Verklaring van copyright en handelsmerken. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Verklaring van copyright en handelsmerken. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R | Manualzz

ii

Voorwoord

Verklaring van copyright en handelsmerken

Copyright © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Alle rechten voorbehouden� Het gebruikte

MSI-logo is een gedeponeerd handelsmerk van Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Alle andere merken en namen die worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren� Er is geen sprake van expliciete of impliciete garantie wat betreft nauwkeurigheid of volledigheid� MSI behoudt het recht voor om zonder voorgaande kennisgeving wijzigingen aan dit document aan te brengen�

Revisie

Revisie

V1�0

Datum

2020/11

Technische ondersteuning

Als er zich een probleem voordoet met uw product en u de oplossing niet in de gebruiksaanwijzing kunt vinden, dient u contact op te nemen met het verkooppunt waar u het product hebt aangeschaft of met een lokale distributeur� Ga anders naar https://www�msi�com/support/ voor meer begeleiding� iii

iv

Veiligheidsrichtlijnen

Lees de veiligheidsrichtlijnen aandachtig en grondig door�

Houd rekening met alle waarschuwingen op het apparaat of in de gebruikershandleiding�

Verwijs onderhoud alleen naar gekwalificeerd personeel.

Bewaar de bijgeleverde gebruikershandleiding zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen�

Om risico op brand of een schok te voorkomen, moet u dit apparaat weg houden van vochtigheid en hoge temperatuur�

Leg dit apparaat op een stabiel vlak oppervlak voordat u het instelt�

Zorg dat de stroomspanning binnen een veilig bereik valt en dat deze correct werd aangepast aan de waarde van 100~240V voordat u het apparaat aansluit op het stopcontact� Schakel de beschermende aardingspin op de stekker niet uit� Het apparaat moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact�

Koppel de stroomkabel altijd los of schakel de wandcontactdoos uit als het apparaat ongebruikt blijft voor een bepaalde tijd om een energieverbruik van nul te bereiken�

De ventilator op het apparaat wordt gebruikt voor luchtconvectie en om oververhitting van het apparaat te voorkomen� Dek de ventilator niet af�

Laat het apparaat niet achter in een omgeving die niet aangepast is en waar de opslagtemperatuur hoger is dan 60 apparaat kan worden beschadigd�

O C of lager is dan -20 O C, waardoor het

OPMERKING: De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt ongeveer 40 O C�

Bij het reinigen van het apparaat moet u ervoor zorgen dat u de stekker uit het stopcontact haalt� Gebruik een stuk zachte doek in plaats van industriële chemicaliën om het apparaat te reinigen. Giet nooit vloeistoffen in de opening; dit kan schade aan het apparaat of een elektrische schok veroorzaken�

Voorwoord v

iv

Voorwoord

Plaats de voedingskabel zo, dat er geen mensen op kunnen trappen� Plaats geen objecten op de voedingskabel�

Bewaar sterk magnetische of elektrische objecten altijd uit de buurt van het apparaat�

Als een van de volgende situaties optreedt, moet u het apparaat laten controleren door onderhoudspersoneel:

De voedingskabel of stekker is beschadigd�

Er is vloeistof in het apparaat binnengedrongen�

Het apparaat werd blootgesteld aan vocht�

Het apparaat werkt niet goed of u kunt het niet laten werken volgens de richtlijnen in de gebruikershandleiding�

Het apparaat is gevallen en beschadigd�

Het apparaat vertoont duidelijke tekenen van breuk�

Eigenschappen groen product

Verminderd energieverbruik tijdens het gebruik en in stand-by

Beperkt gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid

Gemakkelijke demontage en recycling

Verminderd gebruik van natuurlijke bronnen door het stimuleren van recycling

Langere levensduur van het product door gemakkelijke upgrades

Minder productie van vast afval door terugnamebeleid

Milieubeleid

Het product is ontworpen om een geschikt hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken en mag niet worden weggegooid aan het einde van zijn levensduur�

Gebruikers moeten contact opnemen met het lokale erkende inzamelpunt voor het recyclen en verwijderen van producten aan het einde van hun levensduur�

Bezoek de MSI-website en zoek een verdeler in de buurt voor meer informatie over recycling�

Gebruikers kunnen ons ook bereiken op gpcontdev@msi�com voor informatie betreffende het weggooien, terugbrengen, recyclen en demonteren van MSI-producten�

★ Waarschuwing! Overmatig gebruik van schermen zal waarschijnlijk invloed hebben op het gezichtsvermogen�

★ Aanbevelingen:

1� Neem om de 30 minuten werk op het scherm een pauze van 10 minuten�

2� Kinderen van jonger dan 2 jaar zouden niet op het scherm mogen zitten� Voor kinderen van 2 jaar en ouder zou de tijd op het scherm beperkt moeten zijn tot minder dan één uur per dag� v

vi

CE-conformiteit

Dit apparaat voldoet aan de vereisten als uiteen gezet in de Richtlijn van de Raad betreffende de Aanpassing van de Wetgeving van de Lidstaten met betrekking tot Elektromagnetische Compatibiliteit (2014/30/EU),

Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU), ErP-richtlijn (2009/125/EG) en

RoHS-richtlijn (2011/65/EU)� Dit product is getest en in overeenstemming bevonden met de geharmoniseerde normen voor IT-apparatuur, gepubliceerd onder Richtlijnen van Publicatieblad van de Europese Unie�

FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften�

Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie�

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicatie� Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

■ Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne�

■ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger�

■ Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten�

■ Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp�

Melding 1

De wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving hiervan, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren�

Melding 2

Om aan de emissiebeperkingen te voldoen, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermde interfacekabels en een wisselstroomkabel�

Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels� De werking is onderhevig aan de volgende twee omstandigheden:

1� dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en

2� dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken�

Voorwoord vii

vi

Voorwoord

WEEE-verklaring

Volgens de Richtlijn 2012/19/EU van de Europese Unie ("EU") voor afval van elektrische en elektronische apparatuur, die van kracht is sinds

13 augustus 2005, mogen producten van "elektrische en elektronische apparatuur" niet langer worden weggegooid bij het huishoudelijke afval, en fabrikanten van afgedekte elektronische apparatuur worden verplicht om dergelijke producten terug te nemen aan het einde van hun nuttige levensduur�

Informatie over chemische bestanddelen

Als naleving van de voorschriften betreffende chemische bestanddelen, zoals de EU

REACH-verordening (EG-verordening nr� 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad), vindt u de informatie van MSI over de chemische bestanddelen in producten op: https://storage-asset�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vii

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals