Nastavenie OSD. MSI Optix MAG301CR, MS-3CB4

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

Nastavenie OSD. MSI Optix MAG301CR, MS-3CB4 | Manualzz

Nastavenie OSD

Táto kapitola uvádza základné informácie o nastavení zobrazenia na obrazovke OSD�

DÔLEŽITÉ

Všetky informácie podliehanú zmenám bez predbežného oznámenia.

2

Navi Key (Navigačné tlačidlo)

Monitor je vybavený navigačným tlačidlom, viacsmerovým ovládacím prvkom, ktorý pomáha pri pohybe v ponuke zobrazenia na obrazovke (OSD)�

Navigačné tlačidlo

2-2

Predvolené nastavenia navigačného tlačidla sú nasledovné.

Navigačné tlačidlo

Klávesová skratka

(Keď je ponuka OSD vypnutá)

Stredné tlačidlo

Hlavná ponuka OSD

Základné úkony

(Keď je ponuka OSD zapnutá)

■ Prechod do vedľajších ponúk

■ Potvrdenie voľby alebo nastavenia

Nastavenie OSD

2-3

2-2

Nastavenie OSD

Navigačné tlačidlo

Nahor

Nadol

Klávesová skratka

(Keď je ponuka OSD vypnutá)

Game Mode

(Režim hier)

Screen Assistance

(Pomocník na obraz.)

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidiel nahor a nadol vykonáte úpravu�

■ Stlačením tlačidla doľava zrušíte náhľad a ukončíte postup bez použitia účinku režimu.

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidiel nahor a nadol vykonáte úpravu�

■ Stlačením tlačidla doľava zrušíte náhľad a ukončíte postup.

Základné úkony

(Keď je ponuka OSD zapnutá)

■ Voľba ponúk a položiek funkcie

■ Úprava hodnôt vo funkcii nahor

■ Voľba ponúk a položiek funkcie

■ Úprava hodnôt vo funkcii nadol

Ľavý

Pravý

Alarm Clock (Budík)

Input Source

(Vstupný zdroj)

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidiel nahor a nadol vykonáte voľbu.

■ Stlačením tlačidla doľava zrušíte náhľad a ukončíte postup.

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidiel nahor a nadol vykonáte voľbu.

■ Stlačením tlačidla doľava ukončíte postup�

■ Voľba ponúk a položiek funkcie

■ Opustenie aktuálnej ponuky

■ Voľba ponúk a položiek funkcie

■ Prechod do vedľajších ponúk

2-3

2-4

Používatelia môžu prejsť do ponuky OSD, aby si prispôsobili klávesové skratky navigačného tlačidla podľa vlastných požiadaviek.

Ďalšie možnosti klávesových skratiek sú uvedené nižšie.

Možnosti klávesových skratiek navigačného tlačidla

Brightness

(Jas)

Úkony

■ Stlačením stredného tlačidla uložíte hodnotu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidiel nahor a nadol vykonáte

úpravu�

■ Stlačením tlačidla doľava zrušíte náhľad a ukončíte postup.

Refresh Rate

(Obnovovacia frekv�)

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidla doprava zapnete a tlačidla doľava vypnete obnovovaciu frekvenciu.

Information on Screen

(Informácie o obrazovke)

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidla doprava zapnete a tlačidla doľava vypnete túto funkciu.

Nastavenie OSD

2-5

2-4

Nastavenie OSD

Nastavenie OSD prostredníctvom navigačného tlačidla

Stlačením stredného tlačidla navigačného tlačidla spustíte hlavnú ponuku zobrazenia na obrazovke (OSD). Pomocou tlačidiel nahor, nadol, doľava, doprava naladíte ponuky požadovanej funkcie tak, aby vyhovovali vaším osobným požiadavkám.

h

Gaming (HRY)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2./3. úrovne

Game Mode

(Režim hier)

User (Používateľ)

FPS

Night Vision

(Nočné videnie)

Response Time

(Čas odozvy)

Racing (Preteky)

RTS

RPG

Popis

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

■ Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu.

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu.

OFF (VYP.)

Normal (Normálne)

■ Táto funkcia optimalizuje jas pozadia a odporúča sa pre hry FPS.

Strong (Silné)

Strongest (Najsilnejšie)

A�I�

Normal (Normálne)

Fast (Rýchly)

Fastest (Najrýchlejší)

■ Používatelia môžu upraviť čas odozvy

Response Time v ktoromkoľvek režime.

■ Táto funkcia sa odporúča pre hry typu FPS a Preteky�

■ Keď je zapnutá funkcia Zabránenie rozmazaniu pohybu, Čas odozvy bude vyznačený sivou farbou a nedostupný.

2-5

2-6

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2./3. úrovne

Anti Motion Blur

(Zabránenie roz� p�)

FreeSync

(OFF) (VYP.)

(ON) (ZAP�)

Refresh Rate

(Obnovovacia frekv�)

Location

(Umiestnenie)

Vľavo hore

Vpravo hore

Vľavo dole

Vpravo dole

Customize

(Prispôsobiť)

Alarm Clock

(Budík)

OFF (VYP.)

ON (ZAP�)

Location

(Umiestnenie)

Vľavo hore

Vpravo hore

Vľavo dole

Vpravo dole

Customize

(Prispôsobiť)

Screen Assistance

(Pomocník na obraz�)

OFF (VYP.)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Žiadny)

Icon (Ikona)

00:01-99:59

Position (Poloha)

Reset (Resetovať)

(OFF) (VYP.)

(ON) (ZAP�)

Popis

■ Jas sa nedá nastaviť, keď je zapnutá funkcia

Zabránenie rozmazaniu pohybu�

■ Keď je obnovovacia frekvencia obrazovky nižšia ako 75 Hz, funkcia Zabránenie rozmazaniu pohybu sa nedá aktivovať.

■ Táto funkcia sa odporúča pre hry typu kino,

FPS a Preteky.

■ Funkcie Zabránenie rozmazaniu pohybu a

HDCR sa nedajú aktivovať súčasne.

■ Funkcie Zabránenie rozmazaniu pohybu a

FreeSync sa nedajú aktivovať súčasne.

■ Používatelia môžu upraviť obnovovaciu frekvenciu v ktoromkoľvek režime.

■ Predvolené umiestnenie obnovovacej frekvencie je vľavo hore. Umiestnenie sa dá upraviť v ponuke OSD. Stlačením stredného tlačidla potvrdíte a použijete umiestnenie obnovovacej frekvencie�

■ Tento monitor sleduje a pracuje s predvolenou obnovovacou frekvenciou obrazovky operačného systému.

■ Používatelia môžu upraviť budík v ktoromkoľvek režime.

■ Po nastavení času stlačením stredného tlačidla aktivujete časovač.

■ Predvolené umiestnenie budíka je vľavo hore. Používatelia si môžu zvoliť svoje vlastné umiestnenie�

■ Používatelia môžu upraviť pomocníka na obrazovke Pomocník na obraz. v ktoromkoľvek režime.

■ Predvolené nastavenie pomocníka na obrazovke Pomocník na obraz. je Žiadny.

■ Keď sa nastaví na resetovanie, ikona sa znova nastaví do stredu.

■ Pokiaľ sa nastaví na Poloha, ponuka zobrazenia OSD sa zatvorí a na displeji sa bude zobrazovať len „Ikona“ pre nastavenie polohy, pokiaľ sa nestlačí stredné tlačidlo na ukončenie a zobrazenie ponuky zobrazenia

OSD�

■ Štandardne je vypnutá. FreeSync je zjednotený spínač, ak sa HDMI vypne, vypne sa aj každý vstupný zdroj.

■ Len DisplayPort môže zapnúť G-SYNC s kompatibilitou pre grafické karty NVIDIA.

■ Aktivácia funkcie FreeSync ovplyvní funkciu

Zabránenie rozmazaniu pohybu�

Nastavenie OSD

2-7

2-6

Nastavenie OSD h

Professional (Profesionálne použitie)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2. úrovne

Pro Mode

(Profesionál)

User (Používateľ)

Reader (Čitateľ)

Cinema (Kino)

Designer (Dizajnér)

Popis

Predvolený režim. Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

■ Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu.

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu.

Eye Saver (Šetrič očí)

(OFF) (VYP.)

HDCR

Anti Motion Blur

(Zabránenie roz� p�)

Image

Enhancement

(Zlepšenie obrazu)

(ON) (ZAP�)

(OFF) (VYP.)

(ON) (ZAP�)

(OFF) (VYP.)

(ON) (ZAP�)

OFF (VYP.)

Weak (Slabé)

Medium (Stredné)

Strong (Silné)

Strongest

(Najsilnejšie)

■ Šetrič očí chráni vaše oči pred modrým svetlom. Šetrič očí po aktivácii upraví teplotu farieb obrazovky na žltšie vyžarovanie.

■ Používatelia môžu upraviť šetrič očí Šetrič očí v ktoromkoľvek režime.

■ Keď je režim Profesionál nastavený na možnosť

Čitateľ, musí sa povinne aktivovať šetrič očí Šetrič očí.

■ Používatelia môžu upraviť HDCR v ktoromkoľvek režime.

■ HDCR zlepšuje kvalitu obrazu zvýšením kontrastu obrazového obsahu�

■ Keď sa HDCR nastaví na ZAP., jas Brightness bude vyznačený sivou farbou a nedostupný.

■ HDCR a Zabránenie rozmazaniu pohybu sa nedajú aktivovať súčasne.

■ Jas sa nedá nastaviť, keď je zapnutá funkcia

Zabránenie rozmazaniu pohybu�

■ Keď je obnovovacia frekvencia obrazovky nižšia ako

75 Hz, funkcia Zabránenie rozmazaniu pohybu sa nedá aktivovať.

■ Táto funkcia sa odporúča pre hry typu kino, FPS a

Preteky�

■ Funkcie Zabránenie rozmazaniu pohybu a HDCR sa nedajú aktivovať súčasne.

■ Funkcie Zabránenie rozmazaniu pohybu a FreeSync sa nedajú aktivovať súčasne.

■ Zlepšenie obrazu zlepšuje okraje obrazu s cieľom zdokonaliť ich ostrosť.

■ Používatelia môžu upraviť Zlepšenie obrazu v ktoromkoľvek režime.

h

Image (Obraz)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2./3. úrovne

Brightness (Jas) 0 - 100

Popis

■ Používatelia môžu upraviť jas v režime

Používateľ, RTS, RPG a Čitateľ.

■ Jas bude vyznačený sivou farbou a nedostupný, keď sa aktivujú funkcie

Zabránenie rozmazaniu pohybu a HDCR�

2-7

2-8

Contrast (Kontrast)

Sharpness

(Ostrosť)

Color Temperature

(Teplota farieb)

Cool (Studené)

Normal (Normálne)

Warm (Teplé)

Customization

(Prispôsobenie)

R (0 - 100)

G (0 - 100)

B (0 - 100)

Screen Size

(Veľkosť obrazovky)

0 - 100

0-5

Auto (Automaticky)

4:3

16:9

21:9

■ Používatelia môžu upraviť Kontrast v ktoromkoľvek režime.

■ Používatelia môžu upraviť Ostrosť v ktoromkoľvek režime.

■ Ostrosť zlepšuje jasnosť a detaily obrazového obsahu�

■ Predvolené nastavenie teploty farieb je

Normálne�

■ Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu.

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu.

■ Používatelia môžu upraviť teplotu farieb v režime Prispôsobenie.

■ Používatelia môžu upraviť veľkosť obrazovky v ktoromkoľvek režime, pri akomkoľvek rozlíšení a pri akejkoľvek obnovovacej frekvencii obrazovky� h

Input Source (Vstupný zdroj)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2. úrovne Popis

HDMI1

HDMI2

Nevzťahuje sa na daný prípad

Používatelia môžu upraviť Vstupný zdroj v ktoromkoľvek režime.

DP

Type-c (Typ-c)

Auto Scan

(Automatické skenovanie)

(VYP.)

(ZAP�)

(OFF)

(ON)

Používateľ môže stlačiť tlačidlo „Navi Key Button“ a potom zvoliť vstupný zdroj v nižšie uvedenom stave:

■ Pokiaľ sa „Automatické skenovanie“ nastavilo na

„VYP.“ a monitor je v úspornom režime.

■ Pokiaľ sa na monitore zobrazuje okno s hlásením

„Žiadny signál“.

h

Navy Key (Navigačné tlačidlo)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2. úrovne

Nahor OFF (VYP.)

Nadol

Ľavý

Pravý

Brightness (Jas)

Game Mode (Režim hier)

Screen Assistance

(Pomocník na obraz.)

Alarm Clock (Budík)

Input Source (Vstupný zdroj)

Refresh Rate

(Obnovovacia frekv�)

Information On Screen

(Informácie na obrazovke)

Popis

■ Predvolené nastavenie tlačidla nahor je Režim hier�

■ Predvolené nastavenie tlačidla nadol je

Pomocník na obrazovke.

■ Predvolené nastavenie tlačidla doľava je Budík.

■ Predvolené nastavenie tlačidla doprava je

Vstupný zdroj�

■ Všetky položky navigačného tlačidla sa dajú upraviť prostredníctvom ponuky zobrazenia na obrazovke OSD�

Nastavenie OSD

2-9

2-8

Nastavenie OSD h

Setting (Nastavenie)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2. úrovne Popis

Language (Jazyk) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

■ Predvolený jazyk z výroby je angličtina.

■ Používatelia musia stlačiť stredné tlačidlo na potvrdenie a uplatnenie nastavenia jazyka�

■ Jazyk je nezávislé nastavenie. Vlastný jazyk používateľa má prednosť pred predvoleným nastavením z výroby.

Keď používatelia nastavia položku Resetovať na možnosť Áno, položka Jazyk sa nezmení.

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Ďalšie jazyky budú dostupné čoskoro)

0-5 Transparency

(Priehľadnosť)

OSD Time Out

(Vypršanie časového limitu ponuky OSD)

RGB LED (LED indikátor RGB)

5 - 30 s

(VYP.)

(OFF)

Používatelia môžu upraviť Priehľadnosť v ktoromkoľvek režime.

Používatelia môžu upraviť vypršanie časového limitu ponuky

OSD v ktoromkoľvek režime.

Používatelia môžu upraviť nastavenie LED indikátora RGB na Zap� alebo Vyp�

Power Button

(Hlavný vypínač)

(ON) (ZAP�)

OFF (VYP.)

Standby

(Pohotovostný režim)

Information On

Screen (Informácie na obrazovke)

(VYP.)

(OFF)

(ON) (ZAP�)

Reset (Resetovať) YES (ÁNO)

NO (NIE)

Type-C Switch

(Spínač typu c)

2-cestný

4-cestný

Pri nastavení na vypnutie môžu používatelia stlačením hlavného vypínača zatvoriť monitor.

Pri nastavení do pohotovostného režimu môžu používatelia stlačením hlavného vypínača vypnúť zobrazovací panel a podsvietenie�

■ Informácie týkajúce sa stavu monitora sa zobrazia na pravej strane obrazovky�

■ Používatelia môžu Informácie o obrazovke zapnúť alebo vypnúť.

■ Štandardne je vypnutá�

Používatelia môžu resetovať a obnoviť nastavenia na pôvodné predvolené nastavenia zobrazenia OSD v ktoromkoľvek režime.

Túto možnosť zvoľte pri pripájaní k mobilnému zariadeniu

(ako je mobilný telefón), ktoré podporuje obrazový výstup typu C�

Predvolený spínač typu c je 4-cestný. Túto možnosť zvoľte pri pripájaní k počítaču, ktorý podporuje obrazový výstup typu C�

2-9

advertisement

Key Features

  • 76.2cm (30") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals