Połączenie BLUETOOTH. Sony MHC-M20D


Add to My manuals
228 Pages

advertisement

Połączenie BLUETOOTH. Sony MHC-M20D | Manualzz

Połączenie BLUETOOTH

Informacje o technologii bezprzewodowej

BLUETOOTH

Technologia bezprzewodowa

BLUETOOTH to technologia bezprzewodowa o krótkim zasięgu, która umożliwia bezprzewodową komunikację i przesyłanie danych pomiędzy urządzeniami cyfrowymi.

Obsługiwana wersja, profile i kodeki BLUETOOTH

Aby uzyskać szczegółowe

informacje, patrz „Sekcja

BLUETOOTH” (strona 73).

Obsługiwane urządzenia

BLUETOOTH

Aby uzyskać szczegółowe

informacje, patrz „Strony internetowe zawierające informacje o kompatybilnych urządzeniach”

(strona 11).

Informacje o wskaźniku

BLUETOOTH

Wskaźnik BLUETOOTH na urządzeniu zapala się lub miga na niebiesko, pokazując stan

BLUETOOTH.

Stan systemu

Tryb oczekiwania

BLUETOOTH

Parowanie

BLUETOOTH

Nawiązano połączenie

BLUETOOTH

Stan wskaźnika

Miga powoli

Miga szybko

Zapala się

Parowanie systemu z urządzeniem

BLUETOOTH

Parowanie to operacja, w ramach której urządzenia BLUETOOTH rejestrują się nawzajem. Po dokonaniu parowania, nie trzeba go przeprowadzać ponownie.

1

Umieść urządzenie BLUETOOTH w promieniu 1 metra od zestawu.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać funkcję

BLUETOOTH.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „BLUETOOTH”.

Wskazówka

• • Jeśli w systemie nie ma danych parowania (na przykład podczas korzystania z funkcji BLUETOOTH pierwszy raz po zakupie), „PAIRING” miga na wyświetlaczu i system przełącza się w tryb parowania.

Przejdź do kroku 4.

• • Jeśli system jest podłączony do urządzenia BLUETOOTH, naciśnij przycisk BLUETOOTH na zestawie, aby odłączyć urządzenie

BLUETOOTH.

41 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

42 PL

3

Przytrzymaj przycisk PAIRING na jednostce przez co najmniej

2 sekundy.

„PAIRING” miga na wyświetlaczu.

4

Włącz funkcję BLUETOOTH urządzenia BLUETOOTH i przeprowadź procedurę parowania.

Więcej szczegółów podano w

Instrukcji obsługi Twojego urządzenia BLUETOOTH.

5

Wybierz „MHC-M20D” na ekranie urządzenia BLUETOOTH.

Wykonaj ten krok w ciągu 5 minut.

W przeciwnym przypadku dojdzie do utraty parowania. W takim przypadku powtórz krok 3.

Uwaga

Jeśli na urządzeniu BLUETOOTH wymagany jest klucz dostępu, wprowadź „0000”. „Klucz dostępu” może być określony jako „kod dostępu”, „kod PIN”, „numer PIN”,

„hasło” itp.

6

Nawiąż połączenie z urządzeniem BLUETOOTH.

Kiedy parowanie zostanie zakończone, a połączenie

BLUETOOTH nawiązane, nazwa urządzenia BLUETOOTH pojawi się na wyświetlacza.

W zależności od urządzenia

BLUETOOTH, połączenie może nawiązać się automatycznie po zakończeniu parowania.

Możesz sprawdzić adres urządzenia

BLUETOOTH, kilkakrotnie naciskając przycisk DISPLAY.

Uwaga

• • Istnieje możliwość sparowania maksymalnie 8 urządzeń BLUETOOTH.

Jeśli sparowane zostanie 9. urządzenie

BLUETOOTH, urządzenie, które zostało sparowane jako pierwsze, zostanie

• • usunięte.

Jeśli chcesz dokonać parowania z kolejnym urządzeniem BLUETOOTH, powtórz czynności od 1 do 6.

Anulowanie operacji parowania

Przytrzymaj przycisk PAIRING na jednostce przez co najmniej

2 sekundy, aż napis „BT AUDIO” pojawi się na wyświetlacza.

Aby usunąć informacje o parowaniu

Możesz usunąć wszystkie informacje o parowaniu, resetując system. Patrz „Resetowanie

systemu” (strona 68).

Uwaga

Po zresetowaniu systemu, system może nie być w stanie połączyć się z urządzeniem iPhone/iPod. W takim przypadku usuń informacje o parowaniu dotyczące systemu z urządzenia iPhone/ iPod, a następnie ponownie przeprowadź procedurę parowania.

Słuchanie muzyki na urządzenia BLUETOOTH

Można słuchać muzyki zapisanej na urządzeniu BLUETOOTH i sterować odtwarzaniem za pomocą przycisków na urządzeniu lub na pilocie.

Przed rozpoczęciem odtwarzania sprawdź:

—Funkcja BLUETOOTH na urządzeniu BLUETOOTH została włączona.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

—Parowanie zostało zakończone

(strona 41).

Po połączeniu systemu i urządzenia

BLUETOOTH możesz sterować odtwarzaniem, naciskając  ,  ,  ,

 /  i  /  .

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać funkcję

BLUETOOTH.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „BLUETOOTH”.

2

Nawiąż połączenie z urządzeniem BLUETOOTH.

Naciśnij BLUETOOTH na jednostce, aby połączyć się z ostatnio podłączonym urządzeniem

BLUETOOTH.

Wykonaj połączenie BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH, jeśli urządzenie nie jest połączone.

Po nawiązaniu połączenia, nazwa urządzenia BLUETOOTH pojawi się na wyświetlacza.

3

Naciśnij przycisk  , aby zacząć odtwarzanie.

W zależności od urządzenia

BLUETOOTH,

— może być konieczne dwukrotne naciśnięcie przycisku  .

— może być konieczne rozpoczęcie odtwarzania źródła dźwięku na urządzeniu BLUETOOTH.

4

Ustaw głośność.

Najpierw wyreguluj głośność urządzenia BLUETOOTH. Jeśli poziom głośności nadal będzie zbyt niski, wyreguluj poziom głośności zestawu.

Uwaga

Jeśli system nie będzie połączony z żadnym urządzeniem BLUETOOTH, automatycznie połączy się on z urządzeniem BLUETOOTH, z którym łączył się ostatnio, kiedy naciśniesz przycisk

BLUETOOTH lub  na jednostce.

Aby zakończyć połączenie

BLUETOOTH

Naciśnij przycisk BLUETOOTH na jednostce. Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „BT AUDIO”.

W zależności od urządzenia

BLUETOOTH, połączenie BLUETOOTH może zostać zakończone automatycznie w momencie zatrzymania odtwarzania.

Łączenie tego systemu z wieloma urządzeniami

BLUETOOTH (połączenie z wieloma urządzeniami)

Jednocześnie do systemu przez połączenie A2DP/AVRCP podłączone mogą być maksymalnie trzy urządzenia BLUETOOTH.

Przed sparowaniem kolejnego urządzenia BLUETOOTH dopilnuj, aby funkcja BLUETOOTH systemu była włączona, a pierwsze urządzenie BLUETOOTH było połączone z systemem.

43 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

44 PL

Aby sparować system z drugim lub trzecim urządzeniem

Powtórz czynności od 1 do 6

opisane w „Parowanie systemu z urządzeniem BLUETOOTH” (strona

41).

Aby przełączyć źródło odtwarzania

Rozpocznij odtwarzanie na innym podłączonym urządzeniu

BLUETOOTH, podczas gdy bieżące urządzenie odtwarza muzykę.

System zacznie odtwarzać dźwięk z ostatniego urządzenia.

Uwaga

• • Obsługa może się różnić w zależności od urządzenia BLUETOOTH. Urządzenie

BLUETOOTH może nie zostać podłączone w zależności od kombinacji urządzeń. Więcej szczegółów podano w

• •

Instrukcji obsługi urządzenia.

Jeśli podejmiesz próbę podłączenia czwartego urządzenia BLUETOOTH, najwcześniej podłączone urządzenie

• • odtwarzające zostanie odłączone.

W zależności od urządzenia

BLUETOOTH, uzyskanie jednoczesnego połączenia z trzema urządzeniami

• •

BLUETOOTH może być niemożliwe.

Podczas korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego (Wireless Party Chain) nie można nawiązywać połączenia z wieloma urządzeniami jednocześnie.

Aby odłączyć jedno z urządzeń

BLUETOOTH podczas połączenia z wieloma urządzeniami

Zakończ połączenie BLUETOOTH z urządzeniem BLUETOOTH, które chcesz odłączyć.

Aby odłączyć wszystkie urządzenia BLUETOOTH podczas połączenia z wieloma urządzeniami

Naciśnij przycisk BLUETOOTH na jednostce.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „BT AUDIO”.

Ustawianie kodeków audio BLUETOOTH

Możesz włączyć odbiór kodeka

AAC, LDAC lub SBC w urządzeniu

BLUETOOTH. AAC/LDAC można wybrać tylko wtedy, gdy urządzenie

BLUETOOTH obsługuje AAC/LDAC.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „BT CODEC”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij .

• • „AUTO”: Włącz odbiór w formacie kodeku AAC lub LDAC.

• • „SBC”: Odbieraj w formacie kodeku SBC.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Uwaga

• • Jeśli wybierzesz AAC lub LDAC, możesz cieszyć się wysoką jakością dźwięku.

W przypadku gdy odtwarzanie dźwięku AAC lub LDAC z urządzenia jest niemożliwe lub dźwięk przerywa, wybierz „SBC”.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

• • Jeśli zmienisz to ustawienie, kiedy system będzie połączony z urządzeniem BLUETOOTH, urządzenie

BLUETOOTH zostanie rozłączone. Aby połączyć urządzenie BLUETOOTH, ponownie wykonaj połączenie

BLUETOOTH.

Wskazówka

LDAC to technologia kodowania dźwięku opracowana przez firmę

Sony, która pozwala na przesyłanie materiałów audio w wysokiej rozdzielczości, nawet przez połączenie

BLUETOOTH. W odróżnieniu od innych technologii kodowania zgodnych z

BLUETOOTH, jak SBC, ta technologia nie przeprowadza obniżającej jakość konwersji treści audio w wysokiej rozdzielczości 1) i pozwala na przesyłanie w przybliżeniu trzykrotnie większej ilości danych 2) niż inne technologie przez bezprzewodowe połączenie BLUETOOTH z niespotykaną jakością dźwięku, dzięki wykorzystaniu wydajnego kodowania i zoptymalizowanego pakietowania.

1) Z wyłączeniem zawartości w formacie

DSD.

2) W porównaniu z SBC (Subband

Coding), gdy wybrana jest przepływność 990 kb/s (96/48 kHz) lub

909 kb/s (88,2/44,1 kHz).

Ustawianie trybu oczekiwania

BLUETOOTH

Tryb oczekiwania BLUETOOTH umożliwia automatyczne włączenie się systemu w momencie nawiązania połączenia BLUETOOTH z urządzenia BLUETOOTH.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „BT STBY”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać ustawienie, a następnie naciśnij .

• • „ON”: System włącza się automatycznie, nawet gdy znajduje się w trybie gotowości.

• • „OFF”: Wyłącza tę funkcję.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Włączanie i wyłączanie sygnału BLUETOOTH

Gdy sygnał BLUETOOTH systemu jest włączony, można podłączać do systemu sparowane urządzenie

BLUETOOTH i korzystać z wszystkich funkcji. Sygnał BLUETOOTH jest domyślnie włączony.

Przytrzymaj przycisk VOCAL

FADER i + na jednostce przez około 3 sekundy.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik

„BT ON” lub „BT OFF”.

Uwaga

• • Gdy sygnał BLUETOOTH jest wyłączony, nie można wykonać następujących czynności:

— Sparuj i/lub podłącz urządzenie

BLUETOOTH

— Użyj „Sony | Music Center”

• •

— Zmiana kodeków BLUETOOTH audio

Jeśli tryb gotowości BLUETOOTH jest włączony, sygnał BLUETOOTH zostanie automatycznie włączony.

45 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

46 PL

Sterowanie systemem za pomocą smartfonu lub tabletu (Sony |

Music Center)

„Sony | Music Center” to dedykowana aplikacja do obsługi wytwarzanych przez Sony urządzeń audio zgodnych z „Sony | Music

Center” za pomocą smartfonu lub tabletu. Wyszukaj aplikację „Sony |

Music Center” w Google Play lub

App Store i pobierz ją na smartfon lub tablet.

„Sony | Music Center” umożliwia Ci:

• —zmianę funkcji systemu, sterowanie odtwarzaniem z płyty/ urządzenia USB i włączanie stacji radiowej FM.

—przeglądanie muzyki na płycie/ urządzeniu USB.

—wyświetlanie informacji o płycie/ urządzeniu USB, takich jak czas odtwarzania i tytuł.

• ustawień dźwięku.

—sterowanie wieloma systemami podczas korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego.

1

Wyszukaj „Sony | Music Center” lub zeskanuj dwuwymiarowy kod poniżej.

2

Pobierz aplikację „Sony | Music

Center” na swoje urządzenie.

3

Połącz system z urządzeniem przez BLUETOOTH (strona

41).

4

Uruchom „Sony | Music Center” i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na ekranie.

Uwaga

• • Zalecamy korzystanie z najnowszej

• • wersji „Sony | Music Center”.

Jeśli aplikacja „Sony | Music Center” nie działa poprawnie, naciśnij

BLUETOOTH na urządzeniu, aby zakończyć połączenie BLUETOOTH, a następnie ponownie nawiąż połączenie BLUETOOTH, aby połączenie

BLUETOOTH działało normalnie.

• • Dostępne operacje z użyciem aplikacji

„Sony | Music Center” mogą różnić się w

• • zależności od urządzeń audio.

Więcej informacji na temat aplikacji

„Sony | Music Center” znajdziesz pod poniższym adresem URL.

• • http://info.vssupport.sony.net/help/

Dane techniczne i układ ekranu aplikacji

„Sony | Music Center” mogą zostać zmienione bez uprzedzenia.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Organizowanie szalonych imprez z pomocą aplikacji

„Fiestable”

Możesz sterować imprezowymi funkcjami domowego systemu audio Sony, korzystając z intuicyjnego i atrakcyjnego interfejsu użytkownika aplikacji

„Fiestable”. „Fiestable” pozwala na sterowanie funkcjami, takimi jak efekt DJ i karaoke. Możesz również korzystać z funkcji „Motion Control”, która pozwala na sterowanie niektórymi funkcjami tego systemu poprzez potrząsanie urządzeniem

BLUETOOTH w różnych kierunkach.

„Fiestable” to „wtyczka” do aplikacji

„Sony | Music Center”.

1

Wyszukaj aplikację „Sony |

Music Center” i pobierz ją na

swoje urządzenie (strona 46).

2

Za pomocą swojego urządzenia wyszukaj aplikację „Fiestable” w serwisie Google Play lub App

Store i pobierz ją.

3

Połącz system z urządzeniem przez BLUETOOTH (strona

41).

4

Uruchom „Sony | Music Center” i dotknij ikony „Fiestable”.

Uwaga

Więcej informacji na temat aplikacji

„Sony | Music Center” znajdziesz pod poniższym adresem URL. http://info.vssupport.sony.net/help/

Zdobywanie i udostępniania rankingu imprezowicza

(Party People) i korzystanie z bonusowych funkcji z użyciem funkcji króla imprezy (Party King)

System jest wyposażony w unikalną funkcję, która może automatycznie rejestrować korzystanie z systemu przez użytkownika.

Na podstawie użytkowania system przydziela użytkownikowi ranking imprezowicza w oparciu o ustalone kryteria. Im częściej korzystasz z systemu, tym wyższe miejsce w rankingu otrzymujesz.

Po osiągnięciu określonego rankingu imprezowicza możesz pochwalić się swoim osiągnięciem za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Za Twoje osiągnięcia system nagrodzi Cię również pewnymi dodatkowymi funkcjami.

Uwaga

Aby korzystać z tej funkcji dopilnuj, by aplikacje „Sony | Music Center” (strona

46) oraz „Fiestable” (strona 47) były

zainstalowane na Twoim urządzeniu.

1

Połącz system z urządzeniem przez BLUETOOTH (strona

41).

47 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

advertisement

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents