnelheid selecteren om de kwaliteit van de muziek bij de overdracht te verbeteren.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"BIT RATE" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om de gewenste bitwaarde te selecteren en druk dan op .

• • "128 KBPS": gecodeerde

MP3-bestanden hebben een kleiner bestandsformaat en een lagere audiokwaliteit.

• • "256 KBPS": gecodeerde

MP3-bestanden hebben een groter bestandsformaat, maar een hogere audiokwaliteit.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Muziek overbrengen vanaf een disc

U kunt als volgt muziek overdragen naar een USB-apparaat dat met de

• •

(USB)-poort is verbonden:

Gesynchroniseerde overdracht:

Verplaats alle tracks of MP3bestanden van een disc naar USB.

• • REC1-overdracht: Overdragen van een enkel track of MP3-bestand tijdens weergave.

1

Sluit een overdraagbaar

USB-apparaat aan op de

 (USB)-poort op de eenheid.

Opmerking

U kunt een USB-adapter (niet bijgeleverd) gebruiken om het USBapparaat op het apparaat aan te sluiten, als het USB-apparaat niet in de

(USB)-poort gestoken kan worden.

2

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "DVD/CD" te selecteren en laad dan een disc.

3

Maak de geluidsbron gereed.

Gesynchroniseerde overdracht:

Indien het systeem de weergave automatisch start, moet u tweemaal op  drukken om de weergave te stoppen.

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE, als het afspelen is gestopt, om de gewenste afspeelmodus te selecteren.

Opmerking

Als u start met overdracht in

Willekeurig afspelen of Herhaaldelijk afspelen, dan verandert de geselecteerde afspeelmodus automatisch in Normaal afspelen.

REC1-overdracht:

Selecteer de track of het MP3bestand dat u wilt overdragen en start het afspelen.

4

Druk op REC TO USB.

"PUSH ENTER" wordt op het display weergegeven.

5

Druk op .

De overdracht start, vervolgens verschijnt "DO NOT REMOVE" op het display. Verwijder het USB-apparaat pas nadat de overdracht is voltooid.

Wanneer de overdracht is voltooid, gaat het systeem als volgt te werk:

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Gesynchroniseerde overdracht:

De disc stopt automatisch.

REC1-overdracht:

De disc gaat door om de volgende track of bestand af te spelen.

De overdracht stoppen

Druk op  .

Opmerkingen over de overdracht

• • U kan geen MP3-bestanden op een UDF

(Universal Disk Format) geformatteerde disc overbrengen naar het USBapparaat.

• • Tijdens de overdracht wordt er geen geluid uitgestuurd.

• • Informatie CD-TEXT wordt niet overgebracht naar de gemaakte MP3-

• • bestanden.

De overdracht stopt automatisch als:

— het USB-apparaat geen geheugen meer heeft tijdens de overdracht.

— het aantal audiobestanden en mappen op het USB-apparaat bereikt de grens dat het systeem kan herkennen.

• • Als u een map of bestand probeert over te brengen die al onder dezelfde naam aanwezig is op het USB-apparaat, wordt er een volgnummer aan de naam toegevoegd zonder de originele map of bestand te overschrijven.

• • Tijdens de overdracht kunt u de volgende handelingen niet uitvoeren:

— De disc uitwerpen.

— Een track of bestand selecteren.

— Het afspelen onderbreken of een punt op de track of het bestand zoeken.

— Verander de functie.

• • Als u muziek naar een WALKMAN® overbrengt met de optie "Media

Manager for WALKMAN", zorg er dan voor dat dit in MP3-formaat plaatsvindt.

• • Bij het aansluiten van een WALKMAN® op het systeem, dient u ervoor te zorgen dat het aansluiten pas plaatsvindt nadat het display "Creating Library" of

"Creating Database" op de WALKMAN® verdwenen is.

Regels voor het maken van een map en bestand

Maximale aantal MP3bestanden dat kan worden gemaakt

• •

• •

• •

298 mappen

650 bestanden in een map

650 bestanden in map REC1-CD of

REC1-MP3

Deze aantallen verschillen mogelijk afhankelijk van de bestanden en configuratie van mappen.

Bij de overdracht op een USBapparaat, wordt een "MUSIC"-map rechtstreeks onder de "ROOT" aangemaakt. In deze "MUSIC"-map worden mappen en bestanden aangemaakt overeenkomstig de overdrachtsmethode en bron:

Gesynchroniseerde overdracht

 Wanneer alle tracks van een

AUDIO CD worden overgezet

Naam map: "CDDA0001"*

Bestandsnaam: "TRACK001"*

 Wanneer MP3-bestanden van een disc worden overgezet

Naam map: Hetzelfde als de bron

Bestandsnaam: Hetzelfde als de bron

REC1-overdracht

 Wanneer een track van een

AUDIO CD wordt overgezet

Naam map: "REC1-CD"

Bestandsnaam: "TRACK001"*

 Wanneer MP3-bestand van een disc wordt overgezet

Naam map: "REC1-MP3"

Bestandsnaam: Hetzelfde als de bron

37 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

38 NL

* Daarna worden opeenvolgend map- en bestandsnummers toegewezen.

Audiobestanden of mappen van het USB-apparaat verwijderen

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "USB" te selecteren.

2

Druk herhaaldelijk op MEDIA

MODE om de optie [MUZIEK] te selecteren.

3

Druk wanneer de weergave is gestopt op OPTIONS.

4

Druk herhaaldelijk op / om

"ERASE" te selecteren en druk dan op .

De maplijst wordt op het TV-scherm weergegeven.

5

Druk herhaaldelijk op / om een map te selecteren en druk dan op .

De bestandlijst wordt op het

TV-scherm weergegeven.

6

Druk herhaaldelijk op / om het te wissen audiobestand te selecteren en druk dan op .

Als u alle audiobestanden in de map wilt wissen, selecteer dan

[ALLE MUZIEKSTUKKEN] in de lijst.

"FOLDER ERASE" of "TRACK ERASE" en "PUSH ENTER" verschijnen op het display.

Druk op  om wissen van bewerkingen te annuleren.

7

Druk op .

"COMPLETE" wordt op het display weergegeven.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Opmerking

• • U kunt alleen het ondersteunde audiobestand, MP4-bestandsformaat

• • en 3GP-bestandsformaat wissen.

U kunt geen audiobestanden of mappen wissen wanneer Willekeurig afspelen is geselecteerd. Kies Normaal

• • afspelen alvorens te wissen.

Wissen is niet mogelijk wanneer de disclade open is.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Tuner

Naar de radio luisteren

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "TUNER FM" te selecteren.

2

Stem af op een station.

Voor automatisch scannen:

Houd TUNING +/– ingedrukt totdat de frequentie begint te veranderen op het display.

Het scannen stopt automatisch als op een zender is afgestemd. "ST"

(alleen voor FMstereoprogramma’s) licht op het display op.

Druk op  indien het scannen niet automatisch stopt. Voer daarna handmatig afstemming uit (zie hieronder).

Handmatige afstemming:

Druk herhaaldelijk op TUNING+/– om op de gewenste zender af te stemmen.

Opmerking

Als u op een FM-zender afstemt die

RDS-diensten aanbiedt, wordt er extra informatie verstrekt door uitzendingen zoals de servicenaam of de naam van de zender. U kunt de RDS-informatie controleren door herhaaldelijk op

DISPLAY te drukken.

Tip

Om statische ruis te verminderen op een zwakke FM-stereozender, drukt u herhaaldelijk op FM MODE totdat "ST" op het display dooft. Het stereo-effect gaat verloren maar de ontvangst wordt verbeterd.

Radiozenders instellen

U kunt maximaal 20 FM-zenders als uw favoriete zenders instellen.

1

Afstem af op de gewenste zender.

2

Druk op DVD/TUNER MENU.

3

Druk herhaaldelijk op / om het gewenste voorkeurnummer te selecteren en druk dan op .

"COMPLETE" verschijnt op display en de zender is opgeslagen.

Indien reeds een andere zender aan het geselecteerde voorkeurnummer is toegewezen, wordt die zender door de nieuwe vervangen.

Naar de voorkeurzender luisteren

Druk herhaaldelijk op PRESET+/– om het gewenste voorkeurnummer te selecteren.

Of houd SHIFT ingedrukt en druk op de cijfertoetsen en druk vervolgens op .

39 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

40 NL

BLUETOOTH-verbinding

Meer over de draadloze

BLUETOOTHtechnologie

De draadloze BLUETOOTHtechnologie is een draadloze korteafstandstechnologie die draadloze datacommunicatie mogelijk maakt tussen digitale apparaten.

Ondersteunde BLUETOOTHversie, -profielen en -codecs

Voor meer informatie, zie

"BLUETOOTH-gedeelte" (pagina

72).

Compatibele BLUETOOTHapparaten

Voor meer informatie, zie "Websites voor compatibele apparaten"

(pagina 11).

De BLUETOOTH-indicator

De BLUETOOTH-indicator op het apparaat licht blauw op of knippert om de BLUETOOTH-status weer te geven.

Systeemstatus

BLUETOOTHstand-by

BLUETOOTH koppelen

BLUETOOTHverbinding is gemaakt

Indicatorstatus

Knippert langzaam

Knippert snel

Licht op

Dit systeem met een

BLUETOOTH-apparaat koppelen

Koppelen is een handeling waarbij

BLUETOOTH-apparaten vooraf bij elkaar geregistreerd worden.

Zodra een koppelingshandeling is uitgevoerd, hoeft deze niet nogmaals te worden uitgevoerd.

1

Plaats het BLUETOOTH-apparaat binnen een afstand van 1 meter van het apparaat.

2

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om de BLUETOOTHfunctie te selecteren.

"BLUETOOTH" wordt op het display weergegeven.

Tip

• • Wanneer op het systeem geen koppelingsinformatie beschikbaar is (bijvoorbeeld wanneer u de

BLUETOOTH-functie voor het eerst gebruikt na aankoop), knippert

"PAIRING" op het display en gaat het systeem naar de koppelingsmodus.

Ga verder naar stap 4.

• • Als het systeem op een BLUETOOTHapparaat is aangesloten, dient u op BLUETOOTH te drukken om de verbinding met het BLUETOOTHapparaat te verbreken.

3

Houd PAIRING op het apparaat langer dan 2 seconden ingedrukt.

"PAIRING" knippert op het display.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

4

Schakel de BLUETOOH-functie op het BLUETOOTH-apparaat in en voer de koppelingsprocedure uit.

Zie voor details de

Gebruiksaanwijzing van uw

BLUETOOTH-apparaat.

5

Selecteer "MHC-M20D" op het display van het BLUETOOTHapparaat.

Voer deze stap binnen 5 minuten uit, daar het koppelen anders wordt geannuleerd. Herhaal in dat geval de procedure vanaf stap 3.

Opmerking

Als een wachtwoord vereist is op het BLUETOOTH-apparaat, voer dan

"0000". "Wachtwoord" kan afhankelijk van het apparaat ook "Passcode",

"PIN-code", "PIN-nummer" of

"Password" worden genoemd.

6

Maak een verbinding met het

BLUETOOTH-apparaat.

Als de koppelingsprocedure voltooid is en de BLUETOOTHverbinding tot stand is gekomen, wordt de naam van het

BLUETOOTH-apparaat op het display weergegeven.

Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat kan de verbinding automatisch starten nadat de koppelingsprocedure is voltooid.

U kunt het adres van het

BLUETOOTH-apparaat ook controleren door herhaaldelijk op

DISPLAY te drukken.

Opmerking

• • U kunt maximaal 8 BLUETOOTHapparaten koppelen. Als het 9e

BLUETOOTH-apparaat is gekoppeld, wordt het oudste gekoppelde apparaat verwijderd.

• • Herhaal stap 1 tot 6 als u een koppeling wilt maken met een ander BLUETOOTHapparaat.

De koppelingsprocedure annuleren

Houd PAIRING op het apparaat langer dan 2 seconden ingedrukt totdat "BT AUDIO" op het display wordt weergegeven.

De koppelingsinformatie wissen

U kunt ook alle koppelingsinformatie wissen door het systeem te resetten.

Zie "Het systeem resetten" (pagina

67).

Opmerking

Na het resetten van het systeem kunt u mogelijk geen verbinding maken met uw iPhone/iPod. Verwijder in dat geval de koppelingsinformatie van het systeem op uw iPhone/iPod en voer vervolgens de koppelingsprocedure opnieuw uit.

Luisteren naar muziek op een BLUETOOTHapparaat

U kunt op het BLUETOOTH-apparaat naar muziek luisteren en met behulp van de knoppen op de eenheid of de afstandsbediening het afspelen regelen.

Controleer de volgende zaken voordat u muziek gaat afspelen:

—De BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat is geactiveerd.

—Het koppelen is voltooid

(pagina 40).

41 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

42 NL

Nadat het systeem en het

BLUETOOTH-apparaat eenmaal zijn verbonden, kunt u de weergave regelen met  ,  ,  ,  /  en

 /  .

1

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om de BLUETOOTHfunctie te selecteren.

"BLUETOOTH" wordt op het display weergegeven.

2

Maak een verbinding met het

BLUETOOTH-apparaat.

Druk op het apparaat op

BLUETOOTH om het laatst aangesloten BLUETOOTH-apparaat te verbinden.

Breng een BLUETOOTH-verbinding van het BLUETOOTH-apparaat tot stand als het apparaat niet verbonden is.

Zodra de verbinding tot stand is gekomen, wordt de naam van het

BLUETOOTH-apparaat op het display weergegeven.

3

Druk op  om het afspelen te starten.

Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat,

— het kan zijn dat u twee keer op  moet drukken.

— het kan zijn dat u het afspelen van een audiobron op het

BLUETOOTH-apparaat moet starten.

4

Stel het volume.

Stel het volume van het

BLUETOOTH-apparaat eerst in. Als het volume dan nog te laag is, verhoog het dan met het systeem.

Opmerking

Als het systeem niet is aangesloten op een BLUETOOTH-apparaat, dan maakt het systeem automatisch verbinding met het laatst aangesloten BLUETOOTH-apparaat wanneer u op BLUETOOTH of  op de eenheid drukt.

De BLUETOOTH-verbinding beëindigen

Druk op het apparaat op

BLUETOOTH. "BT AUDIO" wordt op het display weergegeven.

Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat wordt de BLUETOOTHverbinding mogelijk automatisch beëindigd als u met afspelen stopt.

Dit systeem met meerdere BLUETOOTHapparaten verbinden

(Meervoudige apparatenverbinding)

Met een A2DP/AVRCP-verbinding kunt u met maximaal drie

BLUETOOTH-apparaten tegelijkertijd verbinding maken.

Voordat u het volgende

BLUETOOTH-apparaat koppelt, vergeet niet te controleren of de BLUETOOTH-functie op het systeem is ingeschakeld en het eerste BLUETOOTH-apparaat is aangesloten op het systeem.

Koppelen met het tweede of derde apparaat

Herhaal stap 1 tot 6 van "Dit systeem met een BLUETOOTH-apparaat koppelen" (pagina 40).

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Van afspeelbron veranderen

Start het afspelen op een ander verbonden BLUETOOTH-apparaat terwijl het huidige apparaat muziek afspeelt. Het systeem zal via het laatste apparaat het geluid uitvoeren.

Opmerking

• • Bewerkingen kunnen verschillen afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat. Een BLUETOOTH-apparaat kan afhankelijk van de combinatie van de apparaten mogelijk geen verbinding maken. Zie voor details de

Gebruiksaanwijzing van het apparaat.

• • Als u verbinding met het vierde

BLUETOOTH-apparaat probeert te maken, wordt de verbinding met het oudste afspeelapparaat verbroken.

• • Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat kunt u mogelijk niet gelijktijdig verbinding maken met drie

BLUETOOTH-verbindingen.

• • U kunt de meervoudige apparatenverbinding niet tot stand brengen wanneer de Draadloze

Feestgroep-functie wordt gebruikt.

De verbinding van een

BLUETOOTH-apparaat met de meervoudige apparatenverbinding verbreken

U kunt de BLUETOOTH-verbinding verbreken van het BLUETOOTHapparaat dat u wilt ontkoppelen.

De verbinding van alle

BLUETOOTH-apparaten van de meervoudige apparatenverbinding verbreken

Druk op het apparaat op

BLUETOOTH.

"BT AUDIO" wordt op het display weergegeven.

Instellen van de

BLUETOOTHaudiocoderingen

U kunt AAC-, LDAC- of SBC-codecontvangst van het BLUETOOTHapparaat inschakelen. AAC/LDAC kan alleen worden geselecteerd wanneer het BLUETOOTH-apparaat

AAC/LDAC ondersteunt.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"BT CODEC" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om de instelling te selecteren en druk dan op .

• • "AUTO": Schakel ontvangst in

AAC- of LDAC-codec-formaat in.

• • "SBC": Ontvangen in SBCcodecformaat.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Opmerking

• • U kunt genieten van hoge geluidskwaliteit als AAC of LDAC wordt geselecteerd. Selecteer "SBC" als u niet naar AAC- of LDAC-geluid van uw apparaat kunt luisteren of het geluid wordt onderbroken.

• • Als u deze instelling verandert terwijl het systeem is aangesloten op een

BLUETOOTH-apparaat, wordt de verbinding met het BLUETOOTHapparaat verbroken. Voor een verbinding met het BLUETOOTHapparaat moet u de BLUETOOTHverbinding opnieuw maken.

43 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

44 NL

Tip

LDAC is een audiocoderingstechnologie die door Sony is ontwikkeld en waarmee de overdracht van High-Resolution

(Hi-Res) audio-inhoud kan worden verzonden, zelfs via een BLUETOOTHverbinding. In tegenstelling tot andere BLUETOOTH-compatibele codeertechnologieën zoals SBC, werkt het zonder down-conversie van de Hi-Res

Audio-inhoud 1) , en kunnen ongeveer drie keer meer gegevens 2) dan door andere technologieën worden verzonden via een BLUETOOTH draadloos netwerk met ongekende geluidskwaliteit, door middel van efficiënte codering en geoptimaliseerde pakketvorming.

1) Exclusief inhoud van DSD-formaat.

2) In vergelijking met SBC (Subband

Coding) wanneer de bitsnelheid van

990 kbps (96/48 kHz) of 909 kbps

(88,2/44,1 kHz) is geselecteerd.

De BLUETOOTH-standbystand instellen

Met de BLUETOOTH-stand-bystand kan het systeem automatisch inschakelen als u een BLUETOOTHverbinding met een BLUETOOTHapparaat tot stand brengt.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"BT STBY" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om de instelling te selecteren en druk dan op .

• • "ON": Het systeem schakelt automatisch in, zelfs wanneer het systeem in stand-bymodus is.

• • "OFF": Uitschakelen van deze functie.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Het BLUETOOTH-signaal in- of uitschakelen

U kunt in alle functies van een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat verbinding maken met het systeem wanneer het BLUETOOTH-signaal van het systeem is ingesteld op

Aan. Het BLUETOOTH-signaal wordt standaard ingeschakeld.

Houd op het apparaat de optie

VOCAL FADER en + ongeveer

3 seconden ingedrukt.

"BT ON" of "BT OFF" wordt op het display weergegeven.

Opmerking

• • U kunt de volgende bedieningshandelingen niet uitvoeren wanneer het BLUETOOTH-signaal is ingesteld op Uit:

— Met BLUETOOTH-apparaten koppelen en/of verbinden

— Gebruik "Sony | Music Center"

— Veranderen van de BLUETOOTHaudiocoderingen

• • Als de BLUETOOTH-stand-bymodus op aan is ingesteld, wordt het BLUETOOTHsignaal automatisch op aan ingesteld.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Bediening van het systeem met gebruik van een smartphone of tablet (Sony |

Music Center)

"Sony | Music Center" is een speciale app voor bediening van "Sony |

Music Center"-compatibele audioapparaten die zijn gefabriceerd door Sony met gebruik van een smartphone of tablet. Zoek naar

"Sony | Music Center" op Google

Play of App Store en download het met uw smartphone of tablet.

Met "Sony | Music Center" kunt u:

• —om de functie van het systeem te wijzigen, het afspelen van het disc/USB-apparaat te regelen en op een FM-zender af te stemmen.

—door de muziek van het disc/USBapparaat te bladeren.

—de informatie van het disc/

USB-apparaat te bekijken, zoals speelduur en titel.

• geluidsinstelling te wijzigen.

—meervoudige systemen te besturen bij het gebruik van de

Draadloze Feestgroep-functie.

1

Zoek naar "Sony | Music Center" of scan de onderstaande tweedimensionale code.

2

Download de app "Sony | Music

Center" op uw apparaat.

3

Verbind het systeem en het apparaat via de BLUETOOTH-

verbinding (pagina 40).

4

Start "Sony | Music Center" en volg de instructies op het scherm.

Opmerking

• • We raden u aan de nieuwste "Sony |

• •

Music Center"-versie te gebruiken.

Als de applicatie "Sony | Music

Center" niet goed werkt, druk dan op

BLUETOOTH op de eenheid om de

BLUETOOTH-verbinding te verbreken, voer de BLUETOOTH-verbinding vervolgens opnieuw uit zodat de

BLUETOOTH-verbinding normaal

• • functioneert.

Beschikbare bewerkingen via "Sony |

Music Center" kunnen afhankelijk van de audioapparaten verschillen.

• • Zie de volgende URL voor details over

"Sony | Music Center". http://info.vssupport.sony.net/help/

• • Ontwerp en technische gegevens van

"Sony | Music Center" kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

45 NL

46 NL

Waanzinnige feestjes vieren met de

"Fiestable"-app

U kunt met de "Fiestable"-app de feestfuncties van het Sony Home

Audio System met intuïtieve en fraaie gebruikersinterface bedienen. Met "Fiestable" kunt u functies zoals DJ-effect en Karaoke bedienen. U kunt ook de "Motion

Control"-functie gebruiken, waarbij u bepaalde functies op dit systeem kunt bedienen door uw BLUETOOTH-apparaat in verschillende richtingen te schudden.

"Fiestable" is een plug-in-applicatie van "Sony | Music Center".

1

Zoek en download de "Sony |

Music Center"-app op uw

apparaat (pagina 45).

2

Zoek en download de

"Fiestable"-app op Google Play of in de App Store met behulp van uw apparaat.

3

Verbind het systeem en het apparaat via de BLUETOOTH-

verbinding (pagina 40).

4

Start "Sony | Music Center" en raak het "Fiestable"-pictogram aan.

Opmerking

Zie de volgende URL voor details over

"Sony | Music Center". http://info.vssupport.sony.net/help/

Een Feestvierdersranglijst tot stand brengen en delen, en bonusfuncties krijgen met Feestkoning

Het systeem beschikt over een unieke functie die automatisch uw systeemgebruik kan registreren.

Op basis van uw gebruik rangschikt het systeem u met verschillende

Feestvierders-ranglijsten op basis van vooraf gedefinieerde criteria.

Hoe vaker u het systeem gebruikt, hoe hoger de positie die u behaalt.

Zodra u een bepaalde positie op de

Feestvierders-ranglijst hebt behaald, kun u uw prestatie delen via sociale media.

Het systeem beloont je prestaties ook nog eens met bonusfuncties.

Opmerking

Om deze functie te gebruiken, dient u ervoor te zorgen dat de

"Sony | Music Center"-app (pagina 45)

en de "Fiestable"-app (pagina 46) al op

uw apparaat zijn geïnstalleerd.

1

Verbind het systeem en het apparaat via de BLUETOOTH-

verbinding (pagina 40).

2

Start "Sony | Music Center" en raak het "Fiestable"-pictogram aan.

U kunt uw huidige positie en bonusfuncties controleren en ook vernemen hoe u uw volgende positie kunt behalen.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Geluidsaanpassing

Het geluid aanpassen

Functie Handeling

Versterken van basgeluid en creëren van krachtiger geluid

(MEGA BASS)

Reproduceren van het geluidseffect van een feestzaal

(Fiesta)

Druk op het apparaat op FIESTA.

Of druk herhaaldelijk op

SOUND FIELD +/–

(of SOUND FIELD op de eenheid) om

"FIESTA" te selecteren. Druk opnieuw op FIESTA om te annuleren.

Selecteren van een geluidsveld

Druk herhaaldelijk op MEGA BASS om

"BASS ON" te selecteren.

Druk, om te annuleren, herhaaldelijk op

MEGA BASS om

"BASS OFF" te selecteren.

Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD +/–

(of SOUND FIELD op de eenheid) om het gewenste geluidsveld te selecteren.

Druk, om te annuleren, herhaaldelijk op

SOUND FIELD +/–

(of SOUND FIELD op de eenheid) om

"FLAT" te selecteren.

De Virtuele Voetbalmodus selecteren

Als u naar een uitzending van een voetbalwedstrijd kijkt, kunt u het gevoel ervaren aanwezig te zijn in het stadium.

Merk op dat u Virtuele Voetbalmodus alleen kunt selecteren tijdens AUDIO IN en TV-functies.

Druk herhaaldelijk op FOOTBALL op de eenheid terwijl u naar een uitzending van een voetbalwedstrijd kijkt.

• • "ON NARRATION": U kunt het gevoel ervaren of u wordt ondergedompeld in de sfeer van een voetbalstadion doordat het gejuich in het stadion versterkt wordt weergegeven.

• • "OFF NARRATION": U kunt nog meer het gevoel ervaren of u wordt ondergedompeld in de sfeer van een voetbalstadion doordat het volumeniveau van de verslaggever wordt beperkt en het gejuich versterkt wordt weergegeven.

De Virtuele Voetbal-modus annuleren

Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD

+/– (of SOUND FIELD op de eenheid) om "FLAT" te selecteren.

Opmerking

• • Wij raden u aan de Virtuele Voetbalmodus te selecteren wanneer u naar de uitzending van een voetbalwedstrijd kijkt.

• • Als een onnatuurlijk geluid hoort in de content wanneer "OFF NARRATION" is geselecteerd, wordt "ON NARRATION" aanbevolen.

• • Deze functie ondersteunt niet monogeluid.

47 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

48 NL

U eigen geluidseffect maken

U kunt de niveaus van specifieke frequentiebanden verhogen of verlagen en vervolgens de instelling in het geheugen opslaan als

"CUSTOM EQ".

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"CUSTOM EQ" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om het equalizerniveau of de surround-instelling aan te passen, druk vervolgens op .

4

Herhaal stap 3 om het niveau van andere frequentiebanden en surroundeffecten aan te passen.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

De instelling van de customequalizer

Druk herhaaldelijk op SOUND FIELD

+/– (of SOUND FIELD op de eenheid) om "CUSTOM EQ" te selecteren.

Een partysfeer maken

(DJ-effect)

Gebruik de toetsen op het apparaat om deze handeling uit te voeren.

1

Druk op de volgende toets om het type effect te selecteren.

• • FLANGER: Creëer een diep effect dat vergelijkbaar is met het geluid van een straaljager.

• • ISOLATOR: Isoleer een specifieke frequentieband door het aanpassen van de andere frequentiebanden. Bijvoorbeeld als u het accent wil leggen op de vocalen.

• • SAMPLER: Geeft een serie speciale geluidseffecten.

2

Veranderen van het geluidseffect.

Voor FLANGER en ISOLATOR:

Draai de VOLUME/DJ CONTROLregelaar om het effectniveau in te stellen.

Voor SAMPLER:

Druk herhaaldelijk op SAMPLER om de door u gewenste samplermodus te selecteren, druk vervolgens op S1,

S2, S3 of S4 om het samplergeluid uit te voeren.

Draai aan de VOLUME/DJ CONTROLknop om ander samplergeluid doorlopend uit te voeren.

Het niveau van het samplergeluid instellen

1

Druk op OPTIONS op de afstandsbediening.

2

Druk herhaaldelijk op / op de afstandsbediening om

"SAMPLER" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / op de afstandsbediening om het niveau van het samplergeluid aan te passen, druk vervolgens op .

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Het effect uitschakelen

• •

• •

Druk op DJ OFF.

Druk nogmaals op de geselecteerde effecttoets (alleen voor FLANGER en ISOLATOR).

Opmerking

• • DJ-effect wordt automatisch geactiveerd wanneer u:

— schakel het systeem uit.

— verander de functie.

— veranderen van geluidseffect.

— de Vocale Fader gebruikt.

— de Stemvervormer gebruikt.

— veranderen van de toon (Key

Control).

— druk op het apparaat op DJ OFF.

• • Als u DJ-effect tijdens de overdracht

• • activeert, wordt het geluidseffect niet overgebracht naar het USB-apparaat.

U kunt de toets VOLUME/DJ CONTROL op het apparaat niet gebruiken om het volume aan te passen als de optie DJeffect geactiveerd is.

Druk op de afstandsbediening op

 +/– om het volume aan te passen.

Overige functies

Gebruik van de

Controle voor HDMIfunctie

Door een televisie die compatibel zijn met de Controle voor HDMIfunctie* middels een HDMIkabel (High Speed HDMI-kabel met ethernet, niet bijgeleverd) te verbinden, kunt u het apparaat gemakkelijk met de afstandsbediening van de televisie bedienen.

De volgende functies kunnen worden gebruikt met de Controle voor HDMI-functie.

• •

• •

Functie voor uitschakelen van het systeem

Functie voor regelen van geluid van het systeem

• •

• •

• •

Audio-retourkanaal

Functie voor Afspelen met één druk op de knop

Eenvoudige Afstandsbediening

• • Taal Volgen

* Controle voor HDMI is een standaard die wordt gebruikt door CEC (Consumer

Electronics Control) voor onderlinge bediening van HDMI (High-Definition

Multimedia Interface)-apparaten.

Opmerking

Deze functies werken mogelijk met apparaten die niet door Sony zijn gefabriceerd, maar de werking wordt niet gegarandeerd.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

49 NL

50 NL

Voorbereiding voor het gebruik van de Controle voor

HDMI-functie

Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP, stel vervolgens

[HDMI-INSTELLING] – [CONTROLE

VOOR HDMI] op het systeem

in op [AAN] (pagina 34). De

standaardinstelling is [AAN].

Schakel de Controle voor HDMIfunctie-instellingen in voor de TV die op het systeem is aangesloten.

Tip

Indien u de Controle voor HDMI ("BRAVIA" sync)-functie activeert bij gebruik van een televisie van Sony, wordt de Controle voor

HDMI-functie van het systeem tevens automatisch geactiveerd. "COMPLETE" verschijnt op het display zodra de instellingen zijn gemaakt.

Functie voor uitschakelen van het systeem

Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de televisie uitschakelt.

Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP, stel vervolgens

[HDMI-INSTELLING] – [STAND-BY

GEKOPPELD AAN TV] op het systeem

in op [AAN] of [AUTO] (pagina 35).

De standaardinstelling is [AUTO].

Opmerking

Het aangesloten apparaat schakelt mogelijk niet uit afhankelijk van de status van het apparaat.

Functie voor regelen van geluid van het systeem

Wanneer u het systeem inschakelt tijdens weergave van de televisie, zal het geluid van de televisie via de luidsprekers van het systeem worden weergegeven. Het volume van het systeem kan met de afstandsbediening van de televisie worden geregeld.

Indien het geluid van de televisie via de luidsprekers van het systeem de laatste keer bij het televisiekijken werd weergegeven, zal het systeem automatisch worden ingeschakeld wanneer u de televisie weer inschakelt.

Bedieningen kunnen ook met het menu van de televisie worden gemaakt. Zie voor meer informatie de Gebruiksaanwijzing van de televisie.

Opmerking

• • Het volumeniveau van het systeem wordt afhankelijk van de televisie, op het televisiescherm getoond. Het volumeniveau verschilt mogelijk van het volume dat op het display wordt getoond.

• • Afhankelijk van de instellingen van de televisie, is de functie voor regelen van geluid van het systeem mogelijk niet beschikbaar. Zie voor meer informatie de Gebruiksaanwijzing van de televisie.

Audio-retourkanaal

Indien het systeem is verbonden met de HDMI IN-aansluiting van een televisie die compatibel is met

Audio-retourkanaal, kunt u het geluid van de televisie beluisteren via de luidsprekers van het systeem zonder een audiokabel (niet bijgeleverd) te verbinden.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP, stel vervolgens

[HDMI-INSTELLING] – [AUDIO

RETURN CHANNEL] in op

[AAN] (pagina 34). De

standaardinstelling is [AAN].

Opmerking

Als de TV niet compatibel is met het

Audio-retourkanaal, dan moet een audiokabel (niet bijgeleverd) worden

aangesloten (pagina 21).

Functie voor Afspelen met één druk op de knop

De TV schakelt automatisch in wanneer u op  in DVD/CD of USBfunctie drukt. De ingang van de TV wordt naar de HDMI-ingang gezet waarop het systeem is aangesloten.

Opmerking

Afhankelijk van de televisie wordt het eerste gedeelte van de data mogelijk niet juist weergegeven.

Eenvoudige Afstandsbediening

U kunt het systeem selecteren met de SYNC MENU-knop op de afstandsbediening van de TV en het systeem bedienen.

Deze functie kan worden gebruikt als de TV het linkmenu ondersteunt.

Zie voor meer informatie de

Gebruiksaanwijzing van de televisie.

Opmerking

• • In het linkmenu van de TV wordt het systeem door de TV herkend als

• •

"Player".

Bepaalde bewerkingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde TV’s.

Taal Volgen

Wanneer u de taal voor on-screen weergave van de TV wijzigt, wordt ook de on-screen weergavetaal van het systeem gewijzigd.

Met meerdere systemen van draadloos afspelen genieten (Draadloze

Feestgroep-functie)

U kunt via BLUETOOTH-verbinding meerdere audiosystemen in een groep met elkaar verbinden als alle systemen zijn uitgerust met de Draadloze Feestgroepfunctie. Met deze functie kunt u een spannendere feestomgeving creëren en een hogere geluidsuitvoer produceren zonder een kabelverbinding.

Merk op dat u een audiobron alleen vanaf een BLUETOOTH-apparaat kunt afspelen.

Het eerste systeem in de te activeren groep wordt de Feestgastheer en deelt de muziek. Andere systemen worden Feestgasten en spelen dezelfde muziek als die wordt afgespeeld door de Feestgastheer.

Instellen en genieten van de

Draadloze Feestgroep

Voorbeeld: de MHC-M20D instellen als het eerste systeem

(Feestgastheer)

1

Schakel alle systemen in.

2

Stel het eerste systeem in als

Feestgastheer.

 Druk herhaaldelijk op FUNCTION om de BLUETOOTH-functie te selecteren.

51 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

52 NL

 Sluit via een BLUETOOTHverbinding het BLUETOOTHapparaat aan op het systeem.

 Druk op het apparaat op

W.PARTY CHAIN.

"CHAINING" knippert op het display. Het systeem gaat naar de Draadloze Feestgroepsetupmodus.

Wanneer het systeem naar de Draadloze Feestgroepsetupmodus gaat, wordt de verbinding met het

BLUETOOTH-apparaat automatisch verbroken.

3

Stel het tweede systeem in als

Feestganger.

 Druk herhaaldelijk op FUNCTION om de BLUETOOTH-functie te selecteren.

 Druk op het apparaat op

W.PARTY CHAIN.

Het tweede systeem wordt een

Feestganger.

"P.CHAIN" licht op het display op.

Opmerking

De Draadloze Feestgroep-functie wordt in de volgende situaties geannuleerd.

— Wanneer er binnen 1 minuut na het instellen van de Feestgastheer in stap 2 geen bewerking wordt uitgevoerd.

— Wanneer opnieuw op W.PARTY

CHAIN op de Feestgastheer wordt gedrukt voordat stap 3 is voltooid.

4

Stel de derde of meer systemen in als Feestgangers.

Herhaal stap 3.

Opmerking

Verbind het derde of de latere systemen binnen 30 seconden na het aansluiten van het vorige systeem.

"P. CHAIN" knippert binnen

30 seconden op het display van de

Feestgastheer. Na 30 seconden kan het systeem niet worden aangesloten.

5

Wacht 30 seconden nadat de

Feestganger is aangesloten.

"P.CHAIN" stopt met knipperen op het display van de Feestgastheer en het BLUETOOTH-apparaat maakt opnieuw verbinding met de

Feestgastheer.

6

Start de weergave op het aangesloten BLUETOOTHapparaat.

7

Stel het volume.

Wanneer het volume op de

Feestgastheer wordt aangepast, wordt ook het volume op

Feestgasten aangepast. Als u het volume op een bepaalde

Feestganger wilt aanpassen, pas dan het volume op de betreffende

Feestganger aan.

Opmerking

• • U kunt geen ander systeem als de nieuwe Feestgastheer selecteren wanneer de Draadloze Feestgroep is geactiveerd.

• • Wanneer u de microfoon gebruikt op

Feestgastheer, wordt het geluid van

• •

Feestgasten niet uitgevoerd.

Slaaptimer en Auto-standby-functies zijn niet beschikbaar voor Feestgangers.

• • Voor een gedetailleerde bediening van andere systemen, zie de

Gebruiksaanwijzingen van de systemen.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Tip

Houd, om nieuwe Feestgasten toe te voegen nadat Draadloze Feestgroep al tot stand is gebracht, W.PARTY CHAIN op de

Feestgastheer ingedrukt en herhaal de procedure vanaf stap 3.

De Draadloze Feestgroep deactiveren

Druk op W.PARTY CHAIN op de

Feestgastheer.

Opmerking

Wanneer u de functie wijzigt of de

Feestgastheer uitschakelt, wordt de

Draadloze Feestgroep gedeactiveerd.

De Feestgastheer van de

Draadloze Feestgroep ontkoppelen

Druk op W.PARTY CHAIN op de

Feestganger die wil vertrekken.

In dat geval blijft de rest van de

Draadloze Feestgroep actief.

Opmerking

Wanneer u de functie wijzigt of een bepaalde Feestganger uitschakelt, verlaat de Feestganger de Draadloze

Feestgroep-verbinding.

Instellingensynchronisatie tijdens Draadloze Feestgroep

Wanneer de Draadloze Feestgroep tot stand is gebracht, worden de volgende voorwaarden toegepast:

• Megabas-instellingen op de Feestgasten worden gesynchroniseerd met de

Feestgastheer. Als deze instellingen worden gewijzigd op de Feestgastheer, dan worden ook de instellingen op Feestgasten gewijzigd.

• • DJ-effect- en Karaokeinstellingen zoals Vocale fader en Toetsbesturing worden zowel op Feestgastheer als Feestgasten uitgeschakeld.

• • Geluidsveldinstellingen worden naar standaardwaarden teruggezet op zowel

Feestgastheer als Feestgasten.

• • Wanneer de Feestgastheer wordt uitgeschakeld, worden de

Feestgasten ook uitgeschakeld.

Meezingen: Karaoke

Voorbereiding voor Karaoke

1

Druk herhaaldelijk op de MIC

LEVEL – om het volumeniveau van de microfoon te verlagen.

2

Sluit een optionele microfoon met 6,3 mm-stekker op de

MIC-aansluiting van het apparaat aan.

3

Start het afspelen van de muziek en stel het volume van de microfoon in.

Druk herhaaldelijk op MIC ECHO om het echo-effect in te stellen.

4

Start het met de muziek meezingen.

Opmerking

• • We raden het gebruik van een microfoonadapter af wanneer een microfoon op een MIC-aansluiting wordt aangesloten.

• • In geval van rondzingend geluid:

— houd de microfoon uit de buurt van de luidsprekers.

— verander de richting van de microfoon.

53 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

54 NL

— druk herhaaldelijk op MIC LEVEL –.

— druk herhaaldelijk op MIC ECHO om het echoniveau in te stellen.

• • Het microfoongeluid wordt niet overgedragen naar het USB-apparaat tijdens USB-overdracht.

• • Wanneer de Draadloze Feestgroep wordt gebruikt, wordt het geluid van de microfoon alleen uitgevoerd vanaf het systeem waarop de microfoon is aangesloten.

• • U kunt het volumeniveau van de microfoon niet aanpassen met behulp van de VOLUME/DJ CONTROL-knop op de eenheid of de  +/– -knop op de afstandsbediening. Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL +/– om het volumeniveau van de microfoon aan te passen.

• • Als het geluid uit de microfoon extreem hard is, kan het worden vervormd. Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL – om het microfoonvolume te verlagen.

Het stemgeluid verlagen

(Vocale Fader)

U kunt het volume van de zang van een stereobron reduceren.

Druk herhaaldelijk op VOCAL

FADER om "ON V FADER" te selecteren.

Druk herhaaldelijk op VOCAL FADER om "OFF" te selecteren om het effect van Vocal Fader te annuleren.

Veranderen van de toon (Key

Control)

Druk op KEY CONTROL  / • om uw stembereik aan te passen.

De Karaoke-scoremodus activeren (Scoremodus)

U kunt de scorefunctie alleen gebruiken wanneer de microfoon is aangesloten.

Uw score wordt automatisch vanaf

0 tot 99 berekend, gebaseerd op uw stem in overeenstemming met de muziekbron.

1

Start de muziek.

2

Druk op SCORE voordat u een liedje zingt.

3

Druk na het langer dan 1 minuut meezingen nogmaals op SCORE om uw score te bekijken.

Uw stem veranderen

(Stemvervormer)

U kunt uw stem veranderen wanneer u in de microfoon praat of zingt.

Druk herhaaldelijk op VOICE

CHANGER om uw stemeffect te veranderen.

De Stemvervormer uitschakelen

Druk herhaaldelijk op VOICE

CHANGER om "OFF" te selecteren.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

De Stembegeleiding gebruiken

U kunt Stembegeleiding horen wanneer het systeem naar de

BLUETOOTH-koppelingsmodus gaat of een BLUETOOTH-apparaat wordt verbonden met of afgesloten van het systeem.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"VOICE GUIDANCE" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om

"ON" te selecteren en druk dan op .

De Stembegeleiding wordt geactiveerd.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

De Stembegeleiding deactiveren

Selecteer in stap 3 "OFF".

Het niveau van de

Stembegeleiding aanpassen

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"SAMPLER" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om het niveau van de

Stembegeleiding aan te passen, druk vervolgens op .

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Opmerking

• • Het volumeniveau van Stembegeleiding verandert in overeenstemming met het volumeniveau van het systeem.

In sommige gevallen is het echter mogelijk dat het volumeniveau van

Stembegeleiding niet verandert.

• • In sommige gevallen is er mogelijk vertraging bij de uitvoer van Stembegeleiding of de

Stembegeleiding werkt mogelijk niet.

De slaaptimer gebruiken

Het systeem schakelt automatisch uit na de ingestelde tijd.

Druk herhaaldelijk op SLEEP om de door u gewenste tijd in te selecteren.

Druk herhaaldelijk op SLEEP om de optie "OFF" te selecteren, om de slaaptimer te annuleren.

Tip

Druk op SLEEP als u de resterende tijd wilt controleren voordat het systeem wordt uitgeschakeld.

Optioneel apparatuur gebruiken

1

Druk herhaaldelijk op

 – totdat "VOL MIN" op het display wordt weergegeven.

2

Verbind een extra apparaat

(pagina 17).

3

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "AUDIO IN" te selecteren.

55 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

56 NL

4

Start met afspelen van het aangesloten apparaat.

5

Druk herhaaldelijk op  + om het volume in te stellen.

Opmerking

Het systeem kan automatisch in de stand-bystand schakelen als het volumeniveau van het aangesloten apparaat te laag is. Stel het volumeniveau van het apparaat in.

Zie "De functie automatische stand-by instellen" voor het uitschakelen van de

automatische standbyfunctie (pagina

56).

De toetsen op het apparaat deactiveren

(Kinderslot)

U kunt de knoppen (behalve  ) op de eenheid deactiveren om onjuist gebruik te voorkomen, zoals kattenkwaad van een kind.

Houd op het apparaat  langer dan 5 seconden ingedrukt.

"CHILD LOCK ON" wordt op het display weergegeven.

U kunt het systeem alleen bedienen met de toetsen van de afstandsbediening.

Houd, om de Kinderslotfunctie uit te schakelen,  op de eenheid gedurende meer dan 5 seconden ingedrukt totdat "CHILD LOCK OFF" op het display verschijnt.

Opmerking

• • Kinderslotfunctie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het netsnoer ontkoppelt.

• • De kinderslotfunctie kan niet worden geactiveerd wanneer de disclade open is.

De functie automatische stand-by instellen

Het systeem gaat automatisch na ongeveer 15 minuten in de standbystand als er geen handeling heeft plaatsgevonden of audiosignaal is uitgestuurd.

De automatische stand-byfunctie wordt standaard ingeschakeld.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"AutoSTBY" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om

"ON" of " OFF" te selecteren en druk dan op .

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Opmerking

• • "AutoSTBY" knippert ongeveer

• •

2 minuten op het display voordat het apparaat standby schakelt.

De automatische standbyfunctie werkt niet in de volgende gevallen.

— tijdens de tunerfunctie.

— wanneer de slaaptimer wordt ingeschakeld.

— wanneer de microfoon is aangesloten.

— wanneer het systeem Feestganger wordt tijdens Draadloze Feestgroep.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

De software updaten

De software van dit systeem kan in de toekomst geüpdatet worden.

U kunt vooraf geïnstalleerde software van uw systeem updaten via de onderstaande websites.

Volg de gegeven aanwijzingen voor het updaten van de software.

Voor klanten in Latijns-Amerika:

<http://esupport.sony.com/LA>

Voor klanten in Europa en

Rusland:

<http://www.sony.eu/support>

Voor klanten in andere landen/ regio’s:

<http://www.sony-asia.com/ support>

Aanvullende informatie

Problemen oplossen

Heeft u een probleem met uw systeem, kunt u uw probleem zoeken in de onderstaande checklist Problemen oplossen en de desbetreffende corrigerende handeling uitvoeren.

Als het probleem blijft optreden, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Houd er rekening mee dat als de onderhoudsmonteur bepaalde onderdelen wijzigt tijdens de reparatie, deze gewijzigde onderdelen bewaard kunnen blijven.

Als "PROTECTX" (X is een cijfer) en "CHECK MANUAL" op het display knipperen

Trek de stekker van het netsnoer direct uit het stopcontact en controleer de volgende punten.

• • Gebruikt u alleen de

• • bijgeleverde luidsprekers?

Worden de ventilatieopeningen van het apparaat geblokkeerd?

Als u geen problemen heeft geconstateerd, sluit dan het netsnoer weer aan en schakel het systeem in. Als het probleem blijft optreden, dient u contact op te nemen met een Sonyhandelaar bij u in de buurt.

Algemeen

Stroom wordt niet ingeschakeld.

• • Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.

57 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

58 NL

Het systeem staat in de standbystand.

• • Dit is geen defect. Het systeem gaat automatisch na ongeveer

15 minuten in de stand-bystand als er geen handeling heeft plaatsgevonden of audiosignaal is

uitgestuurd (pagina 56).

Er is geen geluid.

• • Stel het volume.

• •

• •

Controleer de luidsprekeraansluitingen (pagina

17).

Controleer de aansluiting van

• • het optionele apparaat, indien

aanwezig (pagina 17).

Schakel de aangesloten apparatuur in.

• • Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, steek daarna de stekker er weer in en schakel het systeem in.

Er is geen beeld/geluid wanneer aangesloten op de HDMI OUT (TV)

ARC-aansluiting.

• • Verander de instelling in [HDMI-

INSTELLING] – [HDMI-RESOLUTIE].

• •

Het probleem kan worden opgelost.

De apparatuur die is aangesloten op de HDMI OUT (TV) ARC-

• • aansluiting is niet conform het audiosignaalformaat. Stel in dit geval [HDMI-INSTELLING]

– [GELUID(HDMI)] in op [PCM]

(pagina 34).

Probeer het volgende:

• in.

—Schakel de aangesloten apparatuur uit en weer in.

—Ontkoppel de HDMI-kabel en sluit en vervolgens weer aan.

Er is geen microfoongeluid.

• •

• •

• •

Stel het volumeniveau van de microfoon aanpassen.

Controleer of de microfoon goed met de MIC-aansluiting op het apparaat is verbonden.

Zorg ervoor dat de microfoon is ingeschakeld.

Microfoonadapter (niet bijgeleverd) kan niet worden verwijderd.

• • Gebruik gereedschap zoals een tang om de microfoonadapter los te koppelen van de MICaansluiting op het apparaat.

Er komt geen TV-geluid uit het systeem. "CODE 01" en "SGNL ERR" verschijnen op het display.

• • Dit systeem ondersteunt alleen

2-kanaals lineaire PCM-formaten.

Controleer de instelling van de audio-uitgang op de TV en verander het naar uitvoermodus

PCM als automatische modus is

• • geselecteerd.

Controleer of de instelling van de luidsprekeruitvoer op de TV is ingesteld op gebruik voor externe luidsprekers.

Er is een sterke brom of ruis hoorbaar.

• •

• •

• •

Plaats het systeem uit de buurt van de storingsbronnen.

Sluit het systeem op een ander stopcontact aan.

Plaats een ruisfilter (niet bijgeleverd) op het netsnoer.

• •

• •

Schakel de elektrische apparatuur in de omgeving uit.

Het geluid gegenereerd door de koelventilatoren van het systeem kunnen hoorbaar zijn wanneer het systeem is ingeschakeld. Dit is geen defect.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

• • Plaats de eenheid uit de buurt van neonlichten of tl-verlichting.

De afstandsbediening werkt niet.

• •

• •

• •

Verwijder de obstakels tussen de afstandsbediening en het apparaat.

Plaats de afstandsbediening dichter in de buurt van het apparaat.

Richt de afstandsbediening op de

• •

• • sensor van het apparaat.

Vervang de batterijen (R03/ formaat AAA).

Plaats het apparaat niet in de buurt van fluorescerende lampen.

Er is een akoestische feedback.

• •

• •

Verlaag het volume.

Plaats de microfoon uit de buurt van het systeem of verander de richting van de microfoon.

Onregelmatige kleuren op het

TV-scherm.

• • Schakel de TV even uit, wacht

15 tot 30 minuten en schakel weer in. Als de kleuren nog steeds onregelmatig zijn, moet u het systeem verder uit de buurt van de

TV plaatsen.

Als "CHILD LOCK" wordt weergegeven, dient u op een willekeurige toets van het apparaat te drukken.

• • Stel de kinderslotfunctie in op uit

(pagina 56).

U hoort een klikgeluid wanneer het systeem wordt ingeschakeld.

• • Dit is het werkingsgeluid en treedt op wanneer het systeem bijvoorbeeld wordt in- of uitgeschakeld. Dit is geen defect.

Het geluid verliest stereo-effect tijdens het afspelen.

• • Schakel de Vocale Fader uit

(pagina 54).

• •

• •

Controleer of het systeem juist is aangesloten.

Controleer de luidsprekeraansluitingen (pagina

17).

Luidsprekers

Het geluid komt uit slechts één kanaal of het lichter en rechter volume is niet in balans.

• •

• •

Plaats de luidsprekers zo symmetrisch mogelijk.

Controleer of de luidsprekers goed en correct zijn aangesloten.

• • De bron die afgespeeld wordt is mono.

Er wordt geen geluid uit een bepaalde luidspreker uitgevoerd.

• • Controleer of de luidspreker goed en correct is aangesloten.

Disc-speler

De disclade opent niet en

"LOCKED" wordt op het display weergegeven.

• • Raadpleeg uw Sony-dealer of plaatselijke erkend Sonyonderhoudscentrum.

De disclade gaat niet dicht.

• • Laad de disc correct.

De disc wordt niet uitgeworpen.

• • De disc kan niet wordt uitgeworpen tijdens gesynchroniseerde overdracht of

REC1 overdracht. Druk op  om de overdracht te annuleren en druk dan op  op het apparaat om de disc uit te werpen.

59 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

60 NL

• • Neem contact op met de dichtstbijzijnde Sony-handelaar.

Het afspelen begint niet.

• •

• •

Veeg de disc schoon (pagina

69).

De disc opnieuw laden.

• •

• •

Laad de disc die het systeem kan

afspelen (pagina 8).

Haal de disc eruit, veeg de disc schoon en laat dan het systeem

• • enkele uren ingeschakeld totdat het vocht verdampt.

De regiocode van de DVD VIDEO komt niet overeen met het systeem.

Het geluid wordt onderbroken.

• •

• •

• •

Veeg de disc schoon (pagina

69).

De disc opnieuw laden.

Zet het apparaat op een plaats

• • waar geen trillingen zijn.

Plaats de luidsprekers verder van het apparaat vandaan. Als u op een hoog volume naar een track luistert met basgeluid, kan de trilling van de luidspreker ervoor zorgen dat het geluid verspringt.

Het afspelen start niet vanaf de eerste track.

• •

• •

Stel de afspeelmodus in op

normaal afspelen (pagina 27).

Afspelen Hervatten is geselecteerd. Druk tweemaal op  . Druk dan op  om het afspelen te starten.

Functies als Stoppen, Lock Search,

Slow-motion weergave,

Herhaaldelijk afspelen of Afspelen in willekeurige volgorde werken niet.

• • Afhankelijk van de disc kunnen bepaalde functies mogelijk niet worden gebruikt. Zie de

Gebruiksaanwijzing die bij de disc is geleverd.

DATA CD/DATA DVD (MP3, MPEG4 of Xvid) kunnen niet worden afgespeeld.

• •

• •

De data zijn niet met een ondersteund formaat opgeslagen.

Controleer voor weergave of u de juiste Media Mode heeft geselecteerd.

De naam van de map, de tracknaam, bestandsnaam en de

ID3-tagtekens worden niet correct weergegeven.

• • De ID3-tag is niet versie 1 (1.0/1.1)

• • of versie 2 (2.2/2.3).

De volgende tekencodes kunnen door dit systeem worden weergegeven:

—Hoofdletters (A tot Z)

—Symbolen (< > * +, [ ] \ _)

Voor andere tekens wordt "_" getoond.

USB-apparaat

Resultaten overbrengen in een fout.

• • U gebruikt een USB-apparaat dat niet wordt ondersteund.

Controleer de informatie op de website over de compatibele USB-

apparaten (pagina 11).

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

• • Het USB-apparaat is niet juist geformatteerd. Zie de

Gebruiksaanwijzing van het

USB-apparaat over hoe u moet formatteren.

• • Schakel het systeem uit en verwijder het USB-apparaat.

Als het USB-apparaat een stroomschakelaar heeft, schakel het USB-apparaat dan uit en vervolgens weer in nadat u het apparaat van het systeem heeft verwijderd. Voer de overdracht

• • dan opnieuw uit.

Als de overdrachts- en wishandelingen meerdere keren worden herhaald, wordt de bestandsstructuur in het

USB-apparaat gefragmenteerd.

Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat over hoe u

• • met dit probleem moet omgaan.

Het USB-apparaat is losgekoppeld of de voeding is tijdens de overdracht uitgeschakeld.

Verwijder het gedeeltelijke overdrachtsbestand en voer de overdracht opnieuw uit. Als deze handeling het probleem niet oplost, kan het USB-apparaat defect zijn. Raadpleeg de

Gebruiksaanwijzing van het

USB-apparaat over hoe u met dit probleem moet omgaan.

Audiobestanden of mappen op het USB-apparaat kunnen niet gewist worden.

• • Controleer of het USB-apparaat tegen schrijven beschermd is.

• • Het USB-apparaat is ontkoppeld of de stroom werd tijdens het wissen uitgeschakeld. Verwijder het gedeeltelijk gewiste bestand.

Als deze handeling het probleem niet oplost, kan het USBapparaat defect zijn. Raadpleeg de Gebruiksaanwijzing van het

USB-apparaat over hoe u met dit probleem moet omgaan.

Er is geen geluid.

• • Het USB-apparaat is niet goed aangesloten. Schakel het systeem uit en verbind het USB-apparaat opnieuw. Schakel het systeem vervolgens weer in en controleer of "USB" op het display wordt getoond.

Er is onderbreking, lawaai of het geluid verspringt.

• • U gebruikt een USB-apparaat dat niet wordt ondersteund.

Controleer de informatie op de website over de compatibele USB-

• •

apparaten (pagina 11).

Schakel het systeem uit en verbind het USB-apparaat opnieuw.

Schakel het systeem vervolgens

• • weer in.

De muziekgegevens zelf bevatten lawaai of vervormd geluid. Er kan ruis zijn ontstaan tijdens het

• • overdrachtsproces. Verwijder het bestand en probeer de overdracht opnieuw.

De gebruikte bitsnelheid tijdens het coderen van een audiobestand was laag. Stuur een audiobestand met een hogere bitsnelheid naar het USBapparaat.

61 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

62 NL

"READING" wordt lang weergegeven, of het duurt lang voordat het afspelen begint.

• • Het leesproces kan lang duren in de volgende gevallen:

• bestanden op het USB-apparaat

(pagina 10).

• extreem complex.

—De geheugencapaciteit is te groot.

—Het interne geheugen is gefragmenteerd.

"NO FILE" wordt op het display weergegeven.

• • De software-updatefunctie van het systeem is geactiveerd en alle toetsen (uitgezonderd  ) werken niet. Druk op  op het apparaat om de software-update te annuleren.

"OVER CURRENT" wordt op het display weergegeven.

• • Er is een probleem met de elektrische stroom van de

(USB)-poort. Schakel het systeem uit en verwijder het USB-apparaat uit de poort. Controleer of er een probleem is met het USBapparaat. Raadpleeg uw Sonydealer indien dit displaypatroon niet weggaat.

Foutieve display.

• • De gegevens op het USB-apparaat zijn mogelijk beschadigd, voer de overdracht opnieuw uit.

• • De volgende tekencodes kunnen door dit systeem worden weergegeven:

—Symbolen (< > * +, [ ] \ _)

Voor andere tekens wordt "_" getoond.

Het USB-apparaat wordt niet herkend.

• •

• •

Schakel het systeem uit en verbind het USB-apparaat opnieuw.

Schakel het systeem vervolgens weer in.

Controleer de informatie op de website over de compatibele USB-

apparaten (pagina 11).

• • Het USB-apparaat werkt niet correct. Raadpleeg de

Gebruiksaanwijzing van het

USB-apparaat over hoe u met dit probleem moet omgaan.

Het afspelen begint niet.

• •

• •

Schakel het systeem uit en verbind het USB-apparaat opnieuw.

Schakel het systeem vervolgens weer in.

Controleer de informatie op de website over de compatibele USB-

apparaten (pagina 11).

Het afspelen start niet vanaf het eerste bestand.

• • Stel de afspeelmodus in op

normaal afspelen (pagina 27).

Bestanden kunnen niet worden afgespeeld.

• •

• •

Controleer voor weergave of u de juiste Media Mode heeft geselecteerd.

USB-apparaten geformatteerd met andere bestandsystemen

• • dan FAT16 of FAT32 worden niet ondersteund.*

Als u een USB-apparaat met partities gebruikt, kunnen alleen de bestanden op de eerste partitie worden afgespeeld.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

* Dit systeem ondersteunt FAT16 en

FAT32, maar sommige USB-apparaten ondersteunen niet al deze FAT.

Raadpleeg voor meer informatie de

Gebruiksaanwijzing van ieder USBapparaat of neem contact op met de fabrikant.

Beeld

Geen beeld.

• •

• •

• •

Controleer of het systeem goed is aangesloten.

Vervang het HDMI-kabel indien het is beschadigd.

Controleer of u het apparaat met de HDMI-ingangsaansluiting

• •

• • van uw TV heeft verbonden

(pagina 20).

Controleer of de TV is ingeschakeld en de juiste bediening wordt uitgevoerd.

Zorg ervoor dat u de ingang selecteert in overeenstemming met de aansluiting op de TV zodat

• • u de foto’s vanaf het systeem kunt bekijken.

(Uitgezonderd modellen uit

Latijns-Amerika, Europa en

Rusland)

Controleer of u het juiste, met het

TV overeenkomende kleursysteem heeft ingesteld.

Beeldruis.

• •

• •

Veeg de disc schoon (pagina

69).

(Uitgezonderd modellen uit

Latijns-Amerika, Europa en

Rusland)

Bij weergave van een VIDEO CD die met een ander kleursysteem is opgenomen dan het op het systeem ingestelde kleursysteem, is het beeld mogelijk vervormd

(pagina 22, 32).

• • (Uitgezonderd modellen uit

Latijns-Amerika, Europa en

Rusland)

Stel het kleursysteem in overeenstemming met de TV in

(pagina 22, 32).

Aspectratio van het TV-scherm kan niet worden veranderd.

• • De aspectratio is op uw DVD

VIDEO en videobestand

• • vastgesteld.

Afhankelijk van uw TV kunt u de aspectratio mogelijk niet veranderen.

Taal voor het geluid kan niet worden veranderd.

• •

• •

Er zijn geen andere talen voor het geluid op de spelende DVD VIDEO opgenomen.

De taal voor het geluid kan niet met deze DVD VIDEO worden veranderd.

Taal voor ondertitels kan niet worden veranderd.

• • Er zijn geen andere talen voor de

• • ondertitels op de spelende DVD

VIDEO opgenomen.

De taal voor ondertitels kan niet met deze DVD VIDEO worden veranderd.

Ondertitels kunnen niet worden uitgeschakeld.

• • De ondertitels kunnen niet met deze DVD VIDEO worden uitgeschakeld.

De camerahoeken kunnen niet worden veranderd.

• •

• •

Er zijn geen andere hoeken op de spelende DVD VIDEO opgenomen.

De hoek kan niet met deze DVD

VIDEO worden veranderd.

63 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

64 NL

Tuner*

Er is een ernstige brom of ruis of de zenders kunnen niet worden ontvangen.

• •

• •

Sluit de antenne correct aan.

Verander de locatie en richting van de antenne, voor een goede ontvangst.

• • Schakel dichtbijgelegen elektrische apparatuur uit.

* Radio wordt mogelijk niet ontvangen, afhankelijk van de omstandigheden van de radiogolven of de omgeving in uw woongebied.

BLUETOOTH-apparaat

De koppeling kan niet worden uitgevoerd.

• • Plaats het BLUETOOTH-apparaat dichter bij het systeem.

• • Het kan zijn dat het koppelen niet mogelijk als andere BLUETOOTHapparaten rondom het systeem aanwezig zijn. Als dit het geval is,

• • dient u de andere BLUETOOTHapparaten uit te schakelen.

Zorg ervoor dat de juiste toegangscode wordt ingevoerd wanneer de naam van het systeem (dit systeem) op het

BLUETOOTH-apparaat wordt geselecteerd.

Het BLUETOOTH-apparaat kan het systeem niet detecteren, of "BT

OFF" wordt op het display weergegeven.

• • Stel het BLUETOOTH-signaal op

"BT ON" (pagina 44).

Verbinding is niet mogelijk.

• • Het BLUETOOTH-apparaat waarmee u contact wilt maken, ondersteunt niet het A2DP-profiel en kan geen contact met het systeem maken.

• •

• •

• •

Activeer de BLUETOOTH-functie van het BLUETOOTH-apparaat.

Breng een verbinding tot stand van het BLUETOOTH-apparaat.

De informatie van de registratie van de koppeling is gewist. Voer de koppelingsprocedure opnieuw uit.

Het geluid slaat over of fluctueert, of de verbinding is verbroken.

• •

• •

• •

Het systeem en het BLUETOOTHapparaat staan te ver uit elkaar.

Als er obstakels aanwezig zijn tussen het systeem en uw

BLUETOOTH-apparaat, dient u deze obstakels te verwijderen of vermijden.

Als er apparatuur aanwezig is die elektromagnetische straling genereert, zoals een draadloze

LAN, andere BLUETOOTHapparaten of een magnetron, dient u deze apparaten te verplaatsen.

Het geluid van het BLUETOOTHapparaat kan niet op dit systeem worden afgespeeld.

• • Verhoog eerst het volume op uw

BLUETOOTH-apparaat en stel dan met  +/– het volume af.

Er is een sterke brom, ruis of vervormd geluid hoorbaar.

• • Als er obstakels aanwezig zijn tussen het systeem en uw

BLUETOOTH-apparaat, dient u deze obstakels te verwijderen of vermijden.

• • Als er apparatuur aanwezig is die elektromagnetische straling genereert, zoals een draadloze

LAN, andere BLUETOOTHapparaten of een magnetron, dient u deze apparaten te verplaatsen.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

• • Verlaag het volume van het aangesloten BLUETOOTHapparaat.

Controle voor HDMI ("BRAVIA" sync)

Het systeem schakelt niet in wanneer de televisie wordt ingeschakeld.

• • Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP, stel vervolgens

[HDMI-INSTELLING] – [CONTROLE

VOOR HDMI] in op [AAN]

(pagina 34). De televisie

moet de Controle voor HDMIfunctie ondersteunen (pagina

49). Zie voor meer informatie

• • de Gebruiksaanwijzing van de televisie.

Controleer de luidsprekerinstellingen van de televisie. De stroom van het systeem wordt in overeenstemming met de luidsprekerinstellingen van

• • de televisie geschakeld. Zie voor meer informatie de

Gebruiksaanwijzing van de televisie.

Indien de laatste keer het geluid via de televisieluidsprekers werd gestuurd, zal het systeem niet worden ingeschakeld wanneer de televisie wordt ingeschakeld.

Het systeem schakelt uit wanneer de televisie wordt uitgeschakeld.

• • Controleer de instelling van

[HDMI-INSTELLING] – [STAND-

BY GEKOPPELD AAN TV]

(pagina 35). Met [STAND-BY

GEKOPPELD AAN TV] op [AAN] gesteld wordt het systeem, ongeacht de ingang, automatisch uitgeschakeld wanneer u de televisie uitschakelt.

Het systeem schakelt niet uit wanneer de televisie wordt uitgeschakeld.

• • Controleer de instelling van

[HDMI-INSTELLING] – [STAND-BY

GEKOPPELD AAN TV] (pagina

35).

Voor het ongeacht de ingang, automatisch uitschakelen van het systeem bij het uitschakelen van de televisie, moet u [STAND-

BY GEKOPPELD AAN TV] op

[AAN] stellen. De televisie moet de Controle voor HDMI-functie

ondersteunen (pagina 49).

Zie voor meer informatie de

Gebruiksaanwijzing van de televisie.

Geen televisiegeluid via het systeem.

• • Controleer het type en de verbinding van de HDMI-kabel of

• • audiokabel die met het systeem en de televisie is verbonden

(pagina 20).

Indien uw televisie compatibel is met Audio-retourkanaal, moet u controleren of het systeem is verbonden met een ARCcompatibele HDMI IN-aansluiting

van de televisie (pagina 20).

Als er nog steeds geen geluid hoorbaar is of het geluid wordt onderbroken, sluit dan een audiokabel (niet bijgeleverd) aan, houd SHIFT ingedrukt en druk op

SETUP, en stel vervolgens [HDMI-

INSTELLING] – [AUDIO RETURN

CHANNEL] in op [UIT] (pagina

34).

65 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

66 NL

• • Indien uw televise niet compatibel is met Audio-retourkanaal, zal het geluid van de televisie niet via het systeem worden weergegeven, ook niet wanneer het systeem met de HDMI IN-aansluiting van de televisie is verbonden. Sluit een audiokabel (niet bijgeleverd) aan om TV-geluid uit te voeren vanaf

• •

• •

het systeem (pagina 21).

Verander de functie van het

systeem in "TV" (pagina 21).

Verhoog het volume op het

• • systeem.

Afhankelijk van de volgorde waarin u de TV en het systeem aansluit, wordt het systeem

• • mogelijk gedempt en licht " "

(dempen) op het display van de eenheid op. Schakel in dat geval eerst de televisie en daarna het systeem in.

Stel de luidsprekerinstelling van de televisie (BRAVIA) op Audiosysteem. Zie de

Gebruiksaanwijzing van uw televisie voor het instellen.

Het geluid wordt via zowel het systeem als de televisie weergegeven.

• •

• •

Demp het geluid van het systeem of van de televisie.

Verander de uitvoer van de luidsprekers op de TV in TVluidspreker of Audiosysteem.

De Controle voor HDMI-functie werkt niet juist.

• •

• •

Controleer de verbinding met het

systeem (pagina 17).

Activeer de Controle voor

HDMI-functie op de televisie.

Zie voor meer informatie de

Gebruiksaanwijzing van de televisie.

• • Wacht even en probeer opnieuw.

Indien u het systeem ontkoppelt, duurt het even eer er weer bedieningen kunnen worden uitgevoerd. Wacht 15 seconden of

• •

• • langer en probeer opnieuw.

Controleer of de met dit systeem verbonden televisie geschikt zijn voor de Controle voor HDMIfunctie.

Het type en aantal apparaten dat met de Controle voor HDMIfunctie kunnen worden bediend is als volgt beperkt door de HDMI

CEC-standaard:

—Opname-apparatuur (Blu-ray

Disc-recorder, DVD-recorder, enz.): maximaal 3 apparaten

Disc-speler, DVD-speler, enz.): maximaal 3 apparaten (dit systeem gebruikt één van hen)

• maximaal 4 apparaten

—Audiosysteem (receiver/ hoofdtelefoon): maximaal

1 apparaat (die voor dit systeem wordt gebruikt)

Draadloze Feestgroep

BLUETOOTH-apparaat kan niet op het systeem worden aangesloten tijdens Draadloze Feestgroepfunctie.

• • Voer, nadat alle systemen zijn aangesloten, de koppel- en verbindingsbewerkingen uit tussen het BLUETOOTH-apparaat en de Feestgastheer.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Het systeem resetten

Als het systeem nog steeds niet correct werkt, dient u het systeem terug te zetten op de standaard fabrieksinstellingen.

Gebruik de toetsen op het apparaat om deze handeling uit te voeren.

1

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact en steek er weer in.

2

Druk op  om het systeem in te schakelen.

3

Houd VOCAL FADER en MIC ECHO ongeveer 3 seconden ingedrukt.

"RESET" wordt op het display weergegeven.

Nadat de reset is voltooid, wordt het systeem automatisch opnieuw gestart. Druk op  om het systeem in te schakelen.

Alle BLUETOOTHkoppelingsinformatie en door de gebruiker geconfigureerde instellingen, zoals vooraf ingestelde radiozenders, worden teruggezet naar de fabrieksinstellingen (met uitzondering van sommige setupmenu-instellingen).

Zie "De setupmenu-instellingen naar de standaardinstellingen

terugzetten" (pagina 67) om alle

setupmenu-instellingen te resetten.

De setupmenu-instellingen naar de standaardinstellingen terugzetten

U kunt de setupmenu-instellingen

(behalve voor [KINDERBEVEILIGING]instellingen) terugzetten naar de standaardinstellingen.

1

Houd SHIFT ingedrukt en druk op

SETUP.

Het Setup-menu verschijnt op het

TV-scherm.

2

Druk herhaaldelijk op / om

[SYSTEEMINSTELLING] te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om

[HERSTELLEN] te selecteren en druk dan op .

4

Druk herhaaldelijk op / om

[JA] te selecteren en druk dan op

.

Het terugstellen duurt een paar seconden. Druk tijdens het terugstellen van het systeem niet op

 .

Zelfdiagnosefunctie

Indien letters/cijfers op het

TV-scherm of op het display worden getoond

Als de zelfdiagnosefunctie is geactiveerd om te voorkomen dat de werking van het systeem wordt verstoord, verschijnt een servicenummer. Het servicenummer bestaat uit letters en cijfers (bijv. C

13 50). Zie de volgende tabel voor de oorzaak en de corrigerende maatregel.

Oorzaak en oplossing Eerste 3 tekens van onderhoudscode

C 13 Disc is vuil.

• • Reinig de disc met een zacht doekje (pagina

69).

67 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

68 NL

Eerste 3 tekens van onderhoudscode

C 31

Oorzaak en oplossing

E XX

(XX is een cijfer)

Disc is niet juist geplaatst.

• • Schakel het systeem uit en vervolgens weer in. Plaats daarna de disc op juiste wijze terug.

Ter bescherming tegen een onjuiste werking werd de zelfdiagnose-functie voor het systeem uitgevoerd.

• • Raadpleeg uw

Sony-dealer of lokale erkende Sonyonderhoudscentrum en geef de onderhoudscode van

5-tekens door.

Bijvoorbeeld: E 61 10

Meldingen

Een van de volgende meldingen kan tijdens de procedure op het display knipperen of weergegeven worden.

CANNOT PLAY

• •

• •

Er is een disc geplaatst die niet afgespeeld kan worden.

Een DVD VIDEO met een verkeerde regiocode is geplaatst.

CODE 01/SGNL ERR

Een niet-ondersteund audiosignaal wordt ingevoerd vanaf de aangesloten HDMI IN (ARC)-

aansluiting op de TV (pagina 20).

DATA ERROR

• •

• •

Het bestand is een nietondersteund formaat aangemaakt.

De bestandsextensie komt niet overeen met het bestandsformaat.

DEVICE ERROR

Het USB-apparaat kan niet herkend worden of een onbekend apparaat is aangesloten.

DEVICE FULL

Het geheugen van het USB-apparaat is vol.

ERASE ERROR

Wissen van audiobestanden of mappen op het USB-apparaat onmogelijk.

FATAL ERROR

Het USB-apparaat is verwijderd tijdens de overdracht of het wisproces en kan beschadigd zijn.

FOLDER FULL

Overdracht op het USB-apparaat is niet mogelijk omdat het maximale aantal mappen is bereikt.

NoDEVICE

Er is geen USB-apparaat aangesloten of er is een nietondersteund apparaat aangesloten.

NO DISC

Er is geen disc in de eenheid.

NO MUSIC

Er zijn geen ondersteunde audiobestanden in de afspeelbron aanwezig.

NO SUPPORT

Een niet-ondersteund USB-apparaat is aangesloten of het USB-apparaat is via een USB-spoel verbonden.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

NO VIDEO

Er zijn geen ondersteunde videobestanden in de afspeelbron aanwezig.

NOT USE

U hebt geprobeerd een specifieke handeling onder condities uit te voeren waar deze handeling verboden is.

OVER CURRENT

Er werd een overstroom gedetecteerd in de (USB)-poort.

PROTECT

Het USB-apparaat is tegen schrijven beschermd.

PUSH STOP

U hebt een handeling uitgevoerd die alleen uitgevoerd kan worden als het afspelen is gestopt.

READING

Het systeem leest informatie van de disc of het USB-apparaat. Sommige handelingen zijn niet beschikbaar.

REC ERROR

De overdracht start niet, is voor een deel gestopt of kan niet worden uitgevoerd.

TRACK FULL

Overdracht op het USB-apparaat is niet mogelijk omdat het maximale aantal bestanden is bereikt.

Voorzorgsmaatregelen

Bij het dragen van het apparaat

Voer, om schade aan het discmechanisme te voorkomen, de volgende procedures uit alvorens de eenheid te dragen.

Gebruik de toetsen op het apparaat om deze handeling uit te voeren.

1

Druk op  om het systeem in te schakelen.

2

Druk herhaaldelijk op FUNCTION om "DVD/CD" te selecteren.

3

Verwijder de disc.

Druk op  om de disclade te openen en te sluiten.

Wacht totdat "NO DISC" op het display verschijnt.

4

Druk op  om het systeem uit te schakelen.

5

Trek de stekker van het netsnoer uit het stopcontact.

Opmerkingen over discs

• • Voordat u een disc gaat afspelen, dient u de disc schoon te vegen met een reinigingsdoek, vanaf het midden naar de buitenkant.

• • Reinig de discs niet met oplosmiddelen zoals benzine, thinner, in de handel verkrijgbare reinigers of antistatische spray die bedoeld is voor LP’s van vinyl.

• • Stel de discs niet bloot aan direct zonlicht of warmtebronnen, zoals hete luchtkanalen, en laat de discs ook niet achter in een voertuig dat in de volle zon geparkeerd is.

69 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

70 NL

Veiligheid

• • Trek de stekker van het netsnoer geheel uit het stopcontact als u het apparaat voor een langere tijd niet gaat gebruiken. Als u het apparaat loskoppelt, pak dan altijd de stekker vast. Trek nooit aan de kabel.

• • Als een voorwerp of vloeistof in het systeem terechtkomt, moet u het systeem loskoppelen en laten nakijken door bevoegde servicetechnici voordat

• • u het apparaat weer gebruikt.

Het netsnoer mag alleen door een erkend vakman worden vervangen.

Over het hanteren van het systeem

Dit systeem is niet spatwaterdicht of waterdicht. Zorg dat er geen water op het systeem spat of reinig het met water.

Plaatsing

• • Zet het systeem niet in een schuine stand neer of op plaatsen waar het extreem heet, koud, stoffig, vuil of vochtig is. Ook dient u het apparaat niet op een plek neer te zetten die slecht wordt geventileerd, blootstaat aan trillingen, direct zonlicht of fel licht.

• • Ga voorzichtig te werk als u het apparaat of de luidsprekers op speciaal behandelde oppervlakken (bijv. met was of olie behandeld, gepolijst) plaatst, anders kunnen er vlekken of verkleuringen optreden.

• • Als het systeem van een koude naar een warme locatie wordt verplaatst of in een ruimte wordt geplaatst met veel stoom, kan het vocht op de lens in de unit condenseren en een defect aan het systeem veroorzaken. In dit geval dient u de disc te verwijderen en het systeem ongeveer een uur ingeschakeld te laten totdat het vocht verdampt is.

Warm worden

• • Het warm worden van het apparaat tijdens de werking is normaal en geen reden om contact op te nemen met het servicecentrum.

• • Raak de behuizing niet aan als het apparaat continue op een hoog volume is gebruikt, de behuizing kan daardoor heet zijn geworden.

• • Dek de ventilatie-openingen niet af.

Het luidsprekersysteem

Het luidsprekersysteem is niet magnetisch afgeschermd en de afbeeldingen op de televisies in de buurt kunnen daardoor magnetisch vervormen.

In dit geval dient u de televisie uit te schakelen, 15 tot 30 minuten te wachten en vervolgens de televisie weer in te schakelen. Als er geen verbetering optreedt, dient u de luidsprekers verder van de televisie te plaatsen.

BELANGRIJKE OPMERKING

Let op: Het TV-scherm kan worden beschadigd indien een stilstaand videobeeld of het beeldscherm gedurende een langere tijd op uw TV getoond blijft. Dit is vooral het geval met projector-TV’s.

De behuizing reinigen

Reinig dit systeem met een zachte doek die licht is bevochtigd met een mild zeepsopje.

Gebruik geen schuursponsje, schuurpoeder of oplosmiddel zoals thinner, benzine of alcohol.

BLUETOOTH-communicatie

• • BLUETOOTH-apparaten dienen binnen ongeveer 10 meter (zonder obstructies) van elkaar gebruikt te worden. Het effectieve communicatiebereik wordt korter bij de volgende omstandigheden.

— Als een persoon, metalen object, muur of andere obstructie tussen de apparaten met een BLUETOOTHverbinding staat

— Locaties waar een draadloze LAN geïnstalleerd is

— In de buurt van magnetrons die in gebruik zijn

— Locaties waar andere elektromagnetische golven zijn

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

• • BLUETOOTH-apparaten en een draadloze LAN (IEEE802.11b/g/n) apparatuur gebruiken dezelfde frequentieband (2,4 GHz). Als u uw BLUETOOTH-apparaat in de buurt van een apparaat gebruikt met draadloze LAN-mogelijkheid, kan er elektromagnetische storing ontstaan. Dit kan resulteren in lagere gegevensoverdrachtsnelheden of het onvermogen om verbinding te maken. Als dit zich voordoet dient u de volgende oplossingen te proberen:

— Gebruik dit systeem op ten minste

10 meter afstand van een draadloos

LAN-apparaat.

— Schakel het draadloze LAN-apparaat uit als het BLUETOOTH-apparaat binnen 10 meter wordt gebruikt.

— Installeer dit systeem en het

BLUETOOTH-apparaat zo dicht als mogelijk bij elkaar in de buurt.

• • De radiogolven die dit systeem uitzendt kunnen storing in de werking van enkele medische apparaten veroorzaken. Aangezien deze storing in een defect kan resulteren, dient u altijd op de volgende locaties de stroom van dit systeem en het BLUETOOTHapparaat uit te schakelen:

— In ziekenhuizen, vliegtuigen en plaatsen waar ontvlambare gassen aanwezig zijn

— In de buurt van automatische deuren

• • of brandalarmen

Dit systeem ondersteunt de veiligheidsfuncties die aan de

BLUETOOTH-specificaties voldoen, om voor een veilige verbinding te zorgen tijdens communicatie met gebruik van BLUETOOTH-technologie. Deze beveiliging kan echter, afhankelijk van de content en andere factoren, niet voldoende zijn, dus ben altijd voorzichtig als u een communicatie uitvoert met BLUETOOTH-technologie.

• • Sony kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of andere verliezen die voortvloeien uit een informatielek tijdens communicatie met BLUETOOTHtechnologie.

• • BLUETOOTH-communicatie wordt niet per definitie gegarandeerd met alle

BLUETOOTH-apparaten die hetzelfde profiel als dit systeem hebben.

• • BLUETOOTH-apparaten die met dit systeem verbonden zijn, moeten aan de BLUETOOTH-specificatie voldoen, voorgeschreven door Bluetooth

SIG, Inc. en moeten gecertificeerd zijn. Zelfs als een apparaat voldoet aan de BLUETOOTH-specificatie kunnen er situaties zijn waarbij de karakteristieken of specificaties van het

BLUETOOTH-apparaat het onmogelijk maken om verbinding te maken of tot verschillende bedieningsmethoden,

• • display of bediening kan leiden.

Afhankelijk van het BLUETOOTHapparaat dat met deze unit is verbonden, de communicatieomgeving of de omgevingscondities kan er storing optreden of de audio onderbroken worden.

Specificaties

Ingangen

AUDIO IN (TV) L/R:

Voltage 2 V, impedantie

47 kilo-ohm

TV (ARC):

Ondersteund audiosignaal:

Lineaire 2-kanaals PCM

MIC:

Gevoeligheid 1 mV, impedantie

10 kilo-ohm

Uitgangen

HDMI OUT (TV) ARC:

Ondersteund audiosignaal:

Lineaire 2-kanaals PCM (max.

48 kHz), Dolby Digital

HDMI-gedeelte

Connector:

Type A (19-pins)

71 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

72 NL

Disc-spelergedeelte

Systeem:

Compact disc en digitaal audio- en videosysteem

Eigenschappen laserdiode

Emissieduur: Continu

Laseruitgang*: Minder dan

44,6 μW

* Deze uitgang is de waarde gemeten op een afstand van

200 mm van het oppervlak van de objectieflens op het optisch pick-upblok met een lensopening van 7 mm.

Frequentiebereik:

20 Hz – 20 kHz

Formaat videokleursysteem:

Latijns-Amerikaanse modellen:

NTSC

Overige modellen:

NTSC en PAL

USB-gedeelte

Ondersteund USB-apparaat:

Klasse massaopslag

Maximale stroom:

1 A

(USB)-poort:

Type A

FM-tunergedeelte

FM stereo, FM superheterodyne tuner

Antenne:

FM-draadantenne

Afstembereik:

87,5 MHz – 108,0 MHz (50 kHzstap)

BLUETOOTH-gedeelte

Communicatiesysteem:

BLUETOOTH-standaard versie 4.2

Uitgang:

BLUETOOTH-standaard vermogensklasse 2

Maximaal uitgangsvermogen:

< 9,5 dBm

Maximum communicatiebereik:

Gezichtslijn ongeveer 10 m 1)

Maximumaantal te registeren apparaten

8 apparaten

Maximumaantal gelijktijdige verbindingen (Multipoint)

3 apparaten

Frequentieband:

2,4 GHz band (2,4000 GHz –

2,4835 GHz)

Modulatiemethode:

FHSS (Freq Hopping Spread

Spectrum)

Compatibele BLUETOOTH-profielen 2) :

A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote

Control Profile)

SPP (Serial Port Profile)

Ondersteunde codecs:

SBC (Subband codec)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

1) Het actuele bereik varieert afhankelijk van factoren zoals obstakels tussen de apparaten, magnetische velden rondom een magnetron, statische elektriciteit, ontvangstgevoeligheid, prestatie van de antenne, besturingssysteem, softwaretoepassing, enz.

2) BLUETOOTH-standaardprofielen geven het doel aan van de BLUETOOTHcommunicatie tussen de apparaten.

Ondersteunde audioformaten

Ondersteunde bitsnelheid en bemonsteringsfrequenties:

MP3:

32/44,1/48 kHz, 32 kbps –

320 kbps (VBR)

AAC:

44,1 kHz, 48 kbps – 320 kbps

(CBR/VBR)

WMA:

44,1 kHz, 48 kbps – 192 kbps

(CBR/VBR)

WAV:

44,1/48 kHz (16 bit)

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Ondersteunde videoformaten

Xvid:

Videocodec: Xvid video

Bitsnelheid: 4,854 Mbps (MAX)

Resolutie/framerate:

720 × 480, 30 fps

720 × 576, 25 fps (behalve voor

Latijns-Amerikaanse modellen)

Audiocodec: MP3

MPEG4:

Bestandsformaat: MP4 bestandsformaat

Videocodec: MPEG4 eenvoudig profiel (AVC is niet compatibel.)

Bitsnelheid: 4 Mbps

Resolutie/framerate:

720 × 480, 30 fps

720 × 576, 25 fps (behalve voor

Latijns-Amerikaanse modellen)

Audiocodec: AAC-LC (HE-AAC is niet compatibel.)

DRM: Niet compatibel

Luidsprekersysteem

Luidsprekersysteem:

2-weg, Basreflex

Luidsprekereenheid:

Tweeters: 50 mm, conustype

Woofers: 200 mm, conustype

Nominale impedantie:

4 ohm

Afmetingen (b/h/d) (ongeveer):

255 mm × 405 mm × 220 mm

Gewicht (ongeveer):

5,1 kg

Algemeen

Stroomvereisten:

120 V – 240 V wisselstroom,

50/60 Hz

Stroomverbruik:

70 W

Stroomverbruik (bij de stroomspaarstand):

0,5 W (Als "BT STBY" is ingesteld op "OFF" en [CONTROLE VOOR

HDMI] is ingesteld op [UIT].)

2 W* (Als "BT STBY" is ingesteld op

"ON" en [CONTROLE VOOR HDMI] is ingesteld op [AAN].)

Afmetingen (b/h/d) (excl. luidsprekers)

(ongeveer):

335 mm × 172 mm × 310 mm

Gewicht (excl. luidsprekers)

(ongeveer):

2,7 kg

Bedrijfstemperatuur:

5 °C tot 35 °C

* Het stroomverbruik van het systeem is minder dan 0,5 W als er geen HDMIverbinding is en "BT STBY" is ingesteld op "OFF".

Ontwerp en technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

73 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

74 NL

Taalcodelijst

De spelling voldoet aan de ISO 639:1988 (E/F) standaard.

Code Taal

1027 Afar

Code Taal

1186 Scots Gaelic

Code Taal

1350 Malayalam

1028 Abkhazian

1032 Afrikaans

1039 Amharic

1044 Arabic

1045 Assamese

1051 Aymara

1052 Azerbaijani

1053 Bashkir

1194 Galician

1196 Guarani

1203 Gujarati

1209 Hausa

1217 Hindi

1226 Croatian

1229 Hungarian

1233 Armenian

1057 Byelorussian

1059 Bulgarian

1060 Bihari

1061 Bislama

1235

1239

1245

1248

Interlingua

Interlingue

Inupiak

Indonesian

1066 Bengali; Bangla 1253 Icelandic

1067 Tibetan

1070 Breton

1254

1257

Italian

Hebrew

1079 Catalan

1093 Corsican

1097 Czech

1103 Welsh

1105 Danish

1109 German

1130 Bhutani

1142 Greek

1144 English

1145 Esperanto

1149 Spanish

1150 Estonian

1151

1157

Basque

Persian

1165 Finnish

1166 Fiji

1171 Faroese

1174 French

1181 Frisian

1183 Irish

1352

1353

1356

1357

1358

1363

1365

1369

1376

1379

1393

1403

1408

Mongolian

Moldavian

Marathi

Malay

Maltese

Burmese

Nauru

Nepali

Dutch

Norwegian

Occitan

(Afan) Oromo

Oriya

1417 Punjabi

1428 Polish

1261 Japanese

1269 Yiddish

1283 Javanese

1287 Georgian

1297 Kazakh

1298 Greenlandic

1299 Cambodian

1300 Kannada

1435 Pashto; Pushto

1436 Portuguese

1463 Quechua

1481 Rhaeto-Romance

1482 Kirundi

1483 Romanian

1489 Russian

1491 Kinyarwanda

1301 Korean

1305 Kashmiri

1307 Kurdish

1311 Kirghiz

1313 Latin

1326 Lingala

1495 Sanskrit

1498 Sindhi

1501 Sangho

1502 Serbo-Croatian

1503 Singhalese

1505 Slovak

1327 Laothian

1332 Lithuanian

1506 Slovenian

1507 Samoan

1334 Latvian; Lettish 1508 Shona

1345 Malagasy 1509 Somali

1347 Maori

1349 Macedonian

1511 Albanian

1512 Serbian

Code Taal

1513 Siswati

1514 Sesotho

1515 Sundanese

1516 Swedish

1517 Swahili

1521 Tamil

1525 Telugu

1527 Tajik

1528 Thai

1529 Tigrinya

1531 Turkmen

1532 Tagalog

1534 Setswana

1535 Tonga

1538 Turkish

1539 Tsonga

1540 Tatar

1543 Twi

1557 Ukrainian

1564 Urdu

1572 Uzbek

1581 Vietnamese

1587 Volapük

1613 Wolof

1632 Xhosa

1665 Yoruba

1684 Chinese

1697 Zulu

1703 Niet gespecificeerd

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Lijst voor gebieden met kinderslotcodes

Code Regio

2044 Argentinië

2047 Australië

2046 Oostenrijk

2057 België

2070 Brazilië

2079 Canada

2090 Chili

2092 China

2115 Denemarken

Code Regio

2165 Finland

2174 Frankrijk

2109 Duitsland

2248 India

2238 Indonesië

2254 Italië

2276 Japan

2304 Korea

2363 Maleisië

Code Regio

2362 Mexico

Code Regio

2149 Spanje

2376 Nederland 2499 Zweden

2390 Nieuw-Zeeland 2086 Zwitserland

2379 Noorwegen

2427 Pakistan

2528

2184

Thailand

Groot-Brittannië

2424 Filipijnen

2436 Portugal

2489 Rusland

2501 Singapore

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

75 NL

advertisement

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents