Tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitus. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R


Add to my manuals
42 Pages

advertisement

Tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitus. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R | Manualzz

ii

Johdanto

Tekijänoikeus- ja tavaramerkki-ilmoitus

Tekijänoikeudet © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Kaikki oikeudet pidätetään� Käytetty MSIlogo on Micro-Star Int’l Co�, Ltd:n rekisteröity tavaramerkki� Kaikki muut merkit ja mainitut nimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä� Mitään takuuta tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä ei anneta suoraan tai epäsuorasti� MSI pidättää oikeuden tehdä muutoksia tähän asiakirjaan ilman edeltävää ilmoitusta�

Revisio

Revisio

V1�0

Päivämäärä

2020/11

Tekninen tuki

Jos tuotteessa ilmenee ongelma, jota et saa ratkaistuksi ohjekirjan avulla, ota yhteyttä ostopaikkaan tai paikalliseen jälleenmyyjään� Vaihtoehtoisesti siirry osoitteeseen https://www�msi�com/support/ saadaksesi lisäopastusta� iii

iv

Turvallisuusohjeet

Lue turvallisuusohjeet huolellisesti läpi�

Kaikki laitteessa ja käyttöohjeessa mainitut varoitukset tulee huomioida�

Turvaudu huollossa ainoastaan pätevään henkilöstöön�

Säilytä toimitukseen sisältyvä käyttöohje tulevaa käyttöä varten�

Estääksesi tulipalon tai sähköiskun vaaran, pidä tämä laite etäällä kosteudesta ja korkeasta lämpötilasta�

Aseta laite tasaiselle ja vakaalle pinnalle ennen asennusta�

Varmista, että virran jännite on turvarajojen sisäpuolella ja 100–240

V:n rajoissa, ennen kuin kytket laitteen pistorasiaan� Älä ota pistokkeen suojamaadoitusnastaa pois käytöstä� Laite tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan�

Irrota virtajohto virrankulutuksen vähentämiseksi aina pistorasiasta, jos laitetta ei käytetä tiettynä aikana�

Laitteen tuuletusaukko on tuuletusilman kiertoa varten järjestelmän ylikuumenemisen estämiseksi� Älä peitä tuuletusaukkoa�

Älä jätä laitetta ilmastoimattomaan ympäristöön, jossa säilytyslämpötila on yli

60 O C tai alle -20 O C, koska se voi vahingoittaa laitetta�

HUOMAUTUS: Maksimikäyttölämpötila on noin 40 ° C�

Kun puhdistat laitteen, varmista, että irrotat pistokkeen pistorasiasta� Puhdista laite pehmeällä liinalla, älä käytä teollisia kemikaaleja� Älä koskaan kaada laitteen aukkoihin nestettä� Seurauksena voi olla laitteen vaurioituminen tai sähköisku�

Johdanto v

iv

Johdanto

Aseta virtajohto siten, ettei se aiheuta kompastumisvaaraa� Älä aseta mitään virtajohdon päälle�

Pidä vahvasti magneettiset tai sähköiset esineet pois laitteen läheisyydestä�

Virtajohto tai pistoke on vahingoittunut�

Laitteen sisään on päässyt nestettä�

Laite on altistunut kosteudelle�

Laite ei toimi oikein tai et saa laitetta toimimaan käyttöohjeessa kuvatun

◙ mukaisesti�

Laite on pudonnut ja vahingoittunut�

Laitteessa on näkyviä murtumisen merkkejä�

Vihreän tuotteen ominaisuudet

Pienentynyt energiankulutus käytössä ja valmiustilassa

Ympäristölle ja terveydelle haitallisten aineiden rajoitettu käyttö

Helposti purettavissa ja kierrätettävissä

Luonnonvarojen pienentynyt käyttö kierrätystä rohkaisemalla

Pidentynyt tuotteen elinkaari helppojen päivitysten avulla

Vähentynyt kiinteän jätteen tuotanto takaisinottokäytännön ansiosta

Ympäristöpolitiikka

Tuote on suunniteltu mahdollistamaan osien uudelleen käytön ja kierrätyksen, jolloin laitetta ei tarvitse heittää pois sen käyttöiän päätyttyä�

Käyttäjän tulee ottaa yhteyttä valtuutettuun paikalliseen keräyspisteeseen käyttöiän lopun saavuttaneiden tuotteiden kierrättämiseksi ja hävittämiseksi�

Vieraile MSI:n web-sivustolla paikallistaaksesi lähimmän jakelijan, jolta saat lisätietoja kierrätyksestä�

Käyttäjät voivat myös ottaa yhteyttä meihin sähköpostitse osoitteessa gpcontdev@msi�com saadakseen lisätietoja MSI-tuotteiden oikeasta hävittämisestä, takaisinotosta, kierrätyksestä ja hajottamisesta� v

★ Varoitus! Näytön liikakatselu vaikuttaa näköön.

★ Suositukset:

1� Pidä aina 10 minuutin tauko 30 minuutin ruutuajan jälkeen�

2� Alle 2-vuotiaille lapsille ei tule antaa ruutuaikaa� 2-vuotiaille ja sitä vanhemmille lapsille ruutuaika tulee rajoittaa alle tuntiin päivässä�

vi

CE-vaatimustenmukaisuus

Tämä laite on sähkömagneettista yhdenmukaisuutta koskevan, Neuvoston jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun direktiivin

(2014/30/EU), Matalajännitedirektiivin (2014/35/EU), ErP-direktiivin

(2009/125/EC) ja RoHS-direktiivin (2011/65/EU) vaatimusten mukaisia�

Tämä tuote on testattu ja sen on havaittu olevan niiden informaatiotekniikkalaitteita koskevien yhdenmukaistettujen standardien mukainen, jotka on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä�

FCC-B; radiotaajuushäiriöitä koskeva lausunto

Tämä laite on testattu ja sen on havaittu täyttävän Class B -luokan digitaalisen laitteen rajat FCC:n määräysten osan 15 mukaisesti� Nämä raja-arvot on tarkoitettu turvaamaan riittävä häiriösuojaus asutussa ympäristössä� Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä energiaa radiotaajuudella, ja jos sitä ei ole asennettu tai käytetä ohjeiden mukaan, se voi aiheuttaa vahingollista häirintää radioliikenteelle�

Kuitenkaan mitään takuita ei ole sille, ettei laite aiheuttaisi häiriöitä radion tai television vastaanottamiseen� Jos laite todistettavasti on häiriöiden aiheuttaja, opastetaan laitteen käyttäjää ryhtymään seuraaviin toimiin häiriöiden ehkäisemiseksi:

■ Aseta vastaanottava antenni eri paikkaan tai asentoon�

■ Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä�

■ Kytke laite eri virransyöttöön kuin vastaanottava laite on kytketty�

■ Pyydä apua jälleenmyyjältä tai asiantuntevalta radio- ja tv-asentajalta�

Huomautus 1

Laitteen muuttaminen ilman valmistajan hyväksyntää saattaa mitätöidä käyttäjän valtuudet käyttää tätä laitetta�

Huomautus 2

Suojattuja liitäntäjohtoja ja AC-virtajohtoa on käytettävä sallittujen häiriönpäästörajojen puitteissa�

Tämä laite noudattaa FCC-säännösten osaa 15� Käytölle on kaksi seuraavaa ehtoa:

1� tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä, ja

2� tämän laitteen on hyväksyttävä kaikki vastaanotettu häiriö, mukaan luettuna häiriö, joka saattaa aiheuttaa epätoivottavaa toimintaa�

Johdanto vii

vi

Johdanto

WEEE-lausunto

Euroopan unionin (EU) 13�8�2005 voimaan tulleen sähkö- ja elektroniikkalaiteromua koskevan direktiivin 2012/19/EU mukaisesti "sähkö- ja elektroniikkalaitteita" ei saa enää hävittää talousjätteiden mukana�

Direktiivin alaisen sähkö- tai elektroniikkalaitteen valmistajan on otettava laitteet takaisin niiden käyttöiän päättyessä�

Kemikaaliyhdisteiden tiedot

Kemikaaliyhdisteasetusten, kuten EU:n REACH-asetuksen (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) nro 1907/2006), mukaisesti MSI kertoo tietoja tuotteissa olevista kemikaaliyhdisteistä osoitteessa: https://storage-asset�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vii

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals