התחלת עבודה. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

התחלת עבודה. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R | Manualzz

Optix תרדס

LCD גצ

Optix MAG272 (3CA7)

Optix MAG272R (3CA7)

Optix MAG272QP (3CA8)

Optix MAG272QR (3CA8)

Optix MAG272C (3CA5)

Optix MAG272CR (3CA5)

Optix MAG272CQP (3CA6)

Optix MAG272CQR (3CA6)

Optix MAG272CRX (3CA0)

iii

המדקה

םיניינע ןכות

iii �������������������������������������������������������������������� םיירחסמ םינמיסו םירצוי תויוכז רבדב העדוה iii ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ הסרג iii ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� תינכט הכימת

iv ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� תוחיטב תוארוה

vi ������������������������������������������������������������������������������������������������������� CE ןקתל תומיאת vi ����������������������������������������������������������������������� וידר ירדת תערפה תודוא FCC-B הרהצה

vii ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� WEEE תרהצה vii ����������������������������������������������������������������������������������������������� םיימיכ םירמוח לע עדימ

1-1 ����������������������������������������������������������������������������������

הדובע תלחתה

1-2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� הזיראה תלוכת

1-3 ���������������������������������������������������������������������������������������������� גצה דמעמ לש הנקתה

1-8 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� גצה ןונווכ

1-10 ��������������������������������������������������������������������������������������������� גצה לש תיללכ הריקס

1-16 ������������������������������������������������������������������������������������������������� בשחמל גצה רוביח

2-1 ������������������������������������������������������������������������

ךסמה טירפת תורדגה

2-2 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������� טווינ ןצחל

2-5 ����������������������������������������������������������������� טווינה ןצחל תועצמאב ךסמה טירפת תרדגה

A-1 ������������������������������������������������������������������������������������������������

חפסנ

A-2 ���������������������������������������������������������������������������������������� MAG 272C תרדס יטרפמ

A-3 ��������������������������������������������������������������� MAG 272C תרדס לש םינכותמ הגוצת יבצמ

A-5 �������������������������������������������������������������������������������������������MAG 272 תרדס יטרפמ

A-6 ������������������������������������������������������������������MAG 272 תרדס לש םינכותמ הגוצת יבצמ

A-8 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ תויעב ןורתפ

ii

iii

המדקה

םיירחסמ םינמיסו םירצוי תויוכז רבדב העדוה

ןמיס אוה שומיש וב השענש MSI וגול .תורומש תויוכזה לכ Copyright © Micro-Star Int’l Co�, Ltd�

םיירחסמ םינמיס םה םירכזנה תומשהו םינמיסה רתי לכ . Micro-Star Int’l Co�, Ltd� לש םושר ירחסמ

MSI .םירסוח וא תואיגש ןיגב תעמתשמ וא תשרופמ תוירחא םיאשונ ונניא .םייטנוולרה םילעבה לש

.שארמ העדוה אלל הז ךמסמב םייוניש ךורעל תוכזה תא תרמוש

ךיראת

2020/11

הסרג

הסרג

1�0 אסרג

תינכט הכימת

וא השיכרה םוקמל הנפ ,שמתשמל ךירדמב ןורתפ אוצמל ןתינ אלו רצומה םע היעב תררועתמ םא

.תפסונ הנווכה תלבקל https://www�msi�com/support/ תבותכב רקב ,ןיפולחל .ימוקמ קוושמל ii

v

המדקה

תוחיטב תוארוה

.אלמ ןפואב ןהל תייצל דפקהו תואבה תוארוהה תא ןויעב ארק

.שמתשמל ךירדמב וא רישכמה לע תועיפומש תורהזאה לכל תייצל שי

.דבלב םיכמסומ עוצקמ ישנא ידי-לע ועצובי םינוקית

.דיתעב ןויע ךרוצל הזיראל ףרוצ רשא שמתשמל ךירדמה תא רומש

תורוטרפמטו תוחל יאנתמ הז רישכמ קיחרהל שי ,תולמשחתה וא תוחקלתה תנכס תעינמל

.תוהובג

.ביציו חוטש חטשמ לע ותוא חנה ,רישכמה תנקתה ינפל

לש חוטבה חווטב אצמנ למשחה תשר חתמש אדו ,למשח עקשל רישכמה רוביח ינפל

רבחל שי .למשחה עקת לש הקראהה ןש תא קתנל וא ,קרפל ,ףפוכל ןיא .טלוו 100-240

.קרואמ למשח עקשל רישכמה תא

יופצ אל םא עקשהמ למשחה תקפסא תא תובכל וא למשחה לבכ תא קתנל שי דימת

.למשח תכירצ תעינמל ,ךשוממ ןמז קרפ ךשמל שומיש רישכמב תושעיהל

תוסכל ןיא .רישכמה לש רתי-תוממחתה תעינמלו ריווא לוברעל שמשמ רישכמבש ררוואמה

.ררוואמה תא

הכומנ וא 60 O C -מ ההובג ןוסחאה תרוטרפמטשכ תגזוממ אל הביבסב רישכמה תא ריאשהל ןיא

.קזניהל לולע רישכמה ; -20 O C -מ

�40 O C -כ איה תיברמה הדובעה 'פמט :הרעה

שמתשהל שי רישכמה יוקינל .למשחה לבכ תא קתנל דיפקהל שי ,רישכמה לש יוקינ תעב

קזנ םורגל לולע הז ;םיחתפל םילזונ ךופשל ןיא םלועל .םייתיישעת םילקימיכב אלו הכר תילטמב

.תולמשחתהל וא רישכמל iv

המדקה

.למשחה לבכ לע רבד חינת לא .וילע וכרדי אלש ךכ למשחה לבכ תא בתנ

.םיקזח םיילמשח וא םייטנגמ םימצע רישכמהמ קיחרהל שי דימת v

:תכמסומ תוריש תדבעמב הקידבל רישכמה תא איבהל שי ,םיאבה םיבצמהמ דחא שחרתמ םא

.קוזינ עקתה וא למשחה לבכ

.רישכמל רדח לזונ

.תוחלל ףשחנ רישכמה

תוארוהל םאתהב ותוא ליעפהל חילצמ ךניאש וא הניקת הרוצב דבוע אל רישכמה

.שמתשמל ךירדמבש

.קוזינו לפנ רישכמה

.הריבש לש םירורב םינמיס םנשי רישכמה לע

רצומה לש הביבסל םייתודידיה םינייפאמה

.הנתמה בצמבו תוליעפ ןמזב הכומנ היגרנא תכירצ

.תואירבלו הביבסל םיקיזמש םירמוחב לבגומ שומיש

.רוזחמו קוריפל לק

.רוזחמה דודיע תועצמאב םייעבט םיבאשמב תחפומ שומיש

.תולק גורדש תויורשפאל תודוה רתוי ךורא םייח ךרוא

.רצומ תרזחה תוינידמ תועצמאב הקוצמה תלוספה תומכ םוצמצ

תיתביבס תוינידמ

.תלוספל וכילשהל ןיאו ,םיקלחב רזוח שומישו רוזחמ רשפאל ידכ ןנכות הז רצומ

ךרוצל םרוזאב תישרומ ףוסיא תדוקנ םע רשק רוציל םישמתשמה לע ,רצומה ייח םויסב

.רצומה רוזחמ

�MSI לש טנרטניאה רתאב אוצמל ןתינ רוזחמל עגונב םיפסונ םיטרפו ךרוזאב קוושמ יטרפ

רשק ונמע רוצ ,םקוריפו םרוזחמ ,םתרזחה , MSI ירצומ לש קוליס יאשונב עדימ תלבקל

�gpcontdev@msi�com ל'אודה תבותכב

.הייארה לע עיפשהל הטונ םיכסמב רתי-שומיש !הרהזא ★

:תוצלמה ★

.ךסמ ןמז לש תוקד 30 ידמ תוקד 10 תב הקספהל אצ � 1

תא ליבגהל שי ,םייתנש ליג לעמ םידלי רובע .םיכסמב תופצל רוסא םייתנשמ תוחפ ינב םידליל

.םויב העשמ תוחפל הייפצה ןמז

� 2 iv

vii

המדקה

CE ןקתל תומיאת

תורבחה תונידמה יקוח יבגל הצעומה תייחנהב תוטרופמה תושירדל םאות הז רישכמ

ךומנ חתמל עגונב היחנהה ,) EU/2014/30 ( תיטנגמורטקלא תומיאתל עגונב

ןקתל עגונב היחנההו ) EC/2009/125) ErP ןקתל עגונב היחנהה ,) EU/2014/35)

דויצל עגונב םירדסומה םינקתל םאות אצמנו קדבנ הז רצומ .) EU/2011/65) RoHS

.יפוריאה דוחיאה לש ימשרה ןואטיבה תויחנה תרגסמב ומסרופש עדימ תייגולונכט

תודוא FCC-B הרהצה

וידר ירדת תערפה

ףיעסל םאתהב , Class B גוסמ ילטיגיד רישכמל םיאנתב דמוע אצמנו קדבנ דויצה

םוקמב הקיזמ הערפה דגנ הריבס הנגה קפסל ודעונ הלא תולבגמ .

FCC תונקתב 15

וב שומישהו הנקתהה םא .וידר רדתב היגרנא טלופו שמתשמ ,ללוחמ דויצה .םירוגמ

ןיא םלוא .וידר תרושקתל הקיזמ הערפהל םורגל לולע דויצה ,הלא תוארוה יפל םניא

הקיזמ הערפהל םרוג הז דויצ םא .םיוסמ ןקתמב הערפה לוחת אלש ךכל תוירחא

ץלמומ ,ותלעפהו דויצה יוביכ ידי לע עובקל ןתינ התוא ,היזיוולט וא וידר ירודישל

:תואבה םיכרדהמ רתוי וא תחא תועצמאב הערפהה תא ןקתי שמתשמהש

.הטילקה תנטנא לש שדחמ םוקימ וא שדחמ ןוויכ

.טלקמהמ דויצה תקחרה

.טלקמה רבוחמ וילאש לגעמהמ הנוש לגעמב למשח עקשל דויצה רוביח

.עויס תלבקל הסונמ היזיוולט וא וידר יאנכטל וא ץיפמל הנפ

1 הרעה

תאשרה תא לטבל לולע קוחה תוארוהב הדימעל יארחאה ףוגה ידי לע שרופמב רשוא אלש יוניש לכ

.דויצה תא ליעפהל שמתשמה

2 הרעה

.הנירקה תטילפ תושירדב דומעל ידכ ,םימייק םא ,םיככוסמ למשח ילבכבו קשממ ילבכב שמתשהל שי

:ןמקלדכ םיאנת ינשל ףופכב הנה הלעפהה .

FCC לש 15 ףיעס תושירדב דמוע הז רישכמ

.תוקיזמ תוערפהל םורגי אל הז ןקתה � 1

.היוצר אל הלועפל םורגל הלולעש הערפה ללוכ ,לבקתתש הערפה לכ לבקל ןקתהה לע � 2 vi

vii

המדקה

WEEE תרהצה

היחנה ,ינורטקלאו ילמשח דויצל עגונב )" EU "( יפוריאה דוחיאה תייחנהל ףופכב

םירדגומה םירצומ ךילשהל ןיא , 2005 טסוגואב 13 -המ ףקותל הסנכנש 2012/19/EU

רדגומש יפכ ,ינורטקלא דויצ לש םינרצי .ליגרה הפשאה חפל "ינורטקלאו ילמשח דויצ"

.רצומה ייח םויסב הז גוסמ םירצומ הרזחב לבקל םיביוחמ ,וז היחנהב

םיימיכ םירמוח לע עדימ

טנמלרפה לש 1907/2006 הנקת( EU REACH Regulation ןוגכ םיימיכה םירמוחה תונקתל םאתהב

תא .הלש םירצומה תא םיביכרמה םיימיכה םירמוחה לע עדימ תקפסמ MSI ,)הפוריא תצעומו יפוריאה

:תבותכב אוצמל ןתינ עדימה https://storage-asset�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vi

1

הדובע תלחתה

דפקה ,םינוש םירישכמ גצל רבחמ התא םא .הרמוחה תנקתה תודוא עדימ ליכמ הז קרפ

.יטטס למשח תעינמל הקראה דימצב שמתשהלו בטיה םירישכמב זוחאל

בושח

.הנוש תויהל יושע גצה הארמ .דבלב תוסחייתה ךרוצל םימייק םימישרתה

.גצה לע םידח םיצפחב שמתשהל ןיא

1-3

הדובע תלחתה

הזיראה תלוכת

גצ � 1

דמעמ � 2

גרוב םע דמעמ סיסב � 3

MAG272C / MAG272CR / MAG272CQP / MAG272CQR / ( למשח לבכ

(MAG272CRX

� 4

(MAG272 / MAG272R / MAG272QP / MAG272QR ( למשח לבכו למשח םאתמ � 5

)ילנויצפוא( HDMI לבכ � 6

)ילנויצפוא( DisplayPort לבכ � 7

)גצבש USB -ה תואיצי תלעפהל( טלפל USB לבכ � 8

ריהמ הלחתה ךירדמ � 9

תוירחא תדועת � 10

1-2

.ימוקמ ץיפמל וא השיכרה םוקמל הנפ ,רסח וא םוגפ םיטירפהמ דחאש הרקמב *

.ץראל םאתהב תונתשהל היושע הזיראה תלוכת *

1-3

הדובע תלחתה

1

גצה דמעמ לש הנקתה

בושח

.ךסמה לש תוטירש עונמל ידכ ןגומו ךר חטשמ לע גצה תא חנה

MAG272C

.גצה םע דמעמה לש םיספתה תא רשי � 1 g

.דמעמה יגרוב תועצמאב דמעמה תא קדה � 2

.סיסבה עוביקל סיסבה גרובה תא קדהו דמעמל סיסבה תא רבח � 3

2

3

1-2

1-5

הדובע תלחתה

4

.םיגרבה תא קדהו VESA -ה יוסיכ תא םקמל ידכ םיספתה תא רשי � 4

� 5

6.

� 7

בושח

לע גצה תיילתל הכרעל עגונב .ריקה לע גצה תיילת ךרוצל םג דמעמה תנקתהל םירוחב שמתשהל ןתינ

.קוושמל הנפ ,ריקה

1-4

הדובע תלחתה

MAG272CR/ MAG272CQP/ MAG272CQR/ MAG272CRX

.גצה םע דמעמה לש םיספתה תא רשי � 1 g

.דמעמה יגרוב תועצמאב דמעמה תא קדה � 2

.סיסבה עוביקל סיסבה גרובה תא קדהו דמעמל סיסבה תא רבח � 3

1

1-5

2

3

בושח

לע גצה תיילתל הכרעל עגונב .ריקה לע גצה תיילת ךרוצל םג דמעמה תנקתהל םירוחב שמתשהל ןתינ

.קוושמל הנפ ,ריקה

1-4

1-7

הדובע תלחתה

1

MAG272

.גצה םע דמעמה לש םיספתה תא רשי � 1 g

.דמעמה יגרוב תועצמאב דמעמה תא קדה � 2

.סיסבה עוביקל סיסבה גרובה תא קדהו דמעמל סיסבה תא רבח � 3

2

1-6

3

בושח

לע גצה תיילתל הכרעל עגונב .ריקה לע גצה תיילת ךרוצל םג דמעמה תנקתהל םירוחב שמתשהל ןתינ

.קוושמל הנפ ,ריקה

הדובע תלחתה

1

MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR

.גצה םע דמעמה לש םיספתה תא רשי � 1 g

.דמעמה יגרוב תועצמאב דמעמה תא קדה � 2

.סיסבה עוביקל סיסבה גרובה תא קדהו דמעמל סיסבה תא רבח � 3

1-7

2

3

בושח

לע גצה תיילתל הכרעל עגונב .ריקה לע גצה תיילת ךרוצל םג דמעמה תנקתהל םירוחב שמתשהל ןתינ

.קוושמל הנפ ,ריקה

1-6

1-9

הדובע תלחתה

גצה ןונווכ

.המרהו הייטה תורשפאמש ,ולש ןונווכה תולוכיל תודוה הייפצה תוחונ תא םסקמל דעונ הז גצ

בושח

.גצה ןונווכ ךלהמב ךסמב העיגנמ ענמיהל שי

MAG272C g

-5

O

20

O

MAG272CR/ MAG272CQP/ MAG272CQR/ MAG272CRX g

-5

O

20

O

1-8

130mm

1-9

הדובע תלחתה

-5

O

20

O

MAG272 g

130mm

MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR g

-5

O

20

O

100mm

90 O 90 O 75

O

75

O

בושח

.הדיצה ותוא םיבבוסמש ינפל רוחאל גצה תא תוטהל שי

1-8

1-11

הדובע תלחתה

גצה לש תיללכ הריקס

MAG272C/ MAG272CR/ MAG272CQP/ MAG272CQR g

2

1

3 4 5 6 7 8

1-10

9 10

הדובע תלחתה

1-11

הלעפה ןצחל

למשחל רבחמ

DisplayPort

HDMI תאיצי

USB-C תאיצי

אל איה .

PD 5V/3A דע לש ילמשח םרזו ואדיו ותוא תינמז-וב חולשל הלוכי וז האיצי

.םינותנ רודיש לש היצקנופב תכמות

גצל

בשחמל

תוינזואל עקש

)MAG272C/ MAG272CR( USB 2�0 Type A תאיצי

)MAG272CQP/ MAG272CQR( USB 3�2 Gen1 Type A תאיצי

MAG272C/( USB 2�0 Type B תסינכ

)MAG272CR

USB 3�2 Gen1 Type B תסינכ

)MAG272CQP/ MAG272CQR(

.טלפל USB לבכ רובע

בושח

רבחו ,הזיראהמ טלפל USB -ה לבכ תא אצוה

תואיצי ,לבכה רוביח רחאל .גצלו בשחמל ותוא

תונימז ויהי גצבש טלקל USB Type A -ה

.שומישל

טווינ ןצחל

Kensington לוענמ

8

9

10

6

7

3

4

5

1

2

1-10

1-13

הדובע תלחתה

2

MAG272CRX g

1

3 4 5 6 7 8

1-12

9 10

הדובע תלחתה

1-13

הלעפה ןצחל

למשחל רבחמ

HDMI תאיצי

DisplayPort

USB-C תאיצי

אל איה .

PD 5V/3A דע לש ילמשח םרזו ואדיו ותוא תינמז-וב חולשל הלוכי וז האיצי

.םינותנ רודיש לש היצקנופב תכמות

תוינזואל עקש

גצל

בשחמל

USB 3�2 Gen1 Type A תאיצי

USB 3�2 Gen1 Type B תסינכ

.טלפל USB לבכ רובע

בושח

רבחו ,הזיראהמ טלפל USB -ה לבכ תא אצוה

תואיצי ,לבכה רוביח רחאל .גצלו בשחמל ותוא

תונימז ויהי גצבש טלקל USB Type A -ה

.שומישל

טווינ ןצחל

Kensington לוענמ

9

10

6

7

8

3

4

5

1

2

1-12

1-15

הדובע תלחתה

MAG272/ MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR g

2

1

3 4 5 6 7 8

1-14

9 10

הדובע תלחתה

1-15

הלעפה ןצחל

DisplayPort

HDMI תאיצי

USB-C תאיצי

אל איה .

PD 5V/3A דע לש ילמשח םרזו ואדיו ותוא תינמז-וב חולשל הלוכי וז האיצי

.םינותנ רודיש לש היצקנופב תכמות

גצל

בשחמל

תוינזואל עקש

USB 2�0 Type B תסינכ

.טלפל USB לבכ רובע

בושח

,הזיראהמ טלפל USB -ה לבכ תא אצוה

רוביח רחאל .גצלו בשחמל ותוא רבחו

טלקל USB Type A -ה תואיצי ,לבכה

.שומישל תונימז ויהי גצבש

USB 2�0 Type A תאיצי

למשחל רבחמ

טווינ ןצחל

Kensington לוענמ

7

8

9

10

5

6

3

4

1

2

1-14

1-17

הדובע תלחתה

בשחמל גצה רוביח

MAG272C/ MAG272CR/ MAG272CQP/ MAG272CQR/

.בשחמה תא הבכ � 1 g

MAG272CRX

.בשחמהו גצה ןיב ואדיווה לבכ תא רבח � 2

(A רויא( .גצה לש חוכה קפס עקשל למשחה לבכ תא רבח � 3

(B רויא( .למשח עקשל למשחה לבכ תא רבח � 4

(C רויא( .גצה תא לעפה � 5

.יטמוטוא ןפואב תותואה רוקמ תא ההזי גצהו ,בשחמה תא לעפה � 6

A

B

1-16

C

1-17

הדובע תלחתה

MAG272/ MAG272R/ MAG272QP/ MAG272QR

.בשחמה תא הבכ � 1 g

.בשחמהו גצה ןיב ואדיווה לבכ תא רבח � 2

(A רויא( .גצה לש למשחה לבכו למשחה םאתמ תא בכרה � 3

(B רויא( .גצה לש למשחה עקשל למשחה םאתמ תא רבח � 4

(C רויא( .למשח עקשל למשחה לבכ תא רבח � 5

(D רויא( .גצה תא קלדה � 6

.יטמוטוא ןפואב תותואה רוקמ תא ההזי גצהו ,בשחמה תא לעפה � 7

B

C

A

D

1-16

2

ךסמה טירפת תורדגה

�(OSD ( ךסמה טירפת תרדגהל עדימה ירקיע תא ליכמ הז קרפ

בושח

.שארמ העדוה אלל תונתשהל יושע עדימה לכ

2-3

ךסמה טירפת תורדגה

טווינ ןצחל

�(OSD ( ךסמה טירפת יבחרב טוונל רזועש ינוויכ-בר רקב - טווינ ןצחל ללוכ גצה

טווינ ןצחל

תויסיסב תולועפ

)ליעפ ךסמה טירפת רשאכ(

הנשמ-יטירפתל הסינכ

הרדגה וא הריחב רושיא

.ןמקלדכ ןה טווינה ןצחל לש לדחמה תרירב תורדגה

םח ןצחל

)יובכ ךסמה טירפת רשאכ(

ישארה ךסמה טירפת

טווינ ןצחל

יעצמא ןצחל

2-2

ךסמה טירפת תורדגה

2-3

תויסיסב תולועפ

)ליעפ ךסמה טירפת רשאכ(

םיטירפו תויצקנופ יטירפת תריחב

היצקנופ יכרע לש הלדגהל רושיא

ןצחלה לע ץחל

רושיאל יעצמאה

.האיצילו הריחבה

ץחה ןצחל לע ץחל

הטמל ץחה וא הלעמל

.םיכרע ןונווכל

ץחה ןצחל לע ץחל

הגוצת לוטיבל הלאמש

ילבמ האיצילו המידקמ

.בצמ טקפא ליחהל

םח ןצחל

)יובכ ךסמה טירפת רשאכ(

Game Mode

)קחשמ בצמ(

Screen Assistance

)ךסמל הרזע(

םיטירפו תויצקנופ יטירפת תריחב

היצקנופ יכרע לש הנטקהל רושיא

ןצחלה לע ץחל

רושיאל יעצמאה

.האיצילו הריחבה

ץחה ןצחל לע ץחל

הטמל ץחה וא הלעמל

.םיכרע ןונווכל

ץחה ןצחל לע ץחל

הגוצת לוטיבל הלאמש

.האיצילו המידקמ

םיטירפו תויצקנופ יטירפת תריחב

יחכונה טירפתהמ האיצי

ןצחלה לע ץחל

רושיאל יעצמאה

.האיצילו הריחבה

ץחה ןצחל לע ץחל

הטמל ץחה וא הלעמל

.הריחבל

ץחה ןצחל לע ץחל

הגוצת לוטיבל הלאמש

.האיצילו המידקמ

Alarm Clock

)ררועמ ןועש(

םיטירפו תויצקנופ יטירפת תריחב

הנשמ-יטירפתל הסינכ

ןצחלה לע ץחל

רושיאל יעצמאה

.האיצילו הריחבה

ץחה ןצחל לע ץחל

הטמל ץחה וא הלעמל

.הריחבל

ץחה ןצחל לע ץחל

.האיציל הלאמש

Input Source

)טלק רוקמ(

טווינ ןצחל

הלעמל

הטמל

לאמש

ןימי

2-2

2-5

ךסמה טירפת תורדגה

.טווינה ץחל לש םימחה םינצחלה תא תישיא םיאתהל ידכ ךסמה טירפתל סנכיהל םילוכי םישמתשמ

.ןלהל תוטרופמ םימחה םינצחלה רובע תופסונ תויורשפא

תולועפ

.האיצילו ךרעה תרימשל יעצמאה ןצחלה לע ץחל

.םיכרע ןונווכל הטמל ץחה וא הלעמל ץחה ןצחל לע ץחל

המידקמ הגוצת לוטיבל הלאמש ץחה ןצחל לע ץחל

.האיצילו

טווינה ןצחלב םימחה םינצחלל תויורשפא

Brightness

)תוריהב(

.האיצילו הריחבה רושיאל יעצמאה ןצחלה לע ץחל

ןצחל לעו היצקנופה תלעפהל הנימי ץחה ןצחל לע ץחל

.היוביכל הלאמש ץחה

Refresh Rate

)ןונער בצק(

.האיצילו הריחבה רושיאל יעצמאה ןצחלה לע ץחל

ןצחל לעו היצקנופה תלעפהל הנימי ץחה ןצחל לע ץחל

.היוביכל הלאמש ץחה

Information on

Screen

)ךסמה לע עדימ(

2-4

ךסמה טירפת תורדגה

טווינה ןצחל תועצמאב ךסמה טירפת תרדגה

םיציחה ינצחלב שמתשה .ישארה ךסמה טירפת לש הלעפהל טווינה ןצחלב יעצמאה ןצחלה לע ץחל

.תוישיאה ךיתופדעהל םאתהב םייוצרה תויצקנופה יטירפת ןונווכל הנימיו הלאמש ,הטמל ,הלעמל

2-5

)םיקחשמ(

GAMING g

רואית

.םיטירפה לכ תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.םיטירפה לכ תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.םיטירפה לכ תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.םיטירפה לכ תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.םיטירפה לכ תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.בצמ יטקפא לש המידקמ הגוצת תגצהלו הריחבל הטמל וא הלעמל ץחה ןצחלב שמתשה

.בצמה גוס תלחהלו רושיאל יעצמאה ןצחלה לע ץחל

רובע תצלמומו עקרה תוריהב תא תבטממ וז היצקנופ

�FPS יקחשמ

)יובכ(

)ליגר(

OFF

Normal

)קזח( Strong

)קזח יכה( Strongest

A�I�

Response הרדגהה תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

אל היהת )הבוגת ןמז( Response Time תורשפאה

תעינמ( Anti Motion Blur תורשפאהש העשב הנימז

ךרעל )הבוגת ןמז(

.בצמ לכב )הבוגת ןמז( Time

.תלעפומ )העונתב שוטשט

Response Time תא רידגהל שי

Anti Motion תורשפאה תתבשה ירחא )ריהמ( Fast

.)העונתב שוטשט תעינמ( Blur

2/3 המר טירפת

)שמתשמ( User

FPS

)ץורימ( Racing

RTS

RPG

)ליגר( Normal

)ריהמ(

)ריהמ יכה(

Fast

Fastest

1 המר טירפת

Game Mode

)קחשמ בצמ(

Night Vision

)הליל תייאר(

Response Time

)הבוגת ןמז(

2-4

2-7

ךסמה טירפת תורדגה

רואית

שוטשט תעינמ( Anti Motion Blur תורשפאה רשאכ

תויורשפאה תא ליעפהל ןתינ אל ,תלעפומ )העונתב

תונימז ויהי אל ןהו )תוריהב( Brightness -ו HDCR

.הריחבל

אל היהת )הבוגת ןמז( Response Time תורשפאה

תעינמ( Anti Motion Blur תורשפאהש העשב הנימז

.תלעפומ )העונתב שוטשט

שוטשט תעינמ( Anti Motion Blur תא רידגהל שי

תורשפאה רשאכ )יובכ( OFF בצמל )העונתב

.)לעפומ( ON בצמל תרדגומ FreeSync

2/3

)יובכ( )

המר טירפת

OFF)

)ליעפ( )

Refresh Rate הרדגהה תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.בצמ לכב )ןונער בצק(

בצק( Refresh Rate לש לדחמה תרירב םוקימ

תא ןנווכל ןתינ .)הלעמל לאמש( Left Top אוה )ןונער

יעצמאה ןצחלה לע ץחל .ךסמה טירפת ךרד םוקימה

.ןונערה בצק םוקימ לש הלחהלו רושיאל

תרדגומה ךסמה ןונער בצק תרדגה ירחא בקוע גצה

.היפל דבועו ,הלעפהה תכרעמ לש שארמ

Left Top

לאמש(

)הלעמל

Right Top

)הלעמל ןימי(

Left Bottom

)הטמל לאמש(

Right Bottom

)הטמל ןימי(

ON)

Location

)םוקימ(

)יובכ( OFF

)לעופ( ON

Location

)םוקימ(

Alarm Clock הרדגהה תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.בצמ לכב )ררועמ ןועש(

יעצמאה ןצחלה לע ץחל ,העשה תרדגה רחאל

.רמייטה תלעפהל

ןועש( Alarm Clock לש לדחמה תרירב םוקימ

םישמתשמ .)הלעמל לאמש( Left Top אוה )ררועמ

.םנוצרכ םוקימ רוחבל םילוכי

Left Top

לאמש(

)הלעמל

Right Top

)הלעמל ןימי(

Left Bottom

)הטמל לאמש(

Right Bottom

)הטמל ןימי(

99:59~00:01

)יובכ( OFF

15:00

30:00

45:00

60:00

)אלל( None Screen הרדגהה תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

עויס(

.בצמ לכב )ךסמל הרזע( Assistance

Screen Assistance לש לדחמה תרירב

.)אלל( איה )ךסמב שומישל

)למס( Icon

Position

)םוקימ(

Reset

)סופיא(

תעירק לש העפותה תא תענומ FreeSync תורשפאה

ON איה HDMI וא DisplayPort לש לדחמה תרירב

לכב ,בצמ לכב התוא תובכל/ליעפהל ןתינו )לעפומ(

ךסמ ןונער בצקו טלק רוקמ לכ םעו היצולוזר

שוטשט תעינמ(

(screen tearing ( הנומת

Anti Motion Blur תורשפאה

FreeSync תורשפאהשכ תתבשומ היהת )העונתב

.תלעפומ

)יובכ( ) OFF)

)ליעפ( ) ON)

1 המר טירפת

Anti Motion Blur

שוטשט תעינמ(

)העונתב

Refresh Rate

)ןונער בצק(

Alarm Clock

)ררועמ ןועש(

Screen

Assistance

)ךסמל הרזע(

FreeSync

)ישפוח ןורכנס(

2-6

ךסמה טירפת תורדגה

2-7

)םינעוצקמ(

Professional g

רואית

.םיטירפה לכ תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ .לדחמה תרירב בצמ

.םיטירפה לכ תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.םיטירפה לכ תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

2 המר טירפת

)שמתשמ( User

)ארוק( Reader

)עונלוק( Cinema

.םיטירפה לכ תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.םיטירפה לכ תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.בצמ לכב HDCR הרדגהה תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

ידי-לע הנומתה תוכיא תא תרפשמ HDCR תורשפאה

.תונומתב תוידוגינה תרבגה

Brightness תורשפאה ,תלעפומ HDCR תורשפאה רשאכ

תעינמ( Anti Motion Blur תאו

.הריחבל הנימז אל )תוריהב(

HDCR תא ליעפהל ןתינ אל

.תינמז-וב )העונתב שוטשט

)בצעמ( Designer

HDR

יטקפא לש המידקמ הגוצת תגצהלו הריחבל הטמל וא הלעמל ץחה ןצחלב שמתשה

.בצמ

.בצמה גוס תלחהלו רושיאל יעצמאה ןצחלה לע ץחל

םייניעה לע הנגמ )םייניעל הלקה( Eye Saver תורשפאה

תא תננווכמ איה ,תלעפומ איה רשאכ .לוחכ רוא ינפמ

.רתוי בוהצ רהוזל ךסמה לש עבצה תרוטרפמט

הלקה( Eye Saver הרדגהה תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.בצמ לכב )םייניעל

הבוח ,)ארוק( Reader ךרעל רדגומ Pro Mode רשאכ

.)םייניעל הלקה( Eye Saver תא םג ליעפהל

)יובכ( ) OFF)

)ליעפ( ) ON)

)יובכ( ) OFF)

)ליעפ( ) ON)

שוטשט תעינמ( Anti Motion Blur תורשפאה רשאכ

HDCR תויורשפאה תא ליעפהל ןתינ אל ,תלעפומ )העונתב

.הריחבל תונימז ויהי אל ןהו )תוריהב( Brightness -ו

הנימז אל היהת )הבוגת ןמז( Response Time תורשפאה

שוטשט תעינמ( Anti Motion Blur תורשפאהש העשב

.תלעפומ )העונתב

)העונתב שוטשט תעינמ( Anti Motion Blur תא רידגהל שי

תרדגומ FreeSync תורשפאה רשאכ )יובכ( OFF בצמל

.)לעפומ( ON בצמל

תשטלמ )הנומת רופיש( Image Enhancement תורשפאה

.תודחה רופישל הנומתה תוצק תא

Image הרדגהה תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.בצמ לכב )הנומת רופיש( Enhancement

)יובכ( ) OFF)

)ליעפ( ) ON)

)יובכ(

)שלח(

)ינוניב(

OFF

Weak

Medium

)קזח( Strong

)קזח יכה( Strongest

1 המר טירפת

Pro Mode

(Pro בצמ(

הלקה( Eye Saver

)םייניעל

HDCR

Anti Motion Blur

שוטשט תעינמ(

)העונתב

Image

Enhancement

)הנומת רופיש(

2-6

2-9

ךסמה טירפת תורדגה

)הנומת(

Image g

רואית

)תוריהב( Brightness הרדגהה תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.)ארוק( Reader -ו RPG , RTS ,)שמתשמ( User םיבצמב

שוטשט תעינמ( Anti Motion Blur תורשפאה רשאכ

Brightness תורשפאה ,תלעפומ HDCR וא )העונתב

.הריחבל הנימז אל )תוריהב(

)תוידוגינ( Contrast הרדגהה תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.בצמ לכב

)תודח( Sharpness הרדגהה תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

תוארה תא תרפשמ )תודח( Sharpness

.בצמ לכב

תורשפאה

.הנומתב םיטרפהו

תרוטרפמט( Color Temperature לש לדחמה תרירב ךרע

.)ליגר( Normal אוה )עבצ

תגצהלו הריחבל הטמל וא הלעמל ץחה ןצחלב שמתשה

.בצמ יטקפא לש המידקמ הגוצת

.בצמה גוס תלחהלו רושיאל יעצמאה ןצחלה לע ץחל

Color Temperature הרדגהה תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.)תישיא המאתה( Customization בצמב )עבצ תרוטרפמט(

לדוג( Screen Size הרדגהה תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.ךסמ ןונער בצק לכ םעו היצולוזר לכב ,בצמ לכב )ךסמה

.)יטמוטוא( Auto איה לדחמה תרירב

2/3 המר טירפת

0-100

0-100

0-5

1 המר טירפת

Brightness

)תוריהב(

Contrast

)תוידוגינ(

Sharpness

)תודח(

R (0-

100)

G (0-

100)

B (0-

100)

)רירק( Cool

)ליגר( Normal

)םימח( Warm

Customization

)תישיא המאתה(

)יטמוטוא( Auto

4:3

Color

Temperature

)עבצ תרוטרפמט(

Screen Size

)ךסמה לדוג(

16:9

)טלק רוקמ(

Input Source g

רואית

רוקמ( Input Source הרדגהה תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.בצמ לכב )טלק

2/3 המר טירפת 1 המר טירפת

HDMI1

HDMI2

DP

Type C

)טווינ ןצחל(

Navi Key g

רואית

Game Mode איה הלעמל ץחה ןצחל לש לדחמה תרירב

.)קחשמ בצמ(

Screen איה הטמל ץחה ןצחל לש לדחמה תרירב

.)ךסמל הרזע( Assistance

Alarm Clock איה הלאמש ץחה ןצחל לש לדחמה תרירב

.)ררועמ ןועש(

Input Source איה הנימי ץחה ןצחל לש לדחמה תרירב

.)טלק רוקמ(

.ךסמה טירפת ךרד טווינה ןצחל יטירפ לכ תא ןנווכל ןתינ

2 המר טירפת

)יובכ( OFF

)תוריהב( Brightness

)קחשמ בצמ( Game Mode

Screen Assistance

)ךסמל הרזע(

)ררועמ ןועש( Alarm Clock

)טלק רוקמ( Input Source

)ןונער בצק( Refresh Rate

Information on Screen

)ךסמה לע עדימ(

1 המר טירפת

/ )הלעמל( Up

)הטמל( Down

/ )לאמש( Left /

)ןימי( Right

2-8

ךסמה טירפת תורדגה

2-9

רואית

.)תילגנא( English איה ןרציה לש לדחמה תרירב תפש

רושיאל יעצמאה ןצחלה לע ץוחלל םיכירצ םישמתשמ

.הפשה תרדגה לש הלחהלו

תרדגה .תיאמצע הרדגה איה )הפש( Language הרדגהה

לש לדחמה תרירב תא הפילחמ רחוב שמתשמהש הפשה

Reset תורשפאה תא םירידגמ םישמתשמ רשאכ .ןרציה

.הנתשמ אל הפשה תרדגה ,)ןכ( Yes ךרעל )סופיא(

Transparency הרדגהה תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.בצמ לכב )תופיקש(

ןמז( OSD Time Out הרדגהה תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.בצמ לכב )ךסמה טירפתל בוצק

תירונ( RGB LED הרדגהה תא ןנווכל םילוכי םישמתשמ

.)יובכ( Off וא )ליעפ( On בצמל ) RGB

.)לעפומ( ON איה לדחמה תרירב

MAG272C, MAG272CQP, MAG272, רובע ךמתנ אל *

MAG272QP

.ךסמה לש ןימי דצב עיפוי גצה סוטטס לע עדימה

תורשפאה תא תיבשהל וא ליעפהל םילוכי םישמתשמ

לדחמה תרירב .)ךסמה לע עדימ( Information on Screen

.)יובכ( OFF איה

ךסמה טירפת תורדגה תא רזחשלו ספאל םילוכי םישמתשמ

.בצמ לכב ןרציה לש לדחמה תרירב יכרעל

)הרדגה(

Setting g

2 המר טירפת

繁體中文

תירבע

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

ויהי תופסונ תופש(

)בורקב תונימז

5~0

)תוינש

)יובכ( )

5-30) 5~30s

OFF)

)ליעפ( ) ON)

1 המר טירפת

)הפש( Language

Transparency

)תופיקש(

OSD Time Out

טירפתל בוצק ןמז(

)ךסמה

תירונ( RGB LED

(RGB

)יובכ( ) OFF)

)ליעפ( ) ON)

)ןכ( YES

)אל( NO

Information on

לע עדימ( Screen

)ךסמה

)סופיא( Reset

2-8

A

חפסנ

בושח

.שארמ העדוה אלל תונתשהל יושע עדימה לכ

A-3

חפסנ

MAG272CRX

)3CA0(

1920 x

1080@240Hz

240Hz

/MAG272CQP

MAG272CQR

)3CA6(

MAG272CR

)3CA5(

MAG 272C תרדס יטרפמ

MAG272C

)3CA5(

םגד

'ץניא 27

1500R

VA

2560 x

1440@165Hz

16:9

)רתויה לכל( 300

1920 x 1080@165Hz

לדוג

רומיק

ךסמ גוס

היצולוזר

3000:1

165Hz

(MPRT ( היינשה תויפלא 1

HDMI x2, DP x1

HDMI x2

DisplayPort x1

USB-C x1

USB 3�2 Gen1 Type A x2

USB 3�2 Gen1 Type B x1

תוינזוא תאיצי x1

HDMI x2

DisplayPort x1

USB-C x1

USB 2�0 Type A x2

USB 2�0 Type B x1

תוינזוא תאיצי x1

הבוג-בחור סחי

)nit ( תוריהב

תוידוגינ סחי

ןונער בצק

הבוגת ןמז

טלק קשממ

טלפ/טלק

)יכנא( 178° ,)יקפוא( 178°

115% /90%

קהוב תעינמ

1�07B (8 bit +FRC)

ימינפ חתמ

<90W לעפומ בצמ

<0�5W הנתמה בצמ

<0�5W יובכ בצמ

<66W לעפומ בצמ

<0�5W הנתמה בצמ

<0�5W יובכ בצמ

100-240Vac, 50-60Hz, 1.5A

הייפצ תויווז

DCI-P3/ sRGB

ךסמ יופיצ

הגוצת יעבצ

חתמ גוס

למשח תכירצ

)תינייפוא(

תכרעמ גוריד

20° ~ °-5

מ"מ 0-130

ןכ

יטנוולר אל

)היטה( ןונווכ

)הבוג( ןונווכ

Kensington לוענמ

A-2

חפסנ

MAG272CRX

)3CA0(

/MAG272CQP

MAG272CQR

)3CA6(

MAG272CR

)3CA5(

מ"מ 100 x 100 :תיחול גוס

מ"מ M4x10 :גרוב גוס mm 4 :גירבת רטוק e mm 0�7 :גירבת הבוג mm 10 :גירבת ךרוא e e

MAG272C

)3CA5(

מ"מ 267 x 560 x 611�5

)וטורב( ג"ק 13�1 / )וטנ( ג"ק 5�9

267 x 455 x 611�5

מ"מ

9�0 / )וטנ( ג"ק 5�4

)וטורב( ג"ק

0°-40°C :הרוטרפמט

יוביע אלל , 20%-90% :תוחל

רטמ 0-5000 :הבוג

-20°-60°C :הרוטרפמט

יוביע אלל , 10%-90% :תוחל

VESA

הבוג x בחור( םידממ

)קמוע x

וטנ לקשמ

לועפת

ןוסחא

םגד

תבכרה

הביבס

A-3

MAG 272C תרדס לש םינכותמ הגוצת יבצמ

MAG272CRX

)3CA0(

DP/Type C HDMI

/MAG272CQP

MAG272CQR

)3CA6(

DP/Type C

V

MAG272CR

)3CA5(

HDMI

DP/Type

C

HDMI

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

MAG272C

)3CA5(

DP/

Type C

HDMI

היצולוזר ליגר

640x480 @60Hz

640x480 @67Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

720x480 @60Hz

720x576 @50Hz

800x600 @56Hz

800x600 @60Hz

800x600 @72Hz

800x600 @75Hz

1024x768 @60Hz

1024x768 @70Hz

1024x768 @75Hz

1280x1024 @60Hz

1280x1024 @75Hz

1440x900 @60Hz

1680x1050 @60Hz

VGA

Dos-Mode

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

A-2

A-5

חפסנ

MAG272CRX

)3CA0(

DP/Type C HDMI

/MAG272CQP

MAG272CQR

)3CA6(

DP/Type C

V

MAG272CR

)3CA5(

HDMI

DP/Type

C

HDMI

V

V

V

MAG272C

)3CA5(

DP/

Type C

HDMI

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

היצולוזר

1920x1080 @60Hz

1920x1080 @120Hz

1920x1080 @144Hz

1920x1080 @165Hz

1920x1080 @240Hz

2560x1440 @60Hz

2560x1440 @120Hz

2560x1440 @144Hz

2560x1440 @165Hz

480P

576P

720P

1080i

1080P

1080P @120Hz

1440P

1440P @120Hz

ליגר

Full HD

WQHD

היצולוזר

ןומזתל

ואדיו

A-4

A-5

חפסנ

MAG272QP

MAG272QR

)3CA8(

MAG272R

)3CA7(

MAG 272 תרדס יטרפמ

MAG272

)3CA7( cm 68�58

יטנוולר אל

VA

1920 x 1080@165Hz 2560 x

1440@165Hz

123�7% / 95�6%

16:9

)רתויה לכל( 300

3000:1

165Hz

(MPRT ( היינשה תויפלא 1

HDMI x2, DP x1

HDMI x2

DisplayPort x1

USB-C x1

USB 2�0 Type A x2

USB 2�0 Type B x1

תוינזוא תאיצי x1

)יכנא( 178° ,)יקפוא( 178°

122�9% / 95�4%

קהוב תעינמ

1�07B (8 bit +FRC)

ינוציח למשח םאתמ

טאו 65

רתויה לכל 1�6A , 50~60Hz , 100~240Vac

םגד

לדוג

רומיק

ךסמ גוס

היצולוזר

הבוג-בחור סחי

)nit ( תוריהב

תוידוגינ סחי

ןונער בצק

הבוגת ןמז

טלק קשממ

טלפ/טלק

הייפצ תויווז

DCI-P3/ sRGB

ךסמ יופיצ

הגוצת יעבצ

חתמ גוס

)תינייפוא( למשח תכירצ

הסינכ חתמ

20° ~ °-5

מ"מ 0 ~ 100

75° ~ -75°

90° ~ -90°

ןכ

מ"מ 100 x 100 :תיחול גוס

מ"מ M4x10 :גרוב גוס mm 4 :גירבת רטוק mm 0�7 :גירבת הבוג e e mm 10 :גירבת ךרוא e

יטנוולר אל

יטנוולר אל

יטנוולר אל

)היטה( ןונווכ

)הבוג( ןונווכ

)דצל דצמ בוביס( ןונווכ

)הדיצה בוביס( ןונווכ

Kensington לוענמ

VESA תבכרה

A-4

A-7

חפסנ

MAG272QP

MAG272QR

)3CA8(

MAG272R

)3CA7(

מ"מ 206�7 x 532�7 x 614�9

MAG272

)3CA7(

)וטורב( ג"ק 8�7 / )וטנ( ג"ק 6�05

0°-40°C :הרוטרפמט

יוביע אלל , 20%-90% :תוחל

רטמ 0-5000 :הבוג

-20°-60°C :הרוטרפמט

יוביע אלל , 10%-90% :תוחל

x 451�4 x 614�9

מ"מ 225�2

7�1 / )וטנ( ג"ק 4�33

)וטורב( ג"ק

ןוסחא

םגד

)קמוע x הבוג x בחור( םידממ

וטנ לקשמ

לועפת הביבס

MAG 272 תרדס לש םינכותמ הגוצת יבצמ

MAG272QP

MAG272QR

)3CA8(

DP/

Type C

HDMI

MAG272R

)3CA7(

/DP

Type C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI

MAG272

)3CA7(

DP/

Type C

HDMI

היצולוזר ליגר

640x480 @60Hz

640x480 @67Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

720x480 @60Hz

720x576 @50Hz

800x600 @56Hz

800x600 @60Hz

800x600 @72Hz

800x600 @75Hz

1024x768 @60Hz

1024x768 @70Hz

1024x768 @75Hz

1280x1024 @60Hz

1280x1024 @75Hz

1440x900 @60Hz

1680x1050 @60Hz

VGA

Dos-Mode

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

A-6

חפסנ

A-7

V

V

V

V

MAG272QP

MAG272QR

)3CA8(

DP/

Type C

HDMI

V

MAG272R

)3CA7(

/DP

Type C

V

V

V

V

HDMI

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V V

V

MAG272

)3CA7(

DP/

Type C

HDMI

V

V

V

V

היצולוזר ליגר

1920x1080 @60Hz

1920x1080 @120Hz

1920x1080 @144Hz

1920x1080 @165Hz

1920x1080 @240Hz

2560x1440 @60Hz

2560x1440 @120Hz

2560x1440 @144Hz

2560x1440 @165Hz

480P

576P

720P

1080P

1080P @120Hz

1440P

1440P @120Hz

Full HD

WQHD

היצולוזר

ואדיו ןומזתל

A-6

PB

חפסנ

תויעב ןורתפ

.היובכ

LED

-ה תירונ

.גצה לש הלעפהה ןצחל לע בוש ץחל

.הכלהכ רבוחמ גצה לש למשחה לבכ םא קודב

.הנומת ןיא

.הכלהכ ןקתומ בשחמה לש ךסמה סיטרכ םא קודב

.םילעפומו למשח יעקשל םירבוחמ גצהו בשחמה םא קודב

.הכלהכ רבוחמ גצה לש ותואה לבכ םא קודב

.גצה תא ליעפהל ידכ והשלכ שקמ לע ץחל .הנתמה בצמב אצמנ בשחמהש ןכתיי

.ןוכנ זוכרמב אל וא ןוכנ לדוגב אל ךסמה לע הנומתה

תגוצתל המיאתמש הרדגהל בשחמה תא רידגהל ידכ "שארמ םירדגומ הגוצת יבצמ" ףיעסב ןייע

.גצה

.תדבוע אל 'לעפהו רבח' היצקנופה

.הכלהכ רבוחמ גצה לש למשחה לבכ םא קודב

.הכלהכ רבוחמ גצה לש ותואה לבכ םא קודב

.'לעפהו רבח' היצקנופב םיכמות ךסמה סיטרכו בשחמה םא קודב

.םינוכנ םיעבצב אל וא םישטשוטמ ךסמה וא ןפוגה ,םילמסה

.םיכיראמ ואדיו ילבכב שומישמ ענמיהל שי

.תוידוגינהו תוריהבה תא ןנווכ

.עבצה תרוטרפמט וא RGB -ה עבצ תא ןנווכ

.הכלהכ רבוחמ גצה לש ותואה לבכ םא קודב

.תותואה לבכ רבחמב םיפפוכמ םיניפ שי םא קודב

.םילג וב םיעיפומש וא בהבהל ליחתמ גצה

.גצה תולוכיל םאתהב ןונערה בצק תא הנש

.ךסמה סיטרכ לש ןקתהה ילהנמ תא גרדש

�(EMI ( תויטנגמורטקלא תוערפהל םורגל םילולעש םיילמשח םינקתהמ גצה תא קחרה

A-8

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals