Za najbolje performanse. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Za najbolje performanse. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Važne informacije

Za najbolje performanse

Okruženje

● Proizvod ne treba izlagati dimu, prašini, visokoj temperaturi i vibracijama.

● Kako biste izbegli oštedenje, punite bateriju isključivo pri temperaturi od 5 °C do 35 °C.

Redovno održavanje

● Obrišite spoljašnje površine proizvoda i/ili kontakte za punjenje mekom i suvom krpom.

● Nemojte da koristite benzin, razređivač ili abrazivna sredstva za čišdenje u prahu.

Druge informacije

Napomene o oslobađanju od uređaja, prenosu vlasništva na drugo lice ili vradanju na servis

● Proizvod i SIM kartica mogu da sadrže privatne/poverljive informacije. Radi zaštite vaše privatnosti/poverljivosti podataka, preporučujemo vam da obrišete informacije kao što su kontakti, dnevnici poziva i SMS/MMS poruke iz memorije pre oslobađanja od telefona, prenosa vlasništva ili vradanja proizvoda u servis.

Oslobađanje od stare opreme (Samo za zemlje EU i zemlje u kojima postoji sistem reciklaže)

Ovi simboli ( ① , ② ) na proizvodima, pakovanju i/ili pratedoj dokumentaciji su znak da iskorišdene električne i elektronske proizvode i baterije ne smete da mešate sa običnim otpadom iz domadinstva.

Radi pravilnog postupanja, iskorišdenja i recikliranja starih proizvoda i baterija, molimo vas da takvu opremu odnesete na odgovarajude prikupno mesto, u skladu sa lokalnom zakonskom regulativom.

Pravilnim oslobađanjem od ovih proizvoda pomažete u zaštiti dragocenih resursa i sprečavanju mogudeg negativnog efekta na ljudsko zdravlje i okruženje.

Više informacija o prikupljanju i recikliranju elektronskog otpada potražite od predstavnika lokalne vlasti.

U slučaju nepravilnog oslobađanja od ovakvog otpada, korisniku može da bude napladena kazna u skladu sa lokalnim zakonima.

Za poslovne korisnike u EU

Ako želite da se oslobodite električne i elektronske opreme, molimo vas da kontaktirate prodavca opreme u vezi sa dodatnim informacijama.

16

advertisement

Related manuals