Aan de slag. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

Aan de slag. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2 | Manualzz

Optix-serie

LCD-monitor

Optix MAG301CR2 (3CB4)

ii

Inhoudsopgave

Verklaring van copyright en handelsmerken �����������������������������������������������������������iii

Revisie ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Technische ondersteuning ��������������������������������������������������������������������������������������iii

Veiligheidsrichtlijnen ������������������������������������������������������������������������������������������������iv

CE-conformiteit �������������������������������������������������������������������������������������������������������vi

FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen �������������������������������������������������vi

WEEE-verklaring ����������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Informatie over chemische bestanddelen ��������������������������������������������������������������vii

Aan de slag ������������������������������������������������������������������������������������1-1

Inhoud verpakking ������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2

De monitorstandaard installeren �������������������������������������������������������������������������� 1-3

De monitor aanpassen ����������������������������������������������������������������������������������������� 1-4

Monitoroverzicht ���������������������������������������������������������������������������������������������������1-5

De monitor aansluiten op pc �������������������������������������������������������������������������������� 1-7

OSD-instelling ��������������������������������������������������������������������������������2-1

Navi Key (Navigatietoets) ������������������������������������������������������������������������������������� 2-2

OSD-instelling via navigatietoets ������������������������������������������������������������������������� 2-5

Bijlage ��������������������������������������������������������������������������������������������A-1

Specificaties ���������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2

Vooraf ingestelde weergavemodi �������������������������������������������������������������������������A-4

Problemen oplossen ��������������������������������������������������������������������������������������������A-5

Voorwoord iii

ii

Voorwoord

Verklaring van copyright en handelsmerken

Copyright © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Alle rechten voorbehouden� Het gebruikte MSIlogo is een gedeponeerd handelsmerk van Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Alle andere merken en namen die worden vermeld, kunnen handelsmerken zijn van hun respectievelijke eigenaren� Er is geen sprake van expliciete of impliciete garantie wat betreft nauwkeurigheid of volledigheid� MSI behoudt het recht voor om zonder voorgaande kennisgeving wijzigingen aan dit document aan te brengen�

Revisie

Revisie

V1�0

Datum

2020/07

Technische ondersteuning

Als er zich een probleem voordoet met uw product en u de oplossing niet in de gebruiksaanwijzing kunt vinden, dient u contact op te nemen met het verkooppunt waar u het product hebt aangeschaft of met een lokale distributeur� Ga anders naar https://www�msi�com/support/ voor meer begeleiding� iii

iv

Veiligheidsrichtlijnen

Lees de veiligheidsrichtlijnen aandachtig en grondig door�

Houd rekening met alle waarschuwingen op het apparaat of in de gebruikershandleiding�

Verwijs onderhoud alleen naar gekwalificeerd personeel.

Bewaar de bijgeleverde gebruikershandleiding zodat u deze later opnieuw kunt raadplegen�

Om risico op brand of een schok te voorkomen, moet u dit apparaat weg houden van vochtigheid en hoge temperatuur�

Leg dit apparaat op een stabiel vlak oppervlak voordat u het instelt�

Zorg dat de stroomspanning binnen een veilig bereik valt en dat deze correct werd aangepast aan de waarde van 100~240V voordat u het apparaat aansluit op het stopcontact� Schakel de beschermende aardingspin op de stekker niet uit� Het apparaat moet aangesloten zijn op een geaard stopcontact�

Koppel de stroomkabel altijd los of schakel de wandcontactdoos uit als het apparaat ongebruikt blijft voor een bepaalde tijd om een energieverbruik van nul te bereiken�

De ventilator op het apparaat wordt gebruikt voor luchtconvectie en om oververhitting van het apparaat te voorkomen� Dek de ventilator niet af�

Laat het apparaat niet achter in een omgeving die niet aangepast is en waar de opslagtemperatuur hoger is dan 60 apparaat kan worden beschadigd�

O C of lager is dan -20 O C, waardoor het

OPMERKING: De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt ongeveer 40 O C�

Bij het reinigen van het apparaat moet u ervoor zorgen dat u de stekker uit het stopcontact haalt� Gebruik een stuk zachte doek in plaats van industriële chemicaliën om het apparaat te reinigen. Giet nooit vloeistoffen in de opening; dit kan schade aan het apparaat of een elektrische schok veroorzaken�

Plaats de voedingskabel zo, dat er geen mensen op kunnen trappen� Plaats geen objecten op de voedingskabel�

Voorwoord v

iv

Voorwoord

Bewaar sterk magnetische of elektrische objecten altijd uit de buurt van het apparaat�

Als een van de volgende situaties optreedt, moet u het apparaat laten controleren

De voedingskabel of stekker is beschadigd�

Er is vloeistof in het apparaat binnengedrongen�

Het apparaat werd blootgesteld aan vocht�

Het apparaat werkt niet goed of u kunt het niet laten werken volgens de richtlijnen in de gebruikershandleiding�

Het apparaat is gevallen en beschadigd�

Het apparaat vertoont duidelijke tekenen van breuk�

Eigenschappen groen product

Verminderd energieverbruik tijdens het gebruik en in stand-by

Beperkt gebruik van substanties die schadelijk zijn voor het milieu en de gezondheid

Gemakkelijke demontage en recycling

Verminderd gebruik van natuurlijke bronnen door het stimuleren van recycling

Langere levensduur van het product door gemakkelijke upgrades

Minder productie van vast afval door terugnamebeleid

Milieubeleid

Het product is ontworpen om een geschikt hergebruik van onderdelen en recycling mogelijk te maken en mag niet worden weggegooid aan het einde van zijn levensduur�

Gebruikers moeten contact opnemen met het lokale erkende inzamelpunt voor het recyclen en verwijderen van producten aan het einde van hun levensduur�

Bezoek de MSI-website en zoek een verdeler in de buurt voor meer informatie over recycling�

Gebruikers kunnen ons ook bereiken op gpcontdev@msi�com voor informatie betreffende het weggooien, terugbrengen, recyclen en demonteren van MSIproducten� v

★ Waarschuwing! Overmatig gebruik van schermen zal waarschijnlijk invloed hebben op het gezichtsvermogen�

★ Aanbevelingen:

1� Neem om de 30 minuten werk op het scherm een pauze van 10 minuten�

2� Kinderen van jonger dan 2 jaar zouden niet op het scherm mogen zitten� Voor kinderen van 2 jaar en ouder zou de tijd op het scherm beperkt moeten zijn tot minder dan één uur per dag�

vi

CE-conformiteit

Dit apparaat voldoet aan de vereisten als uiteen gezet in de Richtlijn van de Raad betreffende de Aanpassing van de Wetgeving van de Lidstaten met betrekking tot Elektromagnetische Compatibiliteit (2014/30/EU),

Laagspanningsrichtlijn (2014/35/EU), ErP-richtlijn (2009/125/EG) en

RoHS-richtlijn (2011/65/EU)� Dit product is getest en in overeenstemming bevonden met de geharmoniseerde normen voor IT-apparatuur, gepubliceerd onder Richtlijnen van Publicatieblad van de Europese Unie�

FCC-verklaring Klasse B radiofrequentiestoringen

Dit apparaat werd getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van de FCC-voorschriften� Deze beperkingen zijn ontwikkeld om een redelijke beveiliging te bieden tegen schadelijke storingen in een residentiële installatie� Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentieenergie uitstralen die, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke storingen kan veroorzaken aan radiocommunicatie� Er kan echter geen garantie worden gegeven dat er geen interferentie zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat toch schadelijke storingen veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat in en uit te schakelen, moet de gebruiker deze storing proberen te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen te nemen:

■ Wijzig de richting van de ontvangstantenne of verplaats de antenne�

■ Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger�

■ Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan dat waar de ontvanger op is aangesloten�

■ Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp�

Melding 1

De wijzigingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is voor de naleving hiervan, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen nietig verklaren�

Melding 2

Om aan de emissiebeperkingen te voldoen, moet gebruik worden gemaakt van afgeschermde interfacekabels en een wisselstroomkabel�

Het apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels� De werking is onderhevig aan de volgende twee omstandigheden:

1� dit apparaat mag geen schadelijke storing veroorzaken en

2� dit apparaat moet elke ontvangen storing aanvaarden, met inbegrip van storing die ongewenste werking kan veroorzaken�

Voorwoord vii

vi

Voorwoord

WEEE-verklaring

Volgens de Richtlijn 2012/19/EU van de Europese Unie ("EU") voor afval van elektrische en elektronische apparatuur, die van kracht is sinds 13 augustus

2005, mogen producten van "elektrische en elektronische apparatuur" niet langer worden weggegooid bij het huishoudelijke afval, en fabrikanten van afgedekte elektronische apparatuur worden verplicht om dergelijke producten terug te nemen aan het einde van hun nuttige levensduur�

Informatie over chemische bestanddelen

Als naleving van de voorschriften betreffende chemische bestanddelen, zoals de EU

REACH-verordening (EG-verordening nr� 1907/2006 van het Europese Parlement en de Raad), vindt u de informatie van MSI over de chemische bestanddelen in producten op: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vii

1

Aan de slag

Dit hoofdstuk biedt u informatie over de procedures voor de hardwareinstellingen� Tijdens het aansluiten van apparaten moet u voorzichtig te werk gaan bij het hanteren van de apparaten en een geaarde polsriem gebruiken om statische elektriciteit te voorkomen�

BELANGRIJK

De illustraties zijn uitsluitend informatief bedoeld� Uw monitor kan er anders uitzien�

Gebruik geen scherpte objecten op de monitor�

Inhoud verpakking

1� Monitor

2� Voet

3� Basis standaard met schroef

4� Netvoeding

5� Netsnoer

6� HDMI-kabel (optioneel)

7� DisplayPort-kabel (optioneel)

8� Stroomopwaartse USB-kabel (optioneel)

9� Snelstartgids

10� Garantiekaart

11� VESA-kapschroeven

1-2

* Neem contact op met uw plaats van aanschaf of lokale distributeur indien enige van de items zijn beschadigd of ontbreken�

* Inhoud van verpakking kan variëren per land�

Aan de slag

1-3

1-2

Aan de slag

De monitorstandaard installeren

1� Lijn de grendels van de standaard uit met de monitor en druk erop�

2� Als de standaard vastzit aan de monitor, wordt een klikgeluid gehoord�

3� Sluit de basis aan op de standaard en draai de basisschroef vast om de basis te bevestigen�

BELANGRIJK

Plaats de monitor op een zacht, beschermd oppervlak voor het vermijden van bekrassen van het weergavepaneel�

De gaten voor het installeren van de standaard kunnen ook worden gebruikt voor wandmontage� Neem contact op met uw dealer voor de juiste wandmontageset�

1

1-3

2

3

1-4

De monitor aanpassen

Deze monitor is ontworpen voor het maximaliseren van uw weergavecomfort met de afstelcapaciteiten�

BELANGRIJK

• Vermijd het aanraken van het weergavepaneel bij het afstellen van de monitor�

Vermijd het bekrassen van de monitor; hef de monitor naar de hoogste stand op en kantel de monitor maximaal naar achteren voorafgaand aan scharnieren�

-5 O 20 O

110mm

90 O 90 O

-30~30 O

Aan de slag

1-5

1-4

Monitoroverzicht

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Aan de slag

10

11

13 12

1-5

1-6

1 Voedingsaansluiting

2

Stroomopwaartse USB 3�2 Gen

1-poort Type-B

Voor stroomopwaartse USB-kabel�

BELANGRIJK

Controleer het pakket voor stroomopwaartse USB-kabel en sluit het aan op de pc en monitor� Wanneer deze kabel is aangesloten, zijn de stroomafwaartse USB-poorten type A klaar voor gebruik�

Naar monitor

Naar pc

3 Stroomafwaartse USB 3�2 Gen 1-poort Type-A

4 Stroomafwaartse USB 3�2 Gen 1-poort Type-A

5 DisplayPort

6

HDMI-poort

7

8

HDMI-poort

USB Type-C-poort

Deze poort ondersteunt de DisplayPort Alternate (DP Alt)-modus en vermogensafgifte van tot 5V/3A (15W)� Het voert alleen videosignalen en ondersteunt de functie van gegevensoverdracht niet�

9 Aansluiting hoofdtelefoon

10 Navigatietoets

11 Kensington-slot

12 Voedingsknop

13

MSI-macrotoets

Om het Gaming-schermmenu te activeren�

Aan de slag

1-7

1-6

Aan de slag

De monitor aansluiten op pc

1� Schakel uw computer uit�

2� Sluit de HDMI/DisplayPort/USB Type-C-kabel aan van de monitor op uw computer�

3� Monteer de netvoeding & netsnoer van de monitor� (Afbeelding A)

4� Sluit de netvoeding aan op de voedingsaansluiting van de monitor� (Afbeelding B)

5� Sluit de voedingskabel aan op het stopcontact� (Afbeelding C)

6� Schakel de monitor in� (Afbeelding D)

7� Schakel de computer in en de monitor detecteert automatisch de signaalbron�

B

A

C

1-7

D

OSD-instelling

Dit hoofdstuk bevat belangrijke informatie over OSD-instelling�

BELANGRIJK

Alle informatie is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving�

2

Navi Key (Navigatietoets)

De monitor wordt geleverd met een navigatietoets, een bediening in meerdere richtingen die helpt bij het navigeren in het OSD-menu�

Navigatietoets

2-2

De standaardinstellingen van de navigatietoets zijn als volgt�

Navigatietoets Sneltoets

(Wanneer OSD-menu UIT is)

Middelste knop OSD-hoofdmenu

Basisbewerkingen

(Wanneer OSD-menu

AAN is)

■ Submenu’s openen

■ Een selectie of instelling bevestigen

OSD-instelling

2-3

2-2

OSD-instelling

Navigatietoets Sneltoets

Omhoog

Omlaag

Links

Rechts

(Wanneer OSD-menu UIT is)

Game Mode

(Spelmodus)

Screen Assistance

(Schermhulp)

Alarm Clock

(Alarmklok)

Input Source

(Ingangsbron)

■ Druk op de middelste knop om de selectie te bevestigen en af te sluiten�

■ Druk op de knoppen

Omhoog en Omlaag om af te stellen�

■ Druk op de knop

Links om de voorbeeldweergave te annuleren en af te sluiten zonder moduseffect toe te passen�

■ Druk op de middelste knop om de selectie te bevestigen en af te sluiten�

■ Druk op de knoppen

Omhoog en Omlaag om af te stellen�

■ Druk op de knop

Links om de voorbeeldweergave te annuleren en af te sluiten�

■ Druk op de middelste knop om de selectie te bevestigen en af te sluiten�

■ Druk op de knoppen

Omhoog en Omlaag om te selecteren�

■ Druk op de knop

Links om de voorbeeldweergave te annuleren en af te sluiten�

■ Druk op de middelste knop om de selectie te bevestigen en af te sluiten�

■ Druk op de knoppen

Omhoog en Omlaag om te selecteren�

■ Druk op de knop

Links om af te sluiten�

Basisbewerkingen

(Wanneer OSD-menu

AAN is)

■ Functiemenu’s en items selecteren

■ Opwaartse aanpassing in functiewaarden toestaan

■ Functiemenu’s en items selecteren

■ Neerwaartse aanpassing in functiewaarden toestaan

■ Functiemenu’s en items selecteren

■ Het huidige menu afsluiten

■ Functiemenu’s en items selecteren

■ Submenu’s openen

2-3

2-4

Gebruikers kunnen het OSD-menu openen voor het aanpassen van hun eigen navigatietoets/sneltoetsen� Meer sneltoetsopties zijn als onder�

Opties navigatietoets/sneltoets

Brightness

(Helderheid)

Bewerkingen

■ Druk op de middelste knop om de waarde op te slaan en af te sluiten�

■ Druk op de knoppen Omhoog en Omlaag om af te stellen�

■ Druk op de knop Links om de voorbeeldweergave te annuleren en af te sluiten�

Refresh Rate

(Vernieuw� freq�)

■ Druk op de middelste knop om de selectie te bevestigen en af te sluiten�

■ Druk op de knop Rechts om de vernieuwingsfrequentie in te schakelen en op de knop Links om het uit te schakelen�

Information on Screen

(Informatie op scherm)

■ Druk op de middelste knop om de selectie te bevestigen en af te sluiten�

■ Druk op de knop Rechts om deze functie in te schakelen en op de knop Links om hem uit te schakelen�

OSD-instelling

2-5

2-4

OSD-instelling

OSD-instelling via navigatietoets

Druk op de middelste knop van navigatietoets voor starten van OSD-hoofdmenu�

Gebruik de knoppen Omhoog, Omlaag, Links, Rechts om de gewenste functiemenu’s af te stemmen volgens uw persoonlijke voorkeuren� h Gaming (Spel)

Menu 1ste niveau Menu 2de/3de niveau

Game Mode

(Spelmodus)

Night Vision

(Nachtvisie)

User (Gebruiker)

FPS

Racing (Racen)

Omschrijving

Alle items kunnen door de gebruiker worden aangepast�

Alle items kunnen door de gebruiker worden aangepast�

Alle items kunnen door de gebruiker worden aangepast�

RTS

RPG

■ Gebruik de knop Omhoog of Omlaag voor het selecteren en weergeven van een voorbeeld van moduseffecten.

■ Druk op de middelste knop voor bevestigen en toepassen van uw modustype�

OFF (UIT)

Normal (Normaal)

■ Deze functie optimaliseert de helderheid van de achtergrond en wordt aanbevolen voor

FPS-games�

Strong (Sterk)

Strongest (Sterkst)

A�I�

Alle items kunnen door de gebruiker worden aangepast�

Alle items kunnen door de gebruiker worden aangepast�

2-5

2-6

Menu 1ste niveau Menu 2de/3de niveau

Response Time

(Responstijd)

Anti Motion Blur

(Anti-bew� onsch�)

Normal (Normaal)

Fast (Snel)

Fastest (Snelst)

(OFF) (UIT)

(ON) (AAN)

Refresh Rate

(Vernieuw� freq�)

Alarm Clock

(Alarmklok)

Location

(Locatie)

OFF (UIT)

ON (AAN)

Linksboven

Rechtsboven

Linksonder

Rechtsonder

Customize

(Aanpassen)

Location

(Locatie)

Linksboven

Rechtsboven

Linksonder

Rechtsonder

Customize

(Aanpassen)

OFF (UIT)

15:00

30:00

45:00

60:00

00:01~99:59

Omschrijving

■ Gebruikers kunnen de responstijd in elke modus aanpassen�

■ Deze functie wordt aanbevolen voor FPS- en racegames�

■ Wanneer Anti-bew� Onsch� is ingeschakeld, wordt de responstijd grijs weergegeven�

■ Helderheid kan niet worden aangepast wanneer

Anti-bew� Onsch� is ingesteld op AAN�

■ Wanneer de vernieuwingsfrequentie van het scherm lager is dan 75HZ, kan Anti-bew�

Onsch� niet worden ingeschakeld�

■ Deze functie wordt aanbevolen voor bioscoop-,

FPS- en racegames�

■ Anti-bew� Onsch� en HDCR kunnen niet tegelijkertijd zijn ingeschakeld�

■ Anti-bew� Onsch� en Adaptive Sync kunnen niet tegelijkertijd zijn ingeschakeld�

■ Gebruikers kunnen de vernieuwingsfrequentie in elke modus aanpassen�

■ Standaard locatie vernieuwingsfrequentie is linksboven� Locatie is aanpasbaar in

OSD-menu� Druk op de middelste knop voor bevestigen en toepassen van uw locatie van vernieuwingsfrequentie�

■ Deze monitor volgt en werkt op de vooraf ingestelde vernieuwingsfrequentie van het besturingssysteem�

■ Gebruikers kunnen de alarmklok in elke modus aanpassen�

■ Na het instellen van de tijd drukt u op de middelste knop voor het activeren van de timer�

■ Standaard locatie alarmklok is linksboven�

Gebruikers kunnen hun eigen locatie selecteren�

OSD-instelling

2-7

2-6

OSD-instelling

Menu 1ste niveau Menu 2de/3de niveau

Screen Assistance

(Schermhulp)

None (Geen)

Icon (Pictogram)

Omschrijving

■ Gebruikers kunnen de schermhulp in elke modus aanpassen�

■ Standaardwaarde schermhulp is Geen�

■ Wanneer dit is ingesteld op Reset, wordt

Pictogram gereset naar midden�

■ Wanneer het is ingesteld op Positie, is het

OSD-menu gesloten en toont alleen “Pictogram” op display voor Positie-afstelling, totdat op de middelste knop wordt gedrukt voor afsluiten en het OSD-menu wordt weergegeven�

Adaptive Sync

Position (Positie)

Reset

(OFF) (UIT)

(ON) (AAN)

■ Standaard is UIT� Adaptive Sync is een verenigde schakelaar; als HDMI is ingesteld op UIT, wordt elke ingangsbron ook ingesteld op UIT�

■ Alleen DisplayPoort kan G-SYNC die compatibel is met NVIDIA grafische kaart inschakelen�

■ Inschakelen van Adaptive Sync is van invloed op Anti-bew� onsch� h Professional (Professioneel)

Menu 1ste niveau Menu 2de niveau

Pro Mode (Promodus)

User (Gebruiker)

Reader (Lezer)

Cinema (Bioscoop)

Eye Saver

(Oogbescherming)

HDCR

Omschrijving

Standaard modus� Alle items kunnen door de gebruiker worden aangepast�

Alle items kunnen door de gebruiker worden aangepast�

Alle items kunnen door de gebruiker worden aangepast�

Designer (Ontwerper) Alle items kunnen door de gebruiker worden aangepast�

■ Gebruik de knop Omhoog of Omlaag voor het selecteren en weergeven van een voorbeeld van moduseffecten.

■ Druk op de middelste knop voor bevestigen en toepassen van uw modustype�

(OFF) (UIT)

(ON) (AAN)

■ Oogbescherming beschermt uw ogen tegen blauw licht� Wanneer Oogbescherming is ingeschakeld, past het de kleurtemperatuur van het scherm aan een meer gele gloed aan�

■ Gebruikers kunnen oogbescherming in elke modus aanpassen�

■ Wanneer Pro-modus is ingesteld op Lezer, is het verplicht om Oogbescherming in te schakelen�

(OFF) (UIT)

(ON) (AAN)

■ Gebruikers kunnen HDCR in elke modus aanpassen�

■ HDCR verbetert de beeldkwaliteit door het verhogen van het contrast van afbeeldingen�

■ Wanneer HDCR is ingesteld op AAN, wordt

Helderheid grijs weergegeven�

■ HDCR en Anti-bew� Onsch� kunnen niet tgegelijkertijd zijn ingeschakeld�

2-7

2-8

Anti Motion Blur

(Anti-bew� onsch�)

(OFF) (UIT)

(ON) (AAN)

Image

Enhancement

(Beeldverbetering)

OFF (UIT)

Weak (Zwak)

Medium (Gemiddeld)

Strong (Sterk)

Strongest (Sterkst)

■ Helderheid kan niet worden aangepast wanneer Antibew� Onsch� is ingesteld op AAN�

■ Wanneer de vernieuwingsfrequentie van het scherm lager is dan 75HZ, kan Anti-bew� Onsch� niet worden ingeschakeld�

■ Deze functie wordt aanbevolen voor bioscoop-, FPS- en racegames�

■ Anti-bew� Onsch� en HDCR kunnen niet tegelijkertijd zijn ingeschakeld�

■ Anti-bew� Onsch� en Adaptive Sync kunnen niet tegelijkertijd zijn ingeschakeld�

■ Beeldverbetering verbetert de randen van afbeeldingen voor het verbeteren van de acutantie�

■ Gebruikers kunnen Beeldverbetering in elke modus aanpassen� h Image (Afbeelding)

Menu 1ste niveau Menu 2de/3de niveau

Brightness

(Helderheid)

0-100

Contrast

Sharpness

(Scherpte)

Color Temperature

(Kleurtemperatuur)

0-100

0-5

Cool (Koel)

Normal (Normaal)

Warm

Customization

(Aanpassing)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Omschrijving

■ Gebruikers kunnen de helderheid aanpassen in de modus Gebruiker, RTS, RPG en Lezer�

■ Helderheid wordt grijs weergegeven wanneer

Anti-bewegingsonscherpte en HDCR is ingeschakeld�

■ Gebruikers kunnen Contrast in elke modus aanpassen�

■ Gebruikers kunnen Scherpte in elke modus aanpassen�

■ Scherpte verbetert de helderheid en details van afbeeldingen�

■ Standaardwaarde kleurtemperatuur is

Normaal�

■ Gebruik de knop Omhoog of Omlaag voor het selecteren en weergeven van een voorbeeld van moduseffecten.

■ Druk op de middelste knop voor bevestigen en toepassen van uw modustype�

■ Gebruikers kunnen kleurtemperatuur aanpassen in modus Aanpassing�

Screen Size

(Schermgrootte)

Auto

4:3

16:9

21:9

■ Gebruikers kunnen Schermgrootte aanpassen in elke modus, elke resolutie en elke vernieuwingsfrequentie van het scherm�

OSD-instelling

2-9

2-8

OSD-instelling h Input Source (Ingangsbron)

Menu 1ste niveau Menu 2de niveau Omschrijving

HDMI1

HDMI2

NVT Gebruikers kunnen Ingangsbron in elke modus aanpassen�

DP

Type-c

Auto Scan

(Automatisch scannen)

(ON) (AAN) en vervolgens de ingangsbron selecteren bij de onderstaande status:

■ Wanneer “Automatisch scannen” werd ingesteld op

“UIT” en monitor in energiebesparende modus�

■ Wanneer het berichtenvakje “Geen signaal” wordt getoond op de monitor� h Navi Key (Navigatietoets)

Menu 1ste niveau

Omhoog

Omlaag

Links

Rechts

Menu 2de niveau Omschrijving

OFF (UIT)

Brightness (Helderheid)

Game Mode

(Spelmodus)

Screen Assistance

(Schermhulp)

Alarm Clock (Alarmklok)

Input Source

(Ingangsbron)

Refresh Rate

(Vernieuw� freq�)

Information on Screen

(Informatie op scherm)

■ Standaardwaarde knop Omhoog is Spelmodus�

■ Standaardwaarde knop Omlaag is Schermhulp�

■ Standaardwaarde knop Links is Alarmklok�

■ Standaardwaarde knop Rechts is Ingangsbron�

■ Alle navigatietoetsitems kunnen worden aangepast via OSD-menu�

2-9

2-10 h Setting (Instelling)

Menu 1ste niveau

Menu 2de niveau

Language (Taal) 繁體中文

Omschrijving

English

Français

Deutsch

Italiano

■ Standaard fabrieksinstelling voor taal is Engels�

■ Gebruikers moeten op de middelste knop drukken voor bevestigen en toepassen van de taalinstelling�

■ Taal is een onafhankelijke instelling� De eigen taalinstelling van gebruikers gaat voorbij aan de standaard fabrieksinstelling� Wanneer gebruikers Restten instellen op Ja, wordt Taal niet gewijzigd�

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Meer talen binnenkort verwacht)

0~5 Gebruikers kunnen Transparantie in elke modus aanpassen� Transparency

(Transparantie)

OSD Time

Out (OSDonderbreking)

RGB-LED

5-30s

(OFF) (UIT)

Gebruikers kunnen OSD-onderbreking in elke modus aanpassen�

Gebruikers kunnen RGB-LED instellen op Aan of Uit�

Power Button

(Voedingsknop)

Information on Screen

(Informatie op scherm)

(ON) (AAN)

OFF (UIT)

Stand-by

(OFF) (UIT)

(ON) (AAN)

Wanneer dit is ingesteld op UIT, kunnen gebruikers op de

Aan/uit-knop drukken om de monitor te sluiten�

Wanneer dit is ingesteld op Stand-by, kunnen gebruikers op de Aan/uit-knop drukken om het paneel en de achtergrondverlichting uit te schakelen�

■ De informatie van de monitorstatus wordt aan de rechterkant van het scherm getoond�

■ Gebruikers kunnen de Informatie op scherm in- of uitschakelen�

■ Standaard is UIT�

Reset

Type-c Switch

(Schakelaar

Type-c)

YES (JA)

NO (NEE)

2 banen

4 banen

Gebruikers kunnen instellingen resetten en herstellen naar oorspronkelijke OSD-standaardwaarde in elke modus�

Selecteer dit bij het verbinden van een mobiel apparaat

(zoals een mobiele telefoon) die Type C-video-uitgang ondersteunt�

Standaard schakelaar Type-c is 4 banen Selecteer dit bij het verbinden van een PC die Type C-video-uitgang ondersteunt�

OSD-instelling

PB

Bijlage

BELANGRIJK

Alle informatie is onderhevig aan wijzigingen zonder voorafgaande kennisgeving�

A

Specificaties

Grootte

Kromming

Paneeltype

Resolutie

Beeldverhouding

Helderheid (nits)

Contrastverhouding

Vernieuw� freq�

Responstijd)

Invoerinterface

I/O

A-2 Weergavehoeken

DCI-P3/ sRGB

Oppervlaktebehandeling

Weergavekleuren

Voedingstype

Adapterspec�

Stroomingang

Stroomuitgang

Afstelling (kantelen)

Afstelling (hoogte)

Afstelling (draaien)

Afstelling (scharnieren)

Kensington-slot

VESA-montage

Afmeting (B x H x D)

Netto gewicht

30 inch

1500R

VA

2560 x 1080

21:9

300

3000:1

200Hz

1ms (MPRT)

■ HDMI-poort x2

■ DisplayPort x1

■ USB Type-C-poort x1

■ HDMI-poort x2

■ DisplayPort x1

■ Stroomafwaartse USB 3�2 Gen 1-poort Type-A x2

■ Stroomopwaartse USB 3�2 Gen 1-poort Type-B x1

■ USB Type-C-poort x1

■ Aansluiting hoofdtelefoon x1

178°(H) , 178°(V)

98,29%/ 127,39%

Anti-reflectie

1,07B 10bits (8bits+FRC)

Externe netvoeding

Model: ADS-110CL-19-3 190090G

100~240Vac, 50~60Hz, 1,5A

19V, 4,74A

-5° ~ 20°

0 ~ 110mm

-30° ~ 30°

-90° ~ 90°

Ja

■ Plaattype: 75 x 75 mm

■ Schroeftype: M4 x10 mm

▶ Diameter schroefdraad: 4 mm

▶ Spoed: 0,7 mm

▶ Lengte schroefdraad: 10 mm

702,9 x 513,3 x 286,9 mm (max)

5,8 kg (netto), 9,18 kg (bruto)

Bijlage

A-3

A-2

Omgeving Bedrijfs

LED-bediening

Opslag

Temperatuur: 0°C tot 40°C

Vochtigheid: 20% tot 90%, niet-condenserend

Hoogte: 0 ~ 2000m

Temperatuur: -20°C tot 60°C

Vochtigheid: 10% tot 90%, niet-condenserend

LED-ondersteuning mystiek licht RGB-LED

Bijlage

A-3

A-4

Vooraf ingestelde weergavemodi

Standard (Standaard)

VGA

Dos-Modus

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Volledige HD

WFHD

Videotiming resolutie

Resolutie

640x480 @60Hz

640x480 @67Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

720x480 @60Hz

720x576 @50Hz

800x600 @56Hz

800x600 @60Hz

800x600 @72Hz

800x600 @75Hz

1024x768 @60Hz

1024x768 @70Hz

1024x768 @75Hz

1280x1024 @60Hz

1280x1024 @75Hz

1440x900 @60Hz

1680x1050 @60Hz

1920x1080 @60Hz

1920x1080 @120Hz

2560x1080 @60 Hz

2560x1080 @120Hz

2560x1080 @144Hz

2560x1080 @180Hz

2560x1080 @200Hz

480P

576P

720P

1080i

1080P

1080P @120Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 1

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Type C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Bijlage

A-5

A-4

Bijlage

Problemen oplossen

De Aan/Uit-LED is uit�

■ Druk nogmaals op de aan/uit-knop van de monitor�

■ Controleert of de voedingskabel van de monitor juist is aangesloten�

Geen afbeelding�

■ Controleer of de grafische kaart van de computer goed is geïnstalleerd.

■ Controleer of de computer en monitor zijn aangesloten op stopcontacten en zijn ingeschakeld�

■ Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten�

■ De computer staat mogelijk in de stand-bymodus� Druk op een toets om de monitor te activeren�

De schermafbeelding heeft geen juiste grootte of is niet juist gecentreerd�

Raadpleeg vooraf ingestelde weergavemodi om de computer in te stellen op een geschikte instelling voor weergave van de monitor�

Geen Plug & Play�

■ Controleert of de voedingskabel van de monitor juist is aangesloten�

■ Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten�

■ Controleer of de computer en grafische kaart compatibel zijn met Plug &

Play�

De pictogrammen, het lettertype of het scherm is wazig, onscherp of heeft kleurproblemen�

■ Vermijd het gebruik van videoverlengsnoeren�

■ Stel de helderheid en het contrast in�

■ Controleert of de signaalkabel van de monitor juist is aangesloten�

Stel de RGB-kleur af of stem de kleurtemperatuur af�

Controleer op gebogen pennen op de aansluiting van de signaalkabel�

De monitor begint te flikkeren of toont golven.

■ Wijzig de vernieuwingsfrequentie zodat het past bij de capaciteiten van uw monitor�

■ Werk de stuurprogramma’s van uw grafische kaart bij.

■ Houd de monitor weg van elektrische apparaten die elektromagnetische interferentie (EMI) kunnen veroorzaken�

A-5

advertisement

Key Features

  • 74.9cm (29.5") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals