נספח. MSI Optix MAG301CR, MS-3CB4

Add to My manuals
29 Pages

advertisement

נספח. MSI Optix MAG301CR, MS-3CB4 | Manualzz

A

חפסנ

בושח

.שארמ העדוה אלל תונתשהל יושע עדימה לכ

A-3

30 inch

1500R

VA

2560 x 1080

21:9

300

3000:1

200Hz

(MPRT

( היינשה תויפלא

1

HDMI

תאיצי x 2

DisplayPort x1

USB Type-C

תאיצי x 1

HDMI

תאיצי x 2

DisplayPort x1

USB 3�2 Gen 1 Type-A

תאיצי x 2

USB 3�2 Gen 1 Type-B

תסינכ x 1

USB Type-C

תאיצי x 1

תוינזואל עקש x 1

)יכנא(

178°

,)יקפוא(

178°

127�39% /98�29%

קהוב תעינמ

(8bits+FRC) 1�07B 10bits

ינוציח למשח םאתמ

ADS-65HI-12N-1 12048E

:םגד

240Vac, 50~60Hz, 1.7A

~100

19V, 4�74A

20° ~ -5°

מ"מ

0-110

30° ~ -30°

90° ~ -90°

ןכ

מ"מ

75 x 75

:תיחול גוס

מ"מ

10 x M4

:גרוב גוס mm 4 mm 0�7 mm 10

:גירבת רטוק

:גירבת הבוג

:גירבת ךרוא

)םומיסקמ( מ"מ

286�9 x 513�3 x 702�9

טרפמ

לדוג

רומיק

ךסמ גוס

היצולוזר

הבוג-בחור סחי

)nit

( תוריהב

תוידוגינ סחי

ןונער בצק

R

הבוגת ןמז

טלק קשממ

טלפ/טלק

הייפצ תויווז

DCI-P3/ sRGB

ךסמ יופיצ

הגוצת יעבצ

חתמ גוס

םאתמה יטרפמ

הסינכ חתמ

אצומ חתמ

)היטה( ןונווכ

)הבוג( ןונווכ

)דצל דצמ בוביס( ןונווכ

)הדיצה בוביס( ןונווכ

Kensington

לוענמ

VESA

תבכרה

)קמוע x

הבוג x

בחור( םידממ

A-2

A-3

חפסנ

)וטורב( ג"ק

8�0

,)וטנ( ג"ק

5�8

0°-40°C

:הרוטרפמט

יוביע אלל ,

20%-90%

:תוחל

רטמ

0-2000

:הבוג

-20°-60°C

:הרוטרפמט

יוביע אלל ,

10%-90%

:תוחל

RGB

ינווגב תיטסימ

LED

תרואתב הכימת

לועפת

ןוסחא

וטנ לקשמ

הביבס

LED

תרקב

A-2

A-5

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Type C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 1

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

שארמ םירדגומ הגוצת יבצמ

היצולוזר

640x480 @60Hz

640x480 @67Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

720x480 @60Hz

720x576 @50Hz

800x600 @56Hz

800x600 @60Hz

800x600 @72Hz

800x600 @75Hz

1024x768 @60Hz

1024x768 @70Hz

1024x768 @75Hz

1280x1024 @60Hz

1280x1024 @75Hz

1440x900 @60Hz

1680x1050 @60Hz

1920x1080 @60Hz

1920x1080 @120Hz

2560x1080 @60Hz

2560x1080 @120Hz

2560x1080 @144Hz

2560x1080 @180Hz

2560x1080 @200Hz

480P

576P

720P

1080i

1080P

1080P @120Hz

ליגר

VGA

Dos-Mode

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

WFHD

ואדיו ןומזתל היצולוזר

A-4

חפסנ

A-5

תויעב ןורתפ

.היובכ

LED

-ה תירונ

.גצה לש הלעפהה ןצחל לע בוש ץחל

.הכלהכ רבוחמ גצה לש למשחה לבכ םא קודב

.הנומת ןיא

.הכלהכ ןקתומ בשחמה לש ךסמה סיטרכ םא קודב

.םילעפומו למשח יעקשל םירבוחמ גצהו בשחמה םא קודב

.הכלהכ רבוחמ גצה לש ותואה לבכ םא קודב

.גצה תא ליעפהל ידכ והשלכ שקמ לע ץחל .הנתמה בצמב אצמנ בשחמהש ןכתיי

.ןוכנ זוכרמב אל וא ןוכנ לדוגב אל ךסמה לע הנומתה

תגוצתל המיאתמש הרדגהל בשחמה תא רידגהל ידכ "שארמ םירדגומ הגוצת יבצמ" ףיעסב ןייע

.גצה

.תדבוע אל 'לעפהו רבח' היצקנופה

.הכלהכ רבוחמ גצה לש למשחה לבכ םא קודב

.הכלהכ רבוחמ גצה לש ותואה לבכ םא קודב

.'לעפהו רבח' היצקנופב םיכמות ךסמה סיטרכו בשחמה םא קודב

.םינוכנ םיעבצב אל וא םישטשוטמ ךסמה וא ןפוגה ,םילמסה

.םיכיראמ ואדיו ילבכב שומישמ ענמיהל שי

.תוידוגינהו תוריהבה תא ןנווכ

.עבצה תרוטרפמט וא

RGB

-ה עבצ תא ןנווכ

.הכלהכ רבוחמ גצה לש ותואה לבכ םא קודב

.תותואה לבכ רבחמב םיפפוכמ םיניפ שי םא קודב

.םילג וב םיעיפומש וא בהבהל ליחתמ גצה

.גצה תולוכיל םאתהב ןונערה בצק תא הנש

.ךסמה סיטרכ לש ןקתהה ילהנמ תא גרדש

�(EMI

( תויטנגמורטקלא תוערפהל םורגל םילולעש םיילמשח םינקתהמ גצה תא קחרה

A-4

advertisement

Key Features

  • 76.2cm (30") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals