Upotreba bežične Bluetooth veze. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Upotreba bežične Bluetooth veze. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Povezivanje na druge uređaje

Upotreba bežične Bluetooth veze

Napomena:

● Bežična Bluetooth tehnologija koristi radio talase i na nekim lokacijama mogu da postoje izvesna ograničenja. Potražite dodatne informacije od predstavnika lokalnih vlasti.

● Kontaktirajte proizvođače drugih uređaja kako biste utvrdili da li postoji kompatibilnost sa ovih telefonom.

● Ovaj telefon podržava sledede Bluetooth profile: HSP/HFP/OPP

● Kada su na telefon povezani bežični Bluetooth i kablovski komplet za razgovor, kabovski komplet ima prednost u odnosu na bežični komplet po pitanju audio putanje.

● Signal zvona može da zavisi od bežičnog Bluetooth kompleta za razgovor koji koristite.

Uključivanje/isključivanje Bluetooth funkcije

1 Pritisnite . : Odaberite .

2 : „Bluetooth”

3 : „On/Off”

4 : Odaberite željenu postavku.

Napomena:

● Uobičajena postavka je „ Off” .

59

Povezivanje na druge uređaje

Bluetooth funkcije

Napomena:

● Da biste koristili vaš telefon uz drugi Bluetooth uređaj, prvo morate međusobno da registrujete telefon i drugi uređaj. Ovo se naziva

„sparivanje”.

Opcije Bluetooth funkcija

Pritisnite .

„Bluetooth”

: Odaberite .

„ On/Off ”

:

Uključivanje/isključivanje Bluetooth funkcije.

„ Visibility ”

„ My Device

– „ Search New

● „

Connect/

Disconnect ”

● „ Auto Connect ”

Čin vaš telefon vidljivim ili nevidljivim za druge Bluetooth uređaj.

Dozvoljava vam da potražite i dodate nove

Bluetooth uređaje i prikazuje listu sparenih uređaja.

Traži nove Bluetooth uređaje i prikazuje listu oktrivenih uređaja.

Uspostavlja ili prekida vezu sa sparenim audio uređajem.

● „

● „

Rename

Unpair

● „ Delete All ”

Postavljanje povezanog audio uređaja za podrazumevani uređaj.

Dozvoljava vam da uređujete ime sparenog uređaja.

Brisanje informacija o sparenom uređaju.

Brisanje svih sparenih uređaja.

60

Povezivanje na druge uređaje

„ My Name ”

„ Advanced ”

– „ Audio Path ”

– „ Storage ”

– „ MAC Address ”

Dozvoljava vam da uređujete ime telefona koje se prikazuje na drugim Bluetooth uređajima.

Dozvoljava vam da podešavate sledede postavke.

Promena audio putanje sa vašeg telefona na povezani audio uređaj ili obrnuto.

Izbor memorijske lokacije za čuvanje datoteka koje primite preko Bluetooth veze.

(Samo kada je kao podrazumevano odredište za čuvanje datoteka odabrana

„ Memory Card ” opcija.)

Prikazuje Bluetooth MAC adresu vašeg telefona, koja vam može biti potrebna kada telefon sparujete sa drugim Bluetooth uređajem.

Prijem datoteka sa drugog uređaja

Kada se podaci prebace sa drugog uređaja na vaš telefon, na ekranu se prikazuje poruka u kojoj se od vas traži da ih prihvatite.

Prijem podataka imenika sa drugog uređaja

1 Pritisnite .

2 : Odaberite „ Save to Phone ” ili „ Save to SIM ”.

3 Proverite detaljne informacije vCard funkcije, a zatim pritisnite .

61

Povezivanje na druge uređaje

Prijem vCard (VCF datoteka) podataka sa drugog uređaja

1 Pritisnite .

2 : „Save as File”

3 : Odaberite željenu memorijsku lokaciju (osnovni direktorijum).

4 : „Open”

5 : Odaberite željeni direktorijum.

6 : „Select”

7 Unesite naziv datotke (strana 22).

8 : „Save”

Prijem datoteka koje nisu vCard (VCF datoteka)

1 Pritisnite da biste počeli prijem podataka.

2 Sačekajte da se prikaže poruka koja ukazuje da su podaci primljeni uspešno.

3 Prikazuje se ekran funkcije za upravljanje datotekama (file manager).

Napomena:

● Datoteka se čuva u „Received” direktorijumu odabrane memorijske lokacije (strana 61).

(Samo kada je kao podrazumevano odredište za čuvanje datoteka odabrana „ Memory Card ” opcija.)

62

advertisement

Related manuals