PL. Sony MHC-M20D


Add to My manuals
228 Pages

advertisement

PL. Sony MHC-M20D | Manualzz

2 PL

OSTRZEŻENIE

Aby ograniczyć ryzyko pożaru, nie wolno zakrywać otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami, serwetkami, zasłonami itp.

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie źródeł otwartych płomieni

(np. zapalonych świec).

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie należy narażać tego urządzenia na kapanie lub zachlapanie ani stawiać na urządzeniu naczyń wypełnionych płynem, na przykład wazonów.

Urządzenie jest odłączane od sieci elektrycznej za pomocą głównej wtyczki, dlatego należy je podłączyć do łatwo dostępnego gniazda elektrycznego.

W przypadku zauważenia jakiejkolwiek nieprawidłowości w pracy urządzenia, należy natychmiast odłączyć główną wtyczkę od gniazda elektrycznego.

Nie wolno instalować urządzenia w przestrzeni zamkniętej, na przykład na regale lub w zabudowanej szafce.

Urządzenie pozostaje podłączone do sieci, dopóki jest podłączone do gniazda elektrycznego, nawet jeśli samo urządzenie zostało wyłączone.

Do stosowania wyłącznie w pomieszczeniach.

Dla produktów oznaczonych znakiem CE

Ważność znaku CE jest ograniczona tylko do tych krajów, gdzie jest on narzucony prawnie, głównie w krajach Europejskiego Obszaru

Gospodarczego.

PRZESTROGA

W razie wymiany baterii na baterię niewłaściwego typu zachodzi niebezpieczeństwo wybuchu.

Nie wolno wystawiać baterii ani urządzenia z zainstalowanymi bateriami na działanie silnych źródeł ciepła, na przykład światła słonecznego i ognia.

PRZESTROGA

Stosowanie przyrządów optycznych z tym produktem powoduje zwiększenie zagrożenia dla oczu.

Urządzenie jest klasyfikowane jako produkt CLASS 1 LASER według normy

IEC 60825-1:2007. To oznaczenie jest umieszczone na zewnątrz z tyłu obudowy jednostki.

Uwagi dla klientów w Europie

Pozbywanie się zużytych baterii i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach mających własne systemy zbiórki)

Ten symbol umieszczony na produkcie, baterii lub na opakowaniu oznacza, że ani produkt, ani bateria nie mogą być ona traktowane jako odpad komunalny. W przypadku niektórych rodzajów baterii symbol ten może być stosowany w kombinacji z symbolem chemicznym. Symbol chemiczny ołowiu (Pb) stosuje się jako dodatkowe oznaczenie, jeśli bateria zawiera więcej niż 0,004% ołowiu. Odpowiednie zagospodarowanie zużytego sprzętu i zużytych baterii zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W przypadku produktów, w których ze względu na bezpieczeństwo, poprawne działanie lub integralność danych wymagane jest stałe podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność, że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do wszystkich pozostałych zużytych baterii prosimy o zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi produktu o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą baterię należy dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu baterii należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt lub baterię.

Uwaga dla klientów: poniższe informacje odnoszą się tylko do wyposażenia sprzedawanego w krajach stosujących dyrektywy UE.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.

Importer w UE: Sony Europe Limited.

Zapytania do importera w UE dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego reprezentanta producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe Limited, Da Vincilaan

7-D1, 1935 Zaventem, Belgia.

Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE.

Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: http://www.compliance.sony.de/

To urządzenie radiowe przeznaczone jest do użytkowania z zatwierdzoną wersją oprogramowania wskazanego w Deklaracji zgodności UE.

Oprogramowanie załadowane do tego urządzenia radiowego ma potwierdzoną zgodność z zasadniczymi wymogami Dyrektywy

2014/53/UE.

Wersję oprogramowania można sprawdzić, naciskając OPTIONS, a następnie wybierając „SYSTEM” –

„VERSION” za pomocą / i .

Sprzęt został przetestowany i uznany za zgodny z ograniczeniami określonymi w przepisach EMC

(zgodności elektromagnetycznej) z użyciem przewodu połączeniowego o długości poniżej 3 m.

Ten Home Audio System został zaprojektowany do użycia w następujących celach:

• Odtwarzanie źródeł muzyki/ wideo zapisanych na płytach lub urządzeniach USB

• Przesyłanie muzyki na urządzenia

USB

• Słuchanie stacji radiowych

• Słuchanie dźwięku z telewizora

• Odtwarzanie materiałów muzycznych z urządzeń BLUETOOTH

• Zabawy towarzyskie z wykorzystaniem funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego

3 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

4 PL

Informacje dotyczące licencji i znaków towarowych

• jest znakiem towarowym firmy DVD Format/Logo Licensing

Corporation.

• Logo „DVD+RW”, „DVD-RW”,

„DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” oraz

„CD” są znakami towarowymi.

• WALKMAN® i logo WALKMAN® to zastrzeżone znaki towarowe firmy

Sony Corporation.

• Technologia i patenty kodowania dźwięku MPEG Layer-3 na licencji

Fraunhofer IIS i Thomson.

• Windows Media jest zastrzeżonym znakiem towarowym lub znakiem towarowym firmy

Microsoft Corporation w Stanach

Zjednoczonych i/lub innych krajach.

• Produkt jest chroniony określonymi prawami własności intelektualnej firmy Microsoft Corporation.

Zabrania się użytkowania lub dystrybucji takiej technologii oddzielnie od produktu bez licencji firmy Microsoft lub autoryzowanego podmiotu zależnego firmy

Microsoft.

• W zestawie zastosowano technologię Dolby* Digital.

* Wyprodukowano na licencji

Dolby Laboratories. Dolby, Dolby

Audio i symbol z podwójnym D są znakami towarowymi firmy Dolby

Laboratories.

• W zestawie zastosowano technologię High-Definition

Multimedia Interface (HDMI™).

Terminy HDMI, HDMI High Definition

Multimedia Interface oraz logo

HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing

Administrator, Inc. w Stanach

Zjednoczonych i innych krajach.

• „BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony Corporation.

• LDAC™ i logo LDAC są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.

• Słowo i logo BLUETOOTH® są zastrzeżonymi znakami towarowymi, należącymi do firmy Bluetooth SIG,

Inc.; firma Sony Corporation używa tych znaków na licencji. Pozostałe znaki towarowe i nazwy handlowe należą do przedsiębiorstw, które je zarejestrowały.

• Android jest znakiem towarowym

Google LLC.

• Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi Google LLC.

• Apple, iPhone i iPod touch są znakami towarowymi firmy Apple

Inc. zastrzeżonymi w USA i innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc.

• Korzystanie ze znaku Made for

Apple oznacza, że dane akcesorium zaprojektowano z przeznaczeniem dla produktów Apple wyszczególnionych na oznaczeniu i uzyskało ono certyfikat producenta dotyczący zgodności z normami

Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z normami prawnymi czy normami bezpieczeństwa.

• TEN PRODUKT JEST

LICENCJONOWANY NA PODSTAWIE

LICENCJI NA PORTFEL PATENTÓW

MPEG-4 VISUAL DO UŻYTKU

PRYWATNEGO I NIEKOMERCYJNEGO

PRZEZ UŻYTKOWNIKA NA:

(i) KODOWANIE WIDEO ZGODNE ZE

STANDARDEM MPEG-4 VISUAL

(„MPEG-4 VIDEO”)

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

I/LUB

(ii) DEKODOWANIE MPEG-4

VIDEO, ZAKODOWANE PRZEZ

UŻYTKOWNIKA W RAMACH

DZIAŁALNOŚCI PRYWATNEJ

I NIEKOMERCYJNEJ I/LUB

UZYSKANE OD DOSTAWCY

WIDEO POSIADAJĄCEGO LICENCJĘ

NA DOSTARCZANIE MPEG-4

VIDEO.

DO ŻADNYCH INNYCH ZASTOSOWAŃ

NIE SĄ PRZYZNAWANE

ŻADNE JEDNOZNACZNE ANI

DOROZUMIANE LICENCJE.

DODATKOWE INFORMACJE, W TYM

DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA I

LICENCJONOWANIA DO CELÓW

PROMOCYJNYCH, WEWNĘTRZNYCH I

HANDLOWYCH MOŻNA UZYSKAĆ OD

MPEG LA, L.L.C.

HTTP://WWW.MPEGLA.COM

• Wszystkie inne znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli.

• W niniejszej instrukcji pominięto znaki ™ i ®.

• • Elementy wyświetlane na ekranie

• • telewizora mogą różnić się w zależności od obszaru.

Ustawienia domyślne zostały podkreślone.

• • Tekst w nawiasach kwadratowych

([--]) wyświetlany jest na ekranie telewizora, natomiast tekst w cudzysłowie („--”) wyświetlany jest na wyświetlacza.

O instrukcji obsługi

• • Niniejsza instrukcja wyjaśnia, jak należy obsługiwać urządzenie za pomocą pilota. Te same czynności można wykonywać również za pomocą przycisków znajdujących się na jednostce i opatrzonych

• • takimi samymi lub podobnymi nazwami.

Ikony znajdujące się nad każdym z objaśnień, takie jak ,

• • oznaczają rodzaj nośnika, którego dotyczy opisywana funkcja.

Niektóre z zamieszczonych ilustracji mają charakter rysunków koncepcyjnych i mogą nie odzwierciedlać faktycznego wyglądu produktów.

5 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Spis treści

6 PL

O instrukcji obsługi ................ 5

Rozpakowywanie ..................8

Obsługiwane formaty płyt lub plików na płytach/ urządzeniu USB ......................8

Strony internetowe zawierające informacje o kompatybilnych urządzeniach ........................ 11

Przewodnik po częściach i elementach sterujących .......13

Czynności wstępne

Bezpieczne podłączanie systemu ................................17

Wyłączanie pokazu ...............18

Wkładanie baterii ..................18

Rozmieszczenie głośników .............................19

Podłączanie telewizora ........20

Zmiana systemu kolorów .... 22

Przeprowadzanie szybkiej konfiguracji .......................... 22

Zmiana trybu wyświetlania ........................ 23

Odtwarzanie z płyt/ urządzenia USB

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia

USB ....................................... 23

Odtwarzanie podstawowe ........................ 23

Pozostałe operacje odtwarzania ......................... 25

Używanie trybu odtwarzania ......................... 28

Ograniczanie odtwarzania płyty (Kontrola rodzicielska) .........................30

Wyświetlanie informacji o płycie i urządzeniu USB .........31

Używanie menu ustawień ... 32

Przesyłanie USB

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia

USB ....................................... 36

Przesyłanie muzyki .............. 36

Tuner

Słuchanie radia ....................40

Połączenie BLUETOOTH

Informacje o technologii bezprzewodowej

BLUETOOTH ..........................41

Parowanie systemu z urządzeniem BLUETOOTH ....41

Słuchanie muzyki na urządzenia BLUETOOTH ....... 42

Łączenie tego systemu z wieloma urządzeniami

BLUETOOTH (połączenie z wieloma urządzeniami) ....... 43

Ustawianie kodeków audio

BLUETOOTH .........................44

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Ustawianie trybu oczekiwania BLUETOOTH .... 45

Włączanie i wyłączanie sygnału BLUETOOTH ............ 45

Sterowanie systemem za pomocą smartfonu lub tabletu (Sony |

Music Center) .......................46

Organizowanie szalonych imprez z pomocą aplikacji

„Fiestable” ............................ 47

Zdobywanie i udostępniania rankingu imprezowicza

(Party People) i korzystanie z bonusowych funkcji z użyciem funkcji króla imprezy (Party King) ............. 47

Regulacja dźwięku

Regulowanie dźwięku .........48

Wybieranie trybu Wirtualny futbol ...................................49

Tworzenie własnego efektu dźwiękowego ......................49

Tworzenie imprezowego nastroju (Efekt DJ) ................50

Inne czynności

Używanie funkcji

Sterowanie przez HDMI ........51

Korzystanie z bezprzewodowego odtwarzania z użyciem wielu systemów (funkcja bezprzewodowego łańcucha imprezowego) ...... 53

Śpiewanie do muzyki:

Karaoke ................................ 55

Korzystanie z funkcji sterowania głosowego ........ 56

Korzystanie z programatora wyłączania ........................... 57

Korzystanie z urządzeń opcjonalnych ....................... 57

Dezaktywacja przycisków na jednostce (Blokada rodzicielska) ......................... 57

Ustawianie funkcji automatycznego trybu oczekiwania ......................... 58

Aktualizacja oprogramowania ................. 58

Informacje dodatkowe

Rozwiązywanie problemów .......................... 59

Środki ostrożności................ 70

Dane techniczne .................. 73

Lista kodów języków ............ 76

7 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Rozpakowywanie

• • Jednostka: HCD-M20D (1)

• •

• •

• •

• •

Zestaw głośnikowy: SS-M20D (2)

Pilot zdalnego sterowania (1)

Baterie R03 (rozmiar AAA) (2)

Antena przewodowa FM (1)

• •

• •

Przewód sieciowy (1)

Przejściówka wtyczki sieciowej*

(1) (dostarczana tylko w niektórych obszarach)

* Ta przejściówka nie nadaje się do używania w Chile, Paragwaju ani

Urugwaju. Używaj przejściówki w tych krajach, w których jest to konieczne.

Uwaga

Rozpakowywanie lub przenoszenie dużego i/lub ciężkiego głośnika powinno odbywać się z udziałem co najmniej dwóch osób. Upuszczenie głośnika może spowodować urazy i/lub uszkodzenie mienia.

WAŻNA UWAGA

Przestroga: Ten produkt nie jest przenośny i nie jest przeznaczony do łatwego przenoszenia. Należy je stabilnie postawić na szafce.

Obsługiwane formaty płyt lub plików na płytach/urządzeniu

USB

8 PL

Obsługiwane formaty płyt

• •

• •

• •

DVD VIDEO

DVD-R/DVD-RW w formacie DVD

VIDEO lub w trybie wideo

DVD+R/DVD+RW w formacie DVD

• •

• •

VIDEO

VIDEO CD (wersje 1.0, 1.1 i 2.0)

Super VCD

• •

• •

• •

CD-R/CD-RW/CD-ROM w formacie VIDEO CD lub Super VCD

AUDIO CD

CD-R/CD-RW w formacie AUDIO

CD

Obsługiwane formaty plików na płytach

• •

• •

Muzyka:

Pliki MP3 (.mp3) 1)2)

Wideo:

Pliki MPEG4 (.mp4/.m4v) pliki Xvid (.avi)

2)3) ,

Obsługiwane formaty plików na urządzeniu USB

• •

• •

Muzyka:

Pliki MP3 (.mp3) 1)2) , pliki WMA

(.wma) 2)

.3gp) 2)

, pliki AAC (.m4a/.mp4/

, pliki WAV (.wav) 2)

Wideo:

Pliki MPEG4 (.mp4/.m4v) pliki Xvid (.avi)

2)3) ,

Uwaga

• • Płyty muszą być zapisane w następującym formacie:

— Płyty CD-ROM/-R/-RW w formacie

DATA CD zawierające pliki MP3

MPEG4

1)2)

2)3) oraz Xvid i zgodne ze

, standardem ISO 9660 4) Poziom1/

Poziom2 lub Joliet (format rozszerzony).

— Płyty DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW w formacie DATA DVD zawierające pliki

MP3 1)2) , MPEG4 2)3) oraz Xvid i zgodne ze standardem UDF (Universal Disk

Format).

• • System będzie podejmować próby odtwarzania wszelkich danych z podanymi powyżej rozszerzeniami, nawet jeśli nie będą one zapisane w obsługiwanym formacie. Odtwarzanie takich danych może powodować generowanie intensywnego szumu, co może doprowadzić do uszkodzenia zestawu głośnikowego.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

1) MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) to określony przez ISO/MPEG standardowy format zapisu skompresowanych danych audio. Pliki

MP3 muszą być zapisane w formacie

MPEG 1 Audio Layer 3.

2) Plików zabezpieczonych systemem ochrony praw autorskich (Digital Rights

Management) nie można odtwarzać na tym zestawie.

3) Pliki MPEG4 muszą być zapisane w formacie MP4. Obsługiwane są następujące kodeki wideo i audio:

— Kodek wideo: MPEG4 Simple Profile

(standard AVC nie jest obsługiwany.)

— Kodek audio: AAC-LC (standard

4)

HE-AAC nie jest obsługiwany.)

Format logiczny plików i folderów na płytach CD-ROM, określony przez

ISO (Międzynarodową Organizację

Normalizacyjną).

Płyty/pliki, których nie można odtwarzać

• • Odtwarzanie wymienionych poniżej płyt nie jest możliwe.

—BD (płyty Blu-ray)

• —Płyty CD-ROM zapisane w formacie PHOTO CD

—Obszary danych płyt CD-Extra lub Mixed Mode CD*

—Płyty CD Graphics

• zapisane w formacie Packet

Write

• które nie zostały prawidłowo sfinalizowane

—Płyty DVD-R/-RW zgodne ze standardem CPRM (Content

Protection for Recordable

Media) zapisane za pomocą programów typu Copy-Once

• •

—Płyty o niestandardowym kształcie (np. serce, kwadrat lub gwiazda)

• przyklejona taśma klejąca, papier samoprzylepny lub naklejka

Odtwarzanie wymienionych poniżej plików nie jest możliwe.

• —Pliki wideo o rozmiarach powyżej 720 (szerokość) ×

576 (wysokość).

• —Pliki wideo o wysokim stosunku szerokości do długości.

—Pliki WMA w formacie WMA

DRM, WMA Lossless lub WMA

PRO.

• lub AAC Lossless.

—Pliki AAC kodowane w częstotliwości 96 kHz.

—Pliki zaszyfrowane lub zabezpieczone hasłami.

—Piki zabezpieczone systemem ochrony praw autorskich DRM

• •

(Digital Rights Management).

2 godziny.

Pliki audio MP3 PRO można

• • odtwarzać jako pliki MP3.

Zestaw może nie być w stanie odtworzyć pliku Xvid powstałego w wyniku połączenia dwóch lub więcej plików Xvid.

* Mixed Mode CD: W tym formacie pierwsza ścieżka zawiera dane, natomiast wszystkie kolejne odpowiadają zapisowi audio (danym

AUDIO CD).

9 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

10 PL

Uwagi dotyczące płyt CD-R/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW

• • W niektórych przypadkach płyty

CD-R/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW nie mogą być odtwarzane przez zestaw ze względu na jakość nagrania lub fizyczny stan płyty bądź charakterystykę urządzenia nagrywającego i programu do authoringu. Więcej informacji znaleźć można w Instrukcji obsługi urządzenia nagrywającego.

• • Niektóre funkcje odtwarzania mogą nie działać z niektórymi płytami DVD+R/+RW, nawet jeśli zostały one prawidłowo sfinalizowane. W takim przypadku należy przeglądać płytę w ramach normalnego odtwarzania.

Uwagi dotyczące płyt

• • Ten produkt został stworzony do odtwarzania płyt zgodnych ze standardem Compact Disc (CD).

• • Ze standardem CD nie są zgodne płyty DualDisc i niektóre płyty muzyczne zakodowane za pomocą technologii ochrony praw autorskich. W rezultacie płyty te mogą nie być zgodne z opisywanym produktem.

Uwaga dotycząca odtwarzania płyt wielosesyjnych

Zestaw może odtwarzać w trybie ciągłym kolejne sesje zapisane na płycie, gdy są one zapisane w takim samym formacie, jak sesja pierwsza.

W takim przypadku możliwość odtwarzania nie jest jednak gwarantowana.

Uwaga dotycząca odtwarzania płyt DVD VIDEO i VIDEO CD

Niektóre operacje odtwarzania płyt DVD VIDEO i VIDEO CD mogą być celowo ograniczone przez producentów oprogramowania.

W rezultacie niektóre funkcje odtwarzania mogą nie być dostępne. Należy zapoznać się z

Instrukcjami obsługi dostarczonymi z płytą DVD VIDEO lub VIDEO CD.

Uwagi dotyczące obsługiwanych formatów plików

• • Rozpoczęcie odtwarzania może potrwać dłużej niż zwykle, gdy:

—płyta DATA CD/DATA DVD lub urządzenie USB ma skomplikowaną strukturę folderów.

—właśnie nastąpiła zmiana folderu, z którego odtwarzane

• •

• • są pliki audio lub wideo.

Zestaw może odtwarzać płyty

DATA CD/DATA DVD lub utwory z urządzenia USB pod warunkiem spełnienia następujących ograniczeń:

—do 8 zagnieżdżonych folderów

• —do 2 000 plików w urządzeniu

USB

—do 650 plików w folderze

Wartości te mogą różnić się w zależności od konfiguracji plików lub folderów.

Foldery bez plików audio lub

• • wideo są pomijane.

Pliki przesłane z urządzenia takiego jak komputer mogą nie być odtwarzane w kolejności przesyłania.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

• •

• •

W zależności od oprogramowania użytego do utworzenia pliku audio lub wideo kolejność odtwarzania może nie zostać zachowana.

Nie można zagwarantować

• • zgodności ze wszystkimi programami kodującymi/ rejestrującymi w obsługiwanych formatach, urządzeniami nagrywającymi ani nośnikami zapisu.

W zależności od pliku Xvid obraz może być niewyraźny, a dźwięk nieciągły.

Uwagi dotyczące urządzeń USB

• •

• •

Nie gwarantuje się, że zestaw będzie obsługiwać wszystkie rodzaje urządzeń USB.

Choć urządzenia USB mają wiele zróżnicowanych funkcji, zestaw jest w stanie odtwarzać wyłącznie znajdujące się na nich utwory muzyczne i filmy. Więcej szczegółów podano w Instrukcji

• • obsługi urządzenia USB.

Po podłączeniu urządzenia

USB zestaw odczyta wszystkie zapisane na nim pliki. Jeśli na urządzeniu USB znajduje się wiele folderów lub plików, odczytywanie jego zawartości może zająć dużo czasu.

• •

• •

Nie należy łączyć zestawu z urządzeniem USB przez hub

(rozgałęziacz) USB.

Po podłączeniu niektórych urządzeń USB może wystąpić pewna zwłoka przed wykonaniem pierwszej operacji przez zestaw.

• • Kolejność odtwarzania utworów przez system może różnić się od kolejności odtwarzania ich przez urządzenie USB.

• • Przed podłączeniem urządzenia

USB należy upewnić się, że nie ma na nim wirusów.

Strony internetowe zawierające informacje o kompatybilnych urządzeniach

Na poniższych stronach internetowych znaleźć można najnowsze można najnowsze informacje dotyczące kompatybilnych urządzeń USB i

BLUETOOTH.

Uwagi dla klientów w Ameryce

Łacińskiej:

<http://esupport.sony.com/LA>

Uwagi dla klientów w Europie i

Rosji:

<http://www.sony.eu/support>

Uwagi dla klientów w innych krajach/regionach:

<http://www.sony-asia.com/ support>

Kompatybilne modele urządzeń iPhone/iPod

Poniżej podano kompatybilne modele iPhone/iPod. Należy zaktualizować oprogramowanie urządzenia iPhone/iPod przed użyciem go z zestawem.

11 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Przeznaczone do urządzeń

• •

• •

• •

• • iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7

• •

• •

• •

• • iPhone 7 Plus iPhone SE iPhone 6s iPhone 6s Plus

• •

• •

• •

• • iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 5s iPhone 5c

• •

• •

• •

• • iPhone 5 iPhone 4s iPod touch (6. generacji) iPod touch (5. generacji)

12 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Przewodnik po częściach i elementach sterujących

Można zablokować przyciski na urządzeniu, z wyjątkiem przycisku 

(zasilanie), aby zapobiec ich przypadkowemu użyciu (strona 57).

Urządzenie (przód)

     

FOOTBALL

   

* Na przyciskach  i MIC LEVEL + znajdują się wypukłe punkty. Wypukłe punkty mają za zadanie ułatwić odnalezienie ww. przycisków podczas obsługi systemu.

  (zasilanie)

Włącza system lub ustawia go w trybie oczekiwania.

BLUETOOTH (strona 43, 44)

Wskaźnik BLUETOOTH (strona

41)

PAIRING

Przytrzymaj, aby aktywować parowanie BLUETOOTH przy włączonej funkcji BLUETOOTH.

 Wyświetlacz

FIESTA (strona 48)

SOUND FIELD (strona 48)

Szuflada

 (otwórz/zamknij)

Otwieranie i zamykanie szuflady na płyty.

 +/– (wybór folderu)

Wybór folderu na płycie z danymi lub urządzeniu USB.

 /  (poprzedni/

następny utwór) (strona 24)

Czujnik pilota (strona 18)

13 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

14 PL

TUNING+/– (strona 40)

S1, S2, S3, S4 (strona 50)

MIC ECHO (strona 55)

MIC LEVEL +/– (strona 55)

 Gniazdo MIC

Służy do podłączania mikrofonu.

Port  (USB) (REC/PLAY)

Służy do podłączania urządzenia

USB.

Tego złącza można używać zarówno do odtwarzania, jak i przesyłania muzyki.

MEGA BASS (strona 48)

SAMPLER (strona 50)

DJ OFF (strona 50)

 Pokrętło VOLUME/

DJ CONTROL

Regulacja głośności.*

Reguluje efektu FLANGER i

ISOLATOR lub generuje efekt dźwiękowy SAMPLER w trybie

ciągłym (strona 50).

* Nie można używać tego pokrętła do regulacji głośności, gdy wybrana jest funkcja efektu DJ.

FLANGER (strona 50)

ISOLATOR (strona 50)

 W.PARTY CHAIN (Funkcja bezprzewodowego łańcucha

imprezowego) (strona 53)

FOOTBALL (strona 49)

VOCAL FADER (strona 55)

VOICE CHANGER (strona 56)

  (odtwarzanie)

Rozpoczęcie odtwarzania.

Przytrzymaj  przez ponad

2 sekundy, aby odtworzyć zapisany w urządzeniu pokaz funkcji dźwiękowych. Aby zatrzymać pokaz, naciśnij  .

 (zatrzymanie)

— Zatrzymanie odtwarzania.

Dwukrotne naciśnięcie pozwala na anulowanie wznowienia odtwarzania.

— Zatrzymanie przesyłania podczas przesyłania muzyki.

— Zatrzymuje wbudowaną demonstrację dźwięku.

 FUNCTION

Wybór funkcji.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Pilot zdalnego sterowania

  (zasilanie)

Włącza system lub ustawia go w trybie oczekiwania.

DISPLAY (strona 18, 23, 31, 40,

42)

Zmienia informacji na wyświetlacza.

SLEEP (strona 57)

DISPLAY (strona 31)

Wyświetlenie lub ukrycie menu ekranowego.

FM MODE (strona 40)

PLAY MODE (strona 28, 37)

REPEAT (strona 29)

 Przyciski numeryczne

(0 – 9) 1)2)

— Wybór utworu, rozdziału lub pliku o danym numerze.

— Służy do wprowadzania cyfr lub wartości.

MEGA BASS (strona 48)

REC TO USB

Przesyłanie muzyki na urządzenie USB podłączone do portu (USB).

MEDIA MODE (strona 24)

Wybór elementu do odtworzenia z płyty z danymi lub urządzenia USB.

SUBTITLE (strona 26)

AUDIO 2)

(strona 27, 31)

ANGLE (strona 26)

SCORE (strona 56)

VOICE CHANGER (strona

56)

MIC LEVEL +/– (strona 55)

VOCAL FADER (strona 55)

MIC ECHO (strona 55)

 +/– (wybór folderu)

Wybór folderu na płycie z danymi lub urządzeniu USB.

KEY CONTROL  /  (strona

56)

15 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

16 PL

 DVD TOP MENU

Umożliwia wyświetlenie tytułu płyty DVD na ekranie telewizora.

DVD/TUNER MENU (strona 25,

26, 40)

RETURN (strona 25)

CLEAR 1)

(strona 26)

OPTIONS

Wejście do menu opcji lub wyjście z niego.

SETUP 1)

(strona 32)

/ / /

Wybór pozycji menu.

(wprowadź)

Wprowadzenie/potwierdzenie ustawień.

 FUNCTION

Wybór funkcji.

SEARCH (strona 24, 26)

SHIFT 1)

Przytrzymaj, aby uaktywnić funkcje przycisków opisane różową czcionką.

SOUND FIELD +/– (strona 48)

 (głośność) +/– 2)

Regulacja głośności.

  /  (przewijanie wstecz/ przewijanie naprzód) (strona

25)

/  (powolne przewijanie

wstecz/naprzód) (strona 25)

TUNING+/– (strona 40)

 (odtwarzanie) 2)

Rozpoczęcie odtwarzania.

 /  (poprzedni/

następny utwór) (strona 24)

PRESET+/– (strona 40)

 (pauza)

Wstrzymanie odtwarzania. Aby wznowić odtwarzanie, naciśnij

 .

 (zatrzymanie)

— Zatrzymanie odtwarzania.

Dwukrotne naciśnięcie pozwala na anulowanie wznowienia odtwarzania.

— Zatrzymanie przesyłania podczas przesyłania muzyki.

— Zatrzymuje wbudowaną demonstrację dźwięku.

1) Ten przycisk jest wydrukowany w kolorze różowym. Aby użyć tego przycisku, przytrzymaj przycisk SHIFT

(  ) i naciśnij ten przycisk.

2) Na przycisku numerycznym 5/AUDIO, a także na przyciskach  + i  znajdują się wypukłe punkty. Wypukłe punkty mają za zadanie ułatwić odnalezienie ww. przycisków podczas obsługi systemu.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Czynności wstępne

Bezpieczne podłączanie systemu

Urządzenie (tył)

 Zacisk FM ANTENNA

Ustawiając anteny, znajdź miejsce i ustawienie, które zapewnią dobry odbiór.

Antenę należy ustawić z dala od przewodów głośników, przewodu sieciowego i przewodu USB w celu uniknięcia zakłóceń.

Rozciągnij antenę przewodową FM poziomo

 Gniazdo HDMI OUT (TV) ARC

Użyj kabla HDMI (nie należy do wyposażenia), aby podłączyć urządzenie do gniazda wejściowego HDMI telewizora

(strona 20).

 Zaciski SPEAKERS L/R

Podłącz złącze głośnika do tego zacisku.

 Gniazda AUDIO IN (TV) L/R

Użyj przewodu audio (nie należy do wyposażenia), aby podłączyć urządzenie do gniazd wyjściowych audio telewizora lub urządzenia audio/wideo.

Dźwięk wychodzący jest odtwarzany przez system.

17 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

18 PL

Uwaga

• • Należy używać wyłącznie głośników należących do zestawu.

• • Podczas podłączania przewodów głośnikowych należy umieszczać złącza bezpośrednio w zaciskach.

 Przewód sieciowy

Podłącz przewód sieciowy (w zestawie) do urządzenia, a następnie do gniazda ściennego.

Wkładanie baterii

Umieść dwie dołączone do zestawu baterie R03 (rozmiar AAA), zgodnie z oznaczeniami biegunowości, jak pokazano poniżej.

Przewód sieciowy

(w zestawie)

Do gniazda ściennego

Jeśli przewód sieciowy jest

podłączony, pokaz (strona 23)

rozpocznie się automatycznie.

Jeśli naciśniesz  (zasilanie) w celu włączenia systemu, pokaz zakończy się.

Uwaga

• • Nie należy używać nowych baterii razem ze starymi lub stosować

• • jednocześnie baterii różnego rodzaju.

Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyciekiem elektrolitu i korozją.

Aby obsługiwać system za pomocą pilota

Skieruj pilot zdalnego sterowania na czujnik pilota urządzenia.

Wyłączanie pokazu

Aby wyłączyć pokaz, gdy system jest wyłączony, naciśnij kilkakrotnie przycisk DISPLAY, aby wybrać tryb braku wyświetlania (tryb

oszczędzania energii) (strona 23).

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Rozmieszczenie głośników

Aby uzyskać optymalne działanie systemu, zalecamy rozmieszczenie głośników jak pokazano poniżej.

 Jednostka

 Głośnik (lewy)

 Głośnik (prawy)

 Telewizor

0,3 m 0,3 m

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

19 PL

20 PL

Podłączanie telewizora

Przed podłączeniem tych przewodów upewnij się, że odłączono przewód sieciowy.

Aby oglądać filmy

Podłącz kabel HDMI (nie należy do wyposażenia) do systemu.

Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji z Ethernetem (nie należy do wyposażenia)

HDMI IN (ARC) * lub

HDMI IN

* Możesz słuchać dźwięku z telewizora poprzez system, jeśli podłączysz system do gniazda HDMI IN (ARC) telewizora. Funkcja kanału zwrotnego audio (ang.

Audio Return Channel - ARC) umożliwia przesyłanie dźwięku z telewizora do systemu przez połączenie HDMI, bez tworzenia oddzielnego połączenia audio

(połączenia  poniżej). Aby skonfigurować funkcję ARC w tym systemie, patrz

[AUDIO RETURN CHANNEL] (strona 36). Aby sprawdzić zgodność funkcji ARC

telewizora, skorzystaj z instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Aby słuchać dźwięku z telewizora przez system

Wybierz jedno z poniższych połączeń (  lub  ).

Przewód audio (nie należy do wyposażenia)

AUDIO OUT

HDMI IN (ARC)

Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji z Ethernetem (nie należy do wyposażenia)

Aby słuchać dźwięku z telewizora, naciśnij kilkakrotnie przycisk FUNCTION w celu wybrania „TV”.

Wskazówka

• • Możesz również słuchać dźwięku z urządzeń zewnętrznych (odtwarzaczy DVD itp.)

• • przez system, podłączając je do gniazd AUDIO IN (TV) L/R zgodnie ze schematem połączenia  powyżej. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego urządzenia.

Jeśli poziom wyjściowego sygnału dźwiękowego jest niski w momencie podłączenia do urządzenia zewnętrznego, spróbuj dostosować ustawienia wyjścia audio podłączonego urządzenia. Może to poprawić poziom wyjściowego sygnału dźwiękowego. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego urządzenia.

Jeśli na wyświetlaczu urządzenia pojawia się „CODE 01” i

„SGNL ERR”

Kiedy wejściowe sygnały audio przekazywane do systemu to sygnały inne niż dwukanałowe liniowe sygnały PCM, komunikaty „CODE 01” oraz „SGNL ERR” (wskazujące, że wejściowe sygnały dźwiękowe nie są obsługiwane) pojawiają się na wyświetlaczu urządzenia.

W takim wypadku wybierz odpowiedni tryb wyjściowego sygnału dźwiękowego w telewizorze, aby przesyłać dwukanałowe liniowe sygnały dźwiękowe PCM. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi

Twojego telewizora.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

21 PL

22 PL

Zmiana systemu kolorów

(Z wyjątkiem modeli przeznaczonych dla Ameryki

Łacińskiej, Europy i Rosji)

W zależności od systemu kolorów telewizora ustaw system kolorów na

PAL lub NTSC.

Po każdym wykonaniu poniższej procedury system kolorów zmieni się w następujący sposób:

NTSC  PAL

Opisane czynności można wykonać za pomocą przycisków na jednostce.

1

Naciśnij przycisk  , aby włączyć system.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „DVD/

CD”.

3

Przytrzymaj przyciski VOCAL

FADER i SOUND FIELD przez ponad 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „NTSC” lub „PAL”.

Przeprowadzanie szybkiej konfiguracji

Przed rozpoczęciem użytkowania systemu można przeprowadzić minimalną i podstawową konfigurację, korzystając z funkcji szybkiej konfiguracji.

1

Włącz telewizor i wybierz wejście w zależności od połączenia.

2

Naciśnij przycisk  , aby włączyć system.

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „DVD/

CD”.

Na dole ekranu telewizora wyświetlona zostanie podpowiedź

[Press ENTER to run QUICK SETUP.].

4

Naciśnij przycisk bez wkładania płyty do urządzenia.

Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu [LANGUAGE SETUP].

Dostępne pozycje mogą różnić się w zależności od kraju lub regionu.

LANGUAGE SETUP

OSD :

MENU

AUDIO

:

:

S U B T I T L E :

ENGLISH

ENGLISH

CHINESE

CHINESE 2

1

THAI

5

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk .

Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu [VIDEO SETUP].

6

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać ustawienie pasujące do typu telewizora, a następnie naciśnij przycisk .

Po pojawieniu się na ekranie telewizora komunikatu

[QUICK SETUP is complete.] zestaw jest gotowy do odtwarzania.

Aby ręcznie zmienić ustawienia

Patrz „Używanie menu ustawień”

(strona 32).

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Aby anulować szybką konfigurację

Przytrzymaj przycisk SHIFT i naciśnij przycisk SETUP.

Uwaga

Po włączeniu zestawu po raz pierwszy lub po wykonaniu operacji [RESET] na ekranie wyświetlona zostanie podpowiedź (patrz

„Przywrócenie wartości domyślnych ustawień z menu ustawień” na stronie

68).

Zmiana trybu wyświetlania

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

DISPLAY, kiedy system jest wyłączony.

Po każdym naciśnięciu przycisku tryb wyświetlania zmienia się w następujący sposób.

Demonstracja

Komunikaty dotyczące głównych funkcji tego systemu przesuwają się w poprzek wyświetlacza.

Pusty wyświetlacz (Tryb oszczędzania energii)

Wyświetlacz jest wyłączony, aby oszczędzać energię.

Odtwarzanie z płyt/ urządzenia USB

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia USB

Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych urządzeń USB, patrz

„Strony internetowe zawierające informacje o kompatybilnych urządzeniach” (strona 11).

(Z systemem można używać urządzeń iPhone/iPod, wyłącznie korzystając z połączenia

BLUETOOTH.)

Odtwarzanie podstawowe

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „DVD/

CD” lub „USB”.

2

Przygotuj nośnik do odtwarzania.

Dla funkcji DVD/CD:

Naciśnij przycisk  na urządzeniu, aby wysunąć szufladę, i włóż płytę etykietą do góry.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

23 PL

24 PL

Odtwarzając płytę 8-centymetrową, na przykład singiel na płycie CD, umieść ją w wewnętrznym okręgu szuflady.

Ponownie naciśnij przycisk  na urządzeniu, aby zamknąć szufladę.

Nie należy siłą popychać szuflady, aby się zamknęła, gdyż może to spowodować wadliwe działanie lub usterkę.

Dla funkcji USB:

Podłącz urządzenie USB do portu

 (USB).

Uwaga

Możesz użyć adaptera USB (nie należy do wyposażenia), aby podłączyć urządzenie USB do odtwarzacza, jeśli urządzenia USB nie można podłączyć do portu (USB).

3

(Dotyczy wyłącznie

)

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MEDIA MODE, aby wybrać żądany typ materiału do odtworzenia ([MUSIC]/[VIDEO]).

4

Naciśnij przycisk  , aby zacząć odtwarzanie.

Inne czynności

Funkcja

Zatrzymanie odtwarzania

Wstrzymanie odtwarzania

(pauza)

Wznowić odtwarzanie lub powrócić do normalnego odtwarzania

Anulować punkt wznawiania

Wybrać utwór, plik, rozdział lub scenę

Czynność

Naciśnij przycisk  .

Naciśnij przycisk  .

Naciśnij przycisk  .

Naciśnij dwukrotnie przycisk  .

Naciśnij przycisk  lub  podczas odtwarzania.

Można też przytrzymać przycisk

SHIFT, a następnie nacisnąć przyciski numeryczne, po czym nacisnąć .

(Wykonanie tej operacji może być zabronione na skutek ustawień płyty lub urządzenia USB.)

Aby odtworzyć określony plik

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MEDIA MODE, aby wybrać

[MUSIC] lub [VIDEO].

2

Naciśnij przycisk SEARCH, aby wyświetlić listę folderów.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać folder.

4

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić listę plików.

5

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać plik, a następnie naciśnij przycisk .

Funkcja Czynność

Szybko zlokalizować punkt podczas

Naciśnij przycisk  lub  podczas odtwarzania.

szybkiego odtwarzania w przód lub wstecz (funkcja szybkość odtwarzania zmienia się.

Lock Search)

Po każdym naciśnięciu przycisku  lub 

Odtwarzać klatka po klatce (w zwolnionym tempie)

Naciśnij przycisk  , a następnie naciśnij przycisk lub  .

Po każdym naciśnięciu przycisku lub  szybkość odtwarzania zmienia się.

Pozostałe operacje odtwarzania

W zależności od typu płyty lub pliku funkcja ta może nie działać.

Funkcja

Wyświetlić menu DVD

Czynność

Naciśnij przycisk DVD/

TUNER MENU.

Wyświetlić listę folderów lub

Naciśnij przycisk

SEARCH.

listę plików Naciśnij przycisk

SEARCH ponownie, aby wyłączyć listę folderów lub listę plików.

Powrócić do listy folderów z poziomu listy plików

Naciśnij przycisk

RETURN.

Wyszukiwanie określonego utworu

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie za pomocą przycisków numerycznych wybierz utwór do odtworzenia i zatwierdź wybór przyciskiem .

Aby wyszukiwać za pomocą przycisku SEARCH

1

Naciśnij przycisk SEARCH, aby wyświetlić listę utworów.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać utwór do odtworzenia, a następnie naciśnij przycisk .

25 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

26 PL

Wyszukiwanie określonego tytułu/rozdziału/sceny/ utworu/indeksu

1

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk SEARCH, aby wybrać tryb wyszukiwania.

2

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie użyj przycisków numerycznych, aby wprowadzić pożądany tytuł, rozdział, scenę, utwór lub numer indeksu, po czym naciśnij .

Rozpocznie się odtwarzanie.

Uwaga

• • W przypadku płyt VIDEO CD z funkcją odtwarzania PBC naciśnij przycisk

SEARCH, aby wyszukać scenę.

• • W przypadku płyt VIDEO CD bez funkcji odtwarzania PBC naciśnij przycisk

SEARCH, aby wyszukać utwór i indeks.

Aby wyszukać określony punkt za pomocą kodu czasowego

Przykład: Aby znaleźć scenę w

2 godzinie, 10 minucie i

20 sekundzie filmu, przytrzymaj przycisk SHIFT i naciśnij przycisk 2, 1,

0, 2, 0 ([2:10:20]).

Jeśli się pomylisz, przytrzymaj SHIFT i naciśnij CLEAR, aby anulować numer.

Aby wyszukiwać za pomocą menu DVD

1

Naciśnij przycisk DVD/TUNER

MENU.

2

Naciśnij przyciski / / / lub przytrzymaj przycisk SHIFT, po czym wybierz tytuł lub element do odtworzenia za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij .

Zmiana kątów kamery

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk ANGLE, aby wybrać żądany kąt kamery.

Wybieranie ustawień napisów

1

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk SEARCH, aby wybrać tryb wyszukiwania czasowego.

2

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie wprowadź kod czasowy za pomocą przycisków numerycznych, po czym naciśnij

.

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk SUBTITLE, aby wybrać język napisów lub wyłączyć je.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Zmiana języka/dźwięku

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk AUDIO, aby wybrać format lub tryb dźwięku.

DVD VIDEO

Wybór formatu lub języka dźwięku jest możliwy, gdy źródło zawiera ścieżkę dźwiękową w wielu formatach lub językach.

Wyświetlane 4 cyfry oznaczają kod

języka. Patrz „Lista kodów języków”

(strona 76), aby sprawdzić,

któremu językowi odpowiada dany kod. Gdy ten sam język jest wyświetlany dwa lub więcej razy, oznacza to, że płyta DVD VIDEO została zapisana w wielu formatach dźwięku.

VIDEO CD/AUDIO CD/plik audio

Można zmienić przesyłany sygnał

• dźwiękowy.

[STEREO]: Dźwięk stereofoniczny.

[1/L]/[2/R]: Monofoniczny dźwięk prawego bądź lewego kanału.

SUPER VIDEO CD

• •

• •

• •

• •

[1:STEREO]: Stereofoniczny dźwięk ścieżki dźwiękowej nr 1.

[1:1/L]/[1:2/R]: Monofoniczny dźwięk prawego bądź lewego kanału ścieżki dźwiękowej nr 1.

[2:STEREO]: Stereofoniczny dźwięk ścieżki dźwiękowej nr 2.

[2:1/L]/[2:2/R]: Monofoniczny dźwięk prawego bądź lewego kanału ścieżki dźwiękowej nr 2.

Odtwarzanie VIDEO CD z funkcjami PBC

Można używać menu PBC (Playback

Control) w celu korzystania z interaktywnych funkcji płyt VIDEO

CD (VIDEO CD w wersji 2.0 oraz

Super VCD).

1

Naciśnij  , aby odtworzyć płytę VIDEO CD z funkcjami PBC.

Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu PBC.

2

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie wybierz numer pozycji za pomocą przycisków numerycznych i potwierdź wybór przyciskiem .

3

Kontynuuj odtwarzanie według instrukcji w menu.

Uwaga

Odtwarzanie w trybie PBC zostaje anulowane w momencie włączenia funkcji powtarzania odtwarzania.

Aby anulować odtwarzanie w trybie PBC

1

Naciśnij przycisk  lub  bądź przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie za pomocą przycisków numerycznych wybierz utwór po zatrzymaniu odtwarzania.

2

Naciśnij przycisk  lub .

Odtwarzanie rozpoczyna się od wybranego utworu.

27 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

28 PL

Aby powrócić do odtwarzania w trybie PBC

Naciśnij dwukrotnie przycisk  , a następnie naciśnij przycisk  .

Wznawianie odtwarzania wielu płyt

Zestaw jest w stanie przechowywać punkty wznawiania odtwarzania dla 6 płyt i wznawiać odtwarzanie w takich momentach po ich włożeniu. W przypadku zapisania punktu wznawiania odtwarzania dla siódmej płyty punkt wznawiania odtwarzania dla pierwszej płyty zostanie usunięty.

Aby włączyć tę funkcję, ustaw opcję [MULTI-DISC RESUME]

([SYSTEM SETUP]) na wartość [ON]

(strona 35).

Uwaga

Aby rozpocząć odtwarzanie od początku, naciśnij dwukrotnie przycisk  , a następnie naciśnij przycisk  .

Używanie trybu odtwarzania

Odtwarzanie w wyjściowej kolejności (Odtwarzanie normalne)

Gdy odtwarzanie zostanie zatrzymane, naciśnij kilkakrotnie przycisk PLAY MODE.

 Przy odtwarzaniu z płyty

• •

• •

[DISC]: odtwarza płytę.

[FOLDER]*: odtwarza wszystkie możliwe do odtworzenia pliki w wybranym folderze na płycie.

* Funkcja nie działa w przypadku płyt

AUDIO CD.

 Przy odtwarzaniu z urządzenia

USB

• •

• •

[ONE USB DEVICE]: odtwarzanie z urządzenia USB.

[FOLDER]: odtwarza wszystkie możliwe do odtworzenia pliki w wybranym folderze na urządzeniu

USB.

Uwaga

• • Ikony „FLDR” i „SHUF” gasną na wyświetlaczu, gdy Odtwarzanie normalne jest ustawione na [DISC] lub

[ONE USB DEVICE].

• • Kiedy Odtwarzanie normalne jest ustawione na [FOLDER], na wyświetlaczu świeci ikona „FLDR”.

Odtwarzanie w kolejności losowej (Odtwarzanie losowe)

Gdy odtwarzanie zostanie zatrzymane, naciśnij kilkakrotnie przycisk PLAY MODE.

 Przy odtwarzaniu z płyty

• •

• •

[DISC (SHUFFLE)]: losowo odtwarza wszystkie pliki audio na płycie.

[FOLDER (SHUFFLE)]*: losowo odtwarza wszystkie pliki audio w danym folderze na płycie.

* Funkcja nie działa w przypadku płyt

AUDIO CD.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

 Przy odtwarzaniu z urządzenia

USB

• •

• •

[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: losowo odtwarza wszystkie pliki audio na urządzeniu USB.

[FOLDER (SHUFFLE)]: losowo odtwarza wszystkie pliki audio w danym folderze na urządzeniu

USB.

Uwaga

• • Gdy odtwarzanie losowe jest ustawione na [DISC (SHUFFLE)] lub

[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)], na wyświetlaczu świeci ikona „SHUF”.

• • Kiedy odtwarzanie losowe jest ustawione na [FOLDER (SHUFFLE)], na wyświetlaczu świecą ikony „FLDR” i

„SHUF”.

• • Pliki wideo nie mogą być odtwarzane losowo.

• • Anulowanie odtwarzania losowego następuje w następujących sytuacjach:

— otwarcie szuflady.

— przeprowadzenia przesyłania synchronicznego.

— zmiany trybu mediów.

• • Odtwarzanie losowe może zostać anulowane w przypadku wyboru folderu lub utworu do odtworzenia.

Odtwarzanie wielokrotne

(Powtarzanie odtwarzania)

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

REPEAT.

W zależności od typu płyty lub pliku

• niektóre ustawienia mogą nie być dostępne.

[OFF]: wyłączenie powtarzania.

[ALL]: powtarzanie wszystkich

• • utworów lub plików w wybranym trybie odtwarzania.

[DISC]: powtarzanie całej zawartości (dotyczy wyłącznie

DVD VIDEO i VIDEO CD).

• • [TITLE]: powtarzanie bieżącego

• • tytułu (dotyczy wyłącznie DVD

VIDEO).

[CHAPTER]: powtarzanie bieżącego rozdziału (dotyczy

• •

• • wyłącznie DVD VIDEO).

[TRACK]: powtarzanie bieżącego utworu.

[FILE]: powtarzanie bieżącego pliku wideo.

Wyjście z trybu powtarzania odtwarzania

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

REPEAT, aby wybrać [OFF].

Uwaga

• • W przypadku wyboru opcji trybu powtarzania odtwarzania [ALL] lub

[DISC] na wyświetlacza zapala się ikona

„ ”.

• • W przypadku wyboru opcji trybu powtarzania odtwarzania [TITLE],

[CHAPTER], [TRACK] lub [FILE] na wyświetlacza zapala się ikona „

• • Powtarzanie odtwarzania nie jest możliwe w przypadku odtwarzania

”.

płyty VIDEO CD w trybie PBC.

• • Powtarzanie odtwarzania może być również niemożliwe w przypadku niektórych płyt DVD VIDEO.

• • Anulowanie powtarzania odtwarzania następuje w następujących sytuacjach:

— wyłącz system (dotyczy wyłącznie

DVD VIDEO i VIDEO CD).

— otwarcie szuflady.

— zmiana funkcji (dotyczy wyłącznie

DVD VIDEO i VIDEO CD).

— przeprowadzenia przesyłania synchronicznego.

— zmiany trybu mediów.

29 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

30 PL

Ograniczanie odtwarzania płyty

(Kontrola rodzicielska)

Możliwe jest ograniczanie odtwarzania płyt DVD VIDEO według określonych poziomów.

Poszczególne sceny mogą być pomijane lub zastępowane innymi.

1

Kiedy odtwarzanie jest zatrzymane, przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [SYSTEM

SETUP], a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [PARENTAL

CONTROL], a następnie naciśnij przycisk .

4

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie wprowadź lub ponownie wprowadź swoje czterocyfrowe hasło za pomocą przycisków numerycznych, po czym naciśnij .

5

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [STANDARD], a następnie naciśnij przycisk .

6

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać obszar geograficzny jako poziom ograniczenia odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk .

Obszar ten zostanie wybrany.

W przypadku wybrania [OTHERS  ], wprowadź kod regionalny żądanego obszaru geograficznego

zgodnie z opisem w „Lista kodów obszarów kontroli rodzicielskiej”

(strona 77), przytrzymując SHIFT i

naciskając przyciski numeryczne.

7

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [LEVEL], a następnie naciśnij przycisk .

8

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać poziom, a następnie naciśnij przycisk .

Im niższa wartość, tym surowsze ograniczenie.

Aby wyłączyć funkcję kontroli rodzicielskiej

Ustaw opcję [LEVEL] na wartość

[OFF] w kroku 8.

Aby odtworzyć płytę, dla której ustawiono kontrolę rodzicielską

1

Włóż płytę i naciśnij przycisk  .

Na ekranie telewizora pojawi się ekran wprowadzania hasła.

2

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie wprowadź lub ponownie wprowadź swoje czterocyfrowe hasło za pomocą przycisków numerycznych, po czym naciśnij .

Zestaw rozpocznie odtwarzanie.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Jeżeli zapomnisz hasła

Wyjmij płytę i powtórz kroki od 1 do

3 punktu „Ograniczanie odtwarzania płyty (Kontrola rodzicielska)” (strona

30). Przytrzymaj przycisk SHIFT

i wprowadź hasło „199703” za pomocą przycisków numerycznych, po czym naciśnij .

Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje i wprowadź nowe czterocyfrowe hasło. Następnie ponownie włóż płytę i naciśnij przycisk  .

Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nowego hasła.

Wyświetlanie informacji o płycie i urządzeniu USB

Informacje na ekranie telewizora

Podczas odtwarzania kilkakrotnie naciśnij przycisk  DISPLAY.

 Informacje o odtwarzaniu

Czas odtwarzania i czas pozostały

 Prędkość transmisji

 Typ nośnika

 Status odtwarzania

 Tytuł 1) /utwór/nazwa pliku 2)

 Album 1) /nazwa folderu 2) / rozdział/numer indeksu

 Wykonawca 1)2)

Informacja wyświetlana podczas odtwarzania pliku audio.

1) Jeżeli w pliku audio znajduje się znacznik ID3, zestaw wyświetli nazwę albumu/tytuł/wykonawcę na podstawie znajdujących się w nim informacji. Zestaw obsługuje ID3 wersje 1.0/1.1/2.2/2.3.

2) Jeżeli nazwa zawiera znaki, których wyświetlenie jest niemożliwe, zostaną one zastąpione znakiem „_”.

Uwaga

• • W zależności od odtwarzanego źródła

— niektóre informacje mogą nie być wyświetlane;

— niektóre znaki mogą nie być wyświetlane.

• • W zależności od trybu odtwarzania wyświetlane informacje mogą się różnić.

Wyświetlanie informacji o formacie dźwięku na płytach

DVD VIDEO i w plikach wideo

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk AUDIO.

Informacje na wyświetlaczu

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

DISPLAY, kiedy system jest włączony.

Informacje można wyświetlać w następujący sposób:

• —czas odtwarzania/czas pozostały do zakończenia odtwarzania utworu, tytuł, rozdział

• —numer sceny

—tytuł, artysta i informacje o albumie

31 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

32 PL

Uwaga

• • W zależności od znaków nazwa płyty lub utworu może nie być wyświetlona.

• • Czas odtwarzania plików audio i plików wideo może nie być wyświetlany prawidłowo.

• • W przypadku plików audio kodowanych za pomocą VBR (zmiennej przepływności), czas odtwarzania, jaki upłynął nie jest wyświetlany poprawnie.

Używanie menu ustawień

Możliwe jest wprowadzanie zróżnicowanych regulacji elementów takich jak obraz lub dźwięk.

Dostępne pozycje różnią się w zależności od kraju lub regionu.

Uwaga

Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie mają pierwszeństwo przed ustawieniami z menu ustawień. W rezultacie niektóre ustawienia z menu ustawień mogą nie zostać wykonane.

1

Jeśli zatrzymane jest odtwarzanie z płyty DVD/CD lub urządzenia USB, przytrzymaj

SHIFT i naciśnij SETUP.

Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu ustawień.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [LANGUAGE

SETUP], [VIDEO SETUP], [AUDIO

SETUP], [SYSTEM SETUP] lub

[HDMI SETUP], a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

4

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać żądane ustawienie, a następnie naciśnij

.

Ustawienie zostaje wybrane, a konfiguracja zostaje zakończona.

Aby wyjść z menu

Przytrzymaj przycisk SHIFT i naciśnij przycisk SETUP.

Ustawianie języka

– [LANGUAGE SETUP]

[OSD]

Wybór języka menu ekranowego.

[MENU]

Wybór języka menu płyty DVD.

[AUDIO]

Przełączanie języka ścieżki dźwiękowej.

W przypadku wyboru opcji

[ORIGINAL] ustawiany jest język ustalony jako priorytetowy na płycie.

[SUBTITLE]

Przełączanie języka napisów zapisanych na płycie DVD VIDEO.

W przypadku wyboru opcji

[AUDIO FOLLOW] język napisów zmienia się w zależności od wybranego języka ścieżki dźwiękowej.

Uwaga

W przypadku wyboru opcji [OTHERS  ] w pozycjach [MENU], [AUDIO] i [SUBTITLE]

wprowadź kod języka „Lista kodów języków” (strona 76) za pomocą

przycisków numerycznych.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Ustawienia ekranu telewizora – [VIDEO

SETUP]

[TV TYPE]

[16:9]: Wybierz tę opcję w przypadku podłączenia telewizora z szerokim ekranem lub telewizora z trybem szerokoekranowym.

[4:3 OUTPUT]

[FULL]: Wybierz tę opcję w przypadku podłączenia telewizora z trybem szerokoekranowym.

Wyświetla obraz zapisany w formacie 4:3 w formacie 16:9 nawet na telewizorze z panoramicznym ekranem.

[NORMAL]: Zmienia rozmiar obrazu w celu dopasowania do rozmiarów ekranu, zachowując oryginalny format obrazu. To ustawienie powoduje wyświetlanie czarnych pasów po lewej i prawej stronie ekranu podczas wyświetlania obrazu w formacie 4:3.

[4:3 LETTER BOX]: Wybierz tę opcję w przypadku podłączenia telewizora z ekranem 4:3 bez trybu szerokoekranowego. Wybór tego ustawienia spowoduje wyświetlanie obrazu panoramicznego z czarnymi paskami u góry i na dole ekranu.

[4:3 PAN SCAN]: Wybierz tę opcję w przypadku podłączenia telewizora z ekranem 4:3 bez trybu szerokoekranowego. Wybór tego ustawienia spowoduje wyświetlanie przyciętego po bokach obrazu o pełnej wysokości.

[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]

(Z wyjątkiem modeli przeznaczonych dla Ameryki

Łacińskiej, Europy i Rosji)

Wybór systemu kolorów (PAL lub

NTSC).

[AUTO]: Powoduje generowanie sygnału wideo zależnego od systemu kolorów płyty. Wybierz to ustawienie, jeżeli Twój telewizor obsługuje system DUAL.

[PAL]: Przetwarza sygnał wideo płyty NTSC i odtwarza go w systemie

PAL.

[NTSC]: Przetwarza sygnał wideo płyty PAL i odtwarza go w systemie

NTSC.

Aby uzyskać szczegółowe

informacje, patrz „Zmiana systemu kolorów” (strona 22).

33 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

34 PL

[PAUSE MODE]

[AUTO]: Obraz wyjściowy, w tym obiekty przemieszczające się dynamiczne, pozbawiony jest drgań.

Jest to standardowo zalecana opcja.

[FRAME]: Obraz wyjściowy, w tym obiekty nieprzemieszczające się dynamiczne, ma wysoką rozdzielczość.

Ustawienia opcji dźwięku

– [AUDIO SETUP]

[AUDIO DRC]

(Kompresja zakresu dynamiki)

Funkcja ta przydaje się np. do komfortowego oglądania filmów w warunkach wymagających ograniczonego poziomu głośności.

[OFF]: Wyłączony.

[STANDARD]: Zakres dynamiki jest poddany kompresji w stopniu zgodnym z zamierzeniami inżyniera dźwięku.

[TRACK SELECTION]

W przypadku odtwarzania płyty

DVD VIDEO z dźwiękiem w wielu formatach priorytet otrzymuje ścieżka dźwiękowa zawierająca najwyższą liczbę kanałów (PCM,

MPEG audio lub Dolby Digital).

[OFF]: Brak priorytetu.

[AUTO]: Wybór priorytetu.

[A/V SYNC]

(Tylko pliki wideo)

[OFF]: Brak regulacji.

[ON]: Reguluje opóźnienie między obrazem a dźwiękiem, jeśli dźwięk nie jest zsynchronizowany z wyświetlanym obrazem.

[DOWNMIX]

Wybór wyjściowego sygnału audio dla celów odtwarzania dźwięku wielokanałowego.

[NORMAL]: Przekształcenie dźwięku wielokanałowego na dwukanałowy sygnał stereofoniczny.

[DOLBY SURROUND]:

Przekształcenie dźwięku wielokanałowego na dwukanałowy sygnał surround.

Ustawienia zestawu

– [SYSTEM SETUP]

[SCREEN SAVER]

Wygaszacz pomaga zapobiegać uszkodzeniu ekranu urządzenia wyświetlającego (wypaleniu ekranu). Naciśnij  +/–, aby wyłączyć wygaszacz ekranu.

[ON]: Wygaszacz ekranu pojawi się, jeśli system nie będzie obsługiwany przez około 15 minut.

[OFF]: Wyłączyć funkcję. Wygaszacz ekranu nie pojawi się.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

[BACKGROUND]

Wybór koloru tła lub grafiki wyświetlanej na ekranie telewizora.

[JACKET PICTURE]: W tle wyświetlana jest zapisana na płycie grafika przedstawiająca jej okładkę.

[GRAPHICS]: W tle wyświetlana jest grafika fabrycznie zapisana w zestawie.

[BLUE]: Ustawiany jest niebieski kolor tła.

[BLACK]: Ustawiany jest czarny kolor tła.

[PARENTAL CONTROL]

Ustawienia ograniczeń odtwarzania.

Aby uzyskać szczegółowe

informacje, patrz „Ograniczanie odtwarzania płyty (Kontrola rodzicielska)” (strona 30).

[MULTI-DISC RESUME]

[ON]: W pamięci przechowywane są punkty wznawiania odtwarzania dla maksymalnie 6 płyt.

[OFF]: Odtwarzanie rozpocznie się od punktu wznawiania odtwarzania wyłącznie dla płyty znajdującej się właśnie w systemie.

[RESET]

Przywrócenie wartości domyślnych w menu ustawień. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz

„Przywrócenie wartości domyślnych ustawień z menu ustawień” (strona

68).

Ustawienia opcji HDMI

– [HDMI SETUP]

[HDMI RESOLUTION]

Wybór wyjściowej rozdzielczości telewizora, kiedy telewizor jest podłączony kablem HDMI.

[AUTO(1920×1080p)]: Przesyłanie sygnałów wideo zgodnie z rozdzielczością telewizora.

[1920×1080i]/[1280×720p]/

[720×480p] 1) /[720×480/576p]

Przesyłanie sygnałów wideo

2) : zgodnie z wybranym ustawieniem rozdzielczości.

1) Dotyczy wyłącznie modeli sprzedawanych w Ameryce Łacińskiej.

2) Dotyczy pozostałych modeli.

[YC

B

C

R

/RGB(HDMI)]

[YC

B

C

R

]: Generuje sygnały wideo

YC

B

C

R

.

[RGB]: Generuje sygnały wideo RGB.

[AUDIO(HDMI)]

[AUTO]: Odtwarzanie sygnałów audio w oryginalnym formacie przez gniazdo HDMI OUT (TV) ARC.

[PCM]: Odtwarzanie dwukanałowych liniowych sygnałów PCM przez gniazdo HDMI

OUT (TV) ARC.

[CONTROL FOR HDMI]

[ON]: Funkcja Sterowanie przez

HDMI jest włączona. Można jednocześnie sterować systemem i telewizorem podłączonym kablem

HDMI.

[OFF]: Wyłączony.

35 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

36 PL

[AUDIO RETURN CHANNEL]

Ustaw tę funkcję, jeśli system jest podłączony do gniazda HDMI IN telewizora obsługującego funkcję

Audio Return Channel. Ta funkcja jest dostępna po ustawieniu

[CONTROL FOR HDMI] na [ON].

[ON]: Można słuchać dźwięku z telewizora poprzez głośniki systemu.

[OFF]: Wyłączony.

[STANDBY LINKED TO TV]

Ta funkcja jest dostępna po ustawieniu [CONTROL FOR HDMI] na [ON].

[AUTO]: Po wyłączeniu telewizora, system wyłączy się automatycznie w następujących okolicznościach:

—podczas odtwarzania wideo z płyty DVD/CD lub urządzenia USB

—po zatrzymaniu odtwarzania dźwięku z płyty DVD/CD lub urządzenia USB

—po wybraniu funkcji TV

[ON]: Niezależnie od funkcji system wyłącza się automatycznie w momencie wyłączenia telewizora.

[OFF]: System nie wyłącza się, gdy wyłączasz telewizor.

Przesyłanie USB

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia USB

Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych urządzeń USB, patrz

„Strony internetowe zawierające informacje o kompatybilnych urządzeniach” (strona 11).

(Z systemem można używać urządzeń iPhone/iPod, wyłącznie korzystając z połączenia

BLUETOOTH.)

Przesyłanie muzyki

Możesz przesyłać muzykę z płyty

(tylko płyty AUDIO CD lub MP3) do urządzenia USB podłączonego do gniazda  (USB).

Format audio plików przesyłanych przez system to MP3.

Uwaga

• • Nie odłączaj urządzenia USB w trakcie operacji przesyłania lub usuwania.

Odłączenie może spowodować uszkodzenie danych na urządzeniu USB lub samego urządzenia USB.

• • Pliki MP3 przesyłane są z taką samą prędkością transmisji jak pierwotne

• • pliki.

Przy przesyłaniu z AUDIO CD, możesz wybrać prędkość transmisji przed rozpoczęciem przesyłania.

• • Operacje przesyłania i usuwania z urządzeń USB są niedozwolone, gdy szuflada jest wysunięta.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Uwaga dotycząca treści chronionych prawem autorskim

Przesyłana muzyka może służyć wyłącznie do użytku własnego.

Wykorzystywanie muzyki poza tym zakresem wymaga zezwolenia od właścicieli praw autorskich.

Wybór prędkości transmisji

Możesz wybrać wyższą prędkość transmisji, aby przesyłać muzykę w lepszej jakości.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „BIT RATE”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać żądaną prędkość transmisji, a następnie naciśnij przycisk .

• • „128 KBPS”: zakodowane pliki

MP3 mają mniejszy rozmiar pliku i niższą jakość dźwięku.

• • „256 KBPS”: zakodowane pliki

MP3 mają większy rozmiar pliku, lecz wyższą jakość dźwięku.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Przesyłanie muzyki z płyty

Istnieje możliwość przesyłania

• muzyki na urządzenie USB podłączone do portu (USB) w następujący sposób:

• Przesyłanie synchroniczne: Prześlij

• • wszystkie utwory lub pliki MP3 z płyty na urządzenie USB.

Przesyłanie REC1: Przesyłanie pojedynczego utworu lub pliku

MP3 w trakcie odtwarzania.

1

Podłącz przenośne urządzenie

USB do portu  (USB) na jednostce.

Uwaga

Możesz użyć adaptera USB (nie należy do wyposażenia), aby podłączyć urządzenie USB do odtwarzacza, jeśli urządzenia USB nie można podłączyć do portu (USB).

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „DVD/

CD”, po czym wczytaj płytę.

3

Przygotuj źródło dźwięku.

Przesyłanie synchroniczne:

Jeżeli system rozpocznie odtwarzanie automatycznie, naciśnij dwukrotnie przycisk  , aby całkowicie zatrzymać odtwarzanie.

Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij kilkakrotnie przycisk PLAY

MODE, aby wybrać żądany tryb odtwarzania.

Uwaga

Jeśli rozpoczniesz przesyłanie w trybie

Odtwarzanie losowe lub Powtarzanie odtwarzania, wybrany tryb odtwarzania automatycznie zmieni się na Odtwarzanie normalne.

Przesyłanie REC1:

Wybierz utwór lub plik MP3, który chcesz przesłać, po czym rozpocznij odtwarzanie.

4

Naciśnij przycisk REC TO USB.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „PUSH ENTER”.

37 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

38 PL

5

Naciśnij przycisk .

Przesyłanie rozpocznie się, kiedy na wyświetlaczu pojawi się napis „DO

NOT REMOVE”. Nie odłączaj urządzenia USB do czasu zakończenia przesyłania.

Po zakończeniu przesyłania system wykona następujące czynności:

Przesyłanie synchroniczne:

Płyta zatrzyma się automatycznie.

Przesyłanie REC1:

Kontynuowane jest odtwarzanie następnego utworu lub pliku z płyty.

Aby przerwać przesyłanie

Naciśnij przycisk  .

Uwagi dotyczące przesyłania

• • Nie można przesyłać plików MP3 z płyty sformatowanej w formacie UDF (ang.

Universal Disk Format) na urządzenie

USB.

• • W trakcie przesyłania, dźwięk nie jest

• • odtwarzany.

Informacje tekstowe CD-TEXT nie są przesyłane do tworzonych plików MP3.

• • Przesyłanie jest automatycznie zatrzymywane, jeśli:

— na urządzeniu USB w trakcie przesyłania wyczerpie się wolna przestrzeń.

— liczba plików audio lub folderów na urządzeniu USB osiągnie górny limit, który system może rozpoznać.

• • Jeśli folder lub plik, który próbujesz przesłać już istnieje na urządzeniu

USB i ma taką samą nazwę, do nazwy dodawany jest kolejny numer bez nadpisywania pierwotnego folderu lub

• • pliku.

W trakcie przesyłania nie można wykonać następujących operacji:

— Wyjąć płyty.

— Wybrać innego utworu lub pliku.

— Wstrzymać odtwarzania lub przejść do wybranego momentu w utworze lub pliku.

— Zmiany funkcji.

• • Przesyłając muzykę na odtwarzacz

WALKMAN® za pomocą programu

„Media Manager for WALKMAN”, pamiętaj, aby przesyłać w formacie

• •

MP3.

Podłączając odtwarzacz WALKMAN® do systemu, pamiętaj, aby podłączyć dopiero po tym, jak komunikat „Creating Library” lub

„Creating Database” na odtwarzaczu

WALKMAN® zniknie.

Zasady generowania folderów i plików

Maksymalna liczba plików MP3, które mogą zostać wygenerowane

• • 298 folderów

• •

650 plików w folderze

650 plików w folderze REC1-CD lub

REC1-MP3

Wartości te mogą różnić się w zależności od konfiguracji plików lub folderów.

Przy przesyłaniu na urządzenie

USB, folder „MUSIC” tworzony jest bezpośrednio pod folderem głównym „ROOT”. Foldery i pliki generowane są w obrębie folderu

„MUSIC” jak pokazano poniżej, zgodnie z metodą przesyłania i źródłem.

Przesyłanie synchroniczne

 Podczas przesyłania wszystkich utworów z płyty AUDIO CD

Nazwa folderu: „CDDA0001”*

Nazwa pliku: „TRACK001”*

 Podczas przesyłania plików MP3 z płyty

Nazwa folderu: Taka sama jak źródłowa

Nazwa pliku: Taka sama jak źródłowa

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Przesyłanie REC1

 Podczas przesyłania utworu z płyty AUDIO CD

Nazwa folderu: „REC1-CD”

Nazwa pliku: „TRACK001”*

 Podczas przesyłania pliku MP3 z płyty

Nazwa folderu: „REC1-MP3”

Nazwa pliku: Taka sama jak źródłowa

* Numery folderów i plików są następnie przypisywane seryjnie po kolei.

Usuwanie plików audio lub folderów z urządzenia USB

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „USB”.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MEDIA MODE, aby wybrać

[MUSIC].

3

Gdy odtwarzanie jest zatrzymane, naciśnij przycisk

OPTIONS.

4

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „ERASE”, a następnie naciśnij przycisk .

Lista folderów zostanie wyświetlona na ekranie telewizora.

5

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać folder, a następnie naciśnij przycisk .

Lista plików zostanie wyświetlona na ekranie telewizora.

6

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać przeznaczony do usunięcia plik audio, a następnie naciśnij przycisk .

Aby usunąć wszystkie pliki audio z folderu, wybierz [ALL TRACKS] z listy.

Na wyświetlaczy pojawi się

„FOLDER ERASE” lub „TRACK ERASE” oraz „PUSH ENTER”.

Aby anulować usuwanie, naciśnij  .

7

Naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „COMPLETE”.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Uwaga

• • Można usuwać tylko obsługiwane pliki audio, pliki w formacie MP4 oraz w formacie 3GP.

• • Nie można usuwać plików audio ani folderów w trybie odtwarzania losowego. Przed usunięciem ustaw opcję odtwarzania na odtwarzanie

• • normalne.

Operacje usuwania są niedozwolone, gdy szuflada jest wysunięta.

39 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

40 PL

Tuner

Słuchanie radia

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „TUNER

FM”.

2

Nastaw częstotliwość na stację.

Przeszukiwanie automatyczne:

Trzymaj TUNING+/–, aż częstotliwość pokazana na wyświetlaczu zacznie się zmieniać.

Przeszukiwanie zostanie automatycznie zatrzymane w momencie dostrojenia stacji. Napis

„ST” (tylko w przypadku programów

FM stereo) zapali się na wyświetlacza.

Jeżeli przeszukiwanie nie zostanie zatrzymane, naciśnij  , aby je zatrzymać. Następnie wykonaj strojenie ręczne (instrukcje poniżej).

Strojenie ręczne:

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

TUNING+/–, aby dostroić żądaną stację.

Uwaga

Po ustawieniu częstotliwości stacji FM nadającej w systemie RDS, informacje takie jak nazwa serwisu czy stacji pochodzić będą z programów. Możesz sprawdzać informacje RDS, kilkakrotnie naciskając przycisk DISPLAY.

Wskazówka

Aby zredukować szum statyczny w przypadku stacji FM stereo o słabym sygnale, naciskaj kilkakrotnie przycisk FM

MODE, aż z wyświetlacza zniknie napis

„ST”. Dźwięk stanie się monofoniczny, jednak odbiór się poprawi.

Programowanie stacji radiowych

Istnieje możliwość zapisania maksymalnie 20 ulubionych stacji z zakresu FM.

1

Ustaw żądaną stację.

2

Naciśnij przycisk DVD/TUNER

MENU.

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać numer, pod którym chcesz zaprogramować stację, a następnie naciśnij przycisk .

Na wyświetlaczu pojawi się

„COMPLETE”, a stacja zostanie zapisana.

Jeżeli do wybranego numeru przypisana będzie już inna stacja, zostanie ona zastąpiona nową.

Słuchanie zaprogramowanej stacji

Naciśnij kilkakrotnie przyciski

PRESET+/–, aby wybrać zaprogramowany numer.

Można też przytrzymać przycisk

SHIFT, a następnie nacisnąć przyciski numeryczne, po czym nacisnąć .

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Połączenie BLUETOOTH

Informacje o technologii bezprzewodowej

BLUETOOTH

Technologia bezprzewodowa

BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa o krótkim zasięgu, która umożliwia bezprzewodową komunikację i przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami cyfrowymi.

Obsługiwana wersja, profile i kodeki BLUETOOTH

Aby uzyskać szczegółowe

informacje, patrz „Sekcja

BLUETOOTH” (strona 73).

Obsługiwane urządzenia

BLUETOOTH

Aby uzyskać szczegółowe

informacje, patrz „Strony internetowe zawierające informacje o kompatybilnych urządzeniach”

(strona 11).

Informacje o wskaźniku

BLUETOOTH

Wskaźnik BLUETOOTH na urządzeniu zapala się lub miga na niebiesko, pokazując stan

BLUETOOTH.

Stan systemu

Tryb oczekiwania

BLUETOOTH

Parowanie

BLUETOOTH

Nawiązano połączenie

BLUETOOTH

Stan wskaźnika

Miga powoli

Miga szybko

Zapala się

Parowanie systemu z urządzeniem

BLUETOOTH

Parowanie to operacja, w ramach której urządzenia BLUETOOTH rejestrują się nawzajem. Po dokonaniu parowania, nie trzeba go przeprowadzać ponownie.

1

Umieść urządzenie BLUETOOTH w promieniu 1 metra od zestawu.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać funkcję

BLUETOOTH.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „BLUETOOTH”.

Wskazówka

• • Jeśli w systemie nie ma danych parowania (na przykład podczas korzystania z funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie), „PAIRING” miga na wyświetlaczu i system przełącza się w tryb parowania.

Przejdź do kroku 4.

• • Jeśli system jest podłączony do urządzenia BLUETOOTH, naciśnij przycisk BLUETOOTH na zestawie, aby odłączyć urządzenie

BLUETOOTH.

41 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

42 PL

3

Przytrzymaj przycisk PAIRING na jednostce przez co najmniej

2 sekundy.

„PAIRING” miga na wyświetlaczu.

4

Włącz funkcję BLUETOOTH urządzenia BLUETOOTH i przeprowadź procedurę parowania.

Więcej szczegółów podano w

Instrukcji obsługi Twojego urządzenia BLUETOOTH.

5

Wybierz „MHC-M20D” na ekranie urządzenia BLUETOOTH.

Wykonaj ten krok w ciągu 5 minut.

W przeciwnym przypadku dojdzie do utraty parowania. W takim przypadku powtórz krok 3.

Uwaga

Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH wymagany jest klucz dostępu, wprowadź „0000”. „Klucz dostępu” może być określony jako „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN”,

„hasło” itp.

6

Nawiąż połączenie z urządzeniem BLUETOOTH.

Kiedy parowanie zostanie zakończone, a połączenie

BLUETOOTH nawiązane, nazwa urządzenia BLUETOOTH pojawi się na wyświetlacza.

W zależności od urządzenia

BLUETOOTH, połączenie może nawiązać się automatycznie po zakończeniu parowania.

Możesz sprawdzić adres urządzenia

BLUETOOTH, kilkakrotnie naciskając przycisk DISPLAY.

Uwaga

• • Istnieje możliwość sparowania maksymalnie 8 urządzeń BLUETOOTH.

Jeśli sparowane zostanie 9. urządzenie

BLUETOOTH, urządzenie, które zostało sparowane jako pierwsze, zostanie

• • usunięte.

Jeśli chcesz dokonać parowania z kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, powtórz czynności od 1 do 6.

Anulowanie operacji parowania

Przytrzymaj przycisk PAIRING na jednostce przez co najmniej

2 sekundy, aż napis „BT AUDIO” pojawi się na wyświetlacza.

Aby usunąć informacje o parowaniu

Możesz usunąć wszystkie informacje o parowaniu, resetując system. Patrz „Resetowanie

systemu” (strona 68).

Uwaga

Po zresetowaniu systemu, system może nie być w stanie połączyć się z urządzeniem iPhone/iPod. W takim przypadku usuń informacje o parowaniu dotyczące systemu z urządzenia iPhone/ iPod, a następnie ponownie przeprowadź procedurę parowania.

Słuchanie muzyki na urządzenia BLUETOOTH

Można słuchać muzyki zapisanej na urządzeniu BLUETOOTH i sterować odtwarzaniem za pomocą przycisków na urządzeniu lub na pilocie.

Przed rozpoczęciem odtwarzania sprawdź:

—Funkcja BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH została włączona.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

—Parowanie zostało zakończone

(strona 41).

Po połączeniu systemu i urządzenia

BLUETOOTH możesz sterować odtwarzaniem, naciskając  ,  ,  ,

 /  i  /  .

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać funkcję

BLUETOOTH.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „BLUETOOTH”.

2

Nawiąż połączenie z urządzeniem BLUETOOTH.

Naciśnij BLUETOOTH na jednostce, aby połączyć się z ostatnio podłączonym urządzeniem

BLUETOOTH.

Wykonaj połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH, jeśli urządzenie nie jest połączone.

Po nawiązaniu połączenia, nazwa urządzenia BLUETOOTH pojawi się na wyświetlacza.

3

Naciśnij przycisk  , aby zacząć odtwarzanie.

W zależności od urządzenia

BLUETOOTH,

— może być konieczne dwukrotne naciśnięcie przycisku  .

— może być konieczne rozpoczęcie odtwarzania źródła dźwięku na urządzeniu BLUETOOTH.

4

Ustaw głośność.

Najpierw wyreguluj głośność urządzenia BLUETOOTH. Jeśli poziom głośności nadal będzie zbyt niski, wyreguluj poziom głośności zestawu.

Uwaga

Jeśli system nie będzie połączony z żadnym urządzeniem BLUETOOTH, automatycznie połączy się on z urządzeniem BLUETOOTH, z którym łączył się ostatnio, kiedy naciśniesz przycisk

BLUETOOTH lub  na jednostce.

Aby zakończyć połączenie

BLUETOOTH

Naciśnij przycisk BLUETOOTH na jednostce. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „BT AUDIO”.

W zależności od urządzenia

BLUETOOTH, połączenie BLUETOOTH może zostać zakończone automatycznie w momencie zatrzymania odtwarzania.

Łączenie tego systemu z wieloma urządzeniami

BLUETOOTH (połączenie z wieloma urządzeniami)

Jednocześnie do systemu przez połączenie A2DP/AVRCP podłączone mogą być maksymalnie trzy urządzenia BLUETOOTH.

Przed sparowaniem kolejnego urządzenia BLUETOOTH dopilnuj, aby funkcja BLUETOOTH systemu była włączona, a pierwsze urządzenie BLUETOOTH było połączone z systemem.

43 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

44 PL

Aby sparować system z drugim lub trzecim urządzeniem

Powtórz czynności od 1 do 6

opisane w „Parowanie systemu z urządzeniem BLUETOOTH” (strona

41).

Aby przełączyć źródło odtwarzania

Rozpocznij odtwarzanie na innym podłączonym urządzeniu

BLUETOOTH, podczas gdy bieżące urządzenie odtwarza muzykę.

System zacznie odtwarzać dźwięk z ostatniego urządzenia.

Uwaga

• • Obsługa może się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Urządzenie

BLUETOOTH może nie zostać podłączone w zależności od kombinacji urządzeń. Więcej szczegółów podano w

• •

Instrukcji obsługi urządzenia.

Jeśli podejmiesz próbę podłączenia czwartego urządzenia BLUETOOTH, najwcześniej podłączone urządzenie

• • odtwarzające zostanie odłączone.

W zależności od urządzenia

BLUETOOTH, uzyskanie jednoczesnego połączenia z trzema urządzeniami

• •

BLUETOOTH może być niemożliwe.

Podczas korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego (Wireless Party Chain) nie można nawiązywać połączenia z wieloma urządzeniami jednocześnie.

Aby odłączyć jedno z urządzeń

BLUETOOTH podczas połączenia z wieloma urządzeniami

Zakończ połączenie BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH, które chcesz odłączyć.

Aby odłączyć wszystkie urządzenia BLUETOOTH podczas połączenia z wieloma urządzeniami

Naciśnij przycisk BLUETOOTH na jednostce.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „BT AUDIO”.

Ustawianie kodeków audio BLUETOOTH

Możesz włączyć odbiór kodeka

AAC, LDAC lub SBC w urządzeniu

BLUETOOTH. AAC/LDAC można wybrać tylko wtedy, gdy urządzenie

BLUETOOTH obsługuje AAC/LDAC.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „BT CODEC”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij .

• • „AUTO”: Włącz odbiór w formacie kodeku AAC lub LDAC.

• • „SBC”: Odbieraj w formacie kodeku SBC.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Uwaga

• • Jeśli wybierzesz AAC lub LDAC, możesz cieszyć się wysoką jakością dźwięku.

W przypadku gdy odtwarzanie dźwięku AAC lub LDAC z urządzenia jest niemożliwe lub dźwięk przerywa, wybierz „SBC”.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

• • Jeśli zmienisz to ustawienie, kiedy system będzie połączony z urządzeniem BLUETOOTH, urządzenie

BLUETOOTH zostanie rozłączone. Aby połączyć urządzenie BLUETOOTH, ponownie wykonaj połączenie

BLUETOOTH.

Wskazówka

LDAC to technologia kodowania dźwięku opracowana przez firmę

Sony, która pozwala na przesyłanie materiałów audio w wysokiej rozdzielczości, nawet przez połączenie

BLUETOOTH. W odróżnieniu od innych technologii kodowania zgodnych z

BLUETOOTH, jak SBC, ta technologia nie przeprowadza obniżającej jakość konwersji treści audio w wysokiej rozdzielczości 1) i pozwala na przesyłanie w przybliżeniu trzykrotnie większej ilości danych 2) niż inne technologie przez bezprzewodowe połączenie BLUETOOTH z niespotykaną jakością dźwięku, dzięki wykorzystaniu wydajnego kodowania i zoptymalizowanego pakietowania.

1) Z wyłączeniem zawartości w formacie

DSD.

2) W porównaniu z SBC (Subband

Coding), gdy wybrana jest przepływność 990 kb/s (96/48 kHz) lub

909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Ustawianie trybu oczekiwania

BLUETOOTH

Tryb oczekiwania BLUETOOTH umożliwia automatyczne włączenie się systemu w momencie nawiązania połączenia BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „BT STBY”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij .

• • „ON”: System włącza się automatycznie, nawet gdy znajduje się w trybie gotowości.

• • „OFF”: Wyłącza tę funkcję.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Włączanie i wyłączanie sygnału BLUETOOTH

Gdy sygnał BLUETOOTH systemu jest włączony, można podłączać do systemu sparowane urządzenie

BLUETOOTH i korzystać z wszystkich funkcji. Sygnał BLUETOOTH jest domyślnie włączony.

Przytrzymaj przycisk VOCAL

FADER i + na jednostce przez około 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik

„BT ON” lub „BT OFF”.

Uwaga

• • Gdy sygnał BLUETOOTH jest wyłączony, nie można wykonać następujących czynności:

— Sparuj i/lub podłącz urządzenie

BLUETOOTH

— Użyj „Sony | Music Center”

• •

— Zmiana kodeków BLUETOOTH audio

Jeśli tryb gotowości BLUETOOTH jest włączony, sygnał BLUETOOTH zostanie automatycznie włączony.

45 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

46 PL

Sterowanie systemem za pomocą smartfonu lub tabletu (Sony |

Music Center)

„Sony | Music Center” to dedykowana aplikacja do obsługi wytwarzanych przez Sony urządzeń audio zgodnych z „Sony | Music

Center” za pomocą smartfonu lub tabletu. Wyszukaj aplikację „Sony |

Music Center” w Google Play lub

App Store i pobierz ją na smartfon lub tablet.

„Sony | Music Center” umożliwia Ci:

• —zmianę funkcji systemu, sterowanie odtwarzaniem z płyty/ urządzenia USB i włączanie stacji radiowej FM.

—przeglądanie muzyki na płycie/ urządzeniu USB.

—wyświetlanie informacji o płycie/ urządzeniu USB, takich jak czas odtwarzania i tytuł.

• ustawień dźwięku.

—sterowanie wieloma systemami podczas korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego.

1

Wyszukaj „Sony | Music Center” lub zeskanuj dwuwymiarowy kod poniżej.

2

Pobierz aplikację „Sony | Music

Center” na swoje urządzenie.

3

Połącz system z urządzeniem przez BLUETOOTH (strona

41).

4

Uruchom „Sony | Music Center” i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

• • Zalecamy korzystanie z najnowszej

• • wersji „Sony | Music Center”.

Jeśli aplikacja „Sony | Music Center” nie działa poprawnie, naciśnij

BLUETOOTH na urządzeniu, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH, a następnie ponownie nawiąż połączenie BLUETOOTH, aby połączenie

BLUETOOTH działało normalnie.

• • Dostępne operacje z użyciem aplikacji

„Sony | Music Center” mogą różnić się w

• • zależności od urządzeń audio.

Więcej informacji na temat aplikacji

„Sony | Music Center” znajdziesz pod poniższym adresem URL.

• • http://info.vssupport.sony.net/help/

Dane techniczne i układ ekranu aplikacji

„Sony | Music Center” mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Organizowanie szalonych imprez z pomocą aplikacji

„Fiestable”

Możesz sterować imprezowymi funkcjami domowego systemu audio Sony, korzystając z intuicyjnego i atrakcyjnego interfejsu użytkownika aplikacji

„Fiestable”. „Fiestable” pozwala na sterowanie funkcjami, takimi jak efekt DJ i karaoke. Możesz również korzystać z funkcji „Motion Control”, która pozwala na sterowanie niektórymi funkcjami tego systemu poprzez potrząsanie urządzeniem

BLUETOOTH w różnych kierunkach.

„Fiestable” to „wtyczka” do aplikacji

„Sony | Music Center”.

1

Wyszukaj aplikację „Sony |

Music Center” i pobierz ją na

swoje urządzenie (strona 46).

2

Za pomocą swojego urządzenia wyszukaj aplikację „Fiestable” w serwisie Google Play lub App

Store i pobierz ją.

3

Połącz system z urządzeniem przez BLUETOOTH (strona

41).

4

Uruchom „Sony | Music Center” i dotknij ikony „Fiestable”.

Uwaga

Więcej informacji na temat aplikacji

„Sony | Music Center” znajdziesz pod poniższym adresem URL. http://info.vssupport.sony.net/help/

Zdobywanie i udostępniania rankingu imprezowicza

(Party People) i korzystanie z bonusowych funkcji z użyciem funkcji króla imprezy (Party King)

System jest wyposażony w unikalną funkcję, która może automatycznie rejestrować korzystanie z systemu przez użytkownika.

Na podstawie użytkowania system przydziela użytkownikowi ranking imprezowicza w oparciu o ustalone kryteria. Im częściej korzystasz z systemu, tym wyższe miejsce w rankingu otrzymujesz.

Po osiągnięciu określonego rankingu imprezowicza możesz pochwalić się swoim osiągnięciem za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Za Twoje osiągnięcia system nagrodzi Cię również pewnymi dodatkowymi funkcjami.

Uwaga

Aby korzystać z tej funkcji dopilnuj, by aplikacje „Sony | Music Center” (strona

46) oraz „Fiestable” (strona 47) były

zainstalowane na Twoim urządzeniu.

1

Połącz system z urządzeniem przez BLUETOOTH (strona

41).

47 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

48 PL

2

Uruchom „Sony | Music Center” i dotknij ikony „Fiestable”.

Możesz sprawdzić swój aktualny ranking i dodatkowe funkcje, a także dowiedzieć się, jak możesz uzyskać wyższy ranking.

Regulacja dźwięku

Regulowanie dźwięku

Funkcja Czynność

Wzmocnienie basu i stworzenie mocniejszego dźwięku (MEGA

BASS)

Naciśnij kilkakrotnie przycisk MEGA BASS, aby wybrać

„BASS ON”.

Aby anulować, naciśnij kilkakrotnie przycisk MEGA BASS, aby wybrać

„BASS OFF”.

Odtworzenie efektu dźwiękowego sali imprezowej

(Fiesta)

Naciśnij przycisk

FIESTA na jednostce.

Lub naciśnij kilkakrotnie SOUND

FIELD +/– (albo

SOUND FIELD na urządzeniu), aby wybrać „FIESTA”. Aby anulować, naciśnij

FIESTA ponownie.

Wybrać pole dźwiękowe

Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND

FIELD +/– (albo

SOUND FIELD na urządzeniu), aby wybrać żądane pole dźwiękowe.

Aby anulować, naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND

FIELD +/– (albo

SOUND FIELD na urządzeniu), aby wybrać opcję „FLAT”.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Wybieranie trybu

Wirtualny futbol

Możesz poczuć się tak, jakbyś był na stadionie, oglądając transmisję meczu piłki nożnej.

Zwróć uwagę, że tryb wirtualnego futbolu można wybrać tylko przy włączonej funkcji AUDIO IN i TV.

Podczas oglądania meczu piłkarskiego naciśnij kilkakrotnie przycisk FOOTBALL na urządzeniu.

• • „ON NARRATION”: Dzięki wzmocnieniu dźwięku dopingu kibiców możesz cieszyć się wrażeniem obecności na stadionie piłkarskim.

• • „OFF NARRATION”: Dzięki wzmocnieniu dźwięku dopingu kibiców i zmniejszeniu głośności komentarza, możesz przeżywać oglądane mecze tak, jakbyś był na stadionie piłkarskim.

Anulowanie trybu Wirtualny futbol

Naciśnij kilkakrotnie przycisk SOUND

FIELD +/– (albo SOUND FIELD na urządzeniu), aby wybrać opcję

„FLAT”.

Uwaga

• • Zalecamy włączanie trybu wirtualnego futbolu podczas oglądania transmisji

• • meczów piłki nożnej.

Jeżeli dźwięk brzmi nienaturalnie, gdy wybrana jest opcja „OFF NARRATION”, zaleca się wybranie opcji „ON

• •

NARRATION”.

Ta funkcja nie obsługuje dźwięku monofonicznego.

Tworzenie własnego efektu dźwiękowego

Możesz zwiększyć lub zmniejszyć poziom określonych zakresów częstotliwości, a następnie zachować ustawienie w pamięci jako „CUSTOM EQ”.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „CUSTOM EQ”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby ustawić poziom korektora lub ustawienia dźwięku przestrzennego, a następnie naciśnij .

4

Powtórz czynność 3, aby dokonać regulacji poziomu innych zakresów częstotliwości i efektu dźwięku przestrzennego.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Aby wybrać niestandardowe ustawienie dla korektora

Naciśnij kilkakrotnie SOUND

FIELD +/– (albo SOUND FIELD na urządzeniu), aby wybrać

„CUSTOM EQ”.

49 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

50 PL

Tworzenie imprezowego nastroju

(Efekt DJ)

Opisane czynności można wykonać za pomocą przycisków na jednostce.

1

Naciśnij poniższy przycisk, aby wybrać rodzaj efektu.

• • FLANGER: Tworzy głęboki efekt flangera, podobny do ryku silników samolotu odrzutowego.

• • ISOLATOR: Wydziela określony zakres częstotliwości, regulując inne zakresy częstotliwości. Na przykład kiedy chcesz skupić się na partiach wokalnych.

• • SAMPLER: Prezentuje szereg specjalnych efektów dźwiękowych.

2

Zmienić efekt dźwiękowy.

Dotyczy wyłącznie funkcji

FLANGER i ISOLATOR:

Obróć pokrętło VOLUME/

DJ CONTROL, aby wyregulować poziom efektu.

Dotyczy wyłącznie funkcji

SAMPLER:

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

SAMPLER, aby wybrać żądany tryb samplera, a następnie naciśnij S1,

S2, S3 lub S4, aby odtworzyć dźwięk z samplera.

Aby stale odtwarzać inny dźwięk samplera, obracaj pokrętłem

VOLUME/DJ CONTROL.

Aby dostosować głośność dźwięku samplera

1

Naciśnij przycisk OPTIONS na pilocie.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk / na pilocie, aby wybrać

„SAMPLER”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk / na pilocie, aby dostosować głośność dźwięku samplera, a następnie naciśnij .

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Wyłączanie efektu

• •

• •

Naciśnij przycisk DJ OFF.

Ponownie naciśnij przycisk wybranego efektu (dotyczy wyłącznie funkcji FLANGER i

ISOLATOR).

Uwaga

• • Efekt DJ jest automatycznie wyłączany w przypadku:

— wyłącz system.

— zmiany funkcji.

— zmienić efekt dźwiękowy.

— używania funkcji wyciszenia głosu.

— używania funkcji zmiany głosu.

— zmiana tonacji (Key Control).

— naciśnij przycisk DJ OFF na jednostce.

• • Jeśli włączysz efekt DJ w trakcie przesyłania, efekt dźwiękowy nie

• • zostanie przesłany na urządzenie USB.

Nie można używać pokrętła VOLUME/

DJ CONTROL na urządzeniu do regulacji głośności, kiedy efekt DJ jest włączony.

Aby ustawić głośność, naciśnij przycisk

 +/– na pilocie zdalnego sterowania.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Inne czynności

Używanie funkcji

Sterowanie przez HDMI

Podłączenie telewizora obsługującego funkcję sterowania przez HDMI* kablem HDMI (Przewód

HDMI o dużej szybkości transmisji z Ethernetem, nie należy do wyposażenia) umożliwia łatwą obsługę urządzenia pilotem telewizora.

Poniższe funkcje można stosować z funkcją Sterowanie przez HDMI.

Funkcja wyłączania systemu

Funkcja sterowania audio systemu

• •

• •

• •

• •

Kanał zwrotny audio

Funkcja odtwarzania One-Touch

Łatwe sterowanie pilotem

Dopasowanie języka

* Sterowanie przez HDMI to standard stosowany przez CEC (Consumer

Electronics Control) w celu umożliwienia urządzeniom HDMI (High-Definition

Multimedia Interface) wzajemnego sterowania.

Uwaga

Funkcje te mogą współpracować z urządzeniami innymi niż produkowane przez Sony, ale ich działanie nie jest gwarantowane.

Przygotowanie do korzystania z funkcji Sterowanie przez

HDMI

Przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP, a następnie ustaw [HDMI SETUP] –

[CONTROL FOR HDMI] w systemie

na [ON] (strona 35). Ustawienie

domyślne to [ON].

Włącz ustawienia funkcji Sterowanie przez HDMI dla telewizora połączonego z systemem.

Wskazówka

Jeżeli włączysz funkcję Sterowanie przez

HDMI („BRAVIA” Sync) w trakcie używania telewizora wyprodukowanego przez

Sony, funkcja Sterowanie przez HDMI systemu również zostanie włączona automatycznie. Po zakończeniu konfiguracji na wyświetlaczu pojawi się napis „COMPLETE”.

Funkcja wyłączania systemu

Gdy wyłączysz telewizor, system wyłączy się automatycznie.

Przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP, a następnie ustaw [HDMI SETUP] –

[STANDBY LINKED TO TV] w systemie

na [ON] lub [AUTO] (strona 36).

Ustawienie domyślne to [AUTO].

Uwaga

Podłączone urządzenie może się nie wyłączyć w zależności od stanu urządzenia.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

51 PL

52 PL

Funkcja sterowania audio systemu

Jeżeli włączysz system w trakcie oglądania telewizji, dźwięk z telewizora będzie dobiegać z głośników systemu. Głośność systemu można regulować za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

Jeżeli dźwięk z telewizora dobiegał z głośników systemu, gdy poprzednio oglądałeś telewizję, system zostanie włączony automatycznie, gdy ponownie włączysz telewizor.

Obsługa jest również możliwa z poziomu menu telewizora. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego telewizora.

Uwaga

• • W zależności od modelu telewizora poziom głośności systemu może być wyświetlany na ekranie telewizora.

Może on różnić się od poziomu głośności podanego na wyświetlaczu.

• • W zależności od ustawień telewizora funkcja sterowania audio systemu może nie być dostępna. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego telewizora.

Kanał zwrotny audio

Jeżeli system jest podłączony do gniazda HDMI IN telewizora zgodnego z kanałem zwrotnym audio (ARC), możesz słuchać dźwięku z telewizora przez głośniki systemu bez podłączania kabla audio (nie należy do wyposażenia).

Przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP, a następnie ustaw [HDMI SETUP] –

[AUDIO RETURN CHANNEL] na [ON]

(strona 36). Ustawienie domyślne

to [ON].

Uwaga

Jeżeli telewizor nie jest zgodny z kanałem zwrotnym audio (ARC), konieczne jest podłączenie przewodu audio (nie należy

do wyposażenia) (strona 21).

Funkcja odtwarzania One-Touch

Naciśnięcie  podczas korzystania z funkcji DVD/CD lub USB spowoduje automatyczne włączenie telewizora. Sygnał wejściowy telewizora zostaje przełączony na wejście HDMI, przez które podłączony jest system.

Uwaga

W zależności od telewizora początkowa część odtwarzanej zawartości może nie odtwarzać się prawidłowo.

Łatwe sterowanie pilotem

Można wybrać system przyciskiem

SYNC MENU na pilocie telewizora i sterować systemem.

Tej funkcji można używać, jeśli telewizor obsługuje połączenie menu. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi

Twojego telewizora.

Uwaga

• • W menu połączenia telewizora system jest rozpoznawany przez telewizor jako

• • odtwarzacz „Player”.

Niektóre operacje mogą nie być dostępne w przypadku niektórych telewizorów.

Dopasowanie języka

Po zmianie języka menu ekranowego telewizora język menu ekranowego systemu również ulega zmianie.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Korzystanie z bezprzewodowego odtwarzania z użyciem wielu systemów

(funkcja bezprzewodowego łańcucha imprezowego)

Można połączyć ze sobą wiele systemów audio, tworząc łańcuch połączeń BLUETOOTH, jeśli wszystkie systemy składowe są wyposażone w funkcję bezprzewodowego łańcucha imprezowego. Ta funkcja pozwala stworzyć bardziej ekscytujące miejsce do zabawy i uzyskać większą głośność dźwięku bez potrzeby użycia połączenia przewodowego.

Zwróć uwagę, że można odtwarzać dźwięk wyłącznie z urządzenia

BLUETOOTH.

Pierwszy uruchomiony w łańcuchu system staje się „gospodarzem imprezy” i udostępnia muzykę.

Pozostałe systemy stają się „gośćmi imprezy” i odtwarzają tę samą muzykę, co „gospodarz imprezy”.

Konfigurowanie i korzystanie z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego

Przykład: skonfigurowanie

MHC-M20D jako pierwszego systemu (gospodarza imprezy)

1

Włącz wszystkie systemy.

2

Ustaw pierwszy system jako

„gospodarza imprezy”.

 Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać funkcję

BLUETOOTH.

 Podłącz urządzenie BLUETOOTH do systemu za pomocą połączenia BLUETOOTH.

 Naciśnij W.PARTY CHAIN na urządzeniu.

„CHAINING” miga na wyświetlaczu. System przełączy się w tryb konfiguracji funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego.

Gdy system przełączy się w tryb konfiguracji funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego, połączenie z urządzeniem BLUETOOTH zostanie automatycznie zakończone.

3

Ustaw drugi system jako

„gościa imprezy”.

 Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać funkcję

BLUETOOTH.

 Naciśnij W.PARTY CHAIN na urządzeniu.

Drugi system staje się „gościem imprezy”.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „P.CHAIN”.

Uwaga

Funkcja bezprzewodowego łańcucha imprezowego jest anulowana w następujących sytuacjach.

— Brak obsługi w czasie 1 minuty od skonfigurowania „gospodarza imprezy” w kroku 2.

— W.PARTY CHAIN zostanie naciśnięte ponownie na

„gospodarzu imprezy” przed ukończeniem kroku 3.

53 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

54 PL

4

Ustaw trzeci lub więcej systemów jako „gości imprezy”.

Potwórz krok 3.

Uwaga

Podłącz trzeci lub kolejny system w czasie 30 sekund od podłączenia poprzedniego systemu. „P. CHAIN” miga na wyświetlaczu „gospodarza imprezy” przez 30 sekund. Po upływie

30 sekund podłączenie systemu jest niemożliwe.

5

Odczekaj 30 sekund po podłączeniu ostatniego „gościa imprezy”.

„P.CHAIN” przestanie migać na wyświetlaczu „gospodarza imprezy” i urządzenie BLUETOOTH ponownie połączy się z „gospodarzem imprezy”.

6

Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu

BLUETOOTH.

7

Ustaw głośność.

Zmiana głośności na „gospodarzu imprezy” powoduje również zmianę głośności na „gościach imprezy”.

Aby zmienić głośność jednego

„gościa imprezy”, dostosuj głośność na tym „gościu imprezy”.

Uwaga

• • Podczas pracy funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego nie można wybrać innego systemu jako nowego „gospodarza imprezy”.

• • Jeśli na „gospodarzu imprezy” używany jest mikrofon, z „gości imprezy” nie będzie emitowany dźwięk.

• • Funkcje programatora wyłączania i automatycznego przejścia w tryb oczekiwania nie są dostępne w

„gościach imprezy”.

• • Więcej szczegółów dotyczących działania innych systemów podano w

Instrukcjach obsługi systemów.

Wskazówka

Aby dodać nowych „gości imprezy” po utworzeniu łańcucha z użyciem funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego, przytrzymaj W.PARTY

CHAIN na „gospodarzu imprezy” i powtórz procedurę od kroku 3.

Aby wyłączyć funkcję bezprzewodowego łańcucha imprezowego

Naciśnij W.PARTY CHAIN na

„gospodarzu imprezy”.

Uwaga

Zmiana funkcji lub wyłączenie

„gospodarza imprezy” powoduje wyłączenie funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego.

Aby odłączyć „gościa imprezy” od bezprzewodowego łańcucha imprezowego

Naciśnij W.PARTY CHAIN na „gościu imprezy”, którego chcesz odłączyć.

W tej sytuacji pozostałe urządzenia z bezprzewodowego łańcucha imprezowego pozostaną aktywne.

Uwaga

Po zmianie funkcji lub wyłączeniu wybranego „gościa imprezy”, ten „gość imprezy” opuści bezprzewodowy łańcuch imprezowy.

Synchronizacja ustawień podczas korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego

Gdy utworzony jest łańcuch połączeń funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego, zastosowanie mają następujące warunki:

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

• • Ustawienia wzmocnienia

• basów w „gościach imprezy” są zsynchronizowane z

„gospodarzem imprezy”. Jeśli te ustawienia zostaną zmienione w „gospodarzu imprezy”, ulegną one zmianie również w „gościach

• imprezy”.

Ustawienia funkcji efektu DJ i

• karaoke, takie jak wyciszenie głosu i zmiana tonacji, zostają wyłączone w „gospodarzu imprezy” i w

„gościach imprezy”.

• Ustawienia pola dźwiękowego

„gospodarza imprezy” oraz „gości imprezy” zostają przywrócone do wartości domyślnych.

• • Wyłączenie „gospodarza imprezy” powoduje wyłączenie „gości imprezy”.

Śpiewanie do muzyki:

Karaoke

Przygotowanie do korzystania z funkcji karaoke

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MIC LEVEL –, aby zmniejszyć poziom głośności mikrofonu.

2

Podłącz opcjonalny mikrofon z wtyczką o średnicy 6,3 mm do gniazda MIC zestawu.

3

Rozpocznij odtwarzanie muzyki i ustaw poziom głośności mikrofonu.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MIC ECHO, aby wyregulować efekt echa.

4

Zacznij śpiewać do muzyki.

Uwaga

• • Nie zalecamy korzystania z adaptera mikrofonu do podłączania mikrofonu do gniazda MIC.

• • W przypadku wystąpienia niepożądanego pisku:

— odsuń mikrofon od głośników;

— zmień kierunek mikrofonu;

— naciśnij kilkakrotnie przycisk MIC

LEVEL –;

— naciśnij kilkakrotnie przycisk MIC

ECHO, aby wyregulować poziom

• • echa.

Dźwięk z mikrofonu nie będzie przesyłany do urządzenia USB podczas przesyłania na USB.

• • W przypadku korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego, dźwięk z mikrofonu jest odtwarzany wyłącznie przez system, do

• • którego podłączony jest mikrofon.

Nie można regulować poziomu głośności mikrofonu za pomocą pokrętła VOLUME/DJ CONTROL na urządzeniu ani przycisku  +/– na pilocie. Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MIC LEVEL +/–, aby dostosować poziom głośności mikrofonu.

• • Jeśli dźwięk z mikrofonu jest bardzo głośny, może być zniekształcony.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk MIC

LEVEL –, aby zmniejszyć głośność mikrofonu.

Wyciszanie wokalu (Vocal

Fader)

Możesz zmniejszyć głośność wokali w źródle stereofonicznym.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

VOCAL FADER, aby wybrać opcję

„ON V FADER”.

Aby anulować efekt wyciszenia głosu

Vocal Fader, naciśnij kilkakrotnie przycisk VOCAL FADER w celu wyboru opcji „OFF”.

55 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

56 PL

Zmiana tonacji (Key Control)

Naciśnij KEY CONTROL  /  , aby dostosować swoją tonację głosu.

Włączanie trybu punktacji karaoke (Score Mode)

Z funkcji punktacji można korzystać tylko wtedy, gdy podłączony jest mikrofon.

Twój wynik obliczany jest w skali od 0 do 99 w drodze porównania

Twojego głosu ze źródłem muzycznym.

1

Rozpocznij odtwarzanie muzyki.

2

Przed rozpoczęciem śpiewania piosenki naciśnij SCORE.

3

Śpiewaj przez ponad minutę, a następnie naciśnij przycisk

SCORE ponownie, aby sprawdzić swój wynik.

Zmiana swojego głosu (zmiana głosu)

Możesz zmienić swój głos, gdy mówisz lub śpiewasz do mikrofonu.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

VOICE CHANGER, aby wybrać efekt zmiany głosu.

Aby wyłączyć funkcję zmiany głosu

Naciśnij kilkakrotnie przycisk VOICE

CHANGER, aby wybrać „OFF”.

Korzystanie z funkcji sterowania głosowego

Można słuchać wskazówek głosowych, gdy system przełączy się w tryb parowania BLUETOOTH lub urządzenie BLUETOOTH jest właśnie podłączane do systemu lub odłączane od systemu.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „VOICE

GUIDANCE”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „ON”, a następnie naciśnij przycisk .

Wskazówki głosowe są włączone.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Aby wyłączyć funkcję sterowania głosowego

W kroku 3 wybierz opcję „OFF”.

Aby ustawić poziom głośności wskazówek głosowych

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „SAMPLER”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby ustawić głośność wskazówek głosowych, a następnie naciśnij przycisk .

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Uwaga

• • Poziom głośności wskazówek głosowych zmienia się w zależności od poziomu głośności systemu. Jednakże, w niektórych przypadkach, poziom głośności wskazówek głosowych może

• • się nie zmienić.

W niektórych przypadkach może wystąpić opóźnienie w odtworzeniu wskazówki głosowej lub wskazówki głosowe mogą nie działać.

Korzystanie z programatora wyłączania

Zestaw wyłącza się automatycznie po upływie zaprogramowanego czasu.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

SLEEP, aby wybrać żądany czas.

Aby anulować Programator wyłączania, naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, aby wybrać opcję

„OFF”.

Wskazówka

Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia systemu, naciśnij przycisk

SLEEP.

Korzystanie z urządzeń opcjonalnych

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

  –, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „VOL MIN”.

2

Podłącz urządzenie opcjonalne

(strona 17).

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „AUDIO

IN”.

4

Rozpocznij odtwarzanie z podłączonego urządzenia.

5

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

  +, aby ustawić poziom głośności.

Uwaga

System może automatycznie przejść w tryb oczekiwania, jeśli poziom głośności podłączonego urządzenia będzie zbyt niski. Ustaw poziom głośności urządzenia.

Aby wyłączyć funkcję automatycznego przechodzenia w stan oczekiwania, patrz

„Ustawianie funkcji automatycznego trybu oczekiwania” (strona 58).

Dezaktywacja przycisków na jednostce (Blokada rodzicielska)

Możesz dezaktywować przyciski

(z wyjątkiem  ) na jednostce, aby zapobiec nieprawidłowej obsłudze systemu, np. przez dzieci w trakcie zabawy.

Przytrzymaj przycisk  na jednostce przez ponad 5 sekund.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik

„CHILD LOCK ON”.

Można teraz obsługiwać system wyłącznie za pomocą przycisków znajdujących się na pilocie.

57 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

58 PL

Aby wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, przytrzymaj  na urządzeniu przez ponad 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się „CHILD

LOCK OFF”.

Uwaga

• • Funkcja blokady rodzicielskiej zostanie wyłączona automatycznie po odłączeniu przewodu sieciowego.

• • Funkcji blokady rodzicielskiej nie można włączyć, gdy szuflada jest otwarta.

• • Funkcja automatycznego przechodzenia w tryb oczekiwania nie działa jednak w następujących przypadkach:

— gdy włączony jest tuner.

— jeśli programator wyłączania jest włączony.

— gdy podłączony jest mikrofon.

— kiedy system został „gościem imprezy” podczas korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego.

Ustawianie funkcji automatycznego trybu oczekiwania

System przechodzi w tryb oczekiwania automatycznie po około 15 minutach, kiedy nie są wykonywane żadne czynności lub nie ma wyjściowego sygnału dźwiękowego.

Funkcja automatycznego stanu oczekiwania jest domyślnie włączona.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „AutoSTBY”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „ON” lub „OFF”, a następnie naciśnij przycisk .

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Uwaga

• • Przed przejściem w tryb oczekiwania na wyświetlacza przez około 2 minuty miga napis „AutoSTBY”.

Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie zestawu może podlegać przyszłym aktualizacjom.

Aktualizację zainstalowanego fabrycznie oprogramowania systemu można przeprowadzić, korzystając z witryn internetowych podanych poniżej.

Wykonaj zamieszczone w Internecie instrukcje, aby zaktualizować oprogramowanie.

Uwagi dla klientów w Ameryce

Łacińskiej:

<http://esupport.sony.com/LA>

Uwagi dla klientów w Europie i

Rosji:

<http://www.sony.eu/support>

Uwagi dla klientów w innych krajach/regionach:

<http://www.sony-asia.com/ support>

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Informacje dodatkowe

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi problem z systemem, odszukaj problem na poniższej liście kontrolnej i wykonaj czynności naprawcze.

Jeśli problem się powtarza, należy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży produktów

Sony.

Należy pamiętać, że części wymienione w ramach naprawy mogą stać się własnością serwisu.

Jeśli „PROTECTX” (X to cyfra) i

„CHECK MANUAL” migają na wyświetlaczu

Natychmiast odłącz przewód sieciowy i sprawdź poniższe elementy.

Czy używasz wyłącznie głośników należących do zestawu?

Czy cokolwiek blokuje otwory wentylacyjne jednostki?

Po przeprowadzeniu kontroli i stwierdzeniu braku problemów, ponownie podłącz przewód sieciowy i włącz system. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.

Ogólne

Zasilanie nie włącza się.

• • Upewnij się, że przewód sieciowy jest trwale podłączony.

System przeszedł w tryb oczekiwania.

• • Nie jest to usterka. System przechodzi w tryb oczekiwania automatycznie po około

15 minutach, kiedy nie są wykonywane żadne czynności lub nie ma wyjściowego sygnału

dźwiękowego (strona 58).

Brak dźwięku.

• •

• •

• •

Ustaw głośność.

Sprawdź podłączenie głośników

(strona 17).

Sprawdź podłączenie

• •

• • opcjonalnych urządzeń, jeśli są

podłączone (strona 17).

Włącz podłączone urządzenie.

Odłącz przewód sieciowy, a następnie ponownie podłącz go i włącz zestaw.

Brak obrazu/dźwięku po podłączeniu do gniazda HDMI OUT

(TV) ARC.

• •

• •

Zmień ustawienie w [HDMI SETUP]

– [HDMI RESOLUTION]. Problem może być rozwiązany.

Urządzenie podłączone do

• • gniazda HDMI OUT (TV) ARC nie jest zgodne z formatem sygnału audio. W takim przypadku należy

[HDMI SETUP] – [AUDIO(HDMI)] na

[PCM] (strona 35).

Spróbuj wykonać następujące kroki:

—Wyłącz i ponownie włącz system.

—Wyłącz i ponownie włącz podłączone urządzenie.

—Odłącz i podłącz ponownie kabel HDMI.

59 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

60 PL

Brak dźwięku z mikrofonu.

• •

• •

Ustaw poziom głośności mikrofonu.

Upewnij się, że mikrofon jest

• • poprawnie podłączony do gniazda

MIC na urządzeniu.

Upewnij się, że mikrofon jest włączony.

Adaptera mikrofonu (nie należy do wyposażenia) nie można wyjąć.

• • Użyj narzędzia, np. kombinerek, do wyjęcia adaptera mikrofonu z gniazda MIC w urządzeniu.

Z systemu nie dobiega dźwięk z telewizora. Na wyświetlaczy pojawi się „CODE 01” lub „SGNL

ERR”.

• • Ten system obsługuje tylko dwukanałowe liniowe formaty

• •

PCM. Sprawdź ustawienie wyjścia audio w telewizorze i zmień je na tryb wyjściowy PCM, jeśli wybrany jest tryb automatyczny.

Sprawdź, czy ustawienie wyjścia głośników telewizora jest ustawione na korzystanie z zewnętrznych głośników.

Występuje przydźwięk lub szum.

• • Przenieś system z dala od źródeł

• •

• • hałasu.

Podłącz zestaw do innego gniazda ściennego.

Zainstaluj filtr szumów (nie należy

• • do wyposażenia) przy przewodzie sieciowym.

Wyłącz znajdujący się w pobliżu sprzęt elektryczny.

• • Szum generowany przez wentylatory chłodzące systemu może być słyszalny podczas włączania systemu. Nie jest to

• • usterka.

Odsuń urządzenie od neonów lub oświetlenia jarzeniowego.

Nie działa pilot zdalnego sterowania.

• •

• •

• •

• •

Usuń przeszkody znajdujące się między pilotem a jednostką.

Zbliż pilot do jednostki.

Skieruj pilot na czujnik w jednostce.

Wymień baterie (R03/rozmiar

• •

AAA).

Oddal jednostkę od oświetlenia jarzeniowego.

Występuje sprzężenie akustyczne.

• •

• •

Obniż głośność.

Odsuń mikrofon dalej od zestawu lub zmień kierunek, w którym zwrócony jest mikrofon.

Na ekranie telewizora utrzymuje się nieregularność kolorów.

• • Wyłącz telewizor natychmiast, a następnie włącz go ponownie po 15–30 minutach. Jeśli nieregularność kolorów będzie się utrzymywać, należy umieścić zestaw w większej odległości od telewizora.

„CHILD LOCK” pojawia się po naciśnięciu dowolnego przycisku na jednostce.

• • Wyłącz funkcję blokady

rodzicielskiej (strona 57).

Podczas włączania systemu słychać odgłos klikania.

• • Jest to odgłos pracy systemu, który występuje np. podczas włączania lub wyłączania systemu. Nie jest to usterka.

Występuje utrata efektu stereofonicznego podczas odtwarzania.

• •

• •

Wyłącz funkcję wyciszenia głosu

(strona 55).

Upewnij się, że system jest prawidłowo podłączony.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

• • Sprawdź podłączenie głośników

(strona 17).

Głośniki

Dźwięk dochodzi z jednego kanału lub brak równowagi pomiędzy głośnością z lewej i prawej strony.

• •

• •

• •

Rozmieść głośniki tak symetrycznie jak to możliwe.

Sprawdź, czy głośniki są dokładnie i poprawnie podłączone.

Odtwarzane źródło dźwięku jest nagrane w systemie mono.

Brak dźwięku z określonego głośnika.

• • Sprawdź, czy głośnik jest dokładnie i poprawnie podłączony.

Odtwarzacz płyt

Szuflada nie otwiera się, a na wyświetlacza pojawia się napis

„LOCKED”.

• • Skontaktuj się najbliższym przedstawicielem handlowym

Sony lub autoryzowanym centrum serwisowym Sony.

Szuflada nie zamyka się.

• • Poprawnie umieść płytę.

Płyta nie wysuwa się.

• •

• •

Nie można wysunąć płyty w trakcie

Przesyłania synchronicznego lub

Przesyłania REC1. Naciśnij przycisk

 , aby anulować przesyłanie, po czym naciśnij  na jednostce, aby wysunąć płytę.

Skontaktuj się najbliższym przedstawicielem handlowym

Sony

Odtwarzanie nie uruchamia się.

• •

• •

• •

Wyczyść płytę (strona 70).

Ponownie wczytaj płytę.

Wczytaj płytę, którą odtwarza ten

• •

system (strona 8).

Wyjmij płytę i zetrzyj wilgoć, a następnie pozostaw system włączony przez kilka godzin do momentu aż wilgoć wyparuje.

• • Kod regionu podany na płycie DVD

VIDEO nie pasuje do zestawu.

Dźwięk jest przerywany.

• •

• •

Wyczyść płytę (strona 70).

Ponownie wczytaj płytę.

• •

• •

Przenieś zestaw w miejsce, w którym nie ma wibracji.

Oddal głośniki od zestawu. Kiedy słuchasz utworu z mocnym basem przy wysokiej głośności, wibracje głośników mogą powodować przerywanie dźwięku.

Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego utworu.

• •

• •

Ustaw opcję odtwarzania na

Odtwarzanie normalne (strona

28).

Wybrano tryb wznawiania odtwarzania. Naciśnij dwukrotnie przycisk  . Następnie naciśnij przycisk  , aby rozpocząć odtwarzanie.

Korzystanie z niektórych funkcji, takich jak zatrzymanie, Lock

Search, odtwarzanie w zwolnionym tempie, powtarzanie odtwarzania lub odtwarzanie losowe, nie jest możliwe.

• • W zależności od płyty wykonywanie niektórych z powyższych czynności może być niemożliwe. Zapoznaj się z

Instrukcją obsługi dostarczoną z płytą.

61 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

62 PL

Płyty DATA CD/DATA DVD (MP3,

MPEG4 lub Xvid) nie można odtworzyć.

• • Dane nie są przechowywane w

• • obsługiwanym formacie.

Przed odtwarzaniem upewnij się, że wybrany został prawidłowy tryb nośnika (Media Mode).

Znaki w nazwie folderu, nazwie utworu, nazwie pliku i znaczniku

ID3 nie wyświetlają się poprawnie.

• •

• •

Znacznik ID3 nie jest Wersją 1

(1.0/1.1) ani Wersją 2 (2.2/2.3).

System wyświetla następujące kody znaków:

Inne znaki wyświetlają się jako „_”.

Urządzenie USB

Przesyłanie prowadzi do błędu.

• • Używasz nieobsługiwanego modelu urządzenia USB. Sprawdź

• • na stronach internetowych informacje o kompatybilnych

urządzeniach USB (strona 11)

Urządzenie USB nie jest poprawnie

• • sformatowane. Informacje dotyczące formatowania znajdziesz w Instrukcji obsługi urządzenia USB.

Wyłącz system i usuń urządzenie

USB. Jeśli urządzenie USB ma włącznik zasilania, wyłącz urządzenie USB, po czym włącz je ponownie po usunięciu z systemu.

Następnie ponownie wykonaj przesyłanie.

• • Jeśli operacje przesyłania i usuwania wykonywane są wielokrotnie, struktura plików na urządzeniu USB staje się pofragmentowana. Informacje na

• • temat rozwiązania tego problemu można znaleźć w Instrukcji obsługi urządzenia USB.

Urządzenie USB było rozłączone lub nastąpiła przerwa w dostawie prądu w trakcie przesyłania.

Usuń częściowo przesłany plik i ponownie wykonaj operację przesyłania. Jeśli to nie rozwiąże problemu, urządzenie USB może być uszkodzone. Informacje na temat rozwiązania tego problemu można znaleźć w Instrukcji obsługi urządzenia USB.

Nie można usunąć plików audio lub folderów na urządzeniu USB.

• •

• •

Sprawdź, czy urządzenie USB nie jest zabezpieczone przed zapisem.

Urządzenie USB było rozłączone lub nastąpiła przerwa w dostawie prądu w trakcie operacji usuwania.

Usuń częściowo usunięty plik.

Jeśli to nie rozwiąże problemu, urządzenie USB może być uszkodzone. Informacje na temat rozwiązania tego problemu można znaleźć w Instrukcji obsługi urządzenia USB.

Brak dźwięku.

• • Urządzenie USB nie jest poprawnie podłączone. Wyłącz zestaw i ponownie podłącz urządzenie

USB, a następnie włącz zestaw i sprawdź, czy na wyświetlacza pojawi się napis „USB”.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Szum, dźwięk przerywany lub zniekształcony.

• •

• •

Używasz nieobsługiwanego modelu urządzenia USB. Sprawdź na stronach internetowych informacje o kompatybilnych

urządzeniach USB (strona 11)

Wyłącz system, a następnie

• • podłącz ponownie urządzenie

USB, po czym włącz system.

Dane muzyczne zawierają szum lub dźwięk jest zniekształcony.

Szum mógł się pojawić w trakcie procesu przesyłania. Usuń plik i spróbuj ponownie wykonać operację przesyłania.

• • Przepływność użyta podczas kodowania pliku audio była niska. Prześlij plik audio z wyższą prędkością transmisji na urządzenie USB.

Napis „READING” jest wyświetlany przez dłuższy czas lub odtwarzanie rozpoczyna się ze znacznym opóźnieniem.

• • Proces odczytywania może zająć dłuższy czas w następujących przypadkach.

—Zbyt dużo folderów lub plików na urządzeniu USB (strona

10).

• złożona.

—Pojemność pamięci jest duża.

• pofragmentowana.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „NO FILE”.

• • Zestaw przeszedł w tryb aktualizacji oprogramowania

— wszystkie przyciski (oprócz

 ) zostały zdezaktywowane.

Naciśnij przycisk  na urządzeniu, aby anulować aktualizację oprogramowania.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „OVER CURRENT”.

• • Wykryto problem związany z natężeniem prądu płynącego z portu (USB). Wyłącz system i usuń urządzenie

USB z portu. Upewnij się, że przyczyna problemu nie tkwi w urządzeniu USB. Jeśli ten problem z wyświetlaniem będzie się powtarzał, skontaktuj się z najbliższym punktem sprzedaży produktów firmy Sony.

Wyświetlacz działa nieprawidłowo.

• • Dane w pamięci urządzenia

USB mogły zostać uszkodzone.

Ponownie wykonaj operację

• • przesyłania.

System wyświetla następujące kody znaków:

• —Wielkie litery (od A do Z)

—Symbole (< > * +, [ ] \ _)

Inne znaki wyświetlają się jako „_”.

Urządzenie USB nie jest rozpoznawane.

• •

• •

Wyłącz system, a następnie podłącz ponownie urządzenie

USB, po czym włącz system.

Sprawdź na stronach

• • internetowych informacje o kompatybilnych urządzeniach USB

(strona 11)

Urządzenie USB nie działa prawidłowo. Informacje na temat rozwiązania tego problemu można znaleźć w Instrukcji obsługi urządzenia USB.

63 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

64 PL

Odtwarzanie nie uruchamia się.

• • Wyłącz system, a następnie podłącz ponownie urządzenie

USB, po czym włącz system.

• • Sprawdź na stronach internetowych informacje o kompatybilnych urządzeniach USB

(strona 11)

Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego pliku.

• • Ustaw opcję odtwarzania na

Odtwarzanie normalne (strona

28).

Nie można odtworzyć plików.

• • Przed odtwarzaniem upewnij się,

• • że wybrany został prawidłowy tryb nośnika (Media Mode).

Urządzenia USB sformatowane w systemach plików innych niż FAT16

• • lub FAT32 nie są obsługiwane.*

Jeśli używasz urządzenia USB zawierającego partycje, można odtwarzać pliki tylko z pierwszej partycji.

* Ten system obsługuje system plików

FAT16 i FAT32, ale niektóre urządzenia

USB mogą nie obsługiwać systemów

FAT. Więcej szczegółów można uzyskać w instrukcji obsługi urządzenia USB lub kontaktując się z producentem.

Obraz

Brak obrazu.

• •

• •

Sprawdź, czy elementy zestawu zostały starannie połączone.

Wymień uszkodzony kabel HDMI

• • na nowy.

Dopilnuj, aby urządzenie zostało podłączone do gniazda HDMI

telewizora (strona 20).

• • Upewnij się, że telewizor został włączony i jest prawidłowo obsługiwany.

• •

• •

Dopilnuj, aby wybrać sygnał wejściowy zgodnie z połączeniem z telewizorem, by wyświetlanie obrazu z systemu było możliwe.

(Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Ameryce

Łacińskiej, Europie i Rosji)

Upewnij się, że system kolorów został prawidłowo ustawiony i jest zgodny z systemem kolorów

Twojego telewizora.

Pojawiają się zakłócenia obrazu.

• •

• •

Wyczyść płytę (strona 70).

(Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Ameryce

Łacińskiej, Europie i Rosji)

W przypadku odtwarzania płyty

VIDEO CD nagranej w systemie kolorów różniącym się od

• • ustawionego w zestawie obraz może być zniekształcony (strony

22, 33).

(Nie dotyczy modeli sprzedawanych w Ameryce

Łacińskiej, Europie i Rosji)

Ustaw system kolorów zgodny z parametrami telewizora (strony

22, 33).

Nie można zmienić współczynnika kształtu ekranu telewizora.

• •

• •

Współczynnik kształtu został ustalony na odtwarzanej płycie

DVD VIDEO lub w odtwarzanym pliku wideo.

W zależności od telewizora zmiana współczynnika kształtu może nie być możliwa.

Zmiana języka ścieżki dźwiękowej nie jest możliwa.

• •

• •

Na odtwarzanej płycie DVD VIDEO zapisano tylko jedną wersję językową ścieżki dźwiękowej.

Płyta DVD VIDEO zabrania zmiany języka ścieżki dźwiękowej.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Zmiana języka napisów nie jest możliwa.

• •

• •

Na odtwarzanej płycie DVD VIDEO zapisano tylko jedną wersję językową napisów.

Ustawienia płyty DVD VIDEO uniemożliwiają zmianę napisów.

Napisów nie można wyłączyć.

• • Ustawienia płyty DVD VIDEO uniemożliwiają wyłączenie napisów.

Kątów kamery nie można zmienić.

• •

• •

Na odtwarzanej płycie DVD VIDEO zapisano tylko jeden kąt widoku z kamery.

Ustawienia płyty DVD VIDEO uniemożliwiają zmianę kątów.

Tuner*

Występuje przydźwięk lub szum, bądź nie można odebrać żadnej stacji.

• •

• •

• •

Poprawnie podłącz antenę.

Zmień lokalizację anteny oraz jej orientację, aby uzyskać dobry odbiór.

Wyłącz znajdujący się w pobliżu sprzęt elektryczny.

* Sygnał radiowy może nie być odbierany w zależności od warunków rozprzestrzeniania się fal radiowych lub typu zabudowy w okolicy.

Urządzenie BLUETOOTH

Nie można wykonać parowania.

• •

• •

Zbliż urządzenie BLUETOOTH do zestawu.

Parowanie może nie być możliwe, jeśli w pobliżu systemu znajdują się inne urządzenia

BLUETOOTH. W takim przypadku należy wyłączyć inne urządzenia

BLUETOOTH.

• • Koniecznie wpisz prawidłowe hasło podczas wybierania nazwy systemu (tego systemu) w urządzeniu BLUETOOTH.

Urządzenie BLUETOOTH nie może wykryć systemu lub na wyświetlaczu wyświetlane jest

„BT OFF”.

• • Ustaw sygnał BLUETOOTH na

„BT ON” (strona 45).

Połączenie jest niemożliwe.

• • Urządzenie BLUETOOTH, które

• • próbujesz połączyć nie obsługuje profilu A2DP i nie można połączyć go z systemem.

Włącz funkcję BLUETOOTH na

• •

• • urządzeniu BLUETOOTH.

Nawiąż połączenie z urządzenia

BLUETOOTH.

Informacje rejestracji parowania zostały usunięte. Ponownie przeprowadź operację parowania.

Dźwięk przerywany lub zmienny, bądź utrata połączenia.

• • System i urządzenie BLUETOOTH

• • znajdują się zbyt daleko od siebie.

Jeśli pomiędzy systemem a

Twoim urządzeniem BLUETOOTH znajdują się przeszkody, usuń lub

• • omiń je.

Jeśli w pobliżu znajduje się sprzęt generujący promieniowanie elektromagnetyczne, np. bezprzewodowa sieć LAN, inne urządzenie BLUETOOTH lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je dalej.

Dźwięku z urządzenia BLUETOOTH nie słychać na zestawie.

• • Najpierw zwiększ głośność na urządzeniu BLUETOOTH, po czym dokonaj regulacji głośności za pomocą przycisku  +/–.

65 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

66 PL

Występuje przydźwięk, szum lub dźwięk jest zniekształcony.

• • Jeśli pomiędzy systemem a

Twoim urządzeniem BLUETOOTH znajdują się przeszkody, usuń lub

• • omiń je.

Jeśli w pobliżu znajduje się sprzęt generujący promieniowanie elektromagnetyczne, np. bezprzewodowa sieć LAN, inne urządzenie BLUETOOTH lub kuchenka mikrofalowa, odsuń je dalej.

• • Zmniejsz głośność połączonego urządzenia BLUETOOTH.

Sterowanie przez HDMI

(„BRAVIA” Sync)

System nie włącza się nawet gdy telewizor jest włączony.

• • Przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP, a następnie ustaw [HDMI SETUP] –

[CONTROL FOR HDMI] na [ON]

(strona 35). Telewizor musi

obsługiwać funkcję Sterowanie

• •

przez HDMI (strona 51). Więcej

szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego telewizora.

Sprawdź ustawienia głośników telewizora. Zasilanie systemu synchronizuje się z ustawieniami głośników telewizora. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji

• • obsługi Twojego telewizora.

Jeżeli dźwięk dobiegał z głośników telewizora poprzednim razem, system nie włącza się nawet gdy telewizor jest włączony.

System wyłącza się, gdy telewizor jest wyłączony.

• • Sprawdź ustawienie [HDMI SETUP]

– [STANDBY LINKED TO TV]

(strona 36). Gdy parametr

[STANDBY LINKED TO TV] jest ustawiony na [ON], niezależnie od wejścia system wyłącza się automatycznie w momencie wyłączenia telewizora.

System nie wyłącza się nawet gdy telewizor zostaje wyłączony.

• • Sprawdź ustawienie [HDMI SETUP]

– [STANDBY LINKED TO TV] (strona

36).

Aby ustawić automatyczne wyłączanie systemu niezależnie od wejścia w momencie wyłączenia telewizora, ustaw parametr [STANDBY LINKED TO TV] na [ON]. Telewizor musi obsługiwać funkcję Sterowanie

przez HDMI (strona 51). Więcej

szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego telewizora.

Z systemu nie dobiega dźwięk z telewizora.

• •

• •

Sprawdź typ i poprawność podłączenia kabla HDMI lub kabla audio łączącego system z

telewizorem (strona 20).

Jeśli używany telewizor jest zgodny z kanałem zwrotnym audio (ARC), upewnij się, że system jest podłączony do gniazda HDMI IN telewizora

obsługującego ARC (strona 20).

Jeśli dźwięku nadal nie słychać lub jest on przerywany, podłącz kabel audio (nie należy do wyposażenia), przytrzymaj

SHIFT i naciśnij SETUP, a następnie ustaw [HDMI SETUP] –

[AUDIO RETURN CHANNEL] na

[OFF] (strona 36).

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

• • Jeżeli Twój telewizor nie jest zgodny z kanałem zwrotnym audio, dźwięk z telewizora nie będzie dobiegać z systemu nawet jeśli system zostanie

• •

• • podłączony do gniazda HDMI

IN telewizora. Aby odtwarzać dźwięk z telewizora przez system, podłącz kabel audio (nie należy do

wyposażenia) (strona 21).

Zmień funkcję systemu na „TV”

(strona 21).

Zwiększ głośność systemu.

• •

• •

W zależności od kolejności podłączania telewizora i systemu, system może być wyciszony, a na wyświetlaczu urządzenia może świecić „ ” (wyciszenie). Jeżeli tak się dzieje, najpierw włącz telewizor, a następnie system.

Ustaw ustawienie głośników telewizora (BRAVIA) na system audio. Zapoznaj się z Instrukcją obsługi telewizora, aby znaleźć sposób jego ustawienia.

Dźwięk dobiega zarówno z systemu, jak i z telewizora.

• •

• •

Wycisz dźwięk systemu lub telewizora.

Zmień wyjście głośników w telewizorze na głośnik telewizora lub system dźwiękowy.

Funkcja Sterowanie przez HDMI nie działa prawidłowo.

• •

• •

Sprawdź podłączenie systemu

(strona 17).

Włącz funkcję Sterowanie przez

HDMI w telewizorze. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego telewizora.

• • Poczekaj chwilę, a następnie

• • spróbuj ponownie. Jeżeli wyłączysz system, konieczne będzie odczekanie chwili, zanim możliwe będzie podjęcie kolejnych czynności. Poczekaj co najmniej 15 sekund, a następnie spróbuj ponownie.

Upewnij się, że telewizor

• • podłączone do systemu obsługują funkcję Sterowanie przez HDMI.

Typ i liczba urządzeń, które mogą być sterowane przez funkcję

Sterowanie przez HDMI, są ograniczone przez standard HDMI

CEC jak następuje:

• —Urządzenia rejestrujące

(Nagrywarka Blu-ray,

Nagrywarka DVD itp.): do

3 urządzeń

—Urządzenia odtwarzające

(Odtwarzacz Blu-ray,

Odtwarzacz DVD itp.): do

3 urządzeń (ten system używa jednego z nich)

• do 4 urządzeń

—System audio (odbiornik/ słuchawki): do 1 urządzenia

(używane przez ten system)

Funkcja bezprzewodowego łańcucha imprezowego

Urządzenia BLUETOOTH nie można podłączyć do systemu podczas korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego.

• • Po połączeniu wszystkich systemów przeprowadź procedurę parowania i łączenia między urządzeniem BLUETOOTH a

„gospodarzem imprezy”.

67 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

68 PL

Resetowanie systemu

Jeśli system wciąż nie działa poprawnie, przywróć domyślne ustawienia fabryczne.

Opisane czynności można wykonać za pomocą przycisków na jednostce.

1

Odłącz przewód sieciowy, a następnie podłącz go ponownie.

2

Naciśnij przycisk  , aby włączyć system.

3

Przytrzymaj przycisk VOCAL

FADER i MIC ECHO przez około

3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „RESET”.

Po zakończeniu resetowania system automatycznie uruchomi się ponownie. Naciśnij przycisk  , aby włączyć system.

Wszystkie informacje o parowaniu

BLUETOOTH oraz ustawienia skonfigurowane przez użytkownika, takie jak zapisane stacje radiowe, zostaną przywrócone do domyślnych wartości fabrycznych (z wyjątkiem niektórych ustawień z menu ustawień).

Aby zresetować wszystkie ustawienia z menu ustawień, patrz

„Przywrócenie wartości domyślnych ustawień z menu ustawień” (strona

68).

Przywrócenie wartości domyślnych ustawień z menu ustawień

Można przywrócić ustawienia z menu ustawień (z wyjątkiem ustawień [PARENTAL CONTROL]) do wartości domyślnych.

1

Przytrzymaj przycisk SHIFT i naciśnij przycisk SETUP.

Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu ustawień.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [SYSTEM SETUP], a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [RESET], a następnie naciśnij przycisk .

4

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [YES], a następnie naciśnij przycisk .

Wykonanie tej czynności zajmuje kilka sekund. Nie naciskaj przycisku

 w trakcie przywracania ustawień domyślnych zestawu.

Funkcja autodiagnostyki

Gdy na ekranie telewizora lub na wyświetlacza pojawiają się kody alfanumeryczne

Kiedy funkcja autodiagnostyki włączy się w celu zapobiegania nieprawidłowemu działaniu zestawu, pojawi się kod serwisowy.

Kod serwisowy składa się z litery i cyfr (np. C 13 50). Zapoznaj się z poniższą tabelą w celu odszukania przyczyny i przeprowadzenia działań naprawczych.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Pierwsze trzy znaki numeru serwisowego

C 13

Przyczyna i działanie naprawcze

C 31

E XX

(gdzie XX to liczba)

Odtwarzana płyta jest brudna.

• • Oczyść płytę miękką

szmatką (strona 70).

Płyta nie została prawidłowo włożona.

• • Wyłącz i ponownie włącz system.

Następnie włóż płytę prawidłowo.

W celu zapobieżenia nieprawidłowemu funkcjonowaniu zestaw wykonał autodiagnostykę.

• • Skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem handlowym Sony lub autoryzowanym centrum serwisowym

Sony i podaj wyświetlony pięcioznakowy numer serwisowy.

Przykład: E 61 10

Komunikaty

Jeden z poniższych komunikatów może się pojawić lub migać na wyświetlacza w trakcie użytkowania.

CANNOT PLAY

• •

• •

W odtwarzaczu umieszczono płytę, która nie może być odtworzona.

Włożono płytę DVD

VIDEO przeznaczoną dla nieobsługiwanego regionu.

CODE 01/SGNL ERR

Nieobsługiwany sygnał audio jest przesyłany przez gniazdo HDMI IN

(ARC) podłączonego telewizora

(strona 20).

DATA ERROR

• •

• •

Plik został utworzony w nieobsługiwanym formacie.

Rozszerzenia plików nie pasują do ich formatów.

DEVICE ERROR

Urządzenie USB nie zostało rozpoznane lub podłączono nieznane urządzenie.

DEVICE FULL

Pamięć urządzenia USB jest pełna.

ERASE ERROR

Kasowanie plików audio lub folderów na urządzeniu USB nie powiodło się.

FATAL ERROR

Urządzenie USB zostało odłączone w trakcie operacji przesyłania lub usuwania i mogło zostać uszkodzone.

FOLDER FULL

Nie można przesłać danych na urządzenie USB, ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę folderów.

NoDEVICE

Nie podłączono żadnego urządzenia USB lub podłączone jest nieobsługiwane urządzenie.

NO DISC

Brak płyty w urządzeniu.

NO MUSIC

Na nośniku odtwarzania nie ma żadnych obsługiwanych plików audio.

NO SUPPORT

Podłączone zostało nieobsługiwane urządzenie USB lub urządzenie

USB zostało podłączone poprzez koncentrator USB.

69 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

70 PL

NO VIDEO

Na nośniku odtwarzania nie ma żadnych obsługiwanych plików wideo.

NOT USE

Próbowano wykonać określoną operację w warunkach, w których ta operacja jest zakazana.

OVER CURRENT

Na porcie (USB) wykryto zbyt wysoki prąd.

PROTECT

Urządzenie USB jest zabezpieczone przed zapisem.

PUSH STOP

Próbowano wykonać operację, którą można wykonać jedynie kiedy odtwarzanie jest zatrzymane.

READING

System odczytuje informacje z płyty lub urządzenia USB. Niektóre operacje są niedostępne.

REC ERROR

Przesyłanie nie rozpoczęło się, zatrzymało się w trakcie lub nie mogło zostać przeprowadzone.

TRACK FULL

Nie można przesłać danych na urządzenie USB, ponieważ osiągnięto maksymalną liczbę plików.

Środki ostrożności

Przenoszenie jednostki

Aby uniknąć uszkodzenia mechanizmu płyty, przed przeniesieniem urządzenia przeprowadzić poniższą procedurę.

Opisane czynności można wykonać za pomocą przycisków na jednostce.

1

Naciśnij przycisk  , aby włączyć system.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „DVD/

CD”.

3

Wyjmij płytę.

Naciśnij przycisk  , aby otworzyć i zamknąć szufladę.

Poczekaj aż „NO DISC” pojawi się na wyświetlacza.

4

Naciśnij przycisk  , aby wyłączyć system.

5

Odłącz przewód sieciowy.

Uwagi dotyczące płyt

• • Przed odtworzeniem należy oczyścić płytę szmatką do czyszczenia, przecierając od środka na zewnątrz w kierunku krawędzi.

• • Nie należy czyścić płyt rozpuszczalnikami, takimi jak benzyna, rozcieńczalniki lub dostępne w sprzedaży środki czyszczące czy płyny antystatyczne w sprayu przeznaczone do płyt winylowych.

• • Nie należy wystawiać płyt na bezpośrednie działanie światła słonecznego lub źródeł ciepła, takich jak przewody gorącego powietrza ani pozostawiać ich w samochodzie zaparkowanym bezpośrednio na słońcu.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Bezpieczeństwo

• • Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy całkowicie odłączyć przewód sieciowy od gniazda ściennego. Przy odłączaniu jednostki należy zawsze trzymać przewód za wtyczkę. Nie należy ciągnąć za sam

• • przewód.

Jeśli do wnętrza zestawu dostanie się przypadkowo obcy przedmiot lub płyn, należy odłączyć przewód zasilający i przed ponownym uruchomieniem zlecić sprawdzenie urządzenia

• • wykwalifikowanej osobie.

Przewód sieciowy należy wymieniać wyłącznie w specjalistycznym punkcie serwisowym.

O przemieszczaniu zestawu

Ten system nie jest odporny na zachlapanie ani wodoodporny. Nie pryskać na system wodą ani nie myć go wodą.

Lokalizacja urządzenia

• • Zestawu nie należy umieszczać w pozycji przechylonej lub w miejscach bardzo gorących, zimnych, zapylonych/ zakurzonych, brudnych, wilgotnych lub pozbawionych odpowiedniej wentylacji, miejscach narażonych na wibracje, bezpośrednie działanie światła słonecznego lub silnego oświetlenia.

• • Umieszczając jednostkę lub głośniki na powierzchniach pokrytych specjalną substancją (np. woskiem, olejem, pastą itp.), należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować poplamienie lub odbarwienie

• • powierzchni.

Przeniesienie zestawu bezpośrednio z miejsca chłodnego do ciepłego lub umieszczenie go w bardzo wilgotnym pomieszczeniu może spowodować kondensację wilgoci na soczewce w jego wnętrzu i wadliwe działanie systemu. W takiej sytuacji należy wyjąć płytę i pozostawić zestaw włączony na około godzinę, aby wilgoć mogła wyparować.

Nagrzewanie się urządzenia

• • Nagrzewanie się jednostki podczas pracy jest zjawiskiem normalnym i nie

• • powinno niepokoić użytkownika.

Nie należy dotykać obudowy, jeśli urządzenie działało cały czas przy dużej głośności, ponieważ jego mogła ona

• • ulec nagrzaniu.

Nie zasłaniać otworów wentylacyjnych.

Zestaw głośnikowy

Ten zestaw głośnikowy nie ma ekranowania magnetycznego.

Obraz w znajdującym się w pobliżu telewizorze może zostać magnetycznie zniekształcony. W takiej sytuacji wyłącz telewizor, odczekaj 15 do 30 minut i włącz go ponownie. Jeśli nie będzie poprawy, przenieś głośniki z dala od telewizora.

WAŻNA UWAGA

Przestroga: Pozostawienie zatrzymanego obrazu wideo lub obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora przez opisywany zestaw przez dłuższy czas powoduje ryzyko trwałego uszkodzenia ekranu telewizora. Szczególnie podatne na takie uszkodzenia są telewizory projekcyjne.

Czyszczenie obudowy

Zestaw należy czyścić przy użyciu miękkiej ściereczki zwilżonej łagodnym roztworem detergentu.

Nie należy używać materiałów ściernych, proszków do czyszczenia ani rozpuszczalników, takich jak alkohol czy benzyna.

71 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

72 PL

Komunikacja BLUETOOTH

• • Urządzeń BLUETOOTH należy używać tak, aby były rozmieszczone w odległości około 10 metrów (bez przeszkód) od siebie. Efektywny zasięg komunikacji może ulec zmniejszeniu w następujących warunkach.

— Jeśli między urządzeniami wykorzystującymi połączenie

BLUETOOTH znajdzie się osoba, obiekt metalowy lub inna przeszkoda.

— W lokalizacjach z zainstalowaną siecią bezprzewodową siecią LAN

— W pobliżu wykorzystywanych kuchenek mikrofalowych

— W lokalizacjach, w których generowane są inne fale elektromagnetyczne

• • Urządzenia BLUETOOTH i urządzeń sieci bezprzewodowe LAN (IEEE 802.11b/g/n) wykorzystują to samo pasmo częstotliwości (2,4 GHz). W przypadku używania urządzenia BLUETOOTH w pobliżu urządzenia z funkcją sieci bezprzewodowej LAN mogą wystąpić zakłócenia elektromagnetyczne.

Może to spowodować mniejsze szybkości przesyłania danych, szumy lub niemożność połączenia. Jeśli to nastąpi, należy spróbować zastosować następujące środki zaradcze:

— Zestawu należy używać w odległości przynajmniej 10 metrów od wyposażenia sieci bezprzewodowej

LAN.

— Należy wyłączyć zasilanie urządzeń sieci bezprzewodowej LAN, jeśli urządzenie BLUETOOTH jest używane w obrębie 10 metrów.

— Opisywany zestaw oraz urządzenie

BLUETOOTH należy zainstalować jak najbliżej siebie.

• • Transmisja fal radiowych pochodząca z tego systemu może zakłócić pracę niektórych urządzeń medycznych.

Ponieważ takie zakłócenia mogą spowodować usterki, zasilanie tego zestawu oraz urządzenia

BLUETOOTH należy zawsze wyłączać w następujących miejscach:

— szpitale, pociągi, samoloty, stacje benzynowe lub inne miejsca, w których mogą występować gazy łatwopalne

— w pobliżu drzwi automatycznych lub alarmów przeciwpożarowych

• • System obsługuje funkcje zabezpieczające zgodne ze specyfikacją

BLUETOOTH, aby zapewnić bezpieczne połączenie podczas komunikacji za pomocą technologii BLUETOOTH.

Te zabezpieczenia mogą jednak w zależności od ustawień i innych czynników okazać się niewystarczające, dlatego prowadząc komunikację za pomocą technologii BLUETOOTH należy

• • zawsze zachować ostrożność.

Firma Sony nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody lub inne straty wynikające z wycieków informacji podczas komunikacji z wykorzystaniem technologii BLUETOOTH.

• • Nie ma gwarancji dotyczącej możliwości komunikacji BLUETOOTH ze wszystkimi urządzeniami BLUETOOTH o tym samym profilu, co zestaw.

• • Urządzenia BLUETOOTH połączone z niniejszym systemem muszą być zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, określoną przez firmę Bluetooth

SIG, Inc., i mieć certyfikat zgodności.

Jednakże nawet jeśli urządzenie jest zgodne ze specyfikacją BLUETOOTH, mogą występować przypadki, w których charakterystyki lub specyfikacje urządzenia BLUETOOTH uniemożliwiają połączenie lub skutkują innymi metodami sterowania, wyświetlania lub

• • obsługi.

W zależności od urządzenia

BLUETOOTH podłączonego do niniejszego systemu, środowiska komunikacji lub warunków otoczenia mogą wystąpić szumy lub może nastąpić odłączenie dźwięku.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Dane techniczne

Wejścia

AUDIO IN (TV) L/R:

Napięcie 2 V, impedancja

47 kiloomów

TV (ARC):

Obsługiwany sygnał audio:

Dwukanałowy liniowy PCM

MIC:

Czułość 1 mV, impedancja

10 kiloomów

Wyjścia

HDMI OUT (TV) ARC:

Obsługiwany sygnał audio:

Dwukanałowy liniowy PCM

(maksymalnie 48 kHz), Dolby

Digital

Sekcja HDMI

Złącze:

Typ A (19-wtykowe)

Sekcja odtwarzacza płyt

System:

System odtwarzania płyt kompaktowych i dźwięku cyfrowego oraz wideo

Właściwości diody laserowej

Czas trwania emisji: Stały

Wartość wyjściowa lasera*:

Poniżej 44,6 μW

* Ta wartość wyjściowa to pomiar wartości w odległości 200 mm od powierzchni soczewki obiektywu na czytniku optycznym z 7 mm otworem.

Pasmo przenoszenia:

20 Hz – 20 kHz

Format systemu kolorów wideo:

Modele na Amerykę Łacińską:

NTSC

Inne modele:

NTSC i PAL

Sekcja USB

Obsługiwane urządzenie USB:

Klasa pamięci masowej

Maksymalny prąd:

1 A

Port (USB):

Typ A

Sekcja tunera FM

Tuner FM stereo, FM superheterodynowy

Antena:

Antena przewodowa FM

Zakres strojenia:

87,5 MHz – 108,0 MHz (w odstępach co 50 kHz)

Sekcja BLUETOOTH

System komunikacji:

BLUETOOTH wersja standardowa

4.2

Wyjście:

BLUETOOTH wersja standardowa zasilanie klasy 2

Maksymalna moc wyjściowa:

< 9,5 dBm

Maksymalny zakres komunikacji:

Na linii widzenia ok. 10 m 1)

Maksymalna liczba zarejestrowanych urządzeń

8 urządzeń

Maksymalna liczba jednoczesnych połączeń (wielopunktowych)

3 urządzeń

Pasmo częstotliwości:

Pasmo 2,4 GHz (2,4000 GHz –

2,4835 GHz)

Metoda modulacji:

FHSS (Freq Hopping Spread

Spectrum)

Zgodne profile BLUETOOTH 2) :

A2DP (Advanced Audio

Distribution Profile)

AVRCP (Audio Video Remote

Control Profile)

SPP (Serial Port Profile)

73 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

74 PL

Obsługiwane kodeki:

SBC (Kodek podpasma)

AAC (Advanced Audio Coding)

LDAC

1) Rzeczywisty zasięg może być różny w zależności od czynników takich, jak przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne wokół kuchenki mikrofalowej, elektryczność statyczna, czułość odbioru, parametry anteny, system operacyjny, oprogramowanie itp.

2) Standardowe profile BLUETOOTH wskazują cel komunikacji BLUETOOTH między urządzeniami.

Obsługiwane formaty audio

Obsługiwana prędkość transmisji i częstotliwości próbkowania:

MP3:

32/44,1/48 kHz, 32 kb/s – 320 kb/s

(VBR)

AAC:

44,1 kHz, 48 kb/s – 320 kb/s

(CBR/VBR)

WMA:

44,1 kHz, 48 kb/s – 192 kb/s

(CBR/VBR)

WAV:

44,1/48 kHz (16 bit)

Obsługiwane formaty wideo

Xvid:

Kodek wideo: Xvid video

Prędkość transmisji: 4,854 Mb/s

(maks.)

Rozdzielczość/Liczba klatek na sekundę:

720 × 480, 30 kl./s

720 × 576, 25 kl./s (z wyjątkiem modeli na Amerykę Łacińską)

Kodek audio: MP3

MPEG4:

Format pliku: Format pliku MP4

Kodek wideo: MPEG4 Simple

Profile (AVC jest niezgodny.)

Prędkość transmisji: 4 Mb/s

Rozdzielczość/Liczba klatek na sekundę:

720 × 480, 30 kl./s

720 × 576, 25 kl./s (z wyjątkiem modeli na Amerykę Łacińską)

Kodek audio: AAC-LC (HE-AAC jest niezgodny.)

DRM: Niezgodny

Zestaw głośnikowy

Zestaw głośnikowy:

Dwudrożny, Bass reflex

Jednostka głośnika:

Głośniki wysokotonowe: 50 mm, typ stożkowy

Głośniki niskotonowe: 200 mm, typ stożkowy

Impedancja znamionowa:

4 omy

Wymiary (szer./wys./gł.) (ok.):

255 mm × 405 mm × 220 mm

Waga (ok.):

5,1 kg

Ogólne

Wymagane zasilanie:

120 V – 240 V (prąd zmienny),

50/60 Hz

Pobór mocy:

70 W

Pobór mocy (w trybie oszczędzania energii):

0,5 W (Gdy opcja „BT STBY” jest ustawiona na „OFF” i opcja

[CONTROL FOR HDMI] jest ustawiona na [OFF].)

2 W* (Gdy opcja „BT STBY” jest ustawiona na „ON” i opcja

[CONTROL FOR HDMI] jest ustawiona na [ON].)

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Wymiary (szer./wys./gł.) (wył. głośniki)

(ok.):

335 mm × 172 mm × 310 mm

Waga (wył. głośniki) (ok.):

2,7 kg

Temperatura robocza: od 5 °C do 35 °C

* Pobór mocy zestawu będzie mniejszy niż 0,5 W, gdy nie ma połączenia HDMI i opcja „BT STBY” jest ustawiona na

„OFF”.

Konstrukcja oraz dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

75 PL

76 PL

Lista kodów języków

Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639:1988 (E/F).

Kod Język

1027 Afar

Kod Język

1186 Scots Gaelic

Kod Język

1350 Malayalam

1028 Abkhazian

1032 Afrikaans

1039 Amharic

1044 Arabic

1045 Assamese

1051 Aymara

1052 Azerbaijani

1053 Bashkir

1194 Galician

1196 Guarani

1203 Gujarati

1209 Hausa

1217 Hindi

1226 Croatian

1229 Hungarian

1233 Armenian

1057 Byelorussian

1059 Bulgarian

1060 Bihari

1061 Bislama

1235

1239

1245

1248

Interlingua

Interlingue

Inupiak

Indonesian

1066 Bengali; Bangla 1253 Icelandic

1067 Tibetan

1070 Breton

1254

1257

Italian

Hebrew

1079 Catalan

1093 Corsican

1097 Czech

1103 Welsh

1105 Danish

1109 German

1130 Bhutani

1142 Greek

1144 English

1145 Esperanto

1149 Spanish

1150 Estonian

1151

1157

Basque

Persian

1165 Finnish

1166 Fiji

1171 Faroese

1174 French

1181 Frisian

1183 Irish

1352

1353

1356

1357

1358

1363

1365

1369

1376

1379

1393

1403

1408

Mongolian

Moldavian

Marathi

Malay

Maltese

Burmese

Nauru

Nepali

Dutch

Norwegian

Occitan

(Afan) Oromo

Oriya

1417 Punjabi

1428 Polish

1261 Japanese

1269 Yiddish

1283 Javanese

1287 Georgian

1297 Kazakh

1298 Greenlandic

1299 Cambodian

1300 Kannada

1435 Pashto; Pushto

1436 Portuguese

1463 Quechua

1481 Rhaeto-Romance

1482 Kirundi

1483 Romanian

1489 Russian

1491 Kinyarwanda

1301 Korean

1305 Kashmiri

1307 Kurdish

1311 Kirghiz

1313 Latin

1326 Lingala

1495 Sanskrit

1498 Sindhi

1501 Sangho

1502 Serbo-Croatian

1503 Singhalese

1505 Slovak

1327 Laothian

1332 Lithuanian

1506 Slovenian

1507 Samoan

1334 Latvian; Lettish 1508 Shona

1345 Malagasy 1509 Somali

1347 Maori

1349 Macedonian

1511 Albanian

1512 Serbian

Kod Język

1513 Siswati

1514 Sesotho

1515 Sundanese

1516 Swedish

1517 Swahili

1521 Tamil

1525 Telugu

1527 Tajik

1528 Thai

1529 Tigrinya

1531 Turkmen

1532 Tagalog

1534 Setswana

1535 Tonga

1538 Turkish

1539 Tsonga

1540 Tatar

1543 Twi

1557 Ukrainian

1564 Urdu

1572 Uzbek

1581 Vietnamese

1587 Volapük

1613 Wolof

1632 Xhosa

1665 Yoruba

1684 Chinese

1697 Zulu

1703 Nieokreślony

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Lista kodów obszarów kontroli rodzicielskiej

Kod Obszar

2044 Argentyna

2047 Australia

2046 Austria

2057 Belgia

2070 Brazylia

2079 Kanada

2090 Chile

2092 Chiny

2115 Dania

Kod Obszar

2165 Finlandia

Kod Obszar

2362 Meksyk

Kod Obszar

2149 Hiszpania

2174 Francja

2109 Niemcy

2248 Indie

2238 Indonezja

2376

2390

2379

2427

Holandia

Norwegia

Pakistan

2254 Włochy 2424 Filipiny

2276 Japonia 2436 Portugalia

2304 Korea Południowa 2489 Rosja

2363 Malezja 2501 Singapur

2499 Szwecja

Nowa Zelandia 2086

2528

2184

Szwajcaria

Tajlandia

Wielka Brytania

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

77 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

©2018 Sony Corporation Printed in China 4-736-07142 (1)

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

advertisement

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents