Overige functies. Sony MHC-M20D


Add to My manuals
228 Pages

advertisement

Overige functies. Sony MHC-M20D | Manualzz

Het effect uitschakelen

• •

• •

Druk op DJ OFF.

Druk nogmaals op de geselecteerde effecttoets (alleen voor FLANGER en ISOLATOR).

Opmerking

• • DJ-effect wordt automatisch geactiveerd wanneer u:

— schakel het systeem uit.

— verander de functie.

— veranderen van geluidseffect.

— de Vocale Fader gebruikt.

— de Stemvervormer gebruikt.

— veranderen van de toon (Key

Control).

— druk op het apparaat op DJ OFF.

• • Als u DJ-effect tijdens de overdracht

• • activeert, wordt het geluidseffect niet overgebracht naar het USB-apparaat.

U kunt de toets VOLUME/DJ CONTROL op het apparaat niet gebruiken om het volume aan te passen als de optie DJeffect geactiveerd is.

Druk op de afstandsbediening op

 +/– om het volume aan te passen.

Overige functies

Gebruik van de

Controle voor HDMIfunctie

Door een televisie die compatibel zijn met de Controle voor HDMIfunctie* middels een HDMIkabel (High Speed HDMI-kabel met ethernet, niet bijgeleverd) te verbinden, kunt u het apparaat gemakkelijk met de afstandsbediening van de televisie bedienen.

De volgende functies kunnen worden gebruikt met de Controle voor HDMI-functie.

• •

• •

Functie voor uitschakelen van het systeem

Functie voor regelen van geluid van het systeem

• •

• •

• •

Audio-retourkanaal

Functie voor Afspelen met één druk op de knop

Eenvoudige Afstandsbediening

• • Taal Volgen

* Controle voor HDMI is een standaard die wordt gebruikt door CEC (Consumer

Electronics Control) voor onderlinge bediening van HDMI (High-Definition

Multimedia Interface)-apparaten.

Opmerking

Deze functies werken mogelijk met apparaten die niet door Sony zijn gefabriceerd, maar de werking wordt niet gegarandeerd.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

49 NL

50 NL

Voorbereiding voor het gebruik van de Controle voor

HDMI-functie

Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP, stel vervolgens

[HDMI-INSTELLING] – [CONTROLE

VOOR HDMI] op het systeem

in op [AAN] (pagina 34). De

standaardinstelling is [AAN].

Schakel de Controle voor HDMIfunctie-instellingen in voor de TV die op het systeem is aangesloten.

Tip

Indien u de Controle voor HDMI ("BRAVIA" sync)-functie activeert bij gebruik van een televisie van Sony, wordt de Controle voor

HDMI-functie van het systeem tevens automatisch geactiveerd. "COMPLETE" verschijnt op het display zodra de instellingen zijn gemaakt.

Functie voor uitschakelen van het systeem

Het systeem wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u de televisie uitschakelt.

Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP, stel vervolgens

[HDMI-INSTELLING] – [STAND-BY

GEKOPPELD AAN TV] op het systeem

in op [AAN] of [AUTO] (pagina 35).

De standaardinstelling is [AUTO].

Opmerking

Het aangesloten apparaat schakelt mogelijk niet uit afhankelijk van de status van het apparaat.

Functie voor regelen van geluid van het systeem

Wanneer u het systeem inschakelt tijdens weergave van de televisie, zal het geluid van de televisie via de luidsprekers van het systeem worden weergegeven. Het volume van het systeem kan met de afstandsbediening van de televisie worden geregeld.

Indien het geluid van de televisie via de luidsprekers van het systeem de laatste keer bij het televisiekijken werd weergegeven, zal het systeem automatisch worden ingeschakeld wanneer u de televisie weer inschakelt.

Bedieningen kunnen ook met het menu van de televisie worden gemaakt. Zie voor meer informatie de Gebruiksaanwijzing van de televisie.

Opmerking

• • Het volumeniveau van het systeem wordt afhankelijk van de televisie, op het televisiescherm getoond. Het volumeniveau verschilt mogelijk van het volume dat op het display wordt getoond.

• • Afhankelijk van de instellingen van de televisie, is de functie voor regelen van geluid van het systeem mogelijk niet beschikbaar. Zie voor meer informatie de Gebruiksaanwijzing van de televisie.

Audio-retourkanaal

Indien het systeem is verbonden met de HDMI IN-aansluiting van een televisie die compatibel is met

Audio-retourkanaal, kunt u het geluid van de televisie beluisteren via de luidsprekers van het systeem zonder een audiokabel (niet bijgeleverd) te verbinden.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Houd SHIFT ingedrukt en druk op SETUP, stel vervolgens

[HDMI-INSTELLING] – [AUDIO

RETURN CHANNEL] in op

[AAN] (pagina 34). De

standaardinstelling is [AAN].

Opmerking

Als de TV niet compatibel is met het

Audio-retourkanaal, dan moet een audiokabel (niet bijgeleverd) worden

aangesloten (pagina 21).

Functie voor Afspelen met één druk op de knop

De TV schakelt automatisch in wanneer u op  in DVD/CD of USBfunctie drukt. De ingang van de TV wordt naar de HDMI-ingang gezet waarop het systeem is aangesloten.

Opmerking

Afhankelijk van de televisie wordt het eerste gedeelte van de data mogelijk niet juist weergegeven.

Eenvoudige Afstandsbediening

U kunt het systeem selecteren met de SYNC MENU-knop op de afstandsbediening van de TV en het systeem bedienen.

Deze functie kan worden gebruikt als de TV het linkmenu ondersteunt.

Zie voor meer informatie de

Gebruiksaanwijzing van de televisie.

Opmerking

• • In het linkmenu van de TV wordt het systeem door de TV herkend als

• •

"Player".

Bepaalde bewerkingen zijn mogelijk niet beschikbaar voor bepaalde TV’s.

Taal Volgen

Wanneer u de taal voor on-screen weergave van de TV wijzigt, wordt ook de on-screen weergavetaal van het systeem gewijzigd.

Met meerdere systemen van draadloos afspelen genieten (Draadloze

Feestgroep-functie)

U kunt via BLUETOOTH-verbinding meerdere audiosystemen in een groep met elkaar verbinden als alle systemen zijn uitgerust met de Draadloze Feestgroepfunctie. Met deze functie kunt u een spannendere feestomgeving creëren en een hogere geluidsuitvoer produceren zonder een kabelverbinding.

Merk op dat u een audiobron alleen vanaf een BLUETOOTH-apparaat kunt afspelen.

Het eerste systeem in de te activeren groep wordt de Feestgastheer en deelt de muziek. Andere systemen worden Feestgasten en spelen dezelfde muziek als die wordt afgespeeld door de Feestgastheer.

Instellen en genieten van de

Draadloze Feestgroep

Voorbeeld: de MHC-M20D instellen als het eerste systeem

(Feestgastheer)

1

Schakel alle systemen in.

2

Stel het eerste systeem in als

Feestgastheer.

 Druk herhaaldelijk op FUNCTION om de BLUETOOTH-functie te selecteren.

51 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

52 NL

 Sluit via een BLUETOOTHverbinding het BLUETOOTHapparaat aan op het systeem.

 Druk op het apparaat op

W.PARTY CHAIN.

"CHAINING" knippert op het display. Het systeem gaat naar de Draadloze Feestgroepsetupmodus.

Wanneer het systeem naar de Draadloze Feestgroepsetupmodus gaat, wordt de verbinding met het

BLUETOOTH-apparaat automatisch verbroken.

3

Stel het tweede systeem in als

Feestganger.

 Druk herhaaldelijk op FUNCTION om de BLUETOOTH-functie te selecteren.

 Druk op het apparaat op

W.PARTY CHAIN.

Het tweede systeem wordt een

Feestganger.

"P.CHAIN" licht op het display op.

Opmerking

De Draadloze Feestgroep-functie wordt in de volgende situaties geannuleerd.

— Wanneer er binnen 1 minuut na het instellen van de Feestgastheer in stap 2 geen bewerking wordt uitgevoerd.

— Wanneer opnieuw op W.PARTY

CHAIN op de Feestgastheer wordt gedrukt voordat stap 3 is voltooid.

4

Stel de derde of meer systemen in als Feestgangers.

Herhaal stap 3.

Opmerking

Verbind het derde of de latere systemen binnen 30 seconden na het aansluiten van het vorige systeem.

"P. CHAIN" knippert binnen

30 seconden op het display van de

Feestgastheer. Na 30 seconden kan het systeem niet worden aangesloten.

5

Wacht 30 seconden nadat de

Feestganger is aangesloten.

"P.CHAIN" stopt met knipperen op het display van de Feestgastheer en het BLUETOOTH-apparaat maakt opnieuw verbinding met de

Feestgastheer.

6

Start de weergave op het aangesloten BLUETOOTHapparaat.

7

Stel het volume.

Wanneer het volume op de

Feestgastheer wordt aangepast, wordt ook het volume op

Feestgasten aangepast. Als u het volume op een bepaalde

Feestganger wilt aanpassen, pas dan het volume op de betreffende

Feestganger aan.

Opmerking

• • U kunt geen ander systeem als de nieuwe Feestgastheer selecteren wanneer de Draadloze Feestgroep is geactiveerd.

• • Wanneer u de microfoon gebruikt op

Feestgastheer, wordt het geluid van

• •

Feestgasten niet uitgevoerd.

Slaaptimer en Auto-standby-functies zijn niet beschikbaar voor Feestgangers.

• • Voor een gedetailleerde bediening van andere systemen, zie de

Gebruiksaanwijzingen van de systemen.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

Tip

Houd, om nieuwe Feestgasten toe te voegen nadat Draadloze Feestgroep al tot stand is gebracht, W.PARTY CHAIN op de

Feestgastheer ingedrukt en herhaal de procedure vanaf stap 3.

De Draadloze Feestgroep deactiveren

Druk op W.PARTY CHAIN op de

Feestgastheer.

Opmerking

Wanneer u de functie wijzigt of de

Feestgastheer uitschakelt, wordt de

Draadloze Feestgroep gedeactiveerd.

De Feestgastheer van de

Draadloze Feestgroep ontkoppelen

Druk op W.PARTY CHAIN op de

Feestganger die wil vertrekken.

In dat geval blijft de rest van de

Draadloze Feestgroep actief.

Opmerking

Wanneer u de functie wijzigt of een bepaalde Feestganger uitschakelt, verlaat de Feestganger de Draadloze

Feestgroep-verbinding.

Instellingensynchronisatie tijdens Draadloze Feestgroep

Wanneer de Draadloze Feestgroep tot stand is gebracht, worden de volgende voorwaarden toegepast:

• Megabas-instellingen op de Feestgasten worden gesynchroniseerd met de

Feestgastheer. Als deze instellingen worden gewijzigd op de Feestgastheer, dan worden ook de instellingen op Feestgasten gewijzigd.

• • DJ-effect- en Karaokeinstellingen zoals Vocale fader en Toetsbesturing worden zowel op Feestgastheer als Feestgasten uitgeschakeld.

• • Geluidsveldinstellingen worden naar standaardwaarden teruggezet op zowel

Feestgastheer als Feestgasten.

• • Wanneer de Feestgastheer wordt uitgeschakeld, worden de

Feestgasten ook uitgeschakeld.

Meezingen: Karaoke

Voorbereiding voor Karaoke

1

Druk herhaaldelijk op de MIC

LEVEL – om het volumeniveau van de microfoon te verlagen.

2

Sluit een optionele microfoon met 6,3 mm-stekker op de

MIC-aansluiting van het apparaat aan.

3

Start het afspelen van de muziek en stel het volume van de microfoon in.

Druk herhaaldelijk op MIC ECHO om het echo-effect in te stellen.

4

Start het met de muziek meezingen.

Opmerking

• • We raden het gebruik van een microfoonadapter af wanneer een microfoon op een MIC-aansluiting wordt aangesloten.

• • In geval van rondzingend geluid:

— houd de microfoon uit de buurt van de luidsprekers.

— verander de richting van de microfoon.

53 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

54 NL

— druk herhaaldelijk op MIC LEVEL –.

— druk herhaaldelijk op MIC ECHO om het echoniveau in te stellen.

• • Het microfoongeluid wordt niet overgedragen naar het USB-apparaat tijdens USB-overdracht.

• • Wanneer de Draadloze Feestgroep wordt gebruikt, wordt het geluid van de microfoon alleen uitgevoerd vanaf het systeem waarop de microfoon is aangesloten.

• • U kunt het volumeniveau van de microfoon niet aanpassen met behulp van de VOLUME/DJ CONTROL-knop op de eenheid of de  +/– -knop op de afstandsbediening. Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL +/– om het volumeniveau van de microfoon aan te passen.

• • Als het geluid uit de microfoon extreem hard is, kan het worden vervormd. Druk herhaaldelijk op MIC LEVEL – om het microfoonvolume te verlagen.

Het stemgeluid verlagen

(Vocale Fader)

U kunt het volume van de zang van een stereobron reduceren.

Druk herhaaldelijk op VOCAL

FADER om "ON V FADER" te selecteren.

Druk herhaaldelijk op VOCAL FADER om "OFF" te selecteren om het effect van Vocal Fader te annuleren.

Veranderen van de toon (Key

Control)

Druk op KEY CONTROL  / • om uw stembereik aan te passen.

De Karaoke-scoremodus activeren (Scoremodus)

U kunt de scorefunctie alleen gebruiken wanneer de microfoon is aangesloten.

Uw score wordt automatisch vanaf

0 tot 99 berekend, gebaseerd op uw stem in overeenstemming met de muziekbron.

1

Start de muziek.

2

Druk op SCORE voordat u een liedje zingt.

3

Druk na het langer dan 1 minuut meezingen nogmaals op SCORE om uw score te bekijken.

Uw stem veranderen

(Stemvervormer)

U kunt uw stem veranderen wanneer u in de microfoon praat of zingt.

Druk herhaaldelijk op VOICE

CHANGER om uw stemeffect te veranderen.

De Stemvervormer uitschakelen

Druk herhaaldelijk op VOICE

CHANGER om "OFF" te selecteren.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

De Stembegeleiding gebruiken

U kunt Stembegeleiding horen wanneer het systeem naar de

BLUETOOTH-koppelingsmodus gaat of een BLUETOOTH-apparaat wordt verbonden met of afgesloten van het systeem.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"VOICE GUIDANCE" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om

"ON" te selecteren en druk dan op .

De Stembegeleiding wordt geactiveerd.

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

De Stembegeleiding deactiveren

Selecteer in stap 3 "OFF".

Het niveau van de

Stembegeleiding aanpassen

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"SAMPLER" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om het niveau van de

Stembegeleiding aan te passen, druk vervolgens op .

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Opmerking

• • Het volumeniveau van Stembegeleiding verandert in overeenstemming met het volumeniveau van het systeem.

In sommige gevallen is het echter mogelijk dat het volumeniveau van

Stembegeleiding niet verandert.

• • In sommige gevallen is er mogelijk vertraging bij de uitvoer van Stembegeleiding of de

Stembegeleiding werkt mogelijk niet.

De slaaptimer gebruiken

Het systeem schakelt automatisch uit na de ingestelde tijd.

Druk herhaaldelijk op SLEEP om de door u gewenste tijd in te selecteren.

Druk herhaaldelijk op SLEEP om de optie "OFF" te selecteren, om de slaaptimer te annuleren.

Tip

Druk op SLEEP als u de resterende tijd wilt controleren voordat het systeem wordt uitgeschakeld.

Optioneel apparatuur gebruiken

1

Druk herhaaldelijk op

 – totdat "VOL MIN" op het display wordt weergegeven.

2

Verbind een extra apparaat

(pagina 17).

3

Druk herhaaldelijk op

FUNCTION om "AUDIO IN" te selecteren.

55 NL

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

56 NL

4

Start met afspelen van het aangesloten apparaat.

5

Druk herhaaldelijk op  + om het volume in te stellen.

Opmerking

Het systeem kan automatisch in de stand-bystand schakelen als het volumeniveau van het aangesloten apparaat te laag is. Stel het volumeniveau van het apparaat in.

Zie "De functie automatische stand-by instellen" voor het uitschakelen van de

automatische standbyfunctie (pagina

56).

De toetsen op het apparaat deactiveren

(Kinderslot)

U kunt de knoppen (behalve  ) op de eenheid deactiveren om onjuist gebruik te voorkomen, zoals kattenkwaad van een kind.

Houd op het apparaat  langer dan 5 seconden ingedrukt.

"CHILD LOCK ON" wordt op het display weergegeven.

U kunt het systeem alleen bedienen met de toetsen van de afstandsbediening.

Houd, om de Kinderslotfunctie uit te schakelen,  op de eenheid gedurende meer dan 5 seconden ingedrukt totdat "CHILD LOCK OFF" op het display verschijnt.

Opmerking

• • Kinderslotfunctie wordt automatisch uitgeschakeld wanneer u het netsnoer ontkoppelt.

• • De kinderslotfunctie kan niet worden geactiveerd wanneer de disclade open is.

De functie automatische stand-by instellen

Het systeem gaat automatisch na ongeveer 15 minuten in de standbystand als er geen handeling heeft plaatsgevonden of audiosignaal is uitgestuurd.

De automatische stand-byfunctie wordt standaard ingeschakeld.

1

Druk op OPTIONS.

2

Druk herhaaldelijk op / om

"AutoSTBY" te selecteren en druk dan op .

3

Druk herhaaldelijk op / om

"ON" of " OFF" te selecteren en druk dan op .

Druk op OPTIONS om het optiemenu te sluiten.

Opmerking

• • "AutoSTBY" knippert ongeveer

• •

2 minuten op het display voordat het apparaat standby schakelt.

De automatische standbyfunctie werkt niet in de volgende gevallen.

— tijdens de tunerfunctie.

— wanneer de slaaptimer wordt ingeschakeld.

— wanneer de microfoon is aangesloten.

— wanneer het systeem Feestganger wordt tijdens Draadloze Feestgroep.

MHC-M20D.NL.4-736-07142 (1)

advertisement

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents