Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy


Add to My manuals
60 Pages

advertisement

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem. Kampa Kampa Diddy, G103776, Diddy | Manualzz

KampaDiddy_OPM_4445103324_EMEA16_20xx_xx_xx.book Seite 47 Sonntag, 14. März 2021 6:12 18

• Niektóre części termowentylatora mogą nagrzewać się do bardzo wysokich temperatur i powodować oparzenia. Nie dotykać gorących powierzchni gołą skórą.

• Pilnować, aby dzieci nie bawiły się w pobliżu termowentylatora.

• Dzieci nie mogą również czyścić i konserwować go bez nadzoru.

Bezpieczne obsługa termowentylatora

!

OSTRZEŻENIE! Nieprzestrzeganie tych ostrzeżeń może prowadzić do śmierci lub ciężkich obrażeń.

Ryzyko pożaru

• Termowentylatora nie należy wykorzystywać z programatorami, włącznikami czasowymi, oddzielnymi systemami zdalnego sterowania ani żadnymi innymi urządzeniami automatycznie włączającymi termowentylator, ponieważ w przypadku jego zakrycia lub nieprawidłowego ustawienia występuje ryzyko pożaru.

• Termowentylatora nie należy podłączać do przedłużaczy. Należy go zawsze podłączać bezpośrednio do gniazdka ściennego.

• Nie ciągnąć za kabel i unikać jego obciążania.

• Kabel trzymać z dala od ogrzewanych powierzchni. Podczas pracy termowentylatora jego kabel nie może zwisać przed kratką nawiewową.

• Nie prowadzić kabla pod dywanami lub wykładzinami. Nie przykrywać kabla dywanikami, chodnikami itd.

• Nie prowadzić kabla pod meblami ani urządzeniami.

• Nie pozostawiać pracującego termowentylatora bez nadzoru.

• Nie zakrywać i nie zasłaniać wlotu powietrza ani otworów nawiewowych.

• Nie umieszczać termowentylatora bezpośrednio przed gniazdkiem ściennym. Gniazdko musi przez cały czas pozostawać dostępne, aby można było jak najszybciej wyciągnąć z niego wtyczkę.

• Termowentylator nie jest wyposażony w termostat. Nie używać termowentylatora w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niebędące w stanie ich samodzielnie opuścić, o ile nie jest on stale nadzorowany.

• Kiedy termowentylator nie jest używany, zawsze wyłączać go za pomocą wyłącznika i wyciągać wtyczkę z gniazdka.

• Nie wyciągać wtyczki, ciągnąc za kabel, lecz chwytać bezpośrednio za wtyczkę.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Ten termowentylator (zwany również grzejnikiem) jest przystosowany do:

• Ogrzewania zamkniętych przestrzeni, takich jak pokoje

• Zastosowań domowych

Ten termowentylator nie nadaje się do:

• Zastosowania w wilgotnych otoczeniach

• Zastosowania na wolnym powietrzu

• Zastosowań komercyjnych

Niniejszy produkt jest przystosowany wyłącznie do wykorzystywania zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zamierzonym zastosowaniem według niniejszej instrukcji.

Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które są niezbędne do prawidłowego montażu i/lub obsługi produktu. Nieprawidłowy montaż i/lub niewłaściwa obsługa lub konserwacja powodują niezadowalające działanie i mogą prowadzić do uszkodzeń.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne obrażenia lub uszkodzenia produktu wynikłe z następujących przyczyn:

• Nieprawidłowy montaż lub podłączenie, w tym zbyt wysokie napięcie

• Niewłaściwa konserwacja lub użycie innych części zamiennych niż oryginalne części zamienne dostarczone przez producenta

• Wprowadzanie zmian w produkcie bez wyraźnej zgody producenta

• Użytkowanie w celach innych niż opisane w niniejszej instrukcji obsługi

Firma Kampa zastrzega sobie prawo do zmiany wyglądu i specyfikacji produktu.

4445103324 47

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents