Nastavenie OSD. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R


Add to my manuals
44 Pages

advertisement

Nastavenie OSD. MSI MS-3CA0, Optix MAG272, Optix MAG272CR, Optix MAG272CRX, Optix MAG272C, MS-3CA5, MS-3CA6, Optix MAG272QR, MS-3CA8, Optix MAG272R | Manualzz

Nastavenie OSD

Táto kapitola uvádza základné informácie o nastavení zobrazenia na obrazovke OSD�

DÔLEŽITÉ

Všetky informácie podliehanú zmenám bez predbežného oznámenia.

2

Navigačné tlačidlo

Monitor je vybavený navigačným tlačidlom, viacsmerovým ovládacím prvkom, ktorý pomáha pri pohybe v ponuke zobrazenia na obrazovke (OSD)�

Navigačné tlačidlo

2-2

Predvolené nastavenia navigačného tlačidla sú nasledovné.

Navigačné tlačidlo

Stredné tlačidlo

Klávesová skratka

(Keď je ponuka OSD vypnutá)

Hlavná ponuka OSD

Základné úkony

(Keď je ponuka OSD zapnutá)

■ Prechod do vedľajších ponúk

■ Potvrdenie voľby alebo nastavenia

Nastavenie OSD

2-3

2-2

Nastavenie OSD

Navigačné tlačidlo

Nahor

Nadol

Ľavý

Pravý

Klávesová skratka

(Keď je ponuka OSD vypnutá)

Game Mode

(Režim hier)

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidiel nahor a nadol vykonáte úpravu�

■ Stlačením tlačidla doľava zrušíte náhľad a ukončíte postup bez použitia účinku režimu.

Screen Assistance

(Pomocník na obraz.)

Alarm Clock (Budík)

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidiel nahor a nadol vykonáte úpravu�

■ Stlačením tlačidla doľava zrušíte náhľad a ukončíte postup�

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidiel nahor a nadol vykonáte voľbu.

■ Stlačením tlačidla doľava zrušíte náhľad a ukončíte postup�

Input Source

(Vstupný zdroj)

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidiel nahor a nadol vykonáte voľbu.

■ Stlačením tlačidla doľava ukončíte postup�

Základné úkony

(Keď je ponuka OSD zapnutá)

■ Voľba ponúk a položiek funkcie

■ Úprava hodnôt vo funkcii nahor

■ Voľba ponúk a položiek funkcie

■ Úprava hodnôt vo funkcii nadol

■ Voľba ponúk a položiek funkcie

■ Opustenie aktuálnej ponuky

■ Voľba ponúk a položiek funkcie

■ Prechod do vedľajších ponúk

2-3

2-4

Používatelia môžu prejsť do ponuky OSD, aby si prispôsobili klávesové skratky navigačného tlačidla podľa vlastných požiadaviek.

Ďalšie možnosti klávesových skratiek sú uvedené nižšie.

Možnosti klávesových skratiek navigačného tlačidla

Brightness

(Jas)

Úkony

■ Stlačením stredného tlačidla uložíte hodnotu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidiel nahor a nadol vykonáte

úpravu�

■ Stlačením tlačidla doľava zrušíte náhľad a ukončíte postup.

Refresh Rate

(Obnovovacia frekv�)

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidla doprava zapnete a tlačidla doľava vypnete túto funkciu.

Information on Screen

(Informácie o obrazovke)

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidla doprava zapnete a tlačidla doľava vypnete túto funkciu.

Nastavenie OSD

2-5

2-4

Nastavenie OSD

Nastavenie OSD prostredníctvom navigačného tlačidla

Stlačením stredného tlačidla navigačného tlačidla spustíte hlavnú ponuku zobrazenia na obrazovke (OSD). Pomocou tlačidiel nahor, nadol, doľava, doprava naladíte ponuky požadovanej funkcie tak, aby vyhovovali vaším osobným požiadavkám.

h GAMING (HRY)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2./3. úrovne

Game Mode

(Režim hier)

User (Používateľ)

FPS

Night Vision

(Nočné videnie)

Response Time

(Čas odozvy)

Fast (Rýchly)

Fastest (Najrýchlejší)

Popis

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Racing (Preteky)

RTS

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

RPG

OFF (VYP.)

Normal (Normálne)

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

■ Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu.

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu.

■ Táto funkcia optimalizuje jas pozadia a odporúča sa pre hry FPS.

Strong (Silné)

Strongest (Najsilnejšie)

A�I�

Normal (Normálne) ■ Používatelia môžu upraviť čas odozvy

Response Time v ktoromkoľvek režime.

■ Keď je zapnutá funkcia Zabránenie rozmazaniu pohybu, čas odozvy bude vytienený�

■ Čas odozvy musí byť po zapnutí funkcie

Zabránenie rozmazaniu pohybu nastavený na Rýchle�

2-5

2-6

Ponuka 1. úrovne

Anti Motion Blur

(Zabránenie roz� p�)

Refresh Rate

(Obnovovacia frekv�)

Location

(Umiestnenie)

Vľavo hore

Vpravo hore

Vľavo dole

Vpravo dole

OFF (VYP.)

ON (ZAP�)

Alarm Clock

(Budík)

Screen Assistance

(Pomocník na obraz�)

FreeSync

Ponuka 2./3. úrovne

(VYP.)

(ZAP�)

Location

(Umiestnenie)

OFF (VYP.)

15:00 00:01~99:59

30:00

45:00

60:00

None (Žiadny)

Icon (Ikona)

Position

(Poloha)

Reset

(Resetovať)

(VYP.)

Vľavo hore

Vpravo hore

Vľavo dole

Vpravo dole

Popis

■ Keď je aktivovaná funkcia Zabránenie rozmazaniu pohybu, HDCR a jas sa nedajú aktivovať a budú vyznačené sivou farbou a nedostupné�

■ Keď je zapnutá funkcia Zabránenie rozmazaniu pohybu, čas odozvy bude vytienený�

■ Keď je funkcia Zabránenie rozmazaniu pohybu vypnutá, funkcia Adaptívna synchronizácia musí byť zapnutá.

■ Používatelia môžu upraviť obnovovaciu frekvenciu v ktoromkoľvek režime.

■ Predvolené umiestnenie obnovovacej frekvencie je vľavo hore. Umiestnenie sa dá upraviť v ponuke OSD. Stlačením stredného tlačidla potvrdíte a použijete umiestnenie obnovovacej frekvencie�

■ Tento monitor sleduje a pracuje s predvolenou obnovovacou frekvenciou obrazovky operačného systému.

■ Používatelia môžu upraviť budík v ktoromkoľvek režime.

■ Po nastavení času stlačením stredného tlačidla aktivujete časovač.

■ Predvolené umiestnenie budíka je vľavo hore.

Používatelia si môžu zvoliť svoje vlastné umiestnenie�

■ Používatelia môžu upraviť pomocníka na obrazovke Pomocník na obraz. v ktoromkoľvek režime.

■ Predvolené nastavenie pomocníka na obrazovke Pomocník na obraz. je Žiadny.

(ZAP�)

■ Funkcia FreeSync zabraňuje trhaniu obrazovky

■ Predvolené nastavenie portu zobrazenia

DisplayPort alebo HDMI je ZAPNUTÉ a môže sa upraviť na ZAP./VYP. v ktoromkoľvek režime, pri ktoromkoľvek rozlíšení, ktoromkoľvek vstupnom zdroji a pri ktorejkoľvek obnovovacej frekvencii obrazovky�

■ Keď je zapnutá funkcia FreeSync, funkcia

Zabránenie rozmazaniu pohybu bude vypnutá�

Nastavenie OSD

2-7

2-6

Nastavenie OSD h

Professional (Profesionálne použitie)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2. úrovne

Pro Mode

(Profesionál)

User (Používateľ)

Reader (Čitateľ)

Cinema (Kino)

Designer (Dizajnér)

Eye Saver

(Šetrič očí)

HDCR

Anti Motion Blur

(Zabránenie roz� p�)

Image

Enhancement

(Zlepšenie obrazu)

HDR Všetky položky môžu upravovať používatelia.

■ Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu.

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu.

(VYP.)

(ZAP�)

(VYP.)

(ZAP�)

■ Šetrič očí chráni vaše oči pred modrým svetlom. Šetrič očí po aktivácii upraví teplotu farieb obrazovky na žltšie vyžarovanie.

■ Používatelia môžu upraviť šetrič očí Šetrič očí v ktoromkoľvek režime.

■ Keď je režim Profesionál nastavený na možnosť

Čitateľ, musí sa povinne aktivovať šetrič očí Šetrič očí.

■ Používatelia môžu upraviť HDCR v ktoromkoľvek režime.

■ HDCR zlepšuje kvalitu obrazu zvýšením kontrastu obrazového obsahu�

■ Keď sa HDCR nastaví na ZAP., jas Brightness bude vyznačený sivou farbou a nedostupný.

■ HDCR a Zabránenie rozmazaniu pohybu sa nedajú aktivovať súčasne.

(VYP.)

(ZAP�)

OFF (VYP.)

Weak (Slabé)

Medium (Stredné)

Strong (Silné)

■ Keď je aktivovaná funkcia Zabránenie rozmazaniu pohybu, HDCR a jas sa nedajú aktivovať a budú vyznačené sivou farbou a nedostupné.

■ Keď je zapnutá funkcia Zabránenie rozmazaniu pohybu, čas odozvy bude vytienený.

■ Keď je funkcia Zabránenie rozmazaniu pohybu vypnutá, funkcia Adaptívna synchronizácia musí byť zapnutá�

■ Zlepšenie obrazu zlepšuje okraje obrazu s cieľom zdokonaliť ich ostrosť.

■ Používatelia môžu upraviť Zlepšenie obrazu v ktoromkoľvek režime.

Strongest

(Najsilnejšie)

Popis

Predvolený režim. Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

2-7

2-8 h

Image (Obraz)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2./3. úrovne

Brightness (Jas) 0-100

Contrast (Kontrast)

Sharpness

(Ostrosť)

0-100

0-5

Color Temperature

(Teplota farieb)

Cool (Studené)

Normal (Normálne)

Warm (Teplé)

Customization

(Prispôsobenie)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Screen Size

(Veľkosť obrazovky)

Auto (Automaticky)

4:3

16:9

Popis

■ Používatelia môžu upraviť jas v režime

Používateľ, RTS, RPG a Čitateľ.

■ Jas bude vyznačený sivou farbou a nedostupný, keď sa aktivujú funkcie Zabránenie rozmazaniu pohybu a HDCR�

■ Používatelia môžu upraviť Kontrast v ktoromkoľvek režime.

■ Používatelia môžu upraviť Ostrosť v ktoromkoľvek režime.

■ Ostrosť zlepšuje jasnosť a detaily obrazového obsahu�

■ Predvolené nastavenie teploty farieb je

Normálne�

■ Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu.

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu.

■ Používatelia môžu upraviť teplotu farieb v režime

Prispôsobenie.

■ Používatelia môžu upraviť veľkosť obrazovky v ktoromkoľvek režime, pri akomkoľvek rozlíšení a pri akejkoľvek obnovovacej frekvencii obrazovky.

■ Štandardne je nastavené Automaticky� h

Input Source (Vstupný zdroj)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2./3. úrovne

HDMI1

HDMI2

DP

Type C (Typ C)

Popis

Používatelia môžu upraviť Vstupný zdroj v ktoromkoľvek režime.

h

Navi Key (Navigačné tlačidlo)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2. úrovne

Hore/Dole/Doľava/

Doprava

OFF (VYP.)

Brightness (Jas)

Game Mode (Režim hier)

Screen Assistance

(Pomocník na obraz.)

Alarm Clock (Budík)

Input Source (Vstupný zdroj)

Refresh Rate

(Obnovovacia frekv�)

Information on Screen

(Informácie o obrazovke)

Popis

■ Predvolené nastavenie tlačidla nahor je Režim hier�

■ Predvolené nastavenie tlačidla nadol je

Pomocník na obrazovke.

■ Predvolené nastavenie tlačidla doľava je Budík.

■ Predvolené nastavenie tlačidla doprava je

Vstupný zdroj�

■ Všetky položky navigačného tlačidla sa dajú upraviť prostredníctvom ponuky zobrazenia na obrazovke OSD�

Nastavenie OSD

2-9

2-8

Nastavenie OSD h

Setting (Nastavenie)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2. úrovne

Jazyk 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Ďalšie jazyky budú dostupné čoskoro)

0~5 Transparency

(Priehľadnosť)

OSD Time Out

(Vypršanie časového limitu ponuky OSD)

RGB LED

(LED indikátor

RGB)

5~30 s

(VYP.)

(ZAP�)

Information on Screen

(Informácie o obrazovke)

(VYP.)

(ZAP�)

Reset (Resetovať) YES (Áno)

NO (Nie)

Popis

■ Predvolený jazyk z výroby je angličtina.

■ Používatelia musia stlačiť stredné tlačidlo na potvrdenie a uplatnenie nastavenia jazyka�

■ Jazyk je nezávislé nastavenie� Vlastný jazyk používateľa má prednosť pred predvoleným nastavením z výroby. Keď používatelia nastavia položku Resetovať na možnosť Áno, položka Jazyk sa nezmení.

Používatelia môžu upraviť Priehľadnosť v ktoromkoľvek režime.

Používatelia môžu upraviť vypršanie časového limitu ponuky OSD v ktoromkoľvek režime.

Používatelia môžu upraviť nastavenie LED indikátora

RGB na Zap� alebo Vyp�

Štandardne je zapnuté�

* Nie je podporované pre MAG272C, MAG272CQP,

MAG272, MAG272QP

■ Informácie týkajúce sa stavu monitora sa zobrazia na pravej strane obrazovky�

■ Používatelia môžu Informácie o obrazovke zapnúť alebo vypnúť. Štandardne je vypnutá.

Používatelia môžu resetovať a obnoviť nastavenia na pôvodné hodnoty OSD v ktoromkoľvek režime.

2-9

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Curved Gaming display (1500R) – The best gameplay immersion
  • 165Hz Refresh Rate – Real smooth gaming
  • 1ms response time - eliminate screen tearing and choppy frame rates
  • Gaming OSD App - Create the ultimate viewing settings for your game
  • HDR Ready-Provide eye-catching detail through contrast and shadows adjustment
  • Night Vision: See every detail clearly in the dark, helping you find and attack enemies before they notice
  • Connect with Type-C:Easily connect your laptop or PC to the MSI Optix MAG272C display via type-C port
  • AMD FreeSync – prevent screen tearing
  • Anti-Flicker and Less Blue Light – game even longer and prevent eye strain and fatique
  • Frameless design – Ultimate gameplay experience

Related manuals