הודעה בדבר זכויות יוצרים וסימנים מסחריים. MSI Optix MAG301CR, MS-3CB4

Add to My manuals
29 Pages

advertisement

הודעה בדבר זכויות יוצרים וסימנים מסחריים. MSI Optix MAG301CR, MS-3CB4 | Manualzz

iii

המדקה

םיירחסמ םינמיסו םירצוי תויוכז רבדב העדוה

ןמיס אוה שומיש וב השענש

MSI

וגול .תורומש תויוכזה לכ

Copyright © Micro-Star Int’l Co�, Ltd�

םיירחסמ םינמיס םה םירכזנה תומשהו םינמיסה רתי לכ .

Micro-Star Int’l Co�, Ltd�

לש םושר ירחסמ

MSI

.םירסוח וא תואיגש ןיגב תעמתשמ וא תשרופמ תוירחא םיאשונ ונניא .םייטנוולרה םילעבה לש

.שארמ העדוה אלל הז ךמסמב םייוניש ךורעל תוכזה תא תרמוש

ךיראת

2020/02

הסרג

הסרג

1�0

אסרג

תינכט הכימת

וא השיכרה םוקמל הנפ ,שמתשמל ךירדמב ןורתפ אוצמל ןתינ אלו רצומה םע היעב תררועתמ םא

.תפסונ הנווכה תלבקל https://www�msi�com/support/

תבותכב רקב ,ןיפולחל .ימוקמ קוושמל ii

v

המדקה

תוחיטב תוארוה

.אלמ ןפואב ןהל תייצל דפקהו תואבה תוארוהה תא ןויעב ארק

.שמתשמל ךירדמב וא רישכמה לע תועיפומש תורהזאה לכל תייצל שי

.דבלב םיכמסומ עוצקמ ישנא ידי-לע ועצובי םינוקית

.דיתעב ןויע ךרוצל הזיראל ףרוצ רשא שמתשמל ךירדמה תא רומש

תורוטרפמטו תוחל יאנתמ הז רישכמ קיחרהל שי ,תולמשחתה וא תוחקלתה תנכס תעינמל

.תוהובג

.ביציו חוטש חטשמ לע ותוא חנה ,רישכמה תנקתה ינפל

לש חוטבה חווטב אצמנ למשחה תשר חתמש אדו ,למשח עקשל רישכמה רוביח ינפל

רבחל שי .למשחה עקת לש הקראהה ןש תא קתנל וא ,קרפל ,ףפוכל ןיא .טלוו

100-240

.קרואמ למשח עקשל רישכמה תא

יופצ אל םא עקשהמ למשחה תקפסא תא תובכל וא למשחה לבכ תא קתנל שי דימת

.למשח תכירצ תעינמל ,ךשוממ ןמז קרפ ךשמל שומיש רישכמב תושעיהל

תוסכל ןיא .רישכמה לש רתי-תוממחתה תעינמלו ריווא לוברעל שמשמ רישכמבש ררוואמה

.ררוואמה תא

הכומנ וא

60 O C

-מ ההובג ןוסחאה תרוטרפמטשכ תגזוממ אל הביבסב רישכמה תא ריאשהל ןיא

.קזניהל לולע רישכמה ;

-20 O C

�40 O C

-כ איה תיברמה הדובעה 'פמט :הרעה

שמתשהל שי רישכמה יוקינל .למשחה לבכ תא קתנל דיפקהל שי ,רישכמה לש יוקינ תעב

קזנ םורגל לולע הז ;םיחתפל םילזונ ךופשל ןיא םלועל .םייתיישעת םילקימיכב אלו הכר תילטמב

.תולמשחתהל וא רישכמל

.למשחה לבכ לע רבד חינת לא .וילע וכרדי אלש ךכ למשחה לבכ תא בתנ iv

המדקה

.םיקזח םיילמשח וא םייטנגמ םימצע רישכמהמ קיחרהל שי דימת v

:תכמסומ תוריש תדבעמב הקידבל רישכמה תא איבהל שי ,םיאבה םיבצמהמ דחא שחרתמ םא

.קוזינ עקתה וא למשחה לבכ

.רישכמל רדח לזונ

.תוחלל ףשחנ רישכמה

תוארוהל םאתהב ותוא ליעפהל חילצמ ךניאש וא הניקת הרוצב דבוע אל רישכמה

.שמתשמל ךירדמבש

.קוזינו לפנ רישכמה

.הריבש לש םירורב םינמיס םנשי רישכמה לע

רצומה לש הביבסל םייתודידיה םינייפאמה

.הנתמה בצמבו תוליעפ ןמזב הכומנ היגרנא תכירצ

.תואירבלו הביבסל םיקיזמש םירמוחב לבגומ שומיש

.רוזחמו קוריפל לק

.רוזחמה דודיע תועצמאב םייעבט םיבאשמב תחפומ שומיש

.תולק גורדש תויורשפאל תודוה רתוי ךורא םייח ךרוא

.רצומ תרזחה תוינידמ תועצמאב הקוצמה תלוספה תומכ םוצמצ

תיתביבס תוינידמ

.תלוספל וכילשהל ןיאו ,םיקלחב רזוח שומישו רוזחמ רשפאל ידכ ןנכות הז רצומ

ךרוצל םרוזאב תישרומ ףוסיא תדוקנ םע רשק רוציל םישמתשמה לע ,רצומה ייח םויסב

.רצומה רוזחמ

�MSI

לש טנרטניאה רתאב אוצמל ןתינ רוזחמל עגונב םיפסונ םיטרפו ךרוזאב קוושמ יטרפ

רשק ונמע רוצ ,םקוריפו םרוזחמ ,םתרזחה ,

MSI

ירצומ לש קוליס יאשונב עדימ תלבקל

�gpcontdev@msi�com

ל'אודה תבותכב

.הייארה לע עיפשהל הטונ םיכסמב רתי-שומיש !הרהזא ★

:תוצלמה ★

.ךסמ ןמז לש תוקד

30

ידמ תוקד

10

תב הקספהל אצ � 1

תא ליבגהל שי ,םייתנש ליג לעמ םידלי רובע .םיכסמב תופצל רוסא םייתנשמ תוחפ ינב םידליל

.םויב העשמ תוחפל הייפצה ןמז

� 2 iv

PB

המדקה

CE

ןקתל תומיאת

תורבחה תונידמה יקוח יבגל הצעומה תייחנהב תוטרופמה תושירדל םאות הז רישכמ

2014/35/

( ךומנ חתמל עגונב היחנהה ,)

2014/30/EU

( תיטנגמורטקלא תומיאתל עגונב

RoHS

ןקתל עגונב היחנההו )

2009/125/EC) ErP

ןקתל עגונב היחנהה ,)

EU

תייגולונכט דויצל עגונב םירדסומה םינקתל םאות אצמנו קדבנ הז רצומ .)

2011/65/EU)

.יפוריאה דוחיאה לש ימשרה ןואטיבה תויחנה תרגסמב ומסרופש עדימ

וידר ירדת תערפה תודוא

FCC-B

הרהצה

םאתהב ,

Class B

גוסמ ילטיגיד רישכמל םיאנתב דמוע אצמנו קדבנ דויצה

הערפה דגנ הריבס הנגה קפסל ודעונ הלא תולבגמ .

FCC

תונקתב

15

ףיעסל

םא .וידר רדתב היגרנא טלופו שמתשמ ,ללוחמ דויצה .םירוגמ םוקמב הקיזמ

הקיזמ הערפהל םורגל לולע דויצה ,הלא תוארוה יפל םניא וב שומישהו הנקתהה

דויצ םא .םיוסמ ןקתמב הערפה לוחת אלש ךכל תוירחא ןיא םלוא .וידר תרושקתל

ץלמומ ,ותלעפהו דויצה יוביכ ידי לע עובקל ןתינ התוא ,היזיוולט וא וידר ירודישל הקיזמ הערפהל םרוג הז

:תואבה םיכרדהמ רתוי וא תחא תועצמאב הערפהה תא ןקתי שמתשמהש

.הטילקה תנטנא לש שדחמ םוקימ וא שדחמ ןוויכ

.טלקמהמ דויצה תקחרה

.טלקמה רבוחמ וילאש לגעמהמ הנוש לגעמב למשח עקשל דויצה רוביח

.עויס תלבקל הסונמ היזיוולט וא וידר יאנכטל וא ץיפמל הנפ

1

הרעה

תאשרה תא לטבל לולע קוחה תוארוהב הדימעל יארחאה ףוגה ידי לע שרופמב רשוא אלש יוניש לכ

.דויצה תא ליעפהל שמתשמה

2

הרעה

.הנירקה תטילפ תושירדב דומעל ידכ ,םימייק םא ,םיככוסמ למשח ילבכבו קשממ ילבכב שמתשהל שי

:ןמקלדכ םיאנת ינשל ףופכב הנה הלעפהה .

FCC

לש

15

ףיעס תושירדב דמוע הז רישכמ

.תוקיזמ תוערפהל םורגי אל הז ןקתה

� 1

.היוצר אל הלועפל םורגל הלולעש הערפה ללוכ ,לבקתתש הערפה לכ לבקל ןקתהה לע

� 2

WEEE

תרהצה

2012/19/EU

היחנה ,ינורטקלאו ילמשח דויצל עגונב )"

EU

"( יפוריאה דוחיאה תייחנהל ףופכב

"ינורטקלאו ילמשח דויצ" םירדגומה םירצומ ךילשהל ןיא ,

2005

טסוגואב

13

-המ ףקותל הסנכנש

הרזחב לבקל םיביוחמ ,וז היחנהב רדגומש יפכ ,ינורטקלא דויצ לש םינרצי .ליגרה הפשאה חפל

.רצומה ייח םויסב הז גוסמ םירצומ

םיימיכ םירמוח לע עדימ

טנמלרפה לש

1907/2006

הנקת(

EU REACH Regulation

ןוגכ םיימיכה םירמוחה תונקתל םאתהב

תא .הלש םירצומה תא םיביכרמה םיימיכה םירמוחה לע עדימ תקפסמ

MSI

,)הפוריא תצעומו יפוריאה https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

:תבותכב אוצמל ןתינ עדימה vi

advertisement

Key Features

  • 76.2cm (30") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals