Specifična stopa apsorpcije (SAR). Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Specifična stopa apsorpcije (SAR). Panasonic KXTU446 | Manualzz

Važne informacije

Informacije o oslobađanju od elektronskog otpada za korisnike van EU

Ovi simboli ( ① , ② ) važe samo u EU. Ako želite da se oslobodite od elektronskog otpada, molimo vas da kontaktirate predstavnika lokalne vlasti ili prodavca opreme u vezi sa informacijama o pravilnom postupku oslobađanja.

Napomene za simbol baterije

Ovaj simbol ( ② ) može da bude upotrebljen u kombinaciji sa hemijskim simbolom. U tom slučaju ukazuje na zahteve iznete u direktivi koja se odnosi na postupak sa otpadom koji sadrži odgovarajudi hemijski element.

Napomene o proceduri za uklanjanje baterije

Uklonite poklopac sa telefona ( ❶ ), podignite bateriju ( ❷ ) i zatim je izvadite ( ❸ ).

Zaštitni znaci

● microSDHC logo je robna marka SD-3C, LLC.

● Bluetooth® oznaka i logotip su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc., i Panasonic korporacija ih koristi pod licencom.

● Ostali zaštitni znaci upotrebljeni u ovom dokumentu su vlasništvo odgovarajudih nosilaca prava.

Obaveštenje

● Telefon podržava microSD i microSDHC memorijske kartice. U ovom dokumentu, termin „microSD kartica” koristi se za sve podržane tipove kartica.

Informacije o ekološkom dizajnu

Informacije o ekološkom dizajnu prema regulativi EU (EC) br. 1275/2008 dopunjene su propisom EU broj No. 801/2013.

„ErP Free Web Product Information” dokument dostupan je na slededoj adresi: https://www.ptc.panasonic.eu/compliance-documents

Na prethodnoj veb stranici navedeni su saveti i informacije o potrošnji energije u pripremnom umreženom režimu.

Specifična stopa apsorpcije (SAR)

Ovaj model ispunjava međunarodne smernice i zahteve EU u vezi sa izlaganjem radio talasima. Vaš bežični uređaj je predajnik i prijemnik radio talasa. Projektovan je da ne prekorači ograničenja za izlaganje radio talasima, preporučena međunarodnim smernicama. Ove smernice razvijene su od strane nezavisne naučne organizacije ICNIRP i odnose se na bezbedne margine, projektovane da obezbede zaštitu svim licima, nezavisno od uzrasta i zdravstvenog stanja.

17

advertisement

Related manuals