ضمیمه. MSI Optix MAG301CR, MS-3CB4

Add to My manuals
29 Pages

advertisement

ضمیمه. MSI Optix MAG301CR, MS-3CB4 | Manualzz

A

. » / › — ` » ” 0 ª ª ¸ ` Œ /

همیمض

مهم

(

30

1500R

VA

2560x1080

21:9

300

3000:1

200Hz

1ms (MPRT)

HDMI

DisplayPort 1

USB Type-C

HDMI

› !

› !

› !

2

1

2

DisplayPort 1

USB 3�2 Gen 1 Type-A

Downstream › ! 2

USB 3�2 Gen 1 Type-B

Upstream › !

1

USB Type-C › ! 1

» º 1

) R » ª ¸(

178°

) S (

178°

v

v

v

v

v

v

v

v

v

127.39% /98.29%

S 3 » • § › » » ¿

(FRC 8 1�07B 10

S › § › › ! »

ADS-65HI-12N-1 12048E

: » ª

› ! ª 1�7 fl › º 60 50 ª › 240 100

› ! ª

4�74 19

-

5 o

~ 20°

) „ § » ( Æ › 3 /

) › / » £( › ª S ª

› ª S ª

75 × 75

› ª S ª

› ª S ª 110 0

30° ~ -30°

90° ~ -90°

: Œ £ »

› ª S ª 4 : Œ » » › `

› ª S ª

10

: Œ » » `

: ( !

› ª S ª

0�7

: Œ » » Æ 3

Œ

v

v

513�3x286�9x702�9

8

) „ § fl ( Æ › 3 /

5�8

تاصخشم

هزادنا

انحنا

لنپ عون

حوضو

ریوصت تبسن

)تین( ییانشور

تسارتنک تبسن

یزاس هزات تعرس

شنکاو نامز

یدورو طبار

I/O

دید هیواز

DCI-P3/ sRGB

یحطس شزادرپ

هحفص یاه گنر

ورین عون

روتپادآ تاصخشم

قرب یدورو

قرب یجورخ

)یجک( میظنت

)عافترا( میظنت

)شخرچ( میظنت

)روحم( میظنت

Kensington

لفق

VESA

هیاپ

A-2

)قمع × عافترا × ضرع( داعبا

صلاخ نزو

Œ ª ª ¿

» › 3 S ” Œ › »

4 ) »

90% 20%

: ` ›

› ª S ª

2000

40

0

: ›

0

: ª »

» / S ª S • !

» › 3 S ” Œ › »

4 ) » 90% 10% : ` ›

60 20 : ª »

RGB LED fl LED ˝ › )

یتایلمع

یزاس هریخذ

طیحم

LED

لرتنک

A-3

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Type C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

هدش میظنت شیپ زا شیامن یاه تلاح

HDMI 1

حوضو درادناتسا

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

fl › º 60 › » 480x640

fl › º 67 › » 480x640

fl › º

72

› »

480x640

fl › º 75 › » 480x640

fl › º 60 › » 480x720

fl › º 50 › » 576x720

fl › º

56

› »

600x800

fl › º

60

› »

600x800

fl › º

72

› »

600x800

fl › º 75 › » 600x800

fl › º 60 › » 768x1024

fl › º 70 › » 768x1024

fl › º 75 › » 768x1024

fl › º

60

› »

1024x1280

fl › º

75

› »

1024x1280

fl › º

60

› »

900x1440

fl › º

60

› »

1050x1680

fl › º

60

› »

1080x1920

fl › º

120

› »

1080x1920

fl › º

60

› »

1080x2560

fl › º 120 › » 1080x2560

fl › º 144 › » 1080x2560

fl › º

180

› »

1080x2560

fl › º

200

› »

1080x2560

VGA

Dos

تلاح

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

WFHD

V 480P یدنبنامز حوضو

ویدیو

V 576P

V 720P

V 1080i

V

V

1080P

fl › º

120

› »

1080P

A-4

همیمض

A-5

. » / › » » • )

. » º » › • Ø › » › › 4 • ª ª §/ • › Œ ª / »

. » • © ª ` ª › 4 • ª › / » S ” › » fl

یبای بیع

.تسا شوماخ قرب

LED

v

v

. » º » › • › R

. » / Œ › ª " Ø » • Æ ¯ ! fl ª R º

.درادن دوجو ریوصت

. » • © ª ` ª Œ › . › 3 › / » S ” › » fl

. » ” º • › » ª › fl › ! Œ › 4 • ª Œ › Œ / » • © ª ` ª

. » • © ª ` ª › 4 • ª 4 ” / » S ” › » fl

Œ ª / » › 4 • ª » › / R › . » • › / Œ Ø » ª £ › » Œ › ” 0 ª ª

v

v

v

v

.تسین تسرد ریوصت تیعقوم ای هزادنا

£" Œ › 4 • ª ” ª › » ª R › › Œ › Æ ¯ R ›

. » • © ª ` ª › 4 • ª › / » S ” › » fl

. » • © ª ` ª › 4 • ª 4 ” / » S ” › » fl

. » • © ª ` ª Plug & Play . › 3 › / Œ › R › 3 fl ” fl

.درادن دوجو

Plug & Play

v

v

v

.تسا گنر لکشم راچد ای رات ،مهبم ریوصت ای تنوف ،اهدامن

. » 0 Ø » ” › » ` › / fl

. » / Æ ¯ › ” › / S • ›

. » / Æ ¯ › 2 › R ª »

RGB

2 ›

. » • © ª ` ª › 4 • ª 4 ” / » S ” › » fl

. » / S ” › › › 4 ” / › 0 / › » ! S 3 » ª §

v

v

v

v

v

.تسا راد جوم ای دنز یم وسوس رگشیامن ریوصت

EMI

. » • › 3 fl ” › 4 • ª R º Œ / » º » › — R › ` › R fl ”

( S ” ` — ª › 0 § » ” ” 0 ª ª Œ / S › R º

Ø fl ¸ › ”

. » / fl › Œ › . › 3 › / › › »

Ø 4 ” » fl › › 4 • ª

v

v

v

advertisement

Key Features

  • 76.2cm (30") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals