Imenik. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Imenik. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Osnovne operacije

Opcije vezane za poruke

Pritisnite . : Odaberite . : Odaberite željeno polje.

– „Reply by SMS”

– „Reply by MMS”

– „Call Sender”

– „Forward Message”

– „Add Phonebook”

: Odaberite poruku.

– „Delete”

– „Extract Number”

– „Edit Message”

– „Resend”

:

● Ako je odabrana MMS poruka, dostupne su i sledede opcije.

– „View”

– „Reply to All”

– „Cancel Send”

– „Copy to Phone”/„Copy to SD Card”

– „Message Status”

– „Save Objects”

– „Move to Phone”/„Move to SD Card”

– „Detail”

Imenik

Možete da memorišete kontakte na telefon (do 200 kontakata) ili SIM karticu.

Možete da prilagodite ton zvona i sliku dodeljenu svakom kontaktu.

28

Osnovne operacije

Kreiranje kontakata

1 Pritisnite . : Odaberite

2 : „ Add New Contact ”

3 : „ Name ”

4 Unesite ime druge strane (strana 23).

5 : „ Save ”

6 : „Phone num. 1 ”

7 Unesite telefonski broj druge strane.

8 : Odaberite ikonu ako je potrebno.

9 Ako želite da prilagodite ton zvona i dodeljenu sliku.

Ton zvona 1 : „ General ”

2 : Odaberite željeni ton zvona.

Dodeljivanje slike

1 : „ Caller Picture ”

2 : Odaberite željenu memorijsku lokaciju

(osnovni direktorijum).

3 : Odaberite željeni direktorijum i/ili datoteku.

10 Pritisnite da biste potvrdili postavku.

11 : „ Save ”

Napomena:

● Ako želite da koristite neki od vaših zvučnih fajlova kao ton zvona za određeni kontakt, nastavite od koraka 5 procedure „Upotreba vašeg zvučnog fajla” sa strane 12.

29

Osnovne operacije

Dodeljivanje kontakta tasteru za pozivanje jednim pritiskom

1 Pritisnite . : Odaberite

2 : „One Touch Dial”

3 : Odaberite broj željenog tastera za pozivanje jednim pritiskom.

4 : „Add from List”

5 : Odaberite željeni kontakt.

Dodeljivanje kontakta tasteru za brzo pozivanje

1 Pritisnite . : Odaberite

2 : „Speed Dial”

3 : Odaberite broj željenog tastera za pozivanje.

4 : „Add from List”

5 : Odaberite željeni kontakt.

Opcije liste kontakata

Pritisnite . : Odaberite :

„Contacts”

– „Call”

– „Detail”

– „Edit”

– „Create Message”

– „Use Number”

: Odaberite kontakt. :

– „Add New Contact”

– „Send vCard”

– „Copy”

– „Delete”

– „Search Letter”

30

advertisement

Related manuals