Czynności wstępne. Sony MHC-M20D


Add to My manuals
228 Pages

advertisement

Czynności wstępne. Sony MHC-M20D | Manualzz

Czynności wstępne

Bezpieczne podłączanie systemu

Urządzenie (tył)

 Zacisk FM ANTENNA

Ustawiając anteny, znajdź miejsce i ustawienie, które zapewnią dobry odbiór.

Antenę należy ustawić z dala od przewodów głośników, przewodu sieciowego i przewodu USB w celu uniknięcia zakłóceń.

Rozciągnij antenę przewodową FM poziomo

 Gniazdo HDMI OUT (TV) ARC

Użyj kabla HDMI (nie należy do wyposażenia), aby podłączyć urządzenie do gniazda wejściowego HDMI telewizora

(strona 20).

 Zaciski SPEAKERS L/R

Podłącz złącze głośnika do tego zacisku.

 Gniazda AUDIO IN (TV) L/R

Użyj przewodu audio (nie należy do wyposażenia), aby podłączyć urządzenie do gniazd wyjściowych audio telewizora lub urządzenia audio/wideo.

Dźwięk wychodzący jest odtwarzany przez system.

17 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

18 PL

Uwaga

• • Należy używać wyłącznie głośników należących do zestawu.

• • Podczas podłączania przewodów głośnikowych należy umieszczać złącza bezpośrednio w zaciskach.

 Przewód sieciowy

Podłącz przewód sieciowy (w zestawie) do urządzenia, a następnie do gniazda ściennego.

Wkładanie baterii

Umieść dwie dołączone do zestawu baterie R03 (rozmiar AAA), zgodnie z oznaczeniami biegunowości, jak pokazano poniżej.

Przewód sieciowy

(w zestawie)

Do gniazda ściennego

Jeśli przewód sieciowy jest

podłączony, pokaz (strona 23)

rozpocznie się automatycznie.

Jeśli naciśniesz  (zasilanie) w celu włączenia systemu, pokaz zakończy się.

Uwaga

• • Nie należy używać nowych baterii razem ze starymi lub stosować

• • jednocześnie baterii różnego rodzaju.

Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wyciekiem elektrolitu i korozją.

Aby obsługiwać system za pomocą pilota

Skieruj pilot zdalnego sterowania na czujnik pilota urządzenia.

Wyłączanie pokazu

Aby wyłączyć pokaz, gdy system jest wyłączony, naciśnij kilkakrotnie przycisk DISPLAY, aby wybrać tryb braku wyświetlania (tryb

oszczędzania energii) (strona 23).

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Rozmieszczenie głośników

Aby uzyskać optymalne działanie systemu, zalecamy rozmieszczenie głośników jak pokazano poniżej.

 Jednostka

 Głośnik (lewy)

 Głośnik (prawy)

 Telewizor

0,3 m 0,3 m

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

19 PL

20 PL

Podłączanie telewizora

Przed podłączeniem tych przewodów upewnij się, że odłączono przewód sieciowy.

Aby oglądać filmy

Podłącz kabel HDMI (nie należy do wyposażenia) do systemu.

Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji z Ethernetem (nie należy do wyposażenia)

HDMI IN (ARC) * lub

HDMI IN

* Możesz słuchać dźwięku z telewizora poprzez system, jeśli podłączysz system do gniazda HDMI IN (ARC) telewizora. Funkcja kanału zwrotnego audio (ang.

Audio Return Channel - ARC) umożliwia przesyłanie dźwięku z telewizora do systemu przez połączenie HDMI, bez tworzenia oddzielnego połączenia audio

(połączenia  poniżej). Aby skonfigurować funkcję ARC w tym systemie, patrz

[AUDIO RETURN CHANNEL] (strona 36). Aby sprawdzić zgodność funkcji ARC

telewizora, skorzystaj z instrukcji obsługi dołączonej do telewizora.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Aby słuchać dźwięku z telewizora przez system

Wybierz jedno z poniższych połączeń (  lub  ).

Przewód audio (nie należy do wyposażenia)

AUDIO OUT

HDMI IN (ARC)

Przewód HDMI o dużej szybkości transmisji z Ethernetem (nie należy do wyposażenia)

Aby słuchać dźwięku z telewizora, naciśnij kilkakrotnie przycisk FUNCTION w celu wybrania „TV”.

Wskazówka

• • Możesz również słuchać dźwięku z urządzeń zewnętrznych (odtwarzaczy DVD itp.)

• • przez system, podłączając je do gniazd AUDIO IN (TV) L/R zgodnie ze schematem połączenia  powyżej. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego urządzenia.

Jeśli poziom wyjściowego sygnału dźwiękowego jest niski w momencie podłączenia do urządzenia zewnętrznego, spróbuj dostosować ustawienia wyjścia audio podłączonego urządzenia. Może to poprawić poziom wyjściowego sygnału dźwiękowego. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego urządzenia.

Jeśli na wyświetlaczu urządzenia pojawia się „CODE 01” i

„SGNL ERR”

Kiedy wejściowe sygnały audio przekazywane do systemu to sygnały inne niż dwukanałowe liniowe sygnały PCM, komunikaty „CODE 01” oraz „SGNL ERR” (wskazujące, że wejściowe sygnały dźwiękowe nie są obsługiwane) pojawiają się na wyświetlaczu urządzenia.

W takim wypadku wybierz odpowiedni tryb wyjściowego sygnału dźwiękowego w telewizorze, aby przesyłać dwukanałowe liniowe sygnały dźwiękowe PCM. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi

Twojego telewizora.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

21 PL

22 PL

Zmiana systemu kolorów

(Z wyjątkiem modeli przeznaczonych dla Ameryki

Łacińskiej, Europy i Rosji)

W zależności od systemu kolorów telewizora ustaw system kolorów na

PAL lub NTSC.

Po każdym wykonaniu poniższej procedury system kolorów zmieni się w następujący sposób:

NTSC  PAL

Opisane czynności można wykonać za pomocą przycisków na jednostce.

1

Naciśnij przycisk  , aby włączyć system.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „DVD/

CD”.

3

Przytrzymaj przyciski VOCAL

FADER i SOUND FIELD przez ponad 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „NTSC” lub „PAL”.

Przeprowadzanie szybkiej konfiguracji

Przed rozpoczęciem użytkowania systemu można przeprowadzić minimalną i podstawową konfigurację, korzystając z funkcji szybkiej konfiguracji.

1

Włącz telewizor i wybierz wejście w zależności od połączenia.

2

Naciśnij przycisk  , aby włączyć system.

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „DVD/

CD”.

Na dole ekranu telewizora wyświetlona zostanie podpowiedź

[Press ENTER to run QUICK SETUP.].

4

Naciśnij przycisk bez wkładania płyty do urządzenia.

Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu [LANGUAGE SETUP].

Dostępne pozycje mogą różnić się w zależności od kraju lub regionu.

LANGUAGE SETUP

OSD :

MENU

AUDIO

:

:

S U B T I T L E :

ENGLISH

ENGLISH

CHINESE

CHINESE 2

1

THAI

5

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać język, a następnie naciśnij przycisk .

Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu [VIDEO SETUP].

6

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać ustawienie pasujące do typu telewizora, a następnie naciśnij przycisk .

Po pojawieniu się na ekranie telewizora komunikatu

[QUICK SETUP is complete.] zestaw jest gotowy do odtwarzania.

Aby ręcznie zmienić ustawienia

Patrz „Używanie menu ustawień”

(strona 32).

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

advertisement

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents