تنظیم نمایش روی صفحه. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

تنظیم نمایش روی صفحه. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R | Manualzz

2

هحفص یور شیامن میظنت

.تسا هدش هئارا OSD یزادنا هار هرابرد یرورض یتاعلاطا شخب نیا رد

مهم

.دنک رییغت علاطا نودب تسا نکمم تاعلاطا هیلک

2-3

هحفص یور شیامن میظنت

شیامیپ دیلک

شیامن" ونم شیامیپ هب هک تسا یتهج-دنچ لرتنک همکد کی عقاو رد دیلک نیا .تسا "شیامیپ دیلک" یاراد رگشیامن نیا

.دنک یم کمک "هحفص یور

شیامیپ دیلک

هیلوا یاهدرکراک

)دشاب نشور OSD ونم رگا(

یعرف یاهونم هب دورو

میظنت ای باختنا دییات

.تسا ریز حرش هب "شیامیپ دیلک" ضرف شیپ تامیظنت

شیامیپ دیلک تقوم دیلک

)دشاب شوماخ OSD ونم رگا(

OSD یلصا ونم ینایم همکد

2-2

هحفص یور شیامن میظنت

2-3

)دشاب نشور

هیلوا یاهدرکراک

OSD ونم رگا(

درکلمع یاه متیآ و اهونم باختنا

رد لااب هب ور میظنت ناکما ندرک مهارف

درکلمع ریداقم

درکلمع یاه متیآ و اهونم باختنا

رد نییاپ هب ور میظنت ناکما ندرک مهارف

درکلمع ریداقم

جراخ و باختنا دییات یارب

ار "ینایم همکد" ،ندش

.دیهد راشف

یاه همکد میظنت یارب

راشف ار "نییاپ" و "لااب"

.دیهد

و شیامن-شیپ وغل یارب

هولج لامعا نودب جورخ

ار "پچ" همکد تلاح

.دیهد راشف

جراخ و باختنا دییات یارب

ار "ینایم همکد" ،ندش

.دیهد راشف

یاه همکد میظنت یارب

راشف ار "نییاپ" و "لااب"

.دیهد

و شیامن-شیپ وغل یارب

ار "پچ" همکد جورخ

.دیهد راشف

تقوم دیلک

)دشاب شوماخ OSD ونم رگا(

Game Mode

)یزاب تلاح(

Screen Assistance

)هحفص رایتسد(

Alarm Clock

)راد گنز تعاس(

درکلمع یاه متیآ و اهونم باختنا

یراج ونم زا جورخ

جراخ و باختنا دییات یارب

ار "ینایم همکد" ،ندش

.دیهد راشف

یاه همکد باختنا یارب

راشف ار "نییاپ" و "لااب"

.دیهد

و شیامن-شیپ وغل یارب

ار "پچ" همکد جورخ

.دیهد راشف

درکلمع یاه متیآ و اهونم باختنا

یعرف یاهونم هب دورو

جراخ و باختنا دییات یارب

ار "ینایم همکد" ،ندش

.دیهد راشف

یاه همکد باختنا یارب

راشف ار "نییاپ" و "لااب"

.دیهد

"پچ" همکد جورخ یارب

.دیهد راشف ار

Input Source

)یدورو عبنم(

شیامیپ دیلک

لااب

نییاپ

پچ

تسار

2-2

2-5

هحفص یور شیامن میظنت

.دنک هدافتسا " OSD ونم" زا "تقوم یاهدیلک" و "شیامیپ دیلک" ندرک یشرافس یارب دناوت یم ربراک

.تسا ریز حرش هب "تقوم دیلک" یاه هنیزگ رگید

تایلمع

راشف ار "ینایم همکد" ،ندش جراخ و رادقم ندرک هریخذ یارب

.دیهد

.دیهد راشف ار "نییاپ" و "لااب" یاه همکد میظنت یارب ■

.دیهد راشف ار "پچ" همکد جورخ و شیامن-شیپ وغل یارب ■

"تقوم دیلک" و "شیامیپ دیلک" یاه هنیزگ

Brightness

)ییانشور(

.دیهد راشف ار "ینایم همکد" ،ندش جراخ و باختنا دییات یارب

یارب ار "پچ" همکد و ندرک نشور یارب ار "تسار" همکد

.دیهد راشف درکلمع نیا ندرک شوماخ

Refresh Rate

هزات تعرس(

)یزاس

.دیهد راشف ار "ینایم همکد" ،ندش جراخ و باختنا دییات یارب

یارب ار "پچ" همکد و ندرک نشور یارب ار "تسار" همکد

.دیهد راشف درکلمع نیا ندرک شوماخ

Information

on Screen

یور تاعلاطا(

)هحفص

2-4

هحفص یور شیامن میظنت

"شیامیپ دیلک" قیرط زا OSD یزادنا هار

میظنت یارب .دیهد راشف ار "شیامیپ دیلک" "ینایم" همکد ) OSD ( "هحفص یور شیامن" یلصا ونم ندرک رهاظ یارب

.دینک هدافتسا "تسار" و "پچ" ،"نییاپ" ،"لااب" یاه همکد زا ،یدرف تاحیجرت اب بسانتم ،هاوخلد درکلمع یاهونم

2-5

)یزاب(

GAMING g

حرش

.دنک میظنت ار اه متیآ همه دناوت یم ربراک

.دنک میظنت ار اه متیآ همه دناوت یم ربراک

.دنک میظنت ار اه متیآ همه دناوت یم ربراک

.دننک میظنت یتلاح ره رد ار "شنکاو نامز" دنناوت یم ناربراک

شنکاو نامز ،دشاب لاعف "تکرح یرات دض" هک یماگنه

.دوش یم گنر یرتسکاخ

یور شنکاو نامز ،تکرح یرات دض ندش لاعفریغ زا دعب

.تسا هدش میظنت " عیرس"

2/3 حطس ونم

)ربراک( User

FPS

)هقباسم( Racing

.دنک میظنت ار اه متیآ همه دناوت یم ربراک

.دنک میظنت ار اه متیآ همه دناوت یم ربراک

RTS

RPG

.دینک هدافتسا "نییاپ" ای "لااب" همکد زا تلاح یاه هولج شیامن-شیپ و باختنا یارب

.دیهد راشف ار "ینایم" همکد تلاح عون لامعا و دییات یارب

یارب و دنک یم یزاس هنیهب ار هنیمز ییانشور درکلمع نیا

.دوش یم داهنشیپ FPS یاه یزاب

■ )شوماخ( OFF

)یعیبط( Normal

)یوق( Strong

)نیرت یوق( Strongest

�A�I

)یعیبط( Normal

)عیرس( Fast

)نیرت عیرس( Fastest

1 حطس ونم

Game Mode

)یزاب تلاح(

دید( Night Vision

)بش رد

Response Time

)شنکاو نامز(

2-4

2-7

هحفص یور شیامن میظنت

ار ییانشور و HDCR ،دشاب لاعف "تکرح یرات دض" رگا

.دوش یم یرتسکاخ هنیزگ نیا و درک لاعف ناوت یمن

حرش

■ شنکاو نامز ،دشاب لاعف "تکرح یرات دض" هک یماگنه

.دوش یم گنر یرتسکاخ

یرات دض ،دشاب هدش میظنت نشور یور FreeSync یتقو

.تسا هدش میظنت شوماخ یور تکرح

■ میظنت یتلاح ره رد ار "یزاس هزات تعرس" دنناوت یم ناربراک

.دننک

ناکم .تسا "یزاس هزات تعرس" ضرف شیپ ناکم "لااب پچ"

لامعا و دییات یارب .درک میظنت " OSD ونم" زا ناوت یم ار

.دیهد راشف ار "ینایم" همکد "یزاس هزات تعرس ناکم"

هدش میظنت شیپ زا "هحفص یزاس هزات تعرس" اب رگشیامن نیا

.دنک یم راک "لماع متسیس"

میظنت یتلاح ره رد ار "راد گنز تعاس" دنناوت یم ناربراک

.دننک

ندرک لاعف یارب ار "ینایم" همکد ،نامز میظنت زا سپ

.دیهد راشف جنس نامز

ربراک .تسا "راد گنز تعاس" ضرف شیپ ناکم "لااب پچ"

.دنک باختنا ار هاوخلد ناکم دناوت یم

لااب پچ

لااب تسار

نییاپ پچ

نییاپ تسار

2/3 حطس ونم

)شوماخ(

)نشور(

Location

)ناکم(

)شوماخ( OFF

)نشور( ON

1 حطس ونم

Anti Motion Blur

)تکرح یرات دض(

Refresh Rate

)یزاس هزات تعرس(

.دننک میظنت یتلاح ره رد ار "هحفص رایتسد" دنناوت یم ناربراک

.تسا "چیه" رادقم "هحفص رایتسد" ضرف شیپ

دنک یم یریگولج هحفص یگتسسگ زا FreeSync

و تسا »نشور« رادقم HDMI ای DisplayPort ضرف شیپ

و یدورو عبنم ،حوضو ره اب و یتلاح ره رد ناوت یم ار نآ

.درک شوماخ/نشور هحفص یزاس هزات تعرس

یم لاعفریغ تکرح یرات دض ،دشاب لاعف FreeSync رگا

.دوش

لااب پچ

لااب تسار

نییاپ پچ

نییاپ تسار

Location

)ناکم(

99:59~00:01

)شوماخ( OFF

15:00

30:00

45:00

60:00

None

)مادکچیه(

)نوکیآ( Icon

Alarm Clock

)راد گنز تعاس(

Screen

رایتسد( Assistance

)هحفص

Position

)تیعقوم(

Reset

)یناشنزاب(

)شوماخ(

FreeSync

)نشور(

2-6

هحفص یور شیامن میظنت

2-7

)یا هفرح(

Professional g

حرش

.دنک میظنت ار اه متیآ همه دناوت یم ربراک .ضرف شیپ تلاح

.دنک میظنت ار اه متیآ همه دناوت یم ربراک

.دنک میظنت ار اه متیآ همه دناوت یم ربراک

2 حطس ونم

)ربراک( User

)هدنناوخ( Reader

)امنیس( Cinema

.دنک میظنت ار اه متیآ همه دناوت یم ربراک

.دنک میظنت ار اه متیآ همه دناوت یم ربراک

)حارط( Designer

HDR

.دینک هدافتسا "نییاپ" ای "لااب" همکد زا تلاح یاه هولج شیامن-شیپ و باختنا یارب

.دیهد راشف ار "ینایم" همکد تلاح عون لامعا و دییات یارب

ظفاحم" دنک یم تظفاحم یبآ رون ربارب رد امش مشچ زا مشچ ظفاحم

شبات یور رب ار هحفص گنر یامد ندوب لاعف تروص رد "مشچ

.دنک یم میظنت رتدرز

.دننک میظنت یتلاح ره رد ار "مشچ ظفاحم" دنناوت یم ناربراک

ظفاحم" هک تسا مزلا ،دوش میظنت "هدنناوخ" یور رب " Pro تلاح" رگا

.دینک لاعف ار "مشچ

.دننک میظنت یتلاح ره رد ار HDCR دنناوت یم ناربراک

.دشخب یم دوبهب ریواصت تسارتنک شیازفا اب ار ریوصت تیفیک HDCR

"ییانشور" هنیزگ ،دوش میظنت "نشور" یور رب HDCR رگا

.دوش یم یرتسکاخ

.درک لاعف نامزمه ناوت یمن ار "تکرح یرات دض" و HDCR

)شوماخ(

)نشور(

)شوماخ(

)نشور(

)شوماخ(

ناوت یمن ار ییانشور و HDCR ،دشاب لاعف "تکرح یرات دض" رگا

.دوش یم یرتسکاخ هنیزگ نیا و درک لاعف

یرتسکاخ شنکاو نامز ،دشاب لاعف "تکرح یرات دض" هک یماگنه

تکرح یرات دض ،دشاب هدش میظنت نشور یور

.دوش یم گنر

FreeSync یتقو

.تسا هدش میظنت شوماخ یور

دوبهب تقد شیازفا یارب ار ریوصت یاه هبل تیفیک "ریوصت تیوقت"

.دشخب یم

.دننک میظنت یتلاح ره رد ار "ریوصت تیوقت" دنناوت یم ناربراک

)نشور(

)شوماخ(

)فیعض(

OFF

Weak

)طسوتم( Medium

)یوق( Strong

)نیرت یوق( Strongest

1 حطس ونم

تلاح( Pro Mode

(Pro

ظفاحم( Eye Saver

)مشچ

HDCR

Anti Motion Blur

)تکرح یرات دض(

Image

Enhancement

)ریوصت تیوقت(

2-6

2-9

هحفص یور شیامن میظنت

و RTS، RPG "ربراک" تلاح رد ار "ییانشور" دناوت یم ربراک

هنیزگ ،دوش لاعف " HDCR

.دنک میظنت "هدنناوخ"

" ای "تکرح یرات دض" رگا

.دوش یم یرتسکاخ "ییانشور"

حرش

.دننک میظنت یتلاح ره رد ار "تسارتنک" دنناوت یم ناربراک ■

)ریوصت(

Image g

2/3 حطس ونم

0-100

0-100

.دننک میظنت یتلاح ره رد ار "یزیت" دنناوت یم ناربراک

.دشخب یم دوبهب ار ریوصت تاییزج و تیفافش "حوضو"

.تسا "یعیبط" رادقم "گنر یامد" ضرف شیپ

ای "لااب" همکد زا تلاح یاه هولج شیامن-شیپ و باختنا یارب

.دینک هدافتسا "نییاپ"

.دیهد راشف ار "ینایم" همکد تلاح عون لامعا و دییات یارب

.دنک میظنت "یشرافس" تلاح رد ار "گنر یامد" دناوت یم ربراک

0-5

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

)درس( Cool

)یعیبط( Normal

)مرگ( Warm

Customization

)یزاس یشرافس(

1 حطس ونم

Brightness

)ییانشور(

Contrast

)تسارتنك(

Sharpness

)حوضو(

Color

Temperature

)گنر هجرد(

و حوضو ره اب و تلاح ره رد ار "هحفص هزادنا" دناوت یم ربراک

.دنک میظنت هحفص یزاس هزات تعرس

.تسا "راکدوخ" ضرف شیپ تلاح

)راکدوخ( Auto

4:3

16:9

Screen Size

)هحفص هزادنا(

)یدورو عبنم(

Input Source g

حرش

.دننک میظنت یتلاح ره رد ار "یدورو عبنم" دنناوت یم ناربراک

2/3 حطس ونم 1 حطس ونم

HDMI1

HDMI2

DP

(C عون( Type C

)شیامیپ دیلک(

Navi Key g

1 حطس ونم

تسار / پچ / نییاپ / لااب .تسا "یزاب تلاح" هنیزگ "لااب" همکد ضرف شیپ رادقم

.تسا "هحفص رایتسد" هنیزگ "نییاپ" همکد ضرف شیپ رادقم

.تسا "راد گنز تعاس" هنیزگ "پچ" همکد ضرف شیپ رادقم

.تسا "یدورو عبنم" هنیزگ "تسار" همکد ضرف شیپ رادقم

.درک میظنت OSD ونم رد ناوت یم ار "شیامیپ دیلک" یاه متیآ همه

حرش

2 حطس ونم

)شوماخ( OFF

)ییانشور( Brightness

Game Mode

)یزاب تلاح(

رایتسد( Screen Assistance

)هحفص

Alarm Clock

)راد گنز تعاس(

Input Source

)یدورو عبنم(

Refresh Rate

)یزاس هزات تعرس(

Information on Screen

)هحفص یور تاعلاطا(

2-8

هحفص یور شیامن میظنت

2-9

.تسا "یسیلگنا" هنیزگ "نابز" ضرف شیپ رادقم

راشف ار "ینایم" همکد دیاب "نابز" میظنت لامعا و دییات یارب ربراک

.دهد

حرش

رادقم رب ربراک دوخ نابز میظنت .تسا یلقتسم میظنت "نابز"

رب ار "یناشنزاب" هنیزگ ربراک رگا .دراد تیولوا هناخراک ضرف شیپ

.درک دهاوخن رییغت "نابز" ،دنک میظنت "هلب" یور

.دننک میظنت یتلاح ره رد ار "تیفافش" دنناوت یم ناربراک

.دننک میظنت یتلاح ره رد ار " OSD هفقو" دنناوت یم ناربراک

میظنت " شوماخ" ای " نشور" یور رب ار RGB LED دناوت یم ربراک

.دنک

.تسا نشور یور ضرف شیپ تلاح

MAG272C, MAG272CQP, MAG272, یارب *

دوش یمن ینابیتشپ MAG272QP

ناشن هحفص تسار تمس رد رگشیامن تیعضو هب طوبرم تاعلاطا

.دوش یم هداد

.دننک لاعفریغ ای لاعف ار هحفص یور تاعلاطا دنناوت یم ناربراک

.تسا شوماخ یور ضرف شیپ تلاح

هب ار تامیظنت و دنک ارجا ار "یناشنزاب" یتلاح ره رد دناوت یم ربراک

.دنادرگزاب " OSD ضرف شیپ" هیلوا ریداقم

)میظنت(

Setting g

2 حطس ونم

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

یدوز هب رگید یاه نابز(

)دوش یم هدوزفا

5~0

1 حطس ونم

نابز

هیناث 30 ات 5

Transparency

)تیفافش(

OSD Time Out

(OSD هفقو(

RGB LED

)شوماخ(

)نشور(

)شوماخ(

)نشور(

)هلب( YES

)ریخ( NO

Information on

تاعلاطا( Screen

)هحفص یور

)یناشنزاب( Reset

2-8

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals