Autoriõigused ja kaubamärgid. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Autoriõigused ja kaubamärgid. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R | Manualzz

ii

Eessõna

Autoriõigused ja kaubamärgid

Autoriõigus © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Kõik õigused kaitstud� Siin kasutatud MSI logo on Micro-Star Int’l Co�, Ltd registreeritud kaubamärk�Kõik muud kaubamärgid ja tootenimed kuuluvad vastavatele omanikele� Ei anta garantiid ega kaudseid tagatisi�

MSI jätab endale õiguse teha selles dokumendis muudatusi ette teatamata�

Versioon

Versioon

V1�0

Kuupäev

2020/11

Tehniline tugi

Kui seadmega ilmneb probleeme ja kasutusjuhendist lahendust ei leia, võtke ühendust oma kohaliku müüjaga või edasimüüjaga� Variandina võite vaadata juhiseid saidilt https://www�msi�com/support/� iii

iv

Ohutuseeskirjad

Lugege juhised hoolikalt ja põhjalikult läbi�

Järgige kõiki ettevaatusabinõusid ja seadmel või kasutusjuhendis olevaid hoiatusi�

Jätke hooldustoimingud väljaõppinud töötajate teha�

Hoidke masinaga kaasa antud kasutusjuhend edasiseks kasutamiseks alles�

Tule ja löökide eest kaitsmiseks hoidke seadet eemal niiskusest ja kõrgest temperatuurist�

Pange seade kindlale siledale pinnale, enne kui hakkate seda seadistama�

Enne seadme lülitamist toitevõrku veenduge, et toitepinge on nõutavas piirkonnas ja seadistatud pinge väärtusele 100 kuni 240 V� Ärge kõrvaldage pistiku küljest kaitsemaanduse kontakti� Seade tuleb ühendada maanduskontaktiga pistikupessa�

Kui seadet pikemat aega ei kasutata, ühendage lahti toitejuhe lahti või lülitage pistikupesa lüliti välja, et seade ei kasutaks elektrienergiat�

Seadme ventilaator tekitab õhu ringluse ja väldib seadme ülekuumenemist� Ärge katke ventilaatorit kinni�

Ärge jätke seadet konditsioneerimata keskkonda, mille temperatuur on üle 60 O või alla -20 O C, milles võib seade vigastada saada�

C

MÄRKUS� Maksimaalne töötemperatuur on ligikaudu 40 O C�

Seadme puhastamise ajaks võtke pistik pistikupesast välja� Kasutage seadme puhastamiseks pehmet lappi, ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid� Ärge laske seadme avadesse tungida mingitel vedelikel, see võib seadet vigastada või anda elektrilöögi�

Eessõna v

iv

Eessõna

Paigutage toitejuhe nii, et sellele peale ei astutaks� Ärge pange toitejuhtmele mingeid esemeid�

Hoidke tugeva magnetiga seadmed ja teised elektriseadmed seadmest eemal�

Laske seade asjatundjal üle kontrollida, kui ilmneb mõni järgmistest olukordadest�

Toitejuhe või -pistik on kahjustatud�

Seadmesse on sattunud vedelikku�

Seadmesse on sattunud niiskus�

Seade ei tööta nõuetekohaselt ja te ei saa riket kõrvaldada kasutusjuhendi juhiste kohaselt�

Seade on maha kukkunud ja vigastada saanud�

Seadmel on ilmsed purunemise tunnused�

Toote keskkonnasõbralikud omadused

Ooterežiimis on seadme energiatarve madal.

Seadmes on tervisele ja looduskeskkonnale ohtlikke aineid väga vähesel määral�

Hõlpsalt lahtivõetav ja utiliseeritav�

Loodusressursside kasutamist on vähendatud taaskasutatavate materjalide tõttu�

Hõlpsalt tehtavad uuendused pikendavad tööiga�

Tahkete jäätmete osakaal on vähendatud kasutusest kõrvaldatud seadme tagasivõtmise tõttu�

Keskkonnakaitse põhimõtted

Seade on välja töötatud sellisena, et selle osi saab taaskasutada ja ümber töödelda ning neid ei pea tööea lõppedes utiliseerima�

Kasutajad peavad kasutusest kõrvaldatud seadme andma ümber töötlemiseks ja lõppladustamiseks kohalikku jäätmekogumispunkti�

Täiendava teabe saamiseks ümbertöötlemise kohta külastage MSI veebisaiti ja tehke kindlaks lähima turustaja asukoht�

Kasutajad võivad MSI toodete nõuetekohase utiliseerimise, tagastamise,

ümber töötlemise ja lahti võtmise kohta täiendava teabe saamiseks saata e-kirja aadressile gpcontdev@msi�com� v

★ Hoiatus! Ekraani vaatamine liiga pikka aega võib kahjustada nägemist.

★ Soovitused.

1� Tehke iga 30 minuti järel paus pikkusega 10 minutit�

2� Lapsed, kes on nooremad kui 2 aastat, ei tohi ekraani kasutada� Lapsed, kes on vanemad kui 2 aastat, tohivad ekraani vaadata kuni üks tund päevas�

vi

CE-vastavus

Seade vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2014/30/EL), madalpinge direktiivi (2014/35/EL), ErP direktiivi (2009/125/EÜ) ja

RoHS direktiivi (2011/65/EL) nõuetele, mis on ühtlustatud liikmesriikide

õigusaktidega kooskõlas Euroopa Nõukogu direktiiviga� Seadet on katsetatud ja see on tunnistatud vastavaks infotehnoloogia seadmetele kehtivatele harmonioseeritud standarditele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teataja direktiivide osas�

FCC poolt välja antud teatis B klassi seadmete raadiosageduslike häirete kohta

Käesolev seade on läbinud katsetused ning tunnistatud vastavaks klassi B digitaalseadmetele esitatavatele piirangutele, vastavalt FCC reeglite 15� jaotisele� Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest�

See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seadet ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib see põhjustada raadiosides ohtlikke häireid� Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes� Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või telesignaali vastuvõtul, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil�

■ Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta�

■ Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale�

■ Ühendage seade teise pistikupesasse või vooluahelasse kui vastuvõtja�

■ Abi saamiseks võtke ühendust müüjaga või kogenud raadio/televiisori tehnikuga�

1� märkus

Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse�

2� märkus

Emissiooninormide täitmiseks tuleb kasutada varjestatud juhtseadme ja toite kaableid�

See seade vastab FCC eeskirjade 15� jaotise nõuetele� Töötamine peab vastama kahele järgmisele tingimusele:

1� see seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning

2� see seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös�

Eessõna vii

vi

Eessõna

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse (WEEE) avaldus

Sellele elektroonikaseadmele kehtib alates 13� augustist 2005� aastast elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse direktiiv 2012/19/EÜ, mis nõuab, et pärast elektri- ja elektroonikatoodete kasutusest kõrvaldamist tekkinud jäätmeid ei tohi segada olmejäätmetega ja tootja on kohustatud need jäätmed tagasi võtma�

Teave keemiliste ainete kohta

Vastavalt keemiliste ainete määrusele REACH (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) 1907/2006) annab MSI teavet seadmes sisalduvate keemiliste ainete kohta veebisaidil: https://storage-asset�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vii

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals