Inne czynności. Sony MHC-M20D


Add to My manuals
228 Pages

advertisement

Inne czynności. Sony MHC-M20D | Manualzz

Inne czynności

Używanie funkcji

Sterowanie przez HDMI

Podłączenie telewizora obsługującego funkcję sterowania przez HDMI* kablem HDMI (Przewód

HDMI o dużej szybkości transmisji z Ethernetem, nie należy do wyposażenia) umożliwia łatwą obsługę urządzenia pilotem telewizora.

Poniższe funkcje można stosować z funkcją Sterowanie przez HDMI.

Funkcja wyłączania systemu

Funkcja sterowania audio systemu

• •

• •

• •

• •

Kanał zwrotny audio

Funkcja odtwarzania One-Touch

Łatwe sterowanie pilotem

Dopasowanie języka

* Sterowanie przez HDMI to standard stosowany przez CEC (Consumer

Electronics Control) w celu umożliwienia urządzeniom HDMI (High-Definition

Multimedia Interface) wzajemnego sterowania.

Uwaga

Funkcje te mogą współpracować z urządzeniami innymi niż produkowane przez Sony, ale ich działanie nie jest gwarantowane.

Przygotowanie do korzystania z funkcji Sterowanie przez

HDMI

Przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP, a następnie ustaw [HDMI SETUP] –

[CONTROL FOR HDMI] w systemie

na [ON] (strona 35). Ustawienie

domyślne to [ON].

Włącz ustawienia funkcji Sterowanie przez HDMI dla telewizora połączonego z systemem.

Wskazówka

Jeżeli włączysz funkcję Sterowanie przez

HDMI („BRAVIA” Sync) w trakcie używania telewizora wyprodukowanego przez

Sony, funkcja Sterowanie przez HDMI systemu również zostanie włączona automatycznie. Po zakończeniu konfiguracji na wyświetlaczu pojawi się napis „COMPLETE”.

Funkcja wyłączania systemu

Gdy wyłączysz telewizor, system wyłączy się automatycznie.

Przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP, a następnie ustaw [HDMI SETUP] –

[STANDBY LINKED TO TV] w systemie

na [ON] lub [AUTO] (strona 36).

Ustawienie domyślne to [AUTO].

Uwaga

Podłączone urządzenie może się nie wyłączyć w zależności od stanu urządzenia.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

51 PL

52 PL

Funkcja sterowania audio systemu

Jeżeli włączysz system w trakcie oglądania telewizji, dźwięk z telewizora będzie dobiegać z głośników systemu. Głośność systemu można regulować za pomocą pilota zdalnego sterowania telewizora.

Jeżeli dźwięk z telewizora dobiegał z głośników systemu, gdy poprzednio oglądałeś telewizję, system zostanie włączony automatycznie, gdy ponownie włączysz telewizor.

Obsługa jest również możliwa z poziomu menu telewizora. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego telewizora.

Uwaga

• • W zależności od modelu telewizora poziom głośności systemu może być wyświetlany na ekranie telewizora.

Może on różnić się od poziomu głośności podanego na wyświetlaczu.

• • W zależności od ustawień telewizora funkcja sterowania audio systemu może nie być dostępna. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi Twojego telewizora.

Kanał zwrotny audio

Jeżeli system jest podłączony do gniazda HDMI IN telewizora zgodnego z kanałem zwrotnym audio (ARC), możesz słuchać dźwięku z telewizora przez głośniki systemu bez podłączania kabla audio (nie należy do wyposażenia).

Przytrzymaj SHIFT i naciśnij SETUP, a następnie ustaw [HDMI SETUP] –

[AUDIO RETURN CHANNEL] na [ON]

(strona 36). Ustawienie domyślne

to [ON].

Uwaga

Jeżeli telewizor nie jest zgodny z kanałem zwrotnym audio (ARC), konieczne jest podłączenie przewodu audio (nie należy

do wyposażenia) (strona 21).

Funkcja odtwarzania One-Touch

Naciśnięcie  podczas korzystania z funkcji DVD/CD lub USB spowoduje automatyczne włączenie telewizora. Sygnał wejściowy telewizora zostaje przełączony na wejście HDMI, przez które podłączony jest system.

Uwaga

W zależności od telewizora początkowa część odtwarzanej zawartości może nie odtwarzać się prawidłowo.

Łatwe sterowanie pilotem

Można wybrać system przyciskiem

SYNC MENU na pilocie telewizora i sterować systemem.

Tej funkcji można używać, jeśli telewizor obsługuje połączenie menu. Więcej szczegółów znajdziesz w Instrukcji obsługi

Twojego telewizora.

Uwaga

• • W menu połączenia telewizora system jest rozpoznawany przez telewizor jako

• • odtwarzacz „Player”.

Niektóre operacje mogą nie być dostępne w przypadku niektórych telewizorów.

Dopasowanie języka

Po zmianie języka menu ekranowego telewizora język menu ekranowego systemu również ulega zmianie.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Korzystanie z bezprzewodowego odtwarzania z użyciem wielu systemów

(funkcja bezprzewodowego łańcucha imprezowego)

Można połączyć ze sobą wiele systemów audio, tworząc łańcuch połączeń BLUETOOTH, jeśli wszystkie systemy składowe są wyposażone w funkcję bezprzewodowego łańcucha imprezowego. Ta funkcja pozwala stworzyć bardziej ekscytujące miejsce do zabawy i uzyskać większą głośność dźwięku bez potrzeby użycia połączenia przewodowego.

Zwróć uwagę, że można odtwarzać dźwięk wyłącznie z urządzenia

BLUETOOTH.

Pierwszy uruchomiony w łańcuchu system staje się „gospodarzem imprezy” i udostępnia muzykę.

Pozostałe systemy stają się „gośćmi imprezy” i odtwarzają tę samą muzykę, co „gospodarz imprezy”.

Konfigurowanie i korzystanie z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego

Przykład: skonfigurowanie

MHC-M20D jako pierwszego systemu (gospodarza imprezy)

1

Włącz wszystkie systemy.

2

Ustaw pierwszy system jako

„gospodarza imprezy”.

 Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać funkcję

BLUETOOTH.

 Podłącz urządzenie BLUETOOTH do systemu za pomocą połączenia BLUETOOTH.

 Naciśnij W.PARTY CHAIN na urządzeniu.

„CHAINING” miga na wyświetlaczu. System przełączy się w tryb konfiguracji funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego.

Gdy system przełączy się w tryb konfiguracji funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego, połączenie z urządzeniem BLUETOOTH zostanie automatycznie zakończone.

3

Ustaw drugi system jako

„gościa imprezy”.

 Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać funkcję

BLUETOOTH.

 Naciśnij W.PARTY CHAIN na urządzeniu.

Drugi system staje się „gościem imprezy”.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik „P.CHAIN”.

Uwaga

Funkcja bezprzewodowego łańcucha imprezowego jest anulowana w następujących sytuacjach.

— Brak obsługi w czasie 1 minuty od skonfigurowania „gospodarza imprezy” w kroku 2.

— W.PARTY CHAIN zostanie naciśnięte ponownie na

„gospodarzu imprezy” przed ukończeniem kroku 3.

53 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

54 PL

4

Ustaw trzeci lub więcej systemów jako „gości imprezy”.

Potwórz krok 3.

Uwaga

Podłącz trzeci lub kolejny system w czasie 30 sekund od podłączenia poprzedniego systemu. „P. CHAIN” miga na wyświetlaczu „gospodarza imprezy” przez 30 sekund. Po upływie

30 sekund podłączenie systemu jest niemożliwe.

5

Odczekaj 30 sekund po podłączeniu ostatniego „gościa imprezy”.

„P.CHAIN” przestanie migać na wyświetlaczu „gospodarza imprezy” i urządzenie BLUETOOTH ponownie połączy się z „gospodarzem imprezy”.

6

Rozpocznij odtwarzanie na podłączonym urządzeniu

BLUETOOTH.

7

Ustaw głośność.

Zmiana głośności na „gospodarzu imprezy” powoduje również zmianę głośności na „gościach imprezy”.

Aby zmienić głośność jednego

„gościa imprezy”, dostosuj głośność na tym „gościu imprezy”.

Uwaga

• • Podczas pracy funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego nie można wybrać innego systemu jako nowego „gospodarza imprezy”.

• • Jeśli na „gospodarzu imprezy” używany jest mikrofon, z „gości imprezy” nie będzie emitowany dźwięk.

• • Funkcje programatora wyłączania i automatycznego przejścia w tryb oczekiwania nie są dostępne w

„gościach imprezy”.

• • Więcej szczegółów dotyczących działania innych systemów podano w

Instrukcjach obsługi systemów.

Wskazówka

Aby dodać nowych „gości imprezy” po utworzeniu łańcucha z użyciem funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego, przytrzymaj W.PARTY

CHAIN na „gospodarzu imprezy” i powtórz procedurę od kroku 3.

Aby wyłączyć funkcję bezprzewodowego łańcucha imprezowego

Naciśnij W.PARTY CHAIN na

„gospodarzu imprezy”.

Uwaga

Zmiana funkcji lub wyłączenie

„gospodarza imprezy” powoduje wyłączenie funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego.

Aby odłączyć „gościa imprezy” od bezprzewodowego łańcucha imprezowego

Naciśnij W.PARTY CHAIN na „gościu imprezy”, którego chcesz odłączyć.

W tej sytuacji pozostałe urządzenia z bezprzewodowego łańcucha imprezowego pozostaną aktywne.

Uwaga

Po zmianie funkcji lub wyłączeniu wybranego „gościa imprezy”, ten „gość imprezy” opuści bezprzewodowy łańcuch imprezowy.

Synchronizacja ustawień podczas korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego

Gdy utworzony jest łańcuch połączeń funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego, zastosowanie mają następujące warunki:

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

• • Ustawienia wzmocnienia

• basów w „gościach imprezy” są zsynchronizowane z

„gospodarzem imprezy”. Jeśli te ustawienia zostaną zmienione w „gospodarzu imprezy”, ulegną one zmianie również w „gościach

• imprezy”.

Ustawienia funkcji efektu DJ i

• karaoke, takie jak wyciszenie głosu i zmiana tonacji, zostają wyłączone w „gospodarzu imprezy” i w

„gościach imprezy”.

• Ustawienia pola dźwiękowego

„gospodarza imprezy” oraz „gości imprezy” zostają przywrócone do wartości domyślnych.

• • Wyłączenie „gospodarza imprezy” powoduje wyłączenie „gości imprezy”.

Śpiewanie do muzyki:

Karaoke

Przygotowanie do korzystania z funkcji karaoke

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MIC LEVEL –, aby zmniejszyć poziom głośności mikrofonu.

2

Podłącz opcjonalny mikrofon z wtyczką o średnicy 6,3 mm do gniazda MIC zestawu.

3

Rozpocznij odtwarzanie muzyki i ustaw poziom głośności mikrofonu.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MIC ECHO, aby wyregulować efekt echa.

4

Zacznij śpiewać do muzyki.

Uwaga

• • Nie zalecamy korzystania z adaptera mikrofonu do podłączania mikrofonu do gniazda MIC.

• • W przypadku wystąpienia niepożądanego pisku:

— odsuń mikrofon od głośników;

— zmień kierunek mikrofonu;

— naciśnij kilkakrotnie przycisk MIC

LEVEL –;

— naciśnij kilkakrotnie przycisk MIC

ECHO, aby wyregulować poziom

• • echa.

Dźwięk z mikrofonu nie będzie przesyłany do urządzenia USB podczas przesyłania na USB.

• • W przypadku korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego, dźwięk z mikrofonu jest odtwarzany wyłącznie przez system, do

• • którego podłączony jest mikrofon.

Nie można regulować poziomu głośności mikrofonu za pomocą pokrętła VOLUME/DJ CONTROL na urządzeniu ani przycisku  +/– na pilocie. Naciśnij kilkakrotnie przycisk

MIC LEVEL +/–, aby dostosować poziom głośności mikrofonu.

• • Jeśli dźwięk z mikrofonu jest bardzo głośny, może być zniekształcony.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk MIC

LEVEL –, aby zmniejszyć głośność mikrofonu.

Wyciszanie wokalu (Vocal

Fader)

Możesz zmniejszyć głośność wokali w źródle stereofonicznym.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

VOCAL FADER, aby wybrać opcję

„ON V FADER”.

Aby anulować efekt wyciszenia głosu

Vocal Fader, naciśnij kilkakrotnie przycisk VOCAL FADER w celu wyboru opcji „OFF”.

55 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

56 PL

Zmiana tonacji (Key Control)

Naciśnij KEY CONTROL  /  , aby dostosować swoją tonację głosu.

Włączanie trybu punktacji karaoke (Score Mode)

Z funkcji punktacji można korzystać tylko wtedy, gdy podłączony jest mikrofon.

Twój wynik obliczany jest w skali od 0 do 99 w drodze porównania

Twojego głosu ze źródłem muzycznym.

1

Rozpocznij odtwarzanie muzyki.

2

Przed rozpoczęciem śpiewania piosenki naciśnij SCORE.

3

Śpiewaj przez ponad minutę, a następnie naciśnij przycisk

SCORE ponownie, aby sprawdzić swój wynik.

Zmiana swojego głosu (zmiana głosu)

Możesz zmienić swój głos, gdy mówisz lub śpiewasz do mikrofonu.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

VOICE CHANGER, aby wybrać efekt zmiany głosu.

Aby wyłączyć funkcję zmiany głosu

Naciśnij kilkakrotnie przycisk VOICE

CHANGER, aby wybrać „OFF”.

Korzystanie z funkcji sterowania głosowego

Można słuchać wskazówek głosowych, gdy system przełączy się w tryb parowania BLUETOOTH lub urządzenie BLUETOOTH jest właśnie podłączane do systemu lub odłączane od systemu.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „VOICE

GUIDANCE”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „ON”, a następnie naciśnij przycisk .

Wskazówki głosowe są włączone.

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Aby wyłączyć funkcję sterowania głosowego

W kroku 3 wybierz opcję „OFF”.

Aby ustawić poziom głośności wskazówek głosowych

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „SAMPLER”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby ustawić głośność wskazówek głosowych, a następnie naciśnij przycisk .

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

Uwaga

• • Poziom głośności wskazówek głosowych zmienia się w zależności od poziomu głośności systemu. Jednakże, w niektórych przypadkach, poziom głośności wskazówek głosowych może

• • się nie zmienić.

W niektórych przypadkach może wystąpić opóźnienie w odtworzeniu wskazówki głosowej lub wskazówki głosowe mogą nie działać.

Korzystanie z programatora wyłączania

Zestaw wyłącza się automatycznie po upływie zaprogramowanego czasu.

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

SLEEP, aby wybrać żądany czas.

Aby anulować Programator wyłączania, naciśnij kilkakrotnie przycisk SLEEP, aby wybrać opcję

„OFF”.

Wskazówka

Aby sprawdzić czas pozostały do wyłączenia systemu, naciśnij przycisk

SLEEP.

Korzystanie z urządzeń opcjonalnych

1

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

  –, aż na wyświetlaczu pojawi się napis „VOL MIN”.

2

Podłącz urządzenie opcjonalne

(strona 17).

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

FUNCTION, aby wybrać „AUDIO

IN”.

4

Rozpocznij odtwarzanie z podłączonego urządzenia.

5

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

  +, aby ustawić poziom głośności.

Uwaga

System może automatycznie przejść w tryb oczekiwania, jeśli poziom głośności podłączonego urządzenia będzie zbyt niski. Ustaw poziom głośności urządzenia.

Aby wyłączyć funkcję automatycznego przechodzenia w stan oczekiwania, patrz

„Ustawianie funkcji automatycznego trybu oczekiwania” (strona 58).

Dezaktywacja przycisków na jednostce (Blokada rodzicielska)

Możesz dezaktywować przyciski

(z wyjątkiem  ) na jednostce, aby zapobiec nieprawidłowej obsłudze systemu, np. przez dzieci w trakcie zabawy.

Przytrzymaj przycisk  na jednostce przez ponad 5 sekund.

Na wyświetlaczu pojawi się wskaźnik

„CHILD LOCK ON”.

Można teraz obsługiwać system wyłącznie za pomocą przycisków znajdujących się na pilocie.

57 PL

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

58 PL

Aby wyłączyć funkcję blokady rodzicielskiej, przytrzymaj  na urządzeniu przez ponad 5 sekund, aż na wyświetlaczu pojawi się „CHILD

LOCK OFF”.

Uwaga

• • Funkcja blokady rodzicielskiej zostanie wyłączona automatycznie po odłączeniu przewodu sieciowego.

• • Funkcji blokady rodzicielskiej nie można włączyć, gdy szuflada jest otwarta.

• • Funkcja automatycznego przechodzenia w tryb oczekiwania nie działa jednak w następujących przypadkach:

— gdy włączony jest tuner.

— jeśli programator wyłączania jest włączony.

— gdy podłączony jest mikrofon.

— kiedy system został „gościem imprezy” podczas korzystania z funkcji bezprzewodowego łańcucha imprezowego.

Ustawianie funkcji automatycznego trybu oczekiwania

System przechodzi w tryb oczekiwania automatycznie po około 15 minutach, kiedy nie są wykonywane żadne czynności lub nie ma wyjściowego sygnału dźwiękowego.

Funkcja automatycznego stanu oczekiwania jest domyślnie włączona.

1

Naciśnij przycisk OPTIONS.

2

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „AutoSTBY”, a następnie naciśnij przycisk .

3

Naciśnij kilkakrotnie przycisk

/ , aby wybrać „ON” lub „OFF”, a następnie naciśnij przycisk .

Aby wyjść z menu opcji, naciśnij przycisk OPTIONS.

Uwaga

• • Przed przejściem w tryb oczekiwania na wyświetlacza przez około 2 minuty miga napis „AutoSTBY”.

Aktualizacja oprogramowania

Oprogramowanie zestawu może podlegać przyszłym aktualizacjom.

Aktualizację zainstalowanego fabrycznie oprogramowania systemu można przeprowadzić, korzystając z witryn internetowych podanych poniżej.

Wykonaj zamieszczone w Internecie instrukcje, aby zaktualizować oprogramowanie.

Uwagi dla klientów w Ameryce

Łacińskiej:

<http://esupport.sony.com/LA>

Uwagi dla klientów w Europie i

Rosji:

<http://www.sony.eu/support>

Uwagi dla klientów w innych krajach/regionach:

<http://www.sony-asia.com/ support>

MHC-M20D.PL.4-736-07142 (1)

advertisement

Key Features

  • Black
  • Optical disc player
  • Bluetooth
  • USB port Microphone in
  • Hi-Fi MP3 playback
  • Equalizer

Related manuals

advertisement

Table of contents