Начало. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

Начало. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2 | Manualzz

Серия Optix

LCD монитор

Optix MAG301CR2 (3CB4)

ii

Съдържание

Съобщение за авторски права и търговски марки ���������������������������������������������iii

Редакция ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Техническа поддръжка ������������������������������������������������������������������������������������������iii

Инструкции за безопасност ����������������������������������������������������������������������������������iv

CE съвместимост ��������������������������������������������������������������������������������������������������vi

Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения �����������������������������������vi

Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване �����������������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Информация за химични субстанции �����������������������������������������������������������������vii

Начало ������������������������������������������������������������������������������������������� 1-1

Съдържание на пакета �������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Инсталиране на стойката на монитора ������������������������������������������������������������ 1-3

Настройка на монитора ������������������������������������������������������������������������������������� 1-4

Общ преглед на монитора ��������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Свързване на монитора към компютър ������������������������������������������������������������ 1-7

Настройка на екранното меню �������������������������������������������������� 2-1

Navi Key (Клавиш Navi) �������������������������������������������������������������������������������������� 2-2

Настройка на екранното меню чрез клавиша Navi ������������������������������������������ 2-5

Приложение ��������������������������������������������������������������������������������� A-1

Технически характеристики �������������������������������������������������������������������������������A-2

Готови режими на дисплея ��������������������������������������������������������������������������������A-4

Отстраняване на неизправности ����������������������������������������������������������������������A-5

Предговор iii

ii

Предговор

Съобщение за авторски права и търговски марки

Авторско право © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички права запазени. Използваното лого на MSI е регистрирана търговска марка на Micro-Star Int’l Co., Ltd. Всички други споменати марки и имена може да са търговски марки на съответните им собственици. Няма гаранции за точността или пълнотата - нито изрични, нито подразбиращи се. MSI си запазва правото да прави промени в този документ без предизвестие.

Редакция

Редакция

В. 1.0

Дата

20 20/07

Техническа поддръжка

Ако има проблем с Вашия продукт и не можете да намерите решение в това ръководство, моля свържете се с мястото, от което сте закупили оборудването, или с местния дистрибутор. Можете също така да посетите https://www.msi.com/support/ за допълнителни напътствия.

iii

iv

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно и задълбочено тези инструкции за безопасност.

Всички предупреждения на устройството или в ръководството на потребителя трябва да се спазват.

Оставете обслужването и ремонта на квалифициран персонал.

Запазете ръководството на потребителя, предоставено заедно с продукта, за бъдещи справки.

За да предотвратите пожар или токов удар, дръжте това устройство далеч от влага и висока температура.

Поставете устройството на стабилна, равна повърхност преди да го монтирате.

Уверете се, че напрежението е в рамките на безопасното и че е настроено правилно на стойност 100~240V преди включване на устройството в електрически контакт. Не махайте предпазителя на заземяването от контакта. Устройството да се включва само в заземен електрически контакт.

Винаги изваждайте захранващия кабел или изключвайте контакта, ако няма да използвате устройството известно време, за да постигнете нулева консумация на енергия.

Вентилаторът на устройството се използва за въздушна конвекция и да се предотврати прегряване на устройството. Не покривайте вентилатора.

Не оставяйте устройството в неконтролирана среда с температура на съхранение над 60 O C или под -20 O C, което може да повреди устройството.

ЗАБЕЛЕЖКА: Максималната работна температура е около 40 O C�

При почистване на устройството, уврете се, че сте изключили контакта.

Използвайте по-скоро мека кърпа отколкото промишлен почистващ препарат, за да почистите устройството. Никога не изливайте течност в отвора. Това може да доведе до повреда на устройството или до токов удар.

Поставете захранващия кабел там където няма риск той да бъде настъпен.

Не поставяйте предмети върху захранващия кабел.

Предговор v

iv

Предговор

Винаги дръжте силни магнити или електрически обекти далеч от устройството.

В случай на някоя от следните ситуации, устройството трябва да се провери от сервизен персонал:

Захранващият кабел или щепселът е повреден.

Течност е проникнала вътре в устройството.

Устройството е било изложено на влага.

Устройството не работи добре или не можете да го накарате да работи като следвате инструкциите в ръководството на потребителя.

Устройството е било изпуснато и повредено.

Има очевидни признаци, че устройството е счупено.

Характеристики на екологичен продукт

Намалена консумация на енергия по време на работа и в режим на готовност.

Ограничена употреба на вещества, вредни за околната среда и здравето.

Лесно демонтиране и може да се рециклира.

Намалено използване на природни ресурси чрез насърчаване на рециклирането.

Удължен живот на продукта благодарение на лесно надграждане.

Намалено количество твърди отпадъци, благодарение на политиката за обратно приемане.

Политика за опазване на околната среда

Продуктът е създаден, така че да е възможно частите му да бъдат използвани повторно и да се рециклират. Те не трябва да се изхвърлят след края на живота на продукта.

Потребителите трябва да се свържат с оторизирано пункт за събиране на отпадъци при рециклиране или изхвърляне на излезли от употреба продукти.

Посетете уеб сайта на MSI и открийте най-близкия до Вас дистрибутор, за да получите повече информация относно рециклирането.

Потребителите могат също да се свържат с нас на имейл [email protected], когато искат да получат информация за правилното изхвърляне, връщане обратно, рециклиране и демонтиране на продукти на MSI.

v

★ Предупреждение! Прекалената употреба на екрани може да окаже влияние върху зрението Ви.

★ Препоръки:

1� Правете 10-минутна почивка на всеки 30 минути екранно време.

2� Деца под 2-годишна възраст не трябва да имат достъп до екрани.

Екранното време за деца над 2-годишна възраст трябва да се ограничи до по-малко от един час на ден.

vi

CE съвместимост

Това устройство изпълнява изискванията на Директива на Съвета за сближаване на законодателствата на държавите-членки относно електромагнитната съвместимост (2014/30/ЕС), Съоръжения за ниско напрежение (2014/35/ЕС), Директива за енергийносвързани продукти (2009/125/ЕО) и Директивата за ограничението на опасните вещества (2011/65/ЕС). Този продукт е тестван и отговаря на хармонизираните стандарти за информационно технологично оборудване съгласно директивите в официалния журнал на ЕС.

Изявление на ФКК относно радиочестотните смущения

Това устройство е тествано и отговаря на ограниченията за цифрово устройство "Class B", съгласно част 15 от правилника на ФКК. Целта на тези критерии е да осигурят приемлива защита срещу вредни интерференции в жилищни инсталации. Това устройство генерира, използва и може да излъчва радиочестотна енергия и ако не бъде инсталирано и използвано съгласно инструкциите, може да предизвика вредни смущения в радиовръзките. Все пак, няма гаранция, че при някоя конкретна инсталация няма да се появи интерференция. Ако устройството причинява вредни смущения в радио- и телевизионното приемане, които могат да се определят чрез включване и изключване на устройството, потребителят може да се опита да коригира смущенията по един или повече от начините, посочени по-долу:

■ Да преориентира или премести антената на приемника.

■ Увеличете разстоянието между оборудването и приемника.

■ Включете оборудването в контакт от електрическата верига, който е различен от веригата, към която е включен приемникът.

■ Свържете се с дистрибутора или с опитен радио/телевизионен техник за помощ.

Бележка 1

Промените или модификациите, които не са одобрени изрично от страната, отговаряща за съвместимостта, могат да отнемат правата на потребителя да използва това оборудване.

Бележка 2

Екранираните кабели и захранващият кабел за променлив ток, ако има такива, трябва да са в рамките на ограниченията за емисии.

Устройството е в съответствие с раздел 15 от Правилата на ФКК. Работата му е обект на следните две условия:

1� Устройството да не причинява вредна интерференция.

2� Устройството да приема всякаква интерференция, включително и такава, която може да причини нежелано действие.

Предговор vii

vi

Предговор

Изявление относно изхвърлянето на отпадъци от електронно и електрическо оборудване

Съгласно Директива 2012/19/ЕС на Европейския Парламент и на Съвета относно отпадъци от електрическо и електронно оборудване, която влиза в сила на 13 август 2005 г., продукти на "електрическо и електронно оборудване" вече не може да се изхвърлят като битови отпадъци и производителите на включеното електронно оборудване ще бъдат задължени да приемат обратно такива продукти в края на живота им.

Информация за химични субстанции

В съответствие със законите за химичните субстанции, като например регламента EU REACH (Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета), MSI предоставя информация за химичните субстанции в продукти: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

vii

1

Начало

Тази глава предоставя информация за процедурите по настройка на хардуера. Когато свързвате устройства, внимавайте как ги държите.

Използвайте заземената каишка за ръка, за да избегнете статично електричество.

ВАЖНО

Илюстрациите са само за справка. Външният вид на Вашия монитор може да варира.

Не използвайте остри предмети върху монитора.

Съдържание на пакета

1� Монитор

2� Стойка

3� Основа на стойка с болт

4� Захранващ адаптер

5� Захранващ кабел

6. HDMI кабел (като опция)

7� DisplayPort кабел (като опция)

8� US B Upstream кабел (като опция)

9. Ръководство за бърз старт

10� Гаранционна карта

11� Болтове за капак VESA

1-2

* Свържете се с мястото на покупка или с местния дистрибутор, ако някои от елементите са повредени или липсват.

* Съдържанието на пакета може да варира според държавата.

Начало

1-3

1-2

Начало

Инсталиране на стойката на монитора

1� Подравнете ключалката на стойката към монитора и я натиснете.

2� Когато стойката е закрепена към монитора, ще се чуе щракване.

3� Свържете основата към стойката и затегнете болтовете на основата, за да закрепите основата.

ВАЖНО

Поставете монитора върху мека, защитена повърхност, за да избегнете надраскване на панела на дисплея.

• Отворите за инсталиране на стойката може да се използват като стойка за стена. Свържете се с Вашия търговец за подходящ комплект за стенен монтаж.

1

1-3

2

3

1-4

Настройка на монитора

Този монитор е проектиран за максимален комфорт при гледане, благодарение на възможностите за настройка.

ВАЖНО

• Избягвайте да докосвате панела, когато настройвате монитора.

Избягвайте надраскване на монитора. Повдигнете монитора до най-високата точка и го наклонете максимално назад, преди да го завъртите.

-5 O 20 O

110mm

90 O 90 O

-30~30 O

Начало

1-5

1-4

Общ преглед на монитора

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Начало

10

11

13 12

1-5

1-6

1 Жак за захранване

2

Порт USB 3�2 Gen 1 Type-B

Upstream

За USB Upstream кабел.

ВАЖНО

Проверете пакета на USB Upstream кабела и го свържете към компютъра и монитора. Когато този кабел е свързан, портовете USB Type A

Downstream на монитора ще са готови за употреба.

3 Порт USB 3�2 Gen 1 Type-A Downstream

Към монитор

Към компютър

4 Порт USB 3�2 Gen 1 Type-A Downstream

5 DisplayPort

6

HDMI порт

7

8

HDMI порт

Порт USB Type-C

Този порт поддържа режим DisplayPort Alternate (DP Alt) и захранване до 5V/3A (15W). Служи единствено за пренос на видеосигнал и не поддържа пренос на данни.

9 Вход за слушалки

10 Клавиш Navi

11 Kensington заключване

12 Бутон за захранване

13

Клавиш MSI Macro

За активиране на екранно меню за игри.

Начало

1-7

1-6

Начало

Свързване на монитора към компютър

1� Изключете компютъра си.

2� Свържете HDMI/DisplayPort/USB Type-C кабела от монитора към Вашия компютър.

3� Монтирайте токовия адаптер и захранващия кабел на монитора. (Фигура А)

4� Свържете токовия адаптер към контакта на монитора. (Фигура B)

5� Включете захранващия кабел в електрическата мрежа. (Фигура C)

6. Включете монитора. (Фигура D)

7� Включете компютъра, след което мониторът автоматично ще открие източника на сигнал.

B

A

C

1-7

D

Настройка на екранното меню

Тази глава съдържа важна информация за настройката на екранното меню.

ВАЖНО

Цялата информация е обект на промяна без предизвестие.

2

Navi Key (Клавиш Navi)

Мониторът е снабден с клавиш Navi, многопосочно управление, което спомага при навигация в екранното меню.

Клавиш Navi

2-2

Настройките по подразбиране на клавиша Navi са както следва:

Клавиш Navi Бърз клавиш

(Когато екранното меню е ИЗКЛ�)

Среден бутон Основно меню на екранното меню

Основни операции

(Когато екранното меню е ВКЛ�)

■ За влизане в подменюта

■ Потвърждение на избор или настройка

Настройка на екранното меню

2-3

2-2

Настройка на екранното меню

Клавиш Navi Бърз клавиш

Нагоре

Надолу

Наляво

Надясно

(Когато екранното меню е ИЗКЛ�)

Game Mode

Alarm Clock

(Будилник)

Input Source

(Източник на входен сигнал)

(Режим за игри)

Screen Assistance

(Помощ за екрана)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход.

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка.

■ Натиснете бутон наляво, за да отмените визуализацията и да излезете.

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход.

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка.

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход.

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход.

■ Натиснете бутоните нагоре и надолу за избор.

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход.

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход.

■ Натиснете бутоните нагоре и надолу за избор.

■ Натиснете бутона наляво за изход.

Основни операции

(Когато екранното меню е ВКЛ�)

■ Избор на функционални менюта и елементи.

■ Позволява настройка нагоре в стойностите на функциите

■ Избор на функционални менюта и елементи.

■ Позволява настройка надолу в стойностите на функциите

■ Избор на функционални менюта и елементи.

■ Изход от текущото меню

■ Избор на функционални менюта и елементи.

■ За влизане в подменюта

2-3

2-4

Потребителите може да влязат в екранното меню за персонализиране на бързите клавиши на клавиша Navi.

Още опции за бързи клавиши са налични по-долу.

Опции на бързите клавиши на клавиша Navi

Brightness

(Яркост)

Операции

■ Натиснете средния бутон за запис на стойността и изход.

■ Натиснете бутони нагоре и надолу за настройка.

■ Натиснете левия бутон за отказ на визуализацията и изход.

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход.

■ Натиснете десния бутон за включване и левия бутон за изключване на Скорост на опресняване.

Information on Screen

(Информация на екрана)

■ Натиснете средния бутон за потвърждение и изход.

■ Натиснете десния бутон за включване и левия бутон за изключване на тази функция.

Настройка на екранното меню

2-5

2-4

Настройка на екранното меню

Настройка на екранното меню чрез клавиша Navi

Натиснете средния бутон на клавиша Navi за стартиране на основното меню на екранното меню. Използвайте бутоните нагоре, надолу, наляво и надясно, за да настроите желаните функционални менюта, за да отговарят на личните Ви предпочитания.

h Gaming (Игри)

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво

Game Mode

(Режим за игри)

Night Vision

(Нощен режим)

User (Потребител)

FPS

Racing (Състезание)

RTS

RPG

Всички елементи може да се настройват от потребителите.

Всички елементи може да се настройват от потребителите.

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите.

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим.

OFF (ИЗКЛ.)

Normal (Нормално)

■ Тази функция оптимизира яркостта на фона и се препоръчва за FPS игри.

Strong (Силно)

Strongest (Най-силно)

A.I. (Изкуствен интелект)

Описание

Всички елементи може да се настройват от потребителите.

Всички елементи може да се настройват от потребителите.

Всички елементи може да се настройват от потребителите.

2-5

2-6

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво

Response Time

(Време за реакция)

Normal (Нормално)

Fast (Бързо)

Fastest (Най-бързо)

Описание

■ Потребителите може да настройват

Време за реакция във всеки режим.

■ Функцията се препоръчва за FPS и състезания.

■ Когато функцията Anti Motion Blur

(Против размазване от движение) е включена, Response Time (Време за отговор) не може да се разреши и ще бъде сива.

Anti Motion Blur

(Против размазване от движение)

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

Alarm Clock

(Будилник)

Screen Assistance

(Помощ за екрана)

(OFF) (ИЗКЛ.)

(ON) (ВКЛ.)

Location

(Местоположение)

OFF (ИЗКЛ.)

ON (ВКЛ.)

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

Customize

(Персонализиране)

Location

(Местоположение)

Ляво горе

Дясно горе

Ляво долу

Дясно долу

Customize

(Персонализиране)

OFF (ИЗКЛ.)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Няма)

Icon (Икона)

00:01~99:59

■ Яркост не може да се регулира, когато

Против размазване от движение е

ВКЛ.

■ Когато Скорост на опресняване на екрана е по-ниска от 75HZ, функцията

Против размазване от движение не може да се разреши.

■ Функцията се препоръчва за кино, FPS и състезания.

■ Против размазване от движение и HDCR не може да се активират едновременно.

■ Против размазване от движение и

Adaptive Sync не може да се активират едновременно.

■ Потребителите може да настройват

Скорост на опресняване във всеки режим.

■ Местоположение на скорост на опресняване по подразбиране е Ляво горе. Местоположението може да се регулира в екранното меню. Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете Вашето Местоположение на скорост на опресняване.

■ Този монитор следва и работи с готовата настройка Скорост на опресняване на екрана на операционната система.

■ Потребителите може да настройват

Будилник във всеки режим.

■ След настройка на часа, натиснете средния бутон за активиране на таймера.

■ Местоположение на будилник по подразбиране е Ляво горе.

Потребителите може да изберат своето собствено местоположение.

■ Потребителите може да настройват

Помощ на екрана във всеки режим.

■ Настройката по подразбиране на

Помощ на екрана е Няма.

■ Когато е зададено Нулиране, иконата ще бъде нулирана в центъра.

■ Докато е зададена Позиция, екранното меню ще бъде затворено и ще показва само " Икона " на дисплея за настройка на Позиция, докато не натиснете средния бутон, за да излезете и ще се появи екранното меню.

Position (Позиция)

Reset (Нулиране)

Настройка на екранното меню

2-7

2-6

Настройка на екранното меню

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво

Adaptive Sync (OFF) (ИЗКЛ.)

(ON) (ВКЛ.)

Описание

■ Настройката по подразбиране е

ИЗКЛ.. Adaptive Sync е обединен превключвател, ако HDMI е ИЗКЛ., всеки източник на входен сигнал също ще бъде изключен.

■ Само DisplayPort може да позволи

G-SYNC съвместим режим за NVIDIA графична карта.

■ Разрешаването на Adaptive Sync ще повлияе на Против размазване от движение.

h Professional (Професионален режим)

Меню от 1-во ниво Меню от второ ниво Описание

Pro Mode

(Професионален режим)

User (Потребител)

Reader (Читател)

Режим по подразбиране. Всички елементи може да се настройват от потребителите.

Всички елементи може да се настройват от потребителите.

Cinema (Кино)

Designer (Дизайнер)

Всички елементи може да се настройват от потребителите.

Всички елементи може да се настройват от потребителите.

Eye Saver

HDCR

(Защита на очите)

Anti Motion Blur

(Против размазване от движение)

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите.

■ Натиснете средния бутон а потвърждение и приложете своя тип режим.

(OFF) (ИЗКЛ.)

(ON) (ВКЛ.)

■ Защита на очите защитава очите Ви от синята светлина. Когато е разрешена, функцията

Защита на очите регулира температурата на екрана до по-жълт цвят.

■ Потребителите може да настройват Защита на очите във всеки режим.

■ Когато е Професионален режим е Читател, задължително се разрешава Защита на очите.

(OFF) (ИЗКЛ.)

(ON) (ВКЛ.)

(OFF) (ИЗКЛ.)

(ON) (ВКЛ.)

■ Потребителите може да настройват HDCR във всеки режим.

■ HDCR подобрява качеството на изображението като увеличава контраста на изображенията.

■ Когато HDCR е ВКЛ., функцията Яркост ще е сива.

■ HDCR и Против размазване от движение не може да са разрешени едновременно.

■ Яркост не може да се регулира, когато Против размазване от движение е ВКЛ.

■ Когато Скорост на опресняване на екрана е пониска от 75HZ, функцията Против размазване от движение не може да се разреши.

■ Функцията се препоръчва за кино, FPS и състезания.

■ Против размазване от движение и HDCR не може да се активират едновременно.

■ Против размазване от движение и Adaptive Sync не може да се активират едновременно.

2-7

2-8

Image Enhancement

(Подобрение на изображението)

OFF (ИЗКЛ.)

Weak (Слабо)

Medium (Средно)

Strong (Силно)

Strongest (Най-силно)

■ Подобрение на изображението подобрява ръбовете на изображението, за да подобри остротата.

■ Потребителите може да настройват

Подобрение на изображението във всеки режим.

h Image (Образ)

Меню от 1-во ниво Меню от второ/трето ниво

Brightness (Яркост)

Contrast (Контраст)

0-100

0-100

Описание

■ Потребителите може да регулират

Яркост в режими Потребител, RTS, RPG и Читател.

■ Функцията Яркост става сива, когато е разрешен режим Против размазване от движение и HDCR.

■ Потребителите може да настройват

Контраст във всеки режим.

Sharpness (Рязкост)

Color Temperature температура)

Screen Size

(Размер на екрана)

0-5

Cool (Студени цветове)

Normal (Нормално)

Warm (Топли цветове)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Авт.)

4:3

16:9

21:9

Яркост във всеки режим.

■ Разкост подобрява яснотата и детайлите на изображенията.

■ Функцията Цветова температура по подразбиране е Нормална.

■ Използвайте бутон нагоре или надолу, за да изберете и визуализирате ефектите на режимите.

■ Натиснете средния бутон а режим.

■ Потребителите може да регулират

Цветова температура в Режим за персонализиране.

■ Потребителите може да регулират

Размер на екрана във всеки режим, при всяка разделителна способност и при всяка скорост на опресняване.

h Input Source (Източник на входен сигнал)

Меню от първо ниво

HDMI1

HDMI2

DP

Type-C

Auto Scan

(Автоматично сканиране)

Меню от второ ниво

Няма

(OFF)

(ИЗКЛ.)

(ВКЛ.)

(ON)

Описание

Потребителите може да настройват Източник на воден сигнал във всеки режим.

Потребителят може да натисне |Бутонът клавиш

Navi”, след което да избере входен сигнал в статуса по-долу.

■ Когато “Автоматично сканиране” е “ИЗКЛ.” и мониторът е в икономичен режим.

■ Когато полето със съобщение “Няма сигнал” е показано на монитора.

Настройка на екранното меню

2-9

2-8

Настройка на екранното меню h Navi Key (Клавиш Navi)

Меню от 1-во ниво Меню от второ ниво

Нагоре OFF (ИЗКЛ.)

Надолу

Наляво

Надясно

Brightness (Яркост)

Game Mode

(Режим за игри)

Screen Assistance

(Помощ за екрана)

Alarm Clock (Будилник)

Input Source

(Източник на входен сигнал)

Refresh Rate

(Скорост на опресняване)

Information On Screen

(Информация на екрана)

Описание

■ Настройката по подразбиране на бутона нагоре е Режим за игри.

■ Настройката по подразбиране на бутона надолу е Помощ за екрана.

■ Настройката по подразбиране на бутона наляво е Будилник.

■ Настройката по подразбиране на бутона надясно е Източник на входен сигнал.

■ Всички елементи на клавиша Navi може да се регулират чрез екранното меню. h Setting (Настройка)

Меню от 1-во ниво Меню от второ ниво

Language (Език) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Скоро ще бъдат налични още езици)

0~5 Transparency

(Прозрачност)

OSD Time Out

(Таймаут на екранното меню)

RGB LED

5-30s

(OFF) (ИЗКЛ.)

(ON) (ВКЛ.)

Описание

■ Фабричната настройка по подразбиране на

Език е Английски.

■ Потребителите може да натиснат средния бутон, за да потвърдят и приложат настройката Език.

■ Език е независима настройка. Настройката за езика на потребителите ще замести фабричната настройка по подразбиране.

Когато потребителите зададат Нулиране да бъде Да, Език няма да се промени.

Потребителите може да настройват

Прозрачност във всеки режим.

Потребителите може да настройват Таймаут на екранното меню във всеки режим.

Потребителите може да регулират RGB LED на

Вкл. или Изкл.

2-9

2-10

Power Button (Бутон за захранване)

OFF (ИЗКЛ.)

Standby (в готовност)

Information On

Screen (Информация на екрана)

Reset (Нулиране)

Type-C ключ

(OFF) (ИЗКЛ.)

(ON) (ВКЛ.)

YES (ДА)

NO (НЕ)

2 ленти

4 ленти

Когато е зададено ИЗКЛ., потребителите може да натиснат бутона на захранването, за да затворят монитора.

Когато е зададен режим В готовност, потребителите може да натиснат бутона на захранването, за да настроят панела и подсветката.

■ Информацията за състоянието на монитора ще бъде показана отдясно на екрана.

■ Потребителите може да разрешат или забранят Информация на екрана.

■ Настройката по подразбиране е ИЗКЛ.

Потребителите може да нулират и възстановят настройките до оригиналните настройки по подразбиране на екранното меню във всеки режим.

Изберете това, когато се свързвате към мобилно устройство (като мобилен телефон), което поддържа видеоизход Type C.

Type-C ключът по подразбиране е с 4 ленти.

Изберете това, когато се свързвате към компютър, който поддържа видеоизход Type C.

Настройка на екранното меню

PB

Приложение

ВАЖНО

Цялата информация е обект на промяна без предизвестие.

А

A-2

Технически характеристики

Размер

Извивка

Тип панел

Разделителна способност

Пропорции

Яркост (нитове)

Контрастно съотношение

Скорост на опресняване

Време за реакция

Входен интерфейс

I/O

Ъгли на гледане

DCI-P3/ sRGB

Повърхностна обработка

Цветове на екрана

Тип захранване

Технически характеристики на адаптера

Вход за захранването

Изход за захранване

Регулиране (наклон)

Регулиране (Височина)

Регулиране (въртене)

Регулиране (ос)

Kensington заключване

VESA монтаж

Размери (Ш x В x Д)

30 инч

1500R

VA

2560 x 1080

21:9

300

3000:1

200Hz

1ms (MPRT)

■ HDMI порт x2

■ DisplayPort x1

■ USB Type-C порт x1

■ HDMI порт x2

■ DisplayPort x1

■ Порт USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream x2

■ Порт USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream x1

■ USB Type-C порт x1

■ Жак за слушалки x1

178°(х.) , 178°(в.)

98,29%/ 127,39%

Против отблясъци

1,07 милиарда 10bits (8bits+FRC)

Външен токов адаптер

Модел: ADS-65HI-12N-1 12048E

100~240Vac, 50~60Hz, 1,7A

19V, 4,74A

-5° ~ 20°

0 ~ 110mm

-30° ~ 30°

-90° ~ 90°

Да

■ Тип платка: 75 x 75 mm

■ Тип болт: M4 x10 mm

▶ Диаметър на резбата: 4 mm

▶ Стъпка на резбата: 0,7 mm

▶ Дължина на стъпката: 10 mm

702,9 x 513,3 x 286,9 mm (макс.)

Приложение

A-3

A-2

Нетно тегло

Среда Работна

LED контрол

Памет

5,8 kg (нето), 8,0 kg (бруто)

Температура: От 0°C до 40°C

Влажност: 20% до 90% без кондензация

Надморска височина: 0 ~ 2000m

Температура: От -20°C до 60°C

Влажност: 10% до 90% без кондензация

Поддръжка на Mystic light LED - RGB LED

Приложение

A-3

A-4

Готови режими на дисплея

Стандарт

VGA

Dos режим

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

WFHD

Разделителна способност на видеотайминг

Разделителна способност

640x480 при 60Hz

640x480 при 67Hz

640x480 при 72Hz

640x480 при 75Hz

720x480 при 60Hz

HDMI 1

720x576 при 50Hz

800x600 при 56Hz

800x600 при 60Hz

800x600 при 72Hz

800x600 при 75Hz

1024x768 при 60Hz

1024x768 при 70Hz

1024x768 при 75Hz

1280x1024 при 60Hz.

1280x1024 при 75Hz.

1440x900 при 60Hz

1680x1050 при 60Hz.

1920x1080 при 60Hz

1920x1080 при 120Hz V

2560x1080 при 60Hz V

2560x1080 при 120Hz V

2560x1080 при 144Hz V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

2560x1080 при 180Hz V

2560x1080 при 200Hz

480P

576P

720P

V

V

V

1080i

1080P

1080P при 120Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Type C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Приложение

A-5

A-4

Приложение

Отстраняване на неизправности

LED индикаторът е изключен�

■ Натиснете бутона на захранването на монитора отново.

■ Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.

Няма картина�

■ Проверете дали видеокартата на компютъра е инсталирана правилно.

■ Проверете дали компютърът и мониторът са свързани към електрическата мрежа и включени.

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.

■ Компютърът може да е в режим В готовност. Натиснете произволен клавиш, за да активирате монитора.

Изображението на екрана не е с правилната големина или не е центрирано�

Вижте Preset Display Modes (Готови режими на дисплея) за задаване на компютърна настройка, подходяща за показване на монитора.

Няма Plug & Play�

■ Проверете дали захранващият кабел на монитора е свързан правилно.

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.

■ Проверете дали компютърът и видеокартата са съвместими с Plug &

Play.

Иконите, шрифтовете или екраните са неясни, размазани и имат проблеми с цветовете�

■ Избягвайте използване на удължително кабели за видео.

■ Настройте яркостта и контрастта.

■ Регулирайте RGB цветовете или направете фина настройка на температурата.

■ Проверете дали сигналният кабел на монитора е свързан правилно.

■ Проверете за огънати щифтове на конектора на сигналния кабел.

Мониторът започва да мига и се виждат черти�

■ Променете скоростта на опресняване, за да отговаря на възможностите на Вашия монитор.

■ Актуализирайте драйверите за Вашата видеокарта.

■ Дръжте монитора далеч от електрически устройства, които може да причинят електромагнитна интерференция (EMI).

A-5

advertisement

Key Features

  • 74.9cm (29.5") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals