Otklanjanje problema. Panasonic KXTU446

Add to My manuals
71 Pages

advertisement

Otklanjanje problema. Panasonic KXTU446 | Manualzz

Korisne informacije

Otklanjanje problema

Ako i dalje imate probleme nakon što ispratite uputstva iz ovog odeljka, isključite telefon, uklonite bateriju, zatim ga ponovo uključite nakon 1 minuta.

Prikazane poruke

Prikazana poruka

SIM Error

Limited

Service

No Service

PUK1 Blocked! ili

PUK2 Blocked!

Uzrok/rešenje

Kontaktirajte mrežnog operatera/pružaoca usluge u vezi sa dodatnim informacijama.

Nema mrežne usluge na trenutnoj lokaciji. Pomerite se na drugu lokaciju na kojoj mrežni signal možete da primate pravilno. Možete da pozovete samo međunarodni broj za hitne slučajeve „112”.

Nema mrežne usluge na trenutnoj lokaciji. Proverite aktuelni status i pomerite se na drugu lokaciju na kojoj je prijem bolji.

Uneli ste pogrešan PUK1/PUK2 kôd 10 puta, zbog čega je

PUK1/PUK2 kôd blokiran. Kontaktirajte mrežnog operatera/pružaoca usluge.

64

Korisne informacije

Prikazana poruka

Error! Charging stopped, see manual.

Uzrok/rešenje

● Ova greška je znak da je sistem za zaštitu aktiviran kako bi se sprečilo oštedenje baterije.

Punite bateriju isključivo pri temperaturi okruženja od 5 °C do 35 °C.

● Da biste se vratili na normalan rad:

1. Da biste obrisali poruku o grešci, pritisnite

2. Da biste pokrenuli punjenje, povežite USB kabl

Ova poruka se prikazuje kada pokušate da odaberete određeni nivo zvuka slušalice. Pritisnite

da biste nastavili da podešavate nivo zvuka.

To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Opšta upotreba

Problem

Telefon se ne uključuje čak i nakon instalacije pune baterije.

Telefon ne radi.

Uzrok/rešenje

● Pritisnite i držite oko 2 sekunde da biste uključili napajanje.

● Uverite se da su SIM kartica i baterija instalirane pravilno (strana 5).

● Napunite bateriju u potpunosti (strana 7).

65

Korisne informacije

Problem

Kontakti u listi kontakata nisu prikazani pravilno.

Poruke su prikazane na jeziku koji ne mogu da čitam.

Telefon se oglašava zvučnim signalima i/ili trepde.

Napunio sam bateriju u potpunosti, ali

– indikator i dalje trepde ili

– radno vreme je izgleda krade.

Čuje se šum, zvuk se prekida.

Telefon ne zvoni.

Uzrok/rešenje

● Telefon prikazuje samo kompatibilne znakove.

● Promenite jezik ekranskih poruka (strana 54).

● Baterija je gotovo ispražnjena. Napunite bateriju u potpunosti (strana 7).

● Očistite terminale baterije ( , ) i kontakte za punjenje uz pomod suve tkanine i pokušajte ponovo da je napunite.

● Vreme je da zamenite bateriju (strana 5).

● Telefon koristite na mestu gde postoje izražene električne smetnje. Udaljite se od izvora smetnji.

● Signal GSM mreže je slab. Proverite aktuelni status i pređite na lokaciju na kojoj je prikazan vedi broj crtica kao indikatora kvaliteta veze

(strana 8).

● Zvono je isključeno. Podesite nivo zvona (strana

58).

● Uključen je nodni režim. Isključite ga (strana 32).

66

Problem

Ne mogu da pozivam.

Ne mogu da primam pozive.

Ne mogu da šaljem SMS poruke.

Ne mogu da primam SMS poruke.

Ne mogu da primam obaveštenja glasovne pošte.

Korisne informacije

Uzrok/rešenje

● Odlazni pozivi su zabranjeni. Isključite zabranu odlaznih poziva (strana 51).

● Vaš poziv je zadržan. Promenite postavku „ Show my ID " opcije u drugu vrednost umesto „ Hide

ID ” (strana 51).

● Funkcija pozivanja fiksnih brojeva je aktivirana

(strana 49). Isključite je.

● Dolazni pozivi su zabranjeni. Isključite zabranu dolaznih poziva (Incoming Barring) (strana 43).

● Telefon ne može da se poveže sa servisnim centrom. Proverite da li je memorisan tačan broj servisnog centra (strana 46).

● Funkcija pozivanja fiksnih brojeva je aktivirana

(strana 49). Isključite je.

● Prenos SMS poruke je prekinut. Sačekajte da se završi slanje SMS poruke pre upotrebe drugih funkcija telefona.

● Kada je memorija za SMS poruke puna, možda nedete modi da primite nova obaveštenja glasovne pošte. Obrišite nepotrebne SMS poruke kako biste primili nova obaveštenja glasovne pošte (strana 28).

67

Korisne informacije

Problem Uzrok/rešenje

Ne mogu da primam SMS poruke i pored toga što telefon ima dovoljno slobodne memorije.

Ne mogu da primam Email poruke.

● Neke vrste SMS poruka možete da primite samo na SIM karticu. Proverite memorijski status SIM kartice (strana 47) i obrišite nepotrebne SMS poruke (strana 28).

● Ovaj telefon podržava samo usluge SMS/MMS poruka. Kontaktirajte mrežnog operatera/pružaoca usluge u vezi sa detaljnim informacijama o ovim uslugama.

Tečnost ili vlaga su prodrli u slušalicu/punjač.

● Isključite AC adapter sa telefona/punjača.

Uklonite SIM karticu, microSD karticu i bateriju iz telefona i ostavite ga da se osuši najmanje 3 dana. Nakon što se telefon/punjač potpuno osuši, unesite SIM karticu, microSD karticu i bateriju u telefon. Zatim ponovo povežite AC adapter kako biste napunili bateriju u potpunosti pre upotrebe. Ako telefon ne radi pravilno, kontaktirajte prodavnicu u kojoj ste kupili telefon ili najbliži servisni centar za Panasonic opremu.

Oprez:

● Kako biste izbegli trajno oštedenje uređaja, nemojte da koristite mikrotalasnu pednicu da ubrzate proces sušenja.

68

advertisement

Related manuals