Nodni režim. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Nodni režim. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Osnovne operacije

● Telefon se automatski uključuje i alarm se oglašava iako je telefon isključen.

● Telefon de vibrirati kada je aktivan tihi režim.

Nodni režim

Ova funkcija sprečava oglašavanje telefona zvonom kada ne želite da vam neko smeta.

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Phone Settings”

3 : „Clock Settings”

4 : „Night Mode”

5 : „On”

6 Unesite željeno početno vreme.

7 Unesite željeno završno vreme.

8 : Odaberite željeni period odlaganja zvona.

Napomena:

● Ako odaberete „No Ringing” , telefon se nikada nede oglašavati tokom nodnog režima.

● Ako podesite odlaganje zvona, telefon počinje da zvoni nakon što protekne odabrani vremenski period.

● Ako ste podesili alarm, alarm de se oglasiti iako je nodni režim uključen.

32

advertisement

Related manuals