Kalendar/Raspored. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Kalendar/Raspored. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Osnovne operacije

Kalendar/Raspored

Kreiranje nove stavke rasporeda

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Calendar”

3 : Odaberite željeni datum.

Određeni datum

1 : „Go to Date”

2 Unesite željeni datum, mesec i godinu.

4

5

: „Schedule”

: „Create”

6 Uredite datum ako je potrebno.

7 Podesite željeno vreme.

8 Unesite tekstualnu poruku (strana 23).

9 : „Save”

10 : „On”

11 : Odaberite željeni zvuk alarma.

12

Napomena:

● Možete da memorišete do 100 stavki u raspored (maksimalno 10 stavki po danu).

● Ako podesite alarm za stavku u rasporedu, alarm se oglašava tokom 30 sekundi i tekstualna poruka se prikazuje u podešeno vreme.

● Pritisnite da zaustavite alarm u potpunosti.

● Pritisnite da zaustavite zvuk i aktivirate funkciju za odlaganje alarma (snooze).

● Telefon se automatski uključuje i alarm se oglašava iako je telefon isključen.

33

Osnovne operacije

Pregled/uređivanje/brisanje stavke iz rasporeda

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Calendar”

3 : Odaberite željeni datum.

4 : „Schedule”

5 : Odaberite željenu stavku iz rasporeda.

6 Odaberite željenu funkciju.

Detalj

Uređivanje

Brisanje

: „Detail”

: „Delete”

: „Edit” Nastavite od koraka 6 procedure „Kreiranje nove stavke rasporeda” sa strane 33.

: „Yes”

Brisanje svih stavki rasporeda

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Calendar”

3 : „Delete All Items”

4 : Odaberite „All until Today” ili „All Items” .

5 : „Yes”

34

advertisement

Related manuals