Algseadistused. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

Algseadistused. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2 | Manualzz

Optix seeria

LCD monitor

Optix MAG301CR2 (3CB4)

ii

Sisukord

Autoriõigused ja kaubamärgid ���������������������������������������������������������������������������������iii

Versioon ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Tehniline tugi �����������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Ohutuseeskirjad ������������������������������������������������������������������������������������������������������iv

CE-vastavus ������������������������������������������������������������������������������������������������������������vi

FCC poolt välja antud teatis B klassi seadmete raadiosageduslike häirete kohta ��vi

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse (WEEE) avaldus�������������������������vii

Teave keemiliste ainete kohta ��������������������������������������������������������������������������������vii

Algseadistused ������������������������������������������������������������������������������1-1

Pakendi sisu ���������������������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Kuvari toendi paigaldamine ���������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Kuvari seadistamine ��������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4

Kuvari ülevaade ��������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Kuvar ühendamine arvutiga ��������������������������������������������������������������������������������� 1-7

Ekraanimenüüs seadistamine ������������������������������������������������������2-1

Navi Key (Navigeerimisnupp) ������������������������������������������������������������������������������� 2-2

OSD häälestamine navigeerimisnupu kaudu ������������������������������������������������������� 2-5

Lisa ������������������������������������������������������������������������������������������������A-1

Tehnilised andmed �����������������������������������������������������������������������������������������������A-2

Eelseadistatud kuvamisrežiimid ���������������������������������������������������������������������������A-4

Rikkeotsing �����������������������������������������������������������������������������������������������������������A-5

Eessõna iii

ii

Eessõna

Autoriõigused ja kaubamärgid

Autoriõigus © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Kõik õigused kaitstud� Kasutatav MSI on ettevõtte Micro-Star Int’l Co, Ltd kaubamärk� Kõik teised mainitud märgid ja nimed võivad olla vastava omaniku kaubamärgid� Ei anta garantiid ega kaudseid tagatisi�

MSI jätab endale õiguse teha selles dokumendis muudatusi ette teatamata�

Versioon

Versioon

V1�0 kuupäev

2020/07

Tehniline tugi

Kui seadmega ilmneb probleeme ja kasutusjuhendist lahendust ei leia, võtke ühendust oma kohaliku müüjaga või edasimüüjaga� Variandina võite vaadata juhiseid saidilt https://www�msi�com/support/� iii

iv

Ohutuseeskirjad

Lugege juhised hoolikalt ja põhjalikult läbi�

Järgige kõiki ettevaatusabinõusid ja seadmel või kasutusjuhendis olevaid hoiatusi�

Jätke hooldustoimingud väljaõppinud töötajate teha�

Hoidke masinaga kaasa antud kasutusjuhend edasiseks kasutamiseks alles�

Tule ja löökide eest kaitsmiseks hoidke seadet eemal niiskusest ja kõrgest temperatuurist�

Pange seade kindlale siledale pinnale, enne kui hakkate seda seadistama�

Enne seadme lülitamist toitevõrku veenduge, et toitepinge on nõutavas piirkonnas ja seadistatud pinge väärtusele 100 kuni 240 V� Ärge kõrvaldage pistiku küljest kaitsemaanduse kontakti� Seade tuleb ühendada maanduskontaktiga pistikupessa�

Kui seadet pikemat aega ei kasutata, ühendage lahti toitejuhe lahti või lülitage pistikupesa lüliti välja, et seade ei kasutaks elektrienergiat�

Seadme ventilaator tekitab õhu ringluse ja väldib seadme ülekuumenemist� Ärge katke ventilaatorit kinni�

Ärge jätke seadet konditsioneerimata keskkonda, mille temperatuur on üle 60 O või alla -20 O C, milles võib seade vigastada saada�

C

MÄRKUS� Maksimaalne töötemperatuur on ligikaudu 40 O C�

Seadme puhastamise ajaks võtke pistik pistikupesast välja� Kasutage seadme puhastamiseks pehmet lappi, ärge kasutage keemilisi puhastusvahendeid� Ärge laske seadme avadesse tungida mingitel vedelikel, see võib seadet vigastada või anda elektrilöögi�

Eessõna v

iv

Eessõna

Paigutage toitejuhe nii, et sellele peale ei astutaks� Ärge pange toitejuhtmele mingeid esemeid�

Hoidke tugeva magnetiga seadmed ja teised elektriseadmed seadmest eemal�

Laske seade asjatundjal üle kontrollida, kui ilmneb mõni järgmistest

Toitejuhe või -pistik on kahjustatud�

Seadmesse on sattunud vedelikku�

Seadmesse on sattunud niiskus�

Seade ei tööta nõuetekohaselt ja te ei saa riket kõrvaldada kasutusjuhendi juhiste kohaselt�

Seade on maha kukkunud ja vigastada saanud�

Seadmel on ilmsed purunemise tunnused�

Toote keskkonnasõbralikud omadused

Ooterežiimis on seadme energiatarve madal.

Seadmes on tervisele ja looduskeskkonnale ohtlikke aineid väga vähesel määral�

Hõlpsalt lahtivõetav ja utiliseeritav�

Loodusressursside kasutamist on vähendatud taaskasutatavate materjalide tõttu�

Hõlpsalt tehtavad uuendused pikendavad tööiga�

Tahkete jäätmete osakaal on vähendatud kasutusest kõrvaldatud seadme tagasivõtmise tõttu�

Keskkonnakaitse põhimõtted

Seade on välja töötatud sellisena, et selle osi saab taaskasutada ja ümber töödelda ning neid ei pea tööea lõppedes utiliseerima�

Kasutajad peavad kasutusest kõrvaldatud seadme andma ümber töötlemiseks ja lõppladustamiseks kohalikku jäätmekogumispunkti�

Täiendava teabe saamiseks ümbertöötlemise kohta külastage MSI veebisaiti ja tehke kindlaks lähima turustaja asukoht�

Kasutajad võivad MSI toodete nõuetekohase utiliseerimise, tagastamise,

ümber töötlemise ja lahti võtmise kohta täiendava teabe saamiseks saata e-kirja aadressile gpcontdev@msi�com� v

★ Hoiatus! Ekraani vaatamine liiga pikka aega võib kahjustada nägemist.

★ Soovitused.

1� Tehke iga 30 minuti järel paus pikkusega 10 minutit�

2� Lapsed, kes on nooremad kui 2 aastat, ei tohi ekraani kasutada� Lapsed, kes on vanemad kui 2 aastat, tohivad ekraani vaadata kuni üks tund päevas�

vi

CE-vastavus

Seade vastab elektromagnetilise ühilduvuse direktiivi (2014/30/EL), madalpinge direktiivi (2014/35/EL), ErP direktiivi (2009/125/EÜ) ja

RoHS direktiivi (2011/65/EL) nõuetele, mis on ühtlustatud liikmesriikide

õigusaktidega kooskõlas Euroopa Nõukogu direktiiviga� Seadet on katsetatud ja see on tunnistatud vastavaks infotehnoloogia seadmetele kehtivatele harmonioseeritud standarditele, mis on avaldatud Euroopa Liidu Teataja direktiivide osas�

FCC poolt välja antud teatis B klassi seadmete raadiosageduslike häirete kohta

Käesolev seade on läbinud katsetused ning tunnistatud vastavaks klassi B digitaalseadmetele esitatavatele piirangutele, vastavalt FCC reeglite 15� jaotisele� Need piirangud on ette nähtud elumajades asuvatele seadmetele piisava kaitse tagamiseks kahjulike häirete eest� See seade tekitab, kasutab ja võib kiirata raadiosageduslikku energiat ning kui seadet ei paigaldata ja ei kasutata vastavalt kasutusjuhendile, võib see põhjustada raadiosides ohtlikke häireid� Samas puudub garantii selle kohta, et häireid ei esine teatud kasutustingimustes� Kui antud seade põhjustab häireid raadio- või telesignaali vastuvõtul, mida saab kontrollida seadmete sisse- ja väljalülitamise abil, peaks kasutaja proovima häireid kõrvaldada mõne alljärgneva meetme abil�

■ Muutke vastuvõtuantenni suunda või asukohta�

■ Viige seade ja vastuvõtja teineteisest kaugemale�

■ Ühendage seade teise pistikupesasse või vooluahelasse kui vastuvõtja�

■ Abi saamiseks võtke ühendust müüjaga või kogenud raadio/televiisori tehnikuga�

1� märkus

Igasugused muudatused, mida vastavuse eest vastutav osapool ei ole selgelt kinnitanud, võivad tühistada seadme kasutamise õiguse�

2� märkus

Emissiooninormide täitmiseks tuleb kasutada varjestatud juhtseadme ja toite kaableid�

See seade vastab FCC eeskirjade 15� jaotise nõuetele� Töötamine peab vastama kahele järgmisele tingimusele:

1� see seade ei tohi põhjustada ohtlikke häireid ning

2� see seade peab vastu võtma kõiki signaale, kaasa arvatud signaale, mis võivad põhjustada soovimatuid häireid seadme töös�

Eessõna vii

vi

Eessõna

Elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse (WEEE) avaldus

Sellele elektroonikaseadmele kehtib alates 13� augustist 2005� aastast elektri- ja elektroonikaseadmete jäätmekäitluse direktiiv 2012/19/EÜ, mis nõuab, et pärast elektri- ja elektroonikatoodete kasutusest kõrvaldamist tekkinud jäätmeid ei tohi segada olmejäätmetega ja tootja on kohustatud need jäätmed tagasi võtma�

Teave keemiliste ainete kohta

Vastavalt keemiliste ainete määrusele REACH (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EÜ) 1907/2006) annab MSI teavet seadmes sisalduvate keemiliste ainete kohta veebisaidil: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vii

Algseadistused

Selles osas on esitatud teave riistvara häälestamiseks� Seadmete

ühendamisel hoidke neist ettevaatlikult kinni ja kasutage maandatud randmepaela, et vältida staatilist elektrit�

OLULINE

Pildid on vaid juhindumiseks� Teie kuvari väljanägemine võib neist erineda�

Ärge kasutage kuvari juures teravaid esemeid�

1

1-2

Pakendi sisu

1� Kuvar

2� Toend

3� Toendi alus ja kruvi

4� Toiteplokk

5� Toitejuhe

6� HDMI kaabel (valikuline)

7� DisplayPort kaabel (valikuline)

8� USB-üleslaadimiskaabel (valikuline)

9� Lühijuhend

10� Garantiikaart

11� VESA-katte kruvid

* Kui mõni osa on vigastatud või puudub, võtke ühendust oma müüja või edasimüüjaga�

* Pakendi sisu võib varieeruda, sõltuvalt riigist�

Algseadistused

1-3

1-2

Algseadistused

Kuvari toendi paigaldamine

1� Seadke riiv monitori toendiga kohakuti ja vajutage�

2� Toend kinnitumisel monitori külge kostab klõpsatus�

3� Ühendage alus toendile ja keerake aluse kruvid kinni�

OLULINE

• Pange kuvar pehmele polsterdatud pinnale, et vältida kuvari paneeli vigastamist�

Jalandi kinnitusavasid saab kasutada ka seinatoendile kinnitamiseks� Pöörduge seinatoendi komplekti kohta teabe saamiseks oma edasimüüja poole�

1

1-3

2

3

1-4

Kuvari seadistamine

Kuvaril saab parandada vaatemugavust vastavalt reguleeritavatele parameetritele�

OLULINE

Kuvari paigaldamisel vältige kuvari paneeli puudutamist�

Vältige monitori kriimustamist; enne pööramist tõstke monitor kõrgeimasse asendisse ja kallutage võimaikult palju tahapoole�

-5 O 20 O

110mm

90 O 90 O

-30~30 O

Algseadistused

1-5

1-4

Kuvari ülevaade

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Algseadistused

10

11

13 12

1-5

1-6

1 Toitepesa

2

USB 3�2 Gen 1 Tüüp-B

üleslaadimisport

USB üleslaadimise kaabli jaoks�

OLULINE

Kontrollige, kas teie pakendis on USB

üleslaadimise kaabel ja ühendage see arvuti ja kuvariga� Kui kaabel on ühendatud, siis on kuvaril olevad

USB Tüüp A üleslaadimise pordid kasutamiseks valmis�

3 USB 3�2 Gen 1 Tüüp-A allalaadimisport

Kuvarile

4 USB 3�2 Gen 1 Tüüp-A allalaadimisport

5 DisplayPort

Arvutile

6

HDMI pesa

7

8

HDMI pesa

USB C-Tüüp port

See pesa toetab DisplayPort Alternate (Valikuline kuvamisport DP Alt) režiimi ja 5 V / 3 A (15 W) toite ühendamist. See edastab vaid videosignaale ja ei toeta andmesidet�

9 Kõrvaklappide pesa

10 Navigeerimisnupp

11 Kensington lukk

12 Toitenupp

13

MSI makroklahv

Mänguri OSD aktiveerimiseks

Algseadistused

1-7

1-6

Algseadistused

Kuvar ühendamine arvutiga

1� Lülitage arvuti välja�

2� Ühendage HDMI / DisplayPort / USB C-tüübi kaabel monitorilt oma arvutile�

3� Ühendage monitori toiteplokk ja -juhe� (Joonis A)

4� Ühendage toiteplokk kuvarile toitepessa� (Joonis B)

5� Pange toitekaabel pistikupessa� (Joonis C)

6� Lülitage kuvar sisse� (Joonis D)

7� Lülitage arvuti sisse ja monitor tuvastab seejärel automaatselt signaaliallika�

B

A

C

1-7

D

Ekraanimenüüs seadistamine

Selles osas on esitatud oluline teave OSD häälestamise kohta�

OLULINE

Seda teavet võidakse ilma eelneva teatamiseta muuta�

2

Navi Key (Navigeerimisnupp)

Kuvaril on navigeerimisnupp, see on mitmesuunaline nupp, mis aitab navigeerida ekraanimenüüs (OSD)�

Navigeerimisnupp

2-2

Navigeerimisnupu vaikesätted on järgmised�

Navigeerimisnupp Kiirklahv

(Kui OSD menüü on VÄLJAS)

Keskmine nupp OSD peamenüü

Põhioperatsioonid

(Kui OSD menüü on SEES)

■ Alammenüüdesse sisenemine

■ Valiku kinnitamine või seadistamine

Ekraanimenüüs seadistamine

2-3

2-2

Ekraanimenüüs seadistamine

Navigeerimisnupp Kiirklahv

(Kui OSD menüü on VÄLJAS)

Üles Game Mode

(Mängude režiim)

■ Valiku kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage keskmist nuppu�

■ Seadistamiseks vajutage noolnuppu

"Üles" või "Alla"�

■ Eelvaate tühistamiseks ja väljumiseks ilma režiimi rakendamata vajutage noolnuppu

"Vasak"�

Alla Screen Assistance

(Ekraanikuva abiline)

Vasak Alarm Clock (Äratuskell)

■ Valiku kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage keskmist nuppu�

■ Seadistamiseks vajutage noolnuppu

"Üles" või "Alla"�

■ Eelvaate tühistamiseks ja väljumiseks vajutage noolnuppu

"Vasak"�

■ Valiku kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage keskmist nuppu�

■ Valimiseks vajutage noolnuppu "Üles" või "Alla"�

■ Eelvaate tühistamiseks ja väljumiseks vajutage noolnuppu

"Vasak"�

Paremale Input Source

(Sisendallikas)

■ Valiku kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage keskmist nuppu�

■ Valimiseks vajutage noolnuppu "Üles" või "Alla"�

■ Väljumiseks vajutage noolnuppu

"Vasak"�

Põhioperatsioonid

(Kui OSD menüü on SEES)

■ Funktsioonimenüüde ja elementide valimine�

■ Võimaldab funktsiooni väärtuse seadistamist

ülespoole�

■ Funktsioonimenüüde ja elementide valimine�

■ Võimaldab funktsiooni väärtuse seadistamist allapoole�

■ Funktsioonimenüüde ja elementide valimine�

■ Väljumine hetkel kuvatavast menüüst

■ Funktsioonimenüüde ja elementide valimine�

■ Alammenüüdesse sisenemine

2-3

2-4

Kasutaja võib siseneda OSD menüüsse, et navigeerimise kiirnuppe kohandada�

Järgnevalt on kirjeldatud kiirnuppude valikvariante�

Navigeerimisnupu kiirnuppude valikvariandid Kasutamine

Brightness (Heledus) ■ Väärtuste salvestamiseks ja väljumiseks vajutage keskmist nuppu�

■ Seadistamiseks vajutage noolnuppu "Üles" või "Alla"�

■ Eelvaate tühistamiseks ja väljumiseks vajutage noolnuppu "Vasak"�

Refresh Rate

(Värskendussagedus)

■ Valiku kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage keskmist nuppu�

■ Värskendussageduse sisse lülitamiseks vajutage noolnuppu "Parem" ja välja lülitamiseks vajutage noolnuppu "Vasak"�

Information on Screen

(Ekraanile kuvatav teave)

■ Valiku kinnitamiseks ja väljumiseks vajutage keskmist nuppu�

■ Sisse lülitamiseks vajutage noolnuppu

"Parem" ja välja lülitamiseks vajutage noolnuppu "Vasak"�

Ekraanimenüüs seadistamine

2-5

2-4

Ekraanimenüüs seadistamine

OSD häälestamine navigeerimisnupu kaudu

Ekraanimenüü (OSD) käivitamiseks vajutage navigeerimisnupu keskmisele osale�

Kasutage nuppe "Üles", "Alla", "Vasak", "Parem", et häälestada soovitud funktsiooni menüüsid vastavalt oma eelistustele� h Gaming (MÄNGUD)

1� taseme menüü

Game Mode

(Mängude režiim)

Night Vision

(Öine vaade)

Response Time

(Reaktsiooniaeg)

2� ja 3� taseme menüü

User (Kasutaja)

FPS

Racing (Kihutamismäng)

RTS

RPG

Nimetus

Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

■ Režiimi valimiseks ja eelvaateks kasutage noolnuppu "Üles" ja "Alla".

■ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja valimiseks vajutage keskmist nuppu.

OFF (VÄLJAS)

Normal (Tavaline)

Strong (Tugev)

Strongest (Ülitugev)

A�I�

Normal (Tavaline)

Fast (Kiire)

■ Selle funktsiooniga saab optimeerida tausta heledust ja see on soovitatav FPS

■ mängudele�

Kasutajad saavad muuta reaktsiooniaega igas režiimis.

Fastest (Ülikiire)

■ Vaata funktsiooni Tulistamismäng ja

Kihutamismäng kohta�

■ Kui Liikumise ähmasuse kõrvaldamine on

SEES, siis Reaktsiooniaeg) pole aktiivne�

2-5

2-6

1� taseme menüü

Anti Motion Blur

(Liikumise ähmasuse kõrvaldamine)

Adaptive Sync

2� ja 3� taseme menüü

(OFF) (VÄLJAS)

(ON) (SEES)

Refresh Rate

(Värskendussagedus)

Alarm Clock

(Äratuskell)

Screen Assistance

(Ekraanikuva abiline)

Location

(Asukoht)

Vasak ülemine

Parem ülemine

Vasak alumine

Parem alumine

Customize

(Kohandamine)

OFF (VÄLJAS)

ON (SEES)

Location

(Asukoht)

Vasak ülemine

Parem ülemine

Vasak alumine

Parem alumine

Customize

(Kohandamine)

OFF (VÄLJAS)

15:00 00:01~99:59

30:00

45:00

60:00

None (Puudub)

Icon (Ikoon)

Position (Asukoht)

Reset (Lähtestamine)

(OFF) (VÄLJAS)

Nimetus

■ Heledust ei saa muuta, kui Liikumise

ähmasuse kõrvaldamine on olekus SEES�

■ Kui Ekraani värskendussagedus on alla 75

Hz, siis funktsiooni Liikumise ähmasuse kõrvaldamine pole võimalik aktiveerida�

■ See funktsioon on sobiv filmivaatamiseks ja

Tulistamismäng ning Kihutamismäng jaoks�

■ Liikumise ähmasuse kõrvaldamine ja HDCR-i ei saa samaaegselt aktiveerida�

■ Liikumise ähmasuse kõrvaldamine ja

Adaptive Sync-i (Adaptiivne sünkroonimine) ei saa samaaegselt aktiveerida�

■ Kasutajad saavad muuta värskendussagedust igas režiimis.

■ Vasak ülemine on värskendussageduse vaikeasukoht� Asukoht on OSD menüüs muudetav� Oma värskendussageduse asukoha kinnitamiseks ja rakendamiseks vajutage keskmist nuppu�

■ See kuvar töötab operatsioonisüsteemi eelseadistatud ekraani värskendussagedusel�

■ Kasutajad saavad äratuskella seadistada igas režiimis.

■ Pärast aja seadistamist vajutage keskmist nuppu, et taimer aktiveerida�

■ Vasak ülemine on äratuskella vaikeasukoht�

Kasutajad saavad valida oma asukoha�

■ Kasutajad saavad ekraanikuva abilist seadistada igas režiimis.

■ Ekraanikuva abiline on vaikimisi Puudub�

■ Kui määrate sätteks Reset (Lähtestamine), siis ikoon naaseb keskossa�

■ Kui on määratud Asukoht, siis OSDmenüü sulgub ja näidatakse vaid „Ikoon“

Ikoon asukoha seadistamise kuval, kuni väljumiseks vajutatakse keskmisele nupule ja kuvatakse OSD-menüü�

(ON) (SEES)

■ Vaikimisi on VÄLJAS� Adaptive Sync on kombilülitusega – kui HDMI on seatud olekusse VÄLJAS, siis on ka sisendallikas

VÄLJAS�

■ NVIDIA-graafikakaartidel on G-SYNC-ühilduvus vaid läbi pordi DisplayPort�

■ Adaptive Sync-i (Adaptiivne sünkroonimine) aktiveerimine mõjutab Anti Motion Blur-i

(Liikumise ähmasuse kõrvaldamine)�

Ekraanimenüüs seadistamine

2-7

2-6

Ekraanimenüüs seadistamine h

Professional (Profikasutuseks)

1� taseme menüü 2� taseme menüü

Pro Mode

(Profirežiim)

User (Kasutaja)

Reader (Luger)

Nimetus

Vaikerežiim. Kasutaja saab kõiki elemente seadistada.

Cinema (Kino)

Designer (Kujundaja)

Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

Kasutaja saab kõiki elemente seadistada�

■ Režiimi valimiseks ja eelvaateks kasutage noolnuppu "Üles" ja "Alla".

■ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja valimiseks vajutage keskmist nuppu.

Eye Saver

(Silmasäästja)

(OFF) (VÄLJAS)

HDCR

(ON) (SEES)

(OFF) (VÄLJAS)

(ON) (SEES)

■ Silmasäästja kaitseb teid sinise valguse eest�

Silmasäästja reguleerib ekraani värvustemperatuuri hõõguva kollase poole�

■ Kasutajad saavad Silmasäästjat seadistada igas režiimis.

■ Kui režiimis Profirežiim on valitud Luger, siis tuleb

Silmasäästja kindlasti aktiveerida�

■ Kasutajad saavad HDCR-t seadistada igas režiimis.

■ HDCR parandab pildikvaliteeti kujutise kontrastsuse tõstmisega�

■ Kui HDCR on olekus SEES, siis heleduse reguleerimine inaktiveeritakse�

■ Samal ajal aktiveeritakse Liikumise ähmasuse kõrvaldamine�

Anti Motion

Blur (Liikumise

ähmasuse kõrvaldamine)

Image

Enhancement

(Pildiväärindus)

(OFF) (VÄLJAS)

(ON) (SEES)

OFF (VÄLJAS)

Weak (Nõrk)

Medium (Keskmine)

Strong (Tugev)

Strongest (Ülitugev)

■ Heledust ei saa muuta, kui Liikumise ähmasuse kõrvaldamine on olekus SEES�

■ Kui Ekraani värskendussagedus on alla 75 Hz, siis funktsiooni Liikumise ähmasuse kõrvaldamine pole võimalik aktiveerida�

■ See funktsioon on sobiv filmivaatamiseks ja

Tulistamismäng ning Kihutamismäng jaoks�

■ Anti Motion Blur-i (Liikumise ähmasuse kõrvaldamine) ja HDCR-i ei saa samaaegselt aktiveerida�

■ Anti Motion Blur-i (Liikumise ähmasuse kõrvaldamine) ja Adaptive Sync-i (Adaptiivne sünkroonimine) ei saa samaaegselt aktiveerida�

■ Pildiväärindus parandab pildi servasid, et parendada nende teravustegurit�

■ Kasutajad saavad pildiväärindust seadistada igas režiimis.

2-7

2-8 h Image (Pilt)

1� taseme menüü 2� ja 3� taseme menüü

Brightness (Heledus) 0-100

Contrast

(Kontrastsus)

0-100

Sharpness (Teravus) 0-5

Color Temperature

(Värvustemperatuur)

Cool (Külm)

Normal (Tavaline)

Warm (Soe)

Customization

(Kohandamine)

R (0–100)

G (0–100)

B (0–100)

Nimetus

■ Kasutajad saavad reguleerida heledust järgmistes režiimides Kasutaja, RTS, RPG ja

Luger�

■ Heledus on inaktiveeritud, kui on aktiveeritud

Liikumise ähmasuse kõrvaldamine ja HDCR�

■ Kasutajad saavad kontrastsust seadistada igas režiimis.

■ Kasutajad saavad teravust seadistada igas režiimis.

■ Teravuse muutmisega saab parandada pildi selgust ja detailsust�

■ Värvustemperatuuri vaikesäte on Tavaline�

■ Režiimi valimiseks ja eelvaateks kasutage noolnuppu "Üles" ja "Alla"�

■ Režiimi tüübi kinnitamiseks ja valimiseks vajutage keskmist nuppu�

■ Kasutajad saavad sätet Värvustemperatuur muuta režiimis Kohandamine.

Screen Size

(Ekraani suurus)

Auto (Automaatne)

4:3

16:9

21:9

■ Ekraani suurus on kasutajate poolt seadistatav iga resolutsiooni ja iga värskendussageduse puhul� h Input Source (Sisendallikas)

1� taseme menüü 2� taseme menüü Nimetus

HDMI1

HDMI2 puudub Kasutajad saavad Sisendallikas seadistada igas režiimis.

DP

Type-C

Auto Scan

(Automaatotsing)

(OFF)

(VÄLJAS)

(ON)

(SEES)

Kasutaja saab vajutada „Navigeerimisnuppu“ ja valida sisendallika järgmiste olekute puhul�

■ Kui „Automaatotsing“ on olekus „VÄLJAS“ ja monitor on säästurežiimis.

■ Kui näidatakse monitoril sõnumit „Signaal puudub“�

Ekraanimenüüs seadistamine

2-9

2-8

Ekraanimenüüs seadistamine h Navi Key (Navigeerimisnupp)

1� taseme menüü 2� taseme menüü

Üles OFF (VÄLJAS)

Alla

Vasak

Paremale

Brightness (Heledus)

Game Mode (Mängude režiim)

Screen Assistance

(Ekraanikuva abiline)

Alarm Clock (Äratuskell)

Input Source (Sisendallikas)

Refresh Rate

(Värskendussagedus)

Information on Screen

(Ekraanile kuvatav teave)

Nimetus

■ Noolnupp "Üles" on vaikimisi Mängurežiim.

■ Noolnupp "Alla" on vaikimisi Ekraanikuva abiline�

■ Noolnupp "Vasak" on vaikimisi Äratuskell�

■ Noolnupp "Parem" on vaikimisi Sisendallikas�

■ Kõiki navigeerimisnuppe saab seadistada

OSD menüüs� h Setting (Seadistamine)

1� taseme menüü 2� taseme menüü Nimetus

Language (Keel) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

■ Keele tehaseseadistus on Inglise�

■ Keele kinnitamiseks ja rakendamiseks tuleb kasutajatel vajutage keskmist nuppu�

■ Keel on sõltumatu säte� Kasutaja poolt valitud keele säte alistab tehase vaikesätte� Kui kasutajad seadistavad

Lähtestamine sättle Jah, siis sätet Keel ei muudeta�

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Keelte valik suureneb varsti)

0~5 Transparency

(Läbipaistvus)

OSD Time Out

(Ekraanimenüü välja lülitamise aeg)

5 kuni 30 s

Kasutajad saavad sätet Läbipaistvus seadistada igas režiimis.

Kasutajad saavad muuta sätet Ekraanimenüü välja lülitamise aeg igas režiimis.

2-9

2-10

RGB LED (RGB

LED-märgutuli)

Power Button

(Toitenupp)

Ekraanile kuvatav teave

(OFF)

(VÄLJAS)

Kasutajad saavad RGB LED-märgutuli lülitada sisse ja välja�

(ON) (SEES)

OFF (VÄLJAS)

Standby

(Ooterežiim)

(OFF)

(VÄLJAS)

(ON) (SEES)

Kui sätteks on määratud VÄLJAS, siis saavad kasutajad toitenupu vajutamisega monitori välja lülitada�

Kui sätteks on määratud Ooterežiim, siis saavad kasutajad toitenupu vajutamisega paneeli ja tagavalguse välja lülitada�

■ Monitori tööseisundi teavet näidatakse ekraani paremal poolel�

■ Kasutaja saab Teabeaken ekraanil aktiveerida ja inaktiveerida�

■ Vaikimisi on VÄLJAS�

Reset

(Lähtestamine)

Type-C Switch

(Type-C lüliti)

YES (JAH)

NO (EI)

2Lane

4Lane

Kasutaja saab aekraanimenüü algsed vaikesätted lähtestada ja taastada igas režiimis.

Valige see säte, kui ühendate Type C videoväljundiga mobiilseadme (nt mobiiltelefoni)�

Type-C lüliti on valimisi asendis 4Land� Valige see säte, kui

ühendate Type C videoväljundiga arvuti�

Ekraanimenüüs seadistamine

PB

Lisa

OLULINE

Seda teavet võidakse ilma eelneva teatamiseta muuta�

A

A-2

Tehnilised andmed

Suurus

Kumeruse raadius

Paneeli tüüp

Resolutsioon

Kuvasuhe

Heledus (nittides)

Kontrastsusmäär

Värskendussagedus

Reaktsiooniaeg

Sisendliides

I/O

Vaatenurgad

DCI-P3/sRGB

Pinnatöötlus

Ekraanivärvid

Toite tüüp

Adapteri andmed

Toitepesa

Toite väljund

Seadistamine (kaldenurk)

Seadistamine (kõrgus)

Seadistamine (pööramine)

Seadistamine (pööramine)

Kensingtoni lukk

VESA seinapaigaldus

Mõõtmed (L × K × S)

30 inch

1500R

VA

2560 x 1080

21:9

300

3000:1

200Hz

1 ms (MPRT)

■ HDMI-port - 2 tk

■ DisplayPort - 1 tk

■ USB Tüüp-C pesa - 1 tk

■ HDMI-pesa - 2 tk

■ DisplayPort - 1 tk

■ USB 3�2 Gen 1 Tüüp-A allalaadimisport - 2 tk

■ USB 3�2 Gen 1 Tüüp-B üleslaadimisport - 1 tk

■ USB Tüüp-C pesa - 1 tk

■ Kõrvaklappide pesa - 1 tk

178° (H), 178° (V)

98,29% kuni 127,39%

Helkimisvastane

1,07B 10 bitti (8 bitti+FRC)

Väline toiteadapter

Mudel: ADS-110CL-19-3 190090G

100~240 Vac, 50~60 Hz, 1,5A

19 V; 4,74A

-5° ~ 20°

0 ~ 110mm

-30° ~ 30°

-90° ~ 90°

Jah

■ Plaadi tüüp: 75 × 75 mm

■ Kruvi tüüp: M4x10 mm

▶ Keerme läbimõõt: 4 mm

▶ Keerme samm: 0,7 mm

▶ Keerme pikkus: 10 mm

702,9 x 513,3 x 286,9 mm (max)

Lisa

A-3

A-2

Netomass

Keskkond

5,8 kg (neto), 9,18 kg (bruto)

Töötemperatuur Temperatuur: 0℃ kuni 40℃

Niiskus: 20% kuni 90%, mittekondenseeruv

Kõrgus merepinnast: 0 ~ 2000m

Hoiustamine

LED-ide reguleerimine

Temperatuur: -20°C kuni 60°C

Niiskus: 10% kuni 90%, mittekondenseeruv

Müstilise valguse LED-i toega RGB LED

Lisa

A-3

A-4

Eelseadistatud kuvamisrežiimid

Standardne

VGA

Dos-i režiim

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Täis HD

WFHD

Video ajastuse resolutsioon

Resolutsioon HDMI 1

640 × 480 sagedusel 60Hz

640 × 480 sagedusel 67Hz

640 × 480 sagedusel 72 Hz

640 × 480 sagedusel 75Hz

720 x 480 sagedusel 60Hz

720 x 576 sagedusel 50Hz

800 × 600 sagedusel 56Hz

800 × 600 sagedusel 60Hz

800 × 600 sagedusel 72 Hz

800 × 600 sagedusel 75Hz

1024 × 768 sagedusel 60Hz

1024 × 768 sagedusel 70 Hz

1024 × 768 sagedusel 75Hz

1280 × 1024 sagedusel 60Hz

1280 × 1024 sagedusel 75 Hz V

1440 × 900 sagedusel 60 Hz V

1680 × 1050 sagedusel 60 Hz V

V

V

1920 × 1080 sagedusel 60Hz V

1920 × 1080 sagedusel 120Hz V

2560 × 1080 sagedusel 60Hz V

2560 × 1080 sagedusel 120Hz V

2560 × 1080 sagedusel 144 Hz V

2560 × 1080 sagedusel 180Hz V

2560 × 1080 sagedusel 200Hz

480P

576P

720P

1080i

1080P

1080P sagedusel 120 Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Type C

(Tüüp C)

V

Lisa

A-5

A-4

Lisa

Rikkeotsing

Toite LED-märgutuli ei põle�

■ Vajutage uuesti kuvari toitenupule�

■ Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud�

Pilt puudub�

■ Kontrollige, kas arvuti graafikakaart on nõuetekohaselt paigaldatud.

■ Kontrollige, et arvuti ja kuvar on ühendatud pistikupessa ning on sisse lülitatud�

■ Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud�

■ Arvuti võib olla ooterežiimis. Kuvari aktiveerimiseks vajutage ükskõik millist nuppu�

Ekraanipildi suurus või kese pole nõuetekohaselt seadistatud�

Juhinduge jaotisest "Eelseadistatud kuvamisrežiimid", et määrata arvutis sobiv säte kuvari pildile�

"Plug & Play" ei tööta�

■ Kontrollige, kas kuvari toitekaabel on nõuetekohaselt ühendatud�

■ Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud�

■ Kontrollige, kas arvuti ja graafikakaart on ühilduv funktsiooniga "Plug &

Play"�

Ikoonid, kiri või aken on hägune, laialivalguv või värvi hälbimine�

■ Ärge kasutage mingeid video pikendusjuhtmeid�

■ Reguleerige heledust ja kontrasti�

■ Veenduge, kuvari signaalikaabel on nõuetekohaselt ühendatud�

Reguleerige värvi RGB-d või seadistage värvustemperatuuri�

Veenduge, et signaalikaabli liitmikul pole kontaktvardad kõverdunud�

Kuvar hakkab vilkuma või kuva lainetab�

■ Muutke värskendussagedus väärtusele, mis vastab kuvari omadustele�

■ Värskendage garantiikaardi draivereid�

■ Hoidke kuvar eemal elektriseadmetest, mis põhjustavad elektromagnetilisi häireid (EMI)�

A-5

advertisement

Key Features

  • 74.9cm (29.5") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals