Odtwarzanie z płyt/urządzenia USB. Sony MHC-M20D


Add to My manuals
228 Pages

advertisement

Odtwarzanie z płyt/urządzenia USB. Sony MHC-M20D | Manualzz

Aby anulować szybką konfigurację

Przytrzymaj przycisk SHIFT i naciśnij przycisk SETUP.

Uwaga

Po włączeniu zestawu po raz pierwszy lub po wykonaniu operacji [RESET] na ekranie wyświetlona zostanie podpowiedź (patrz

„Przywrócenie wartości domyślnych ustawień z menu ustawień” na stronie

68).

Zmiana trybu wyświetlania

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

DISPLAY, kiedy system jest wyłączony.

Po każdym naciśnięciu przycisku tryb wyświetlania zmienia się w następujący sposób.

Demonstracja

Komunikaty dotyczące głównych funkcji tego systemu przesuwają się w poprzek wyświetlacza.

Pusty wyświetlacz (Tryb oszczędzania energii)

Wyświetlacz jest wyłączony, aby oszczędzać energię.

Odtwarzanie z płyt/ urządzenia USB

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia USB

Aby uzyskać informacje na temat obsługiwanych urządzeń USB, patrz

„Strony internetowe zawierające informacje o kompatybilnych urządzeniach” (strona 11).

(Z systemem można używać urządzeń iPhone/iPod, wyłącznie korzystając z połączenia

BLUETOOTH.)

Odtwarzanie podstawowe

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „DVD/

CD” lub „USB”.

2

Przygotuj nośnik do odtwarzania.

Dla funkcji DVD/CD:

Naciśnij przycisk  na urządzeniu, aby wysunąć szufladę, i włóż płytę etykietą do góry.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

23 PL

24 PL

Odtwarzając płytę 8-centymetrową, na przykład singiel na płycie CD, umieść ją w wewnętrznym okręgu szuflady.

Ponownie naciśnij przycisk  na urządzeniu, aby zamknąć szufladę.

Nie należy siłą popychać szuflady, aby się zamknęła, gdyż może to spowodować wadliwe działanie lub usterkę.

Dla funkcji USB:

Podłącz urządzenie USB do portu

 (USB).

Uwaga

Możesz użyć adaptera USB (nie należy do wyposażenia), aby podłączyć urządzenie USB do odtwarzacza, jeśli urządzenia USB nie można podłączyć do portu (USB).

3

(Dotyczy wyłącznie

)

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MEDIA MODE, aby wybrać żądany typ materiału do odtworzenia ([MUSIC]/[VIDEO]).

4

Naciśnij przycisk  , aby zacząć odtwarzanie.

Inne czynności

Funkcja

Zatrzymanie odtwarzania

Wstrzymanie odtwarzania

(pauza)

Wznowić odtwarzanie lub powrócić do normalnego odtwarzania

Anulować punkt wznawiania

Wybrać utwór, plik, rozdział lub scenę

Czynność

Naciśnij przycisk  .

Naciśnij przycisk  .

Naciśnij przycisk  .

Naciśnij dwukrotnie przycisk  .

Naciśnij przycisk  lub  podczas odtwarzania.

Można też przytrzymać przycisk

SHIFT, a następnie nacisnąć przyciski numeryczne, po czym nacisnąć .

(Wykonanie tej operacji może być zabronione na skutek ustawień płyty lub urządzenia USB.)

Aby odtworzyć określony plik

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MEDIA MODE, aby wybrać

[MUSIC] lub [VIDEO].

2

Naciśnij przycisk SEARCH, aby wyświetlić listę folderów.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać folder.

4

Naciśnij przycisk , aby wyświetlić listę plików.

5

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać plik, a następnie naciśnij przycisk .

Funkcja Czynność

Szybko zlokalizować punkt podczas

Naciśnij przycisk  lub  podczas odtwarzania.

szybkiego odtwarzania w przód lub wstecz (funkcja szybkość odtwarzania zmienia się.

Lock Search)

Po każdym naciśnięciu przycisku  lub 

Odtwarzać klatka po klatce (w zwolnionym tempie)

Naciśnij przycisk  , a następnie naciśnij przycisk lub  .

Po każdym naciśnięciu przycisku lub  szybkość odtwarzania zmienia się.

Pozostałe operacje odtwarzania

W zależności od typu płyty lub pliku funkcja ta może nie działać.

Funkcja

Wyświetlić menu DVD

Czynność

Naciśnij przycisk DVD/

TUNER MENU.

Wyświetlić listę folderów lub

Naciśnij przycisk

SEARCH.

listę plików Naciśnij przycisk

SEARCH ponownie, aby wyłączyć listę folderów lub listę plików.

Powrócić do listy folderów z poziomu listy plików

Naciśnij przycisk

RETURN.

Wyszukiwanie określonego utworu

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie za pomocą przycisków numerycznych wybierz utwór do odtworzenia i zatwierdź wybór przyciskiem .

Aby wyszukiwać za pomocą przycisku SEARCH

1

Naciśnij przycisk SEARCH, aby wyświetlić listę utworów.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać utwór do odtworzenia, a następnie naciśnij przycisk .

25 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

26 PL

Wyszukiwanie określonego tytułu/rozdziału/sceny/ utworu/indeksu

1

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk SEARCH, aby wybrać tryb wyszukiwania.

2

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie użyj przycisków numerycznych, aby wprowadzić pożądany tytuł, rozdział, scenę, utwór lub numer indeksu, po czym naciśnij .

Rozpocznie się odtwarzanie.

Uwaga

• • W przypadku płyt VIDEO CD z funkcją odtwarzania PBC naciśnij przycisk

SEARCH, aby wyszukać scenę.

• • W przypadku płyt VIDEO CD bez funkcji odtwarzania PBC naciśnij przycisk

SEARCH, aby wyszukać utwór i indeks.

Aby wyszukać określony punkt za pomocą kodu czasowego

Przykład: Aby znaleźć scenę w

2 godzinie, 10 minucie i

20 sekundzie filmu, przytrzymaj przycisk SHIFT i naciśnij przycisk 2, 1,

0, 2, 0 ([2:10:20]).

Jeśli się pomylisz, przytrzymaj SHIFT i naciśnij CLEAR, aby anulować numer.

Aby wyszukiwać za pomocą menu DVD

1

Naciśnij przycisk DVD/TUNER

MENU.

2

Naciśnij przyciski / / / lub przytrzymaj przycisk SHIFT, po czym wybierz tytuł lub element do odtworzenia za pomocą przycisków numerycznych i naciśnij .

Zmiana kątów kamery

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk ANGLE, aby wybrać żądany kąt kamery.

Wybieranie ustawień napisów

1

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk SEARCH, aby wybrać tryb wyszukiwania czasowego.

2

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie wprowadź kod czasowy za pomocą przycisków numerycznych, po czym naciśnij

.

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk SUBTITLE, aby wybrać język napisów lub wyłączyć je.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Zmiana języka/dźwięku

Podczas odtwarzania naciśnij kilkakrotnie przycisk AUDIO, aby wybrać format lub tryb dźwięku.

DVD VIDEO

Wybór formatu lub języka dźwięku jest możliwy, gdy źródło zawiera ścieżkę dźwiękową w wielu formatach lub językach.

Wyświetlane 4 cyfry oznaczają kod

języka. Patrz „Lista kodów języków”

(strona 76), aby sprawdzić,

któremu językowi odpowiada dany kod. Gdy ten sam język jest wyświetlany dwa lub więcej razy, oznacza to, że płyta DVD VIDEO została zapisana w wielu formatach dźwięku.

VIDEO CD/AUDIO CD/plik audio

Można zmienić przesyłany sygnał

• dźwiękowy.

[STEREO]: Dźwięk stereofoniczny.

[1/L]/[2/R]: Monofoniczny dźwięk prawego bądź lewego kanału.

SUPER VIDEO CD

• •

• •

• •

• •

[1:STEREO]: Stereofoniczny dźwięk ścieżki dźwiękowej nr 1.

[1:1/L]/[1:2/R]: Monofoniczny dźwięk prawego bądź lewego kanału ścieżki dźwiękowej nr 1.

[2:STEREO]: Stereofoniczny dźwięk ścieżki dźwiękowej nr 2.

[2:1/L]/[2:2/R]: Monofoniczny dźwięk prawego bądź lewego kanału ścieżki dźwiękowej nr 2.

Odtwarzanie VIDEO CD z funkcjami PBC

Można używać menu PBC (Playback

Control) w celu korzystania z interaktywnych funkcji płyt VIDEO

CD (VIDEO CD w wersji 2.0 oraz

Super VCD).

1

Naciśnij  , aby odtworzyć płytę VIDEO CD z funkcjami PBC.

Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu PBC.

2

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie wybierz numer pozycji za pomocą przycisków numerycznych i potwierdź wybór przyciskiem .

3

Kontynuuj odtwarzanie według instrukcji w menu.

Uwaga

Odtwarzanie w trybie PBC zostaje anulowane w momencie włączenia funkcji powtarzania odtwarzania.

Aby anulować odtwarzanie w trybie PBC

1

Naciśnij przycisk  lub  bądź przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie za pomocą przycisków numerycznych wybierz utwór po zatrzymaniu odtwarzania.

2

Naciśnij przycisk  lub .

Odtwarzanie rozpoczyna się od wybranego utworu.

27 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

28 PL

Aby powrócić do odtwarzania w trybie PBC

Naciśnij dwukrotnie przycisk  , a następnie naciśnij przycisk  .

Wznawianie odtwarzania wielu płyt

Zestaw jest w stanie przechowywać punkty wznawiania odtwarzania dla 6 płyt i wznawiać odtwarzanie w takich momentach po ich włożeniu. W przypadku zapisania punktu wznawiania odtwarzania dla siódmej płyty punkt wznawiania odtwarzania dla pierwszej płyty zostanie usunięty.

Aby włączyć tę funkcję, ustaw opcję [MULTI-DISC RESUME]

([SYSTEM SETUP]) na wartość [ON]

(strona 35).

Uwaga

Aby rozpocząć odtwarzanie od początku, naciśnij dwukrotnie przycisk  , a następnie naciśnij przycisk  .

Używanie trybu odtwarzania

Odtwarzanie w wyjściowej kolejności (Odtwarzanie normalne)

Gdy odtwarzanie zostanie zatrzymane, naciśnij kilkakrotnie przycisk PLAY MODE.

 Przy odtwarzaniu z płyty

• •

• •

[DISC]: odtwarza płytę.

[FOLDER]*: odtwarza wszystkie możliwe do odtworzenia pliki w wybranym folderze na płycie.

* Funkcja nie działa w przypadku płyt

AUDIO CD.

 Przy odtwarzaniu z urządzenia

USB

• •

• •

[ONE USB DEVICE]: odtwarzanie z urządzenia USB.

[FOLDER]: odtwarza wszystkie możliwe do odtworzenia pliki w wybranym folderze na urządzeniu

USB.

Uwaga

• • Ikony „FLDR” i „SHUF” gasną na wyświetlaczu, gdy Odtwarzanie normalne jest ustawione na [DISC] lub

[ONE USB DEVICE].

• • Kiedy Odtwarzanie normalne jest ustawione na [FOLDER], na wyświetlaczu świeci ikona „FLDR”.

Odtwarzanie w kolejności losowej (Odtwarzanie losowe)

Gdy odtwarzanie zostanie zatrzymane, naciśnij kilkakrotnie przycisk PLAY MODE.

 Przy odtwarzaniu z płyty

• •

• •

[DISC (SHUFFLE)]: losowo odtwarza wszystkie pliki audio na płycie.

[FOLDER (SHUFFLE)]*: losowo odtwarza wszystkie pliki audio w danym folderze na płycie.

* Funkcja nie działa w przypadku płyt

AUDIO CD.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

 Przy odtwarzaniu z urządzenia

USB

• •

• •

[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)]: losowo odtwarza wszystkie pliki audio na urządzeniu USB.

[FOLDER (SHUFFLE)]: losowo odtwarza wszystkie pliki audio w danym folderze na urządzeniu

USB.

Uwaga

• • Gdy odtwarzanie losowe jest ustawione na [DISC (SHUFFLE)] lub

[ONE USB DEVICE (SHUFFLE)], na wyświetlaczu świeci ikona „SHUF”.

• • Kiedy odtwarzanie losowe jest ustawione na [FOLDER (SHUFFLE)], na wyświetlaczu świecą ikony „FLDR” i

„SHUF”.

• • Pliki wideo nie mogą być odtwarzane losowo.

• • Anulowanie odtwarzania losowego następuje w następujących sytuacjach:

— otwarcie szuflady.

— przeprowadzenia przesyłania synchronicznego.

— zmiany trybu mediów.

• • Odtwarzanie losowe może zostać anulowane w przypadku wyboru folderu lub utworu do odtworzenia.

Odtwarzanie wielokrotne

(Powtarzanie odtwarzania)

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

REPEAT.

W zależności od typu płyty lub pliku

• niektóre ustawienia mogą nie być dostępne.

[OFF]: wyłączenie powtarzania.

[ALL]: powtarzanie wszystkich

• • utworów lub plików w wybranym trybie odtwarzania.

[DISC]: powtarzanie całej zawartości (dotyczy wyłącznie

DVD VIDEO i VIDEO CD).

• • [TITLE]: powtarzanie bieżącego

• • tytułu (dotyczy wyłącznie DVD

VIDEO).

[CHAPTER]: powtarzanie bieżącego rozdziału (dotyczy

• •

• • wyłącznie DVD VIDEO).

[TRACK]: powtarzanie bieżącego utworu.

[FILE]: powtarzanie bieżącego pliku wideo.

Wyjście z trybu powtarzania odtwarzania

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

REPEAT, aby wybrać [OFF].

Uwaga

• • W przypadku wyboru opcji trybu powtarzania odtwarzania [ALL] lub

[DISC] na wyświetlacza zapala się ikona

„ ”.

• • W przypadku wyboru opcji trybu powtarzania odtwarzania [TITLE],

[CHAPTER], [TRACK] lub [FILE] na wyświetlacza zapala się ikona „

• • Powtarzanie odtwarzania nie jest możliwe w przypadku odtwarzania

”.

płyty VIDEO CD w trybie PBC.

• • Powtarzanie odtwarzania może być również niemożliwe w przypadku niektórych płyt DVD VIDEO.

• • Anulowanie powtarzania odtwarzania następuje w następujących sytuacjach:

— wyłącz system (dotyczy wyłącznie

DVD VIDEO i VIDEO CD).

— otwarcie szuflady.

— zmiana funkcji (dotyczy wyłącznie

DVD VIDEO i VIDEO CD).

— przeprowadzenia przesyłania synchronicznego.

— zmiany trybu mediów.

29 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

30 PL

Ograniczanie odtwarzania płyty

(Kontrola rodzicielska)

Możliwe jest ograniczanie odtwarzania płyt DVD VIDEO według określonych poziomów.

Poszczególne sceny mogą być pomijane lub zastępowane innymi.

1

Kiedy odtwarzanie jest zatrzymane, przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [SYSTEM

SETUP], a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [PARENTAL

CONTROL], a następnie naciśnij przycisk .

4

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie wprowadź lub ponownie wprowadź swoje czterocyfrowe hasło za pomocą przycisków numerycznych, po czym naciśnij .

5

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [STANDARD], a następnie naciśnij przycisk .

6

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać obszar geograficzny jako poziom ograniczenia odtwarzania, a następnie naciśnij przycisk .

Obszar ten zostanie wybrany.

W przypadku wybrania [OTHERS  ], wprowadź kod regionalny żądanego obszaru geograficznego

zgodnie z opisem w „Lista kodów obszarów kontroli rodzicielskiej”

(strona 77), przytrzymując SHIFT i

naciskając przyciski numeryczne.

7

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [LEVEL], a następnie naciśnij przycisk .

8

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać poziom, a następnie naciśnij przycisk .

Im niższa wartość, tym surowsze ograniczenie.

Aby wyłączyć funkcję kontroli rodzicielskiej

Ustaw opcję [LEVEL] na wartość

[OFF] w kroku 8.

Aby odtworzyć płytę, dla której ustawiono kontrolę rodzicielską

1

Włóż płytę i naciśnij przycisk  .

Na ekranie telewizora pojawi się ekran wprowadzania hasła.

2

Przytrzymaj przycisk SHIFT, a następnie wprowadź lub ponownie wprowadź swoje czterocyfrowe hasło za pomocą przycisków numerycznych, po czym naciśnij .

Zestaw rozpocznie odtwarzanie.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Jeżeli zapomnisz hasła

Wyjmij płytę i powtórz kroki od 1 do

3 punktu „Ograniczanie odtwarzania płyty (Kontrola rodzicielska)” (strona

30). Przytrzymaj przycisk SHIFT

i wprowadź hasło „199703” za pomocą przycisków numerycznych, po czym naciśnij .

Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje i wprowadź nowe czterocyfrowe hasło. Następnie ponownie włóż płytę i naciśnij przycisk  .

Konieczne będzie ponowne wprowadzenie nowego hasła.

Wyświetlanie informacji o płycie i urządzeniu USB

Informacje na ekranie telewizora

Podczas odtwarzania kilkakrotnie naciśnij przycisk  DISPLAY.

 Informacje o odtwarzaniu

Czas odtwarzania i czas pozostały

 Prędkość transmisji

 Typ nośnika

 Status odtwarzania

 Tytuł 1) /utwór/nazwa pliku 2)

 Album 1) /nazwa folderu 2) / rozdział/numer indeksu

 Wykonawca 1)2)

Informacja wyświetlana podczas odtwarzania pliku audio.

1) Jeżeli w pliku audio znajduje się znacznik ID3, zestaw wyświetli nazwę albumu/tytuł/wykonawcę na podstawie znajdujących się w nim informacji. Zestaw obsługuje ID3 wersje 1.0/1.1/2.2/2.3.

2) Jeżeli nazwa zawiera znaki, których wyświetlenie jest niemożliwe, zostaną one zastąpione znakiem „_”.

Uwaga

• • W zależności od odtwarzanego źródła

— niektóre informacje mogą nie być wyświetlane;

— niektóre znaki mogą nie być wyświetlane.

• • W zależności od trybu odtwarzania wyświetlane informacje mogą się różnić.

Wyświetlanie informacji o formacie dźwięku na płytach

DVD VIDEO i w plikach wideo

Podczas odtwarzania naciśnij przycisk AUDIO.

Informacje na wyświetlaczu

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

DISPLAY, kiedy system jest włączony.

Informacje można wyświetlać w następujący sposób:

• —czas odtwarzania/czas pozostały do zakończenia odtwarzania utworu, tytuł, rozdział

• —numer sceny

—tytuł, artysta i informacje o albumie

31 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

32 PL

Uwaga

• • W zależności od znaków nazwa płyty lub utworu może nie być wyświetlona.

• • Czas odtwarzania plików audio i plików wideo może nie być wyświetlany prawidłowo.

• • W przypadku plików audio kodowanych za pomocą VBR (zmiennej przepływności), czas odtwarzania, jaki upłynął nie jest wyświetlany poprawnie.

Używanie menu ustawień

Możliwe jest wprowadzanie zróżnicowanych regulacji elementów takich jak obraz lub dźwięk.

Dostępne pozycje różnią się w zależności od kraju lub regionu.

Uwaga

Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie mają pierwszeństwo przed ustawieniami z menu ustawień. W rezultacie niektóre ustawienia z menu ustawień mogą nie zostać wykonane.

1

Jeśli zatrzymane jest odtwarzanie z płyty DVD/CD lub urządzenia USB, przytrzymaj

SHIFT i naciśnij SETUP.

Na ekranie telewizora wyświetlone zostanie menu ustawień.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać [LANGUAGE

SETUP], [VIDEO SETUP], [AUDIO

SETUP], [SYSTEM SETUP] lub

[HDMI SETUP], a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać pozycję, a następnie naciśnij przycisk .

4

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać żądane ustawienie, a następnie naciśnij

.

Ustawienie zostaje wybrane, a konfiguracja zostaje zakończona.

Aby wyjść z menu

Przytrzymaj przycisk SHIFT i naciśnij przycisk SETUP.

Ustawianie języka

– [LANGUAGE SETUP]

[OSD]

Wybór języka menu ekranowego.

[MENU]

Wybór języka menu płyty DVD.

[AUDIO]

Przełączanie języka ścieżki dźwiękowej.

W przypadku wyboru opcji

[ORIGINAL] ustawiany jest język ustalony jako priorytetowy na płycie.

[SUBTITLE]

Przełączanie języka napisów zapisanych na płycie DVD VIDEO.

W przypadku wyboru opcji

[AUDIO FOLLOW] język napisów zmienia się w zależności od wybranego języka ścieżki dźwiękowej.

Uwaga

W przypadku wyboru opcji [OTHERS  ] w pozycjach [MENU], [AUDIO] i [SUBTITLE]

wprowadź kod języka „Lista kodów języków” (strona 76) za pomocą

przycisków numerycznych.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Ustawienia ekranu telewizora – [VIDEO

SETUP]

[TV TYPE]

[16:9]: Wybierz tę opcję w przypadku podłączenia telewizora z szerokim ekranem lub telewizora z trybem szerokoekranowym.

[4:3 OUTPUT]

[FULL]: Wybierz tę opcję w przypadku podłączenia telewizora z trybem szerokoekranowym.

Wyświetla obraz zapisany w formacie 4:3 w formacie 16:9 nawet na telewizorze z panoramicznym ekranem.

[NORMAL]: Zmienia rozmiar obrazu w celu dopasowania do rozmiarów ekranu, zachowując oryginalny format obrazu. To ustawienie powoduje wyświetlanie czarnych pasów po lewej i prawej stronie ekranu podczas wyświetlania obrazu w formacie 4:3.

[4:3 LETTER BOX]: Wybierz tę opcję w przypadku podłączenia telewizora z ekranem 4:3 bez trybu szerokoekranowego. Wybór tego ustawienia spowoduje wyświetlanie obrazu panoramicznego z czarnymi paskami u góry i na dole ekranu.

[4:3 PAN SCAN]: Wybierz tę opcję w przypadku podłączenia telewizora z ekranem 4:3 bez trybu szerokoekranowego. Wybór tego ustawienia spowoduje wyświetlanie przyciętego po bokach obrazu o pełnej wysokości.

[COLOR SYSTEM(VIDEO CD)]

(Z wyjątkiem modeli przeznaczonych dla Ameryki

Łacińskiej, Europy i Rosji)

Wybór systemu kolorów (PAL lub

NTSC).

[AUTO]: Powoduje generowanie sygnału wideo zależnego od systemu kolorów płyty. Wybierz to ustawienie, jeżeli Twój telewizor obsługuje system DUAL.

[PAL]: Przetwarza sygnał wideo płyty NTSC i odtwarza go w systemie

PAL.

[NTSC]: Przetwarza sygnał wideo płyty PAL i odtwarza go w systemie

NTSC.

Aby uzyskać szczegółowe

informacje, patrz „Zmiana systemu kolorów” (strona 22).

33 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

34 PL

[PAUSE MODE]

[AUTO]: Obraz wyjściowy, w tym obiekty przemieszczające się dynamiczne, pozbawiony jest drgań.

Jest to standardowo zalecana opcja.

[FRAME]: Obraz wyjściowy, w tym obiekty nieprzemieszczające się dynamiczne, ma wysoką rozdzielczość.

Ustawienia opcji dźwięku

– [AUDIO SETUP]

[AUDIO DRC]

(Kompresja zakresu dynamiki)

Funkcja ta przydaje się np. do komfortowego oglądania filmów w warunkach wymagających ograniczonego poziomu głośności.

[OFF]: Wyłączony.

[STANDARD]: Zakres dynamiki jest poddany kompresji w stopniu zgodnym z zamierzeniami inżyniera dźwięku.

[TRACK SELECTION]

W przypadku odtwarzania płyty

DVD VIDEO z dźwiękiem w wielu formatach priorytet otrzymuje ścieżka dźwiękowa zawierająca najwyższą liczbę kanałów (PCM,

MPEG audio lub Dolby Digital).

[OFF]: Brak priorytetu.

[AUTO]: Wybór priorytetu.

[A/V SYNC]

(Tylko pliki wideo)

[OFF]: Brak regulacji.

[ON]: Reguluje opóźnienie między obrazem a dźwiękiem, jeśli dźwięk nie jest zsynchronizowany z wyświetlanym obrazem.

[DOWNMIX]

Wybór wyjściowego sygnału audio dla celów odtwarzania dźwięku wielokanałowego.

[NORMAL]: Przekształcenie dźwięku wielokanałowego na dwukanałowy sygnał stereofoniczny.

[DOLBY SURROUND]:

Przekształcenie dźwięku wielokanałowego na dwukanałowy sygnał surround.

Ustawienia zestawu

– [SYSTEM SETUP]

[SCREEN SAVER]

Wygaszacz pomaga zapobiegać uszkodzeniu ekranu urządzenia wyświetlającego (wypaleniu ekranu). Naciśnij  +/–, aby wyłączyć wygaszacz ekranu.

[ON]: Wygaszacz ekranu pojawi się, jeśli system nie będzie obsługiwany przez około 15 minut.

[OFF]: Wyłączyć funkcję. Wygaszacz ekranu nie pojawi się.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

[BACKGROUND]

Wybór koloru tła lub grafiki wyświetlanej na ekranie telewizora.

[JACKET PICTURE]: W tle wyświetlana jest zapisana na płycie grafika przedstawiająca jej okładkę.

[GRAPHICS]: W tle wyświetlana jest grafika fabrycznie zapisana w zestawie.

[BLUE]: Ustawiany jest niebieski kolor tła.

[BLACK]: Ustawiany jest czarny kolor tła.

[PARENTAL CONTROL]

Ustawienia ograniczeń odtwarzania.

Aby uzyskać szczegółowe

informacje, patrz „Ograniczanie odtwarzania płyty (Kontrola rodzicielska)” (strona 30).

[MULTI-DISC RESUME]

[ON]: W pamięci przechowywane są punkty wznawiania odtwarzania dla maksymalnie 6 płyt.

[OFF]: Odtwarzanie rozpocznie się od punktu wznawiania odtwarzania wyłącznie dla płyty znajdującej się właśnie w systemie.

[RESET]

Przywrócenie wartości domyślnych w menu ustawień. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz

„Przywrócenie wartości domyślnych ustawień z menu ustawień” (strona

68).

Ustawienia opcji HDMI

– [HDMI SETUP]

[HDMI RESOLUTION]

Wybór wyjściowej rozdzielczości telewizora, kiedy telewizor jest podłączony kablem HDMI.

[AUTO(1920×1080p)]: Przesyłanie sygnałów wideo zgodnie z rozdzielczością telewizora.

[1920×1080i]/[1280×720p]/

[720×480p] 1) /[720×480/576p]

Przesyłanie sygnałów wideo

2) : zgodnie z wybranym ustawieniem rozdzielczości.

1) Dotyczy wyłącznie modeli sprzedawanych w Ameryce Łacińskiej.

2) Dotyczy pozostałych modeli.

[YC

B

C

R

/RGB(HDMI)]

[YC

B

C

R

]: Generuje sygnały wideo

YC

B

C

R

.

[RGB]: Generuje sygnały wideo RGB.

[AUDIO(HDMI)]

[AUTO]: Odtwarzanie sygnałów audio w oryginalnym formacie przez gniazdo HDMI OUT (TV) ARC.

[PCM]: Odtwarzanie dwukanałowych liniowych sygnałów PCM przez gniazdo HDMI

OUT (TV) ARC.

[CONTROL FOR HDMI]

[ON]: Funkcja Sterowanie przez

HDMI jest włączona. Można jednocześnie sterować systemem i telewizorem podłączonym kablem

HDMI.

[OFF]: Wyłączony.

35 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

advertisement

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents