Kamera. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Kamera. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Osnovne operacije

Kôd telefona

Kôd telefona štiti telefon od neovlašdene upotrebe.

1 Pritisnite .

2 : „Security”

: Odaberite .

3 : „Phone Code Request”

4 : Odaberite željenu postavku.

5 Unesite aktuelni 4-cifreni kôd telefona (uobičajeno: „0000”).

Važno:

● Kada je prikazan zahtev za kodom telefona, ovaj kôd morate da unesete svaki put kada uključite telefon.

● Telefon se automatski isključuje ako unesete pogrešan kôd telefona 3 puta. Ako zaboravite kôd telefona, kontaktirajte ovlašdeni servis.

Napomena:

● Ako želite da promenite kôd telefona, pogledajte stranu 55.

Kamera

Snimanje slike

● Preporučujemo vam upotrebu microSD kartice.

1 Pritisnite u pripremnom režimu.

41

Osnovne operacije

2 Pritisnite da biste snimili sliku.

● Uključeno svetlo

● Isključeno svetlo

● Uvedanje

● Umanjenje

Pritisnite

(strana 3).

da biste uključili ili isključili svetlo

Pritisnite i držite ili .

Podešavanje ekspozicije

(osvetljenost).

Pritisnite ili .

Sledede opcije dostupne su 5 sekundi nakon snimanja slike.

(Pritiskom na )

Slanje

Brisanje

: „Send”

: „Delete”

Napomena:

● Telefon može da snimi slike i da ih sačuva u „Photos” direktorijumu odabrane memorijske lokacije (strana 43). Više informacija o postavkama kamere potražite na strani 52.

● Kada zatvorite telefon dok ga koristite u režimu kamere, režim kamere se završava i telefon se vrada u pripremni režim.

● Ako se na sočivu formiraju linije, slike mogu da postanu mutne. U ovom slučaju, obrišite sočivo mekom, suvom tkaninom.

42

advertisement

Related manuals