Съобщение за авторски права и търговски марки. MSI Optix MAG301CR, MS-3CB4

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

Съобщение за авторски права и търговски марки. MSI Optix MAG301CR, MS-3CB4 | Manualzz

ii

Предговор

Съобщение за авторски права и търговски марки

Авторско право © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички права запазени. Използваното лого на MSI е регистрирана търговска марка на Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички други споменати марки и имена може да са търговски марки на съответните им собственици. Няма гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито подразбиращи се. MSI си запазва правото да прави промени в този документ без предизвестие.

Редакция

Редакция

В. 1.0

Дата

20 20/02

Техническа поддръжка

Ако има проблем с Вашия продукт и не можете да намерите решение в това ръководство, моля свържете се с мястото, от което сте закупили оборудването, или с местния дистрибутор. Можете също така да посетите https://www.msi.com/support/ за допълнителни напътствия.

iii

iv

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно и задълбочено тези инструкции за безопасност.

Всички предупреждения на устройството или в ръководството на потребителя трябва да се спазват.

Оставете обслужването и ремонта на квалифициран персонал.

Запазете ръководството на потребителя, предоставено заедно с продукта, за бъдещи справки.

За да предотвратите пожар или токов удар, дръжте това устройство далеч от влага и висока температура.

Поставете устройството на стабилна, равна повърхност преди да го монтирате.

Уверете се, че напрежението е в рамките на безопасното и че е настроено правилно на стойност 100~240V преди включване на устройството в електрически контакт. Не махайте предпазителя на заземяването от контакта. Устройството да се включва само в заземен електрически контакт.

Винаги изваждайте захранващия кабел или изключвайте контакта, ако няма да използвате устройството известно време, за да постигнете нулева консумация на енергия.

Вентилаторът на устройството се използва за въздушна конвекция и да се предотврати прегряване на устройството. Не покривайте вентилатора.

Не оставяйте устройството в неконтролирана среда с температура на съхранение над 60 O C или под -20 O C, което може да повреди устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Максималната работна температура е около 40 O C�

При почистване на устройството, уврете се, че сте изключили контакта.

Използвайте по-скоро мека кърпа отколкото промишлен почистващ препарат, за да почистите устройството. Никога не изливайте течност в отвора. Това може да доведе до повреда на устройството или до токов удар.

Поставете захранващия кабел там където няма риск той да бъде настъпен.

Не поставяйте предмети върху захранващия кабел.

Предговор v

iv

Предговор

Винаги дръжте силни магнити или електрически обекти далеч от устройството.

В случай на някоя от следните ситуации, устройството трябва да се провери от сервизен персонал:

Захранващият кабел или щепселът е повреден.

Течност е проникнала вътре в устройството.

Устройството е било изложено на влага.

Устройството не работи добре или не можете да го накарате да работи като следвате инструкциите в ръководството на потребителя.

Устройството е било изпуснато и повредено.

Има очевидни признаци, че устройството е счупено.

Характеристики на екологичен продукт

Намалена консумация на енергия по време на работа и в режим на готовност.

Ограничена употреба на вещества, вредни за околната среда и здравето.

Лесно демонтиране и може да се рециклира.

Намалено използване на природни ресурси чрез насърчаване на рециклирането.

Удължен живот на продукта благодарение на лесно надграждане.

Намалено количество твърди отпадъци, благодарение на политиката за обратно приемане.

Политика за опазване на околната среда

Продуктът е създаден, така че да е възможно частите му да бъдат използвани повторно и да се рециклират. Те не трябва да се изхвърлят след края на живота на продукта.

Потребителите трябва да се свържат с оторизирано пункт за събиране на отпадъци при рециклиране или изхвърляне на излезли от употреба продукти.

Посетете уеб сайта на MSI и открийте най-близкия до Вас дистрибутор, за да получите повече информация относно рециклирането.

Потребителите могат също да се свържат с нас на имейл [email protected], когато искат да получат информация за правилното изхвърляне, връщане обратно, рециклиране и демонтиране на продукти на MSI.

v

★ Предупреждение! Прекалената употреба на екрани може да окаже влияние върху зрението Ви.

★ Препоръки:

1� Правете 10-минутна почивка на всеки 30 минути екранно време.

2� Деца под 2-годишна възраст не трябва да имат достъп до екрани.

Екранното време за деца над 2-годишна възраст трябва да се ограничи до по-малко от един час на ден.

vi

CE съвместимост

Това устройство изпълнява изискванията на Директива на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост (2014/30/ЕС), Съоръжения за ниско напрежение (2014/35/ЕС), Директива за енергийносвързани продукти (2009/125/ЕО) и Директивата за ограничението на опасните вещества (2011/65/ЕС). Този продукт е тестван и отговаря на хармонизираните стандарти за информационно технологично оборудване съгласно директивите в официалния журнал на ЕС.

Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство "Class B", съгласно част 15 от правилника на ФКК. Целта на тези критерии е да осигурят приемлива защита срещу вредни интерференции в жилищни инсталации. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да предизвика вредни смущения в радиовръзките. Все пак, няма гаранция, че при някоя конкретна инсталация няма да се появи интерференция. Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от начините, посочени по-долу:

■ Да преориентира или премести антената на приемника.

■ Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

■ Включете оборудването в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът.

■ Свържете се с дистрибутора или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Бележка 1

Промените или модификациите, които не са одобрени изрично от страната, отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да използва това оборудване.

Бележка 2

Екранираните кабели и захранващият кабел за променлив ток, ако има такива, трябва да са в рамките на ограниченията за емисии.

Устройството е в съответствие с раздел 15 от Правилата на ФКК. Работата му е обект на следните две условия:

1� Устройството да не причинява вредна интерференция.

2� Устройството да приема всякаква интерференция, включително и такава, която може да причини нежелано действие.

Предговор vii

vi

Предговор

Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване

Съгласно Директива 2012/19/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, която влиза в сила на 13 август 2005 г., продукти на "електрическо и електронно оборудване" вече не може да се изхвърлят като битови отпадъци и производителите на включеното електронно оборудване ще бъдат задължени да приемат обратно такива продукти в края на живота им.

Информация за химични субстанции

В съответствие със законите за химичните субстанции, като например регламента EU REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета), MSI предоставя информация за химичните субстанции в продукти: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

vii

advertisement

Key Features

  • 76.2cm (30") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals