Menadžer fajlova. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Menadžer fajlova. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Osnovne operacije

Opcije funkcije za pregled slika

Pritisnite . : Odaberite .

:

– „View”

– „Image Information”

– „Browser Style”

– „Send”

: Odaberite sliku.

– „Use as”

– „Rename”

– „Delete”

– „Delete All Files”

Menadžer fajlova

Otvaranje foldera ili fajla u memoriji

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „File Manager”

3 : Odaberite željenu memorijsku lokaciju (osnovni direktorijum).

4 : „Open”

5 : Odaberite željeni direktorijum i/ili datoteku.

Opcije direktorijuma

– „Open”

– „New Folder”

– „Rename”

– „Delete”

– „Sort by”

44

Osnovne operacije

Opcije datoteke

– „View”

– „Image Information”

– „Play”

– „Send”

– „Use as”

– „New Folder”

– „Rename”

Napomena:

– „Delete”

– „Sort by”

– „Copy”

– „Move”

– „Delete All” Files

– „Detail”

● Ako pogledate sačuvane datoteke nakon brisanja datoteka, datoteke možda nede biti sortirane pravilno.

45

advertisement

Related manuals