Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2 | Manualzz

ii

Priekšvārds

Paziņojums par autortiesībām un preču zīmēm

Autortiesības © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Visas tiesības paturētas. Izmantotais MSI logotips ir Micro-Star Int 'l Co., Ltd. reģistrēta preču zīme. Visas citas minētās preču zīmes un nosaukumi var būt attiecīgo īpašnieku preču zīmes. Netiek izteikta vai netieši norādīta garantija attiecībā uz precizitāti vai pabeigtību. MSI patur tiesības veikt izmaiņas

šajā dokumentā bez iepriekšēja brīdinājuma.

Pārskatīšana

Pārskatīšana

V1.0

Datums

20 20/07

Tehniskais atbalsts

Ja rodas problēmas ar produktu un, izmantojot lietotāja rokasgrāmatu, nav iespējams rast risinājumu, lūdzu, sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju. Vai arī, lūdzu, apmeklējiet https://www.msi.com/support/, lai saņemtu papildu norādījumus.

iii

iv

Drošības instrukcijas

Rūpīgi un pilnībā izlasiet drošības norādījumus.

Jāievēro visi drošības pasākumi un brīdinājumi, kas norādīti uz ierīces vai lietotāja rokasgrāmatā.

Apkopi uzticiet kvalificētam personālam.

Saglabājiet iepakojumā iekļauto lietotāja rokasgrāmatu turpmākai atsaucei.

Lai novērstu ugunsgrēka vai strāvas trieciena risku, neturiet ierīci mitrumā un augstā temperatūrā.

Pirms ierīces uzstādīšanas novietojiet to uz drošas plakanas virsmas.

Pirms ierīces pievienošanas elektrotīklam pārliecinieties, vai strāvas spriegums ir drošības robežās un ir pareizi noregulēts līdz 100 - 240V vērtībai. Neatspējojiet kontaktdakšas aizsargzemējuma kontaktu. Ierīcei jābūt savienotai ar iezemētu strāvas kontaktligzdu.

Vienmēr atvienojiet strāvas vadu vai izslēdziet sienas kontaktligzdu, ja ierīce noteiktu laiku netiek izmantota, lai sasniegtu nulles enerģijas patēriņu.

Ierīces ventilatoru izmanto gaisa konvekcijai un ierīces pārkaršanas novēršanai.

Nenosedziet ventilatoru.

Neatstājiet ierīci nekondicionētā vidē ar uzglabāšanas temperatūru augstāku par

60 O C vai zemāku par -20 O C, kas var sabojāt ierīci.

PIEZĪME. Maksimālā darbības temperatūra ir aptuveni 40 O C�

Tīrot ierīci, izņemiet kontaktdakšu. Ierīces tīrīšanai izmantojiet mīkstu drāniņu, nevis rūpniecisku ķīmisku vielu. Nekad nelejiet atverē šķidrumu, jo tas var sabojāt ierīci vai izraisīt elektrošoku.

Novietojiet strāvas vadu tā, lai cilvēki tam nekāptu virsū. Nenovietojiet jebkādus priekšmetus uz strāvas vada.

Priekšvārds v

iv

Priekšvārds

Nekad neturiet ierīces tuvumā spēcīgus magnētiskos vai elektriskos objektus.

Ja rodas kāda no tālāk norādītajām situācijām, lūdziet ierīci pārbaudīt servisa personālam.

Ir bojāts strāvas vads vai kontaktdakša.

Ierīcē ir iekļuvis šķidrums.

Ierīce ir tikusi pakļauta mitruma iedarbībai.

Ierīce nedarbojas labi vai arī to nevar izmantot atbilstoši lietotāja rokasgrāmatai.

Ierīce ir nokritusi un bojāta.

Ierīcei ir acīmredzami salūzusi.

Zaļā produkta raksturojums

Samazināts enerģijas patēriņš darba un gaidstāves režīmos

Ierobežots videi un veselībai kaitīgo vielu pielietojums

Viegli demontējama un pārstrādājama

Samazināta dabas resursu izmantošana, izmantojot izejvielu otrreizējo pārstrādi

Ilgāks produkta kalpošanas laiks, ņemot vērā vienkāršu atjaunināšanas procesu

Samazināts cieto atkritumu daudzums, īstenojot atpakaļpieņemšanas politiku.

Vides politika

Šis produkts ir izstrādāts, lai nodrošinātu atbilstošu detaļu atkārtotu izmantošanu un pārstrādi, un to nevajadzētu izmest kalpošanas laika beigās.

Lietotājiem jāsazinās ar vietējo autorizēto savākšanas punktu otrreizējai pārstrādei un jāiznīcina nolietotie produkti.

Apmeklējiet MSI tīmekļa vietni un atrodiet tuvumā esošu izplatītāju, lai iegūtu papildinformāciju par otrreizējo pārstrādi.

Lietotāji var ar mums sazināties pa e-pastu [email protected], lai iegūtu informāciju par MSI produktu pareizu likvidēšanu, atpakaļpieņemšanu, otrreizēju pārstrādi un izjaukšanu.

v

★ Brīdinājums. Pārmērīga ekrānu izmantošana var ietekmēt redzi.

★ Ieteikumi.

1� Paņemiet 10 minūšu pārtraukumu katrās 30 ekrāna laika minūtēs.

2� Bērniem, kas jaunāki par 2 gadiem, nedrīkst izmantot ekrānu. Bērniem no 2 gadu vecuma ekrāna laiks ir jāierobežo līdz mazāk nekā vienai stundai dienā.

vi

CE atbilstība

Šī ierīce atbilst prasībām, kas noteiktas Padomes Direktīvā par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz elektromagnētisko savietojamību

(2014/30/ES), Zemsprieguma Direktīvā (2014/35/ES), EP direktīvā

(2009/125/EK) un RoHS Direktīvā (Direktīvā par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās) (2011/65/ES). Šis produkts ir pārbaudīts un atzīts par atbilstīgu saskaņotajiem standartiem attiecībā uz informācijas tehnoloģiju iekārtām, kas publicēti saskaņā ar Eiropas Savienības Oficiālā

Vēstneša direktīvām.

FCC-B Radiofrekvences traucējumu paziņojums

Šis aprīkojums ir pārbaudīts un atbilst B. kategorijas digitālo ierīču ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. daļu. Šie ierobežojumi ir noteikti, lai nodrošinātu saprātīgu aizsardzību pret kaitīgiem traucējumiem dzīvojamo māju instalācijās.

Šis aprīkojums rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju un, ja tas netiek uzstādīts un lietots saskaņā ar instrukciju rokasgrāmatu, tas var radīt kaitīgus radiosakaru traucējumus. Tomēr nav nekādu garantiju, ka traucējumi nradīsies kādā noteiktā instalācijā. Ja šī ierīce patiešām rada kaitīgus traucējumus radio un televīzijas uztveršanai, ko var noteikt, izslēdzot un ieslēdzot ierīci, lietotājam jāmēģina novērst šos kaitējumus kādā no tālāk norādītajiem veidiem.

■ Pagrieziet vai pārvietojiet uztverošo antenu.

■ Palieliniet attālumu starp ierīci un uztvērēju.

■ Pievienojiet ierīci citas elektriskās ķēdes kontaktligzdā, kurā nav pieslēgts uztvērējs.

■ Problēmu atrisināšanai sazinieties ar pārdevēju vai pieredzējušu radio/ televīzijas speciālistu.

1. paziņojums

Veicot izmaiņas vai modifikācijas, ko nav pienācīgi apstiprinājušas atbildīgās iestādes, kas atbildīgas par atbilstības noteikumu ievērošanu, var tikt atņemtas lietotāja tiesības ekspluatēt šo ierīci.

2. paziņojums

Lai ievērotu emisijas robežvērtības, jāizmanto ekranēti saskarnes kabeļi un maiņstrāvas vads, ja tāds ir.

Ierīce atbilst FCC noteikumu 15. daļai. Lietošanai ir noteikti divi tālāk norādīti nosacījumi:

1� šī ierīce nedrīkst radīt būtiskus traucējumus, un

2� šai ierīcei jāpieņem jebkādi saņemtie traucējumi, ieskaitot traucējumus, kas var radīt nevēlamas darbības.

Priekšvārds vii

vi

Priekšvārds

WEEE (EEIA - elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumi) paziņojums

Saskaņā ar Eiropas Savienības (ES) Direktīvu par elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (Direktīva 2012/19/EK), kas stājas spēkā 2005. gada 13. augustā, “elektrisko un elektronisko iekārtu” produktus vairs nevar izmest kā sadzīves atkritumus, un aptverto elektronisko iekārtu ražotājiem ir pienākums pieņemt atpakaļ šādus produktus to derīguma laika beigās.

Informācija par ķīmiskajām vielām

Saskaņā ar ķīmisko vielu noteikumiem, piemēram, ES REACH regulu (kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu) (Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr.

1907/2006), MSI sniedz informāciju par ķīmiskajām vielām produktos vietnē: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

vii

Darba uzsākšana

Šajā nodaļā sniegta informācija par aparatūras uzstādīšanas procedūrām.

Savienojot ierīces, uzmanīgi turiet ierīces, un izmantojiet zemētu rokas locītavas siksnu, lai izvairītos no statiskās elektrības.

SVARĪGI!

Attēli ir norādīti tikai kā atsauces. Monitora izskats var atšķirties.

Neizmantojiet nekādus asus priekšmetus uz monitora.

1

Komplekta saturs

1� Monitors

2� Statīvs

3� Statīva pamatne ar skrūvi

4� Strāvas adapters

5� Strāvas vads

6� HDMI kabelis (papildu)

7� DisplayPort kabelis (papildu)

8� USB augšupstraumes kabelis (papildu)

9� Īsā lietošanas pamācība

10� Garantijas karte

11� VESA pārsega skrūves

1-2

* Sazinieties ar savu iegādes vietu vai vietējo izplatītāju, ja kāds no elementiem ir bojāts vai iztrūkst.

* Iepakojuma saturs var atšķirties dažādās valstīs.

Darba uzsākšana

1-3

1-2

Darba uzsākšana

Monitora statīva uzstādīšana

1� Novietojiet statīva fiksatoru pie monitora un nospiediet to.

2� Kad statīvs ir nostiprināts pie monitora, ir dzirdama klikšķa skaņa.

3� Pievienojiet pamatni statīvam un pieskrūvējiet pamatskrūvi, lai nostiprinātu pamatni.

SVARĪGI!

Novietojiet monitoru uz mīkstas, aizsargātas virsmas, lai nesaskrāpētu displeja paneli.

Statīva uzstādīšanas atveres var izmantot arī piestiprināšanai pie sienas. Sazinieties ar izplatītāju, lai saņemtu atbilstošu komplektu piestiprināšanai pie sienas.

1

1-3

2

3

1-4

Monitora noregulēšana

Šis monitors ir veidots tā, lai palielinātu skatīšanās komfortu, nodrošinot regulēšanas iespējas.

SVARĪGI!

• Regulējot monitoru, nepieskarieties displeja panelim.

Centieties neskrāpēt monitoru, paceliet monitoru visaugstākajā pozīcijā un sagāziet to atpakaļ līdz maksimumam pirms griešanas.

-5 O 20 O

110mm

90 O 90 O

-30~30 O

Darba uzsākšana

1-5

1-4

Darba uzsākšana

Monitora pārskats

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10

11

13 12

1-5

1-6

1 Strāvas ligzda

2

USB 3.2 Gen 1 B veida augšupstraumes pieslēgvieta

USB augšupstraumes kabelim.

SVARĪGI!

Pārbaudiet, vai iepakojumā ir USB augšupstraumes kabelis, un pievienojiet to datoram un monitoram. Kad šis kabelis ir pievienots, monitora USB A veida lejupstraumes pieslēgvietas ir gatavas lietošanai.

Savienojumam

ar monitoru

3 USB 3.2 Gen 1 A veida lejupstraumes pieslēgvieta

4 USB 3.2 Gen 1 A veida lejupstraumes pieslēgvieta

5 DisplayPort

Savienojumam

ar datoru

6

HDMI pieslēgvieta

7

8

HDMI pieslēgvieta

C veida USB pieslēgvieta

Šajā pieslēgvietā tiek atbalstīts DisplayPort alternatīvais (DP Alt) režīms un elektropiegāde līdz 5V/3A (15W). Tas ietver tikai video signālus un neatbalsta datu pārraides funkciju.

9 Austiņu ligzda

10 Navigācijas taustiņš

11 Kensington slēdzene

12 Barošanas poga

13

MSI makro taustiņš

Spēļu ekrāna izvēlnes aktivizēšana

Darba uzsākšana

1-7

1-6

Darba uzsākšana

Monitora pievienošana datoram

1� Izslēdziet datoru.

2� Savienojiet monitora HDMI/DisplayPort/ C-veida USB kabeli ar datoru.

3� Savienojiet monitora strāvas adapteri un strāvas kabeli. (A attēls)

4� Pievienojiet strāvas adapteri monitora strāvas ligzdai. (B attēls)

5� Pievienojiet strāvas vadu strāvas kontaktligzdai. (C attēls)

6� Ieslēdziet monitoru. (D attēls)

7� Ieslēdziet datoru un pēc tam monitors automātiski nosaka signāla avotu.

B

A

C

1-7

D

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

Šajā nodaļā sniegta svarīga informācija par ekrāna izvēlnes iestatīšanu.

SVARĪGI!

Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

2

Navi Key (Navigācijas taustiņš)

Monitoram ir navigācijas taustiņš, daudzvirzienu vadīkla, kas palīdz pārvietoties izvēlnē On-Screen Display (OSD - ekrāna izvēlne).

Navigācijas taustiņš

2-2

Tālāk norādīti navigācijas taustiņa noklusējuma iestatījumi.

Navigācijas taustiņš

Karstais taustiņš

(Kad ekrāna izvēlne ir izslēgta)

Vidējā poga Ekrāna izvēlnes galvenā izvēlne

Pamatdarbības

(Kad ekrāna izvēlne ir ieslēgta)

■ Apakšizvēlnes

■ Atlases vai iestatījumu apstiprināšana

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-3

2-2

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

Navigācijas taustiņš

Uz augšu

Uz leju

Pa kreisi

Pa labi

Karstais taustiņš

(Kad ekrāna izvēlne ir izslēgta)

Game Mode

Alarm Clock

(Modinātājs)

Input Source (Ievades avots)

(Spēļu režīms)

Screen Assistance

(Ekrāna palīdzība)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās.

■ Lai noregulētu, nospiediet pogas

Uz augšu un Uz leju.

■ Nospiediet pogu Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu, nelietojot režīma efektu.

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās.

■ Lai noregulētu, nospiediet pogas

Uz augšu un Uz leju.

■ Nospiediet pogu Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu.

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās.

■ Lai atlasītu, nospiediet pogas

Uz augšu un Uz leju.

■ Nospiediet pogu Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu.

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās.

■ Lai atlasītu, nospiediet pogas

Uz augšu un Uz leju.

■ Nospiediet pogu

Pa kreisi, lai izietu.

Pamatdarbības

(Kad ekrāna izvēlne ir ieslēgta)

■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

■ Funkciju vērtību augšupvērsta regulēšana

■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

■ Funkciju vērtību lejupvērsta regulēšana

■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

■ Iziešana no pašreizējās izvēlnes

■ Funkciju izvēlņu un vienumu atlase

■ Apakšizvēlnes

2-3

2-4

Lietotāji var piekļūt ekrāna izvēlnei, lai pielāgotu savus navigācijas taustiņa karstos taustiņus. Citas karsto taustiņu opcijas ir norādītas tālāk.

Navigācijas taustiņa karsto taustiņu opcijas

Brightness

(Spilgtums)

Darbības

■ Nospiediet vidējo pogu, lai saglabātu un izietu.

■ Lai noregulētu, nospiediet pogas Uz augšu un Uz leju.

■ Nospiediet pogu Pa kreisi, lai atceltu priekšskatījumu un izietu.

Refresh Rate

(Atsvaidzināšanas intensitāte)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās.

■ Nospiediet pogu Pa labi, lai ieslēgtu

Atsvaidzināšanas intensitāte, un Pa kreisi, lai to izslēgtu.

Information on

Screen

(Ekrāna informācija)

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu izvēli un izietu no tās.

■ Nospiediet pogu Pa labi, lai ieslēgtu šo funkciju, un Pa kreisi, lai to izslēgtu.

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-5

2-4

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

Ekrāna izvēlnes iestatīšana, izmantojot navigācijas taustiņu

Nospiediet navigācijas taustiņa vidējo pogu, lai palaistu ekrāna izvēlnes galveno izvēlni. Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, Pa kreisi, Pa labi, lai noregulētu nepieciešamās funkciju izvēlnes atbilstoši jūsu personiskajām preferencēm.

h

Gaming (SPĒLES)

1. līmeņa izvēlne

Game Mode (Spēļu režīms)

2./3. līmeņa izvēlne

User (Lietotājs)

FPS

Racing (Sacīkstes)

RTS

RPG

Apraksts

Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

Night Vision (Nakts redzamība)

Response Time

(Atbildes laiks) efektus.

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un lietotu režīma veidu.

OFF (IZSLĒGTS) ■ Šī funkcija optimizē fona spilgtumu un ir ieteicama FPS spēlēm.

Normal (Normāls)

Strong (Spēcīgs)

Strongest (Spēcīgākais)

A�I�

Normal (Normāls)

Fast (Ātrs)

Fastest (Ātrākais)

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Atbildes laiku.

■ Šī funkcija ir ieteicama FPS un Sacīkšu spēlēm.

■ Ja funkcija Anti Motion Blur (Pretkustības kontūra) ir aktivizēta, atbildes laiks tiek iezīmēts pelēks.

2-5

2-6

1. līmeņa izvēlne

Anti Motion Blur

(Pretkustības kontūras)

Refresh Rate

(Atsvaidzināšanas intensitāte)

2./3. līmeņa izvēlne

(OFF) (IZSLĒGTS)

(ON) (IESLĒGTS)

Location

(Atrašanās vieta)

Pa kreisi augšā

Pa labi augšā

Pa kreisi apakšā

Pa labi apakšā

OFF (IZSLĒGTS)

ON (IESLĒGTS)

Apraksts

■ Spilgtumu nevar regulēt, ja Pretkustības kontūras ir iestatīts uz IESLĒGTS.

■ Ja Ekrāna atsvaidzināšanas intensitāte ir mazāka par 75HZ, tad Pretkustības kontūras nevar iespējot.

■ Šī funkcija ir ieteicama Kino, FPS un Sacīkšu spēlēm.

■ Funkcijas Anti Motion Blur (Pretkustības kontūra) un HDCR nevar iespējot vienlaikus.

■ Funkcijas Anti Motion Blur (Pretkustības kontūra) un Adaptive Sync nevar iespējot vienlaikus.

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot

Atsvaidzināšanas intensitāti.

■ Noklusējuma Atsvaidzināšanas intensitāte atrašanās vieta ir pa kreisi augšā. Ekrāna izvēlnē atrašanās vieta ir regulējama.

Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un lietotu Atsvaidzināšanas intensitāte

Atrašanās vieta.

■ Šis monitors ievēro un darbojas, izmantojot operētājsistēmas iepriekš iestatīto Ekrāna atsvaidzināšanas intensitāti.

Alarm Clock

(Modinātājs)

Location

(Atrašanās vieta)

Pa kreisi augšā

Pa labi augšā

Pa kreisi apakšā

Pa labi apakšā

Customize

(Pielāgot)

OFF (IZSLĒGTS)

15:00 00:01~99:59

30:00

45:00

60:00

None (Nav)

I con (Ikona)

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot

Modinātāju.

■ Pēc laika iestatīšanas nospiediet vidējo pogu, lai aktivizētu taimeri.

pa kreisi augšā. Lietotāji var izvēlēties savu atrašanās vietu.

palīdzību.

■ Ekrāna palīdzība noklusējums ir Nav.

■ Ja iestatīts uz Reset (Atiestatīt), ikona tiek atiestatīta centrā.

izvēlne tiks aizvērta un displejā būs redzama tikai ikona pozīcijas pielāgošanai, līdz tiek nospiesta vidējā poga, lai aizvērtu, un atveras

OSD izvēlne.

Position (Pozīcija)

Reset (Atiestatīt)

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-7

2-6

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

1. līmeņa izvēlne

Adaptive Sync

2./3. līmeņa izvēlne

(OFF) (IZSLĒGTS)

(ON) (IESLĒGTS)

Apraksts

■ Noklusējums ir IZSLĒGTS. Adaptive Sync ir vienots slēdzis, ja HDMI ir deaktivizēts, katrs ievades avots arī tiek iestatīts uz deaktivizēts.

■ Tikai DisplayPort var iespējot ar G-SYNC, kas saderīgs ar NVIDIA grafisko karti.

■ Iespējojot Adaptive Sync, tiek ietekmēta funkcija Anti Motion Blur (Pretkustības kontūra).

h

Professional (Profesionāls)

1. līmeņa izvēlne 2. līmeņa izvēlne

Pro Mode

(Profesionālais režīms)

User (Lietotājs)

Reader (Lasītājs)

Cinema (Kino)

Designer

(Noformētājs)

Eye Saver (Acu saudzētājs)

HDCR

Apraksts

Noklusējuma režīms Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

Lietotāji var pielāgot visus vienumus.

■ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai atlasītu un priekšskatītu režīma efektus.

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un lietotu režīma veidu.

(OFF)

(IZSLĒGTS)

(ON)

(IESLĒGTS)

(OFF)

(IZSLĒGTS)

(ON)

(IESLĒGTS)

■ Acu saudzētājs aizsargā acis pret zilo gaismu. Ja šis iestatījums ir aktivizēts, Acu saudzētājs pielāgo ekrāna krāsas temperatūru, lai tā būtu dzeltenāka.

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Acu saudzētāju.

■ Ja Profesionālais režīms ir iestatīts uz Lasītājs, ir obligāti jāiespējo Acu saudzētājs.

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot HDCR.

■ HDCR uzlabo attēla kvalitāti, palielinot attēlu kontrastu.

■ Ja HDCR ir iestatīts uz IESLĒGTS, Spilgtums tiek iezīmēts pelēks.

■ HDCR un Pretkustības kontūras nevar iespējot vienlaicīgi.

2-7

Anti Motion Blur

(Pretkustības kontūras)

(OFF)

(IZSLĒGTS)

(ON)

(IESLĒGTS)

■ Spilgtumu nevar regulēt, ja Pretkustības kontūras ir iestatīts uz IESLĒGTS.

■ Ja Ekrāna atsvaidzināšanas intensitāte ir mazāka par

75HZ, tad Pretkustības kontūras nevar iespējot.

■ Šī funkcija ir ieteicama Kino, FPS un Sacīkšu spēlēm.

■ Funkcijas Anti Motion Blur (Pretkustības kontūra) un

HDCR nevar iespējot vienlaikus.

■ Funkcijas Anti Motion Blur (Pretkustības kontūra) un

Adaptive Sync nevar iespējot vienlaikus.

2-8

Image

Enhancement

(Attēla uzlabošana)

OFF (IZSLĒGTS)

Weak (Vājš)

Medium (Vidējs)

Strong (Spēcīgs)

Strongest

(Spēcīgākais)

■ Attēla uzlabošana uzlabo attēla malas, lai uzlabotu tā pievilcību.

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Attēla uzlabošanu.

h

Image (Attēls)

1. līmeņa izvēlne 2./3. līmeņa izvēlne

Brightness

(Spilgtums)

0-100

Contrast

(Kontrasts)

Sharpness

(Asums)

Color

Temperature

(Krāsu temperatūra)

Screen Size

(Ekrāna izmērs)

0-100

0-5

Cool (Vēss)

Normal (Normāls)

Warm (Silts)

Customization

(Pielāgošana)

R

(0–100)

G

(0–100)

B

(0–100)

Auto (Automātiski)

4:3

16:9

21:9

Apraksts

■ Lietotāji var regulēt Spilgtumu režīmos

Lietotājs, RTS, RPG un Lasītājs.

■ Spilgtums tiek iezīmēts pelēks, ja

Pretkustības kontūras un HDCR tiek iespējotas.

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot

Kontrastu.

■ Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Asumu.

■ Asums uzlabo attēlu dzidrumu un detaļas.

■ Krāsu temperatūras noklusējums ir Normāls.

■ Izmantojiet pogas Uz augšu, Uz leju, lai atlasītu un priekšskatītu režīma efektus.

■ Nospiediet vidējo pogu, lai apstiprinātu un lietotu režīma veidu.

■ Lietotāji var pielāgot Krāsu temperatūru

Pielāgošanas režīmā.

■ Lietotāji var regulēt Ekrāna izmēru jebkurā režīmā, jebkurā izšķirtspējā un jebkurā ekrāna atsvaidzināšanas intensitātē.

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

2-9

2-8

Ekrāna izvēlnes iestatīšana h

Input Source (Ievades avots)

1. līmeņa izvēlne 2. līmeņa izvēlne Apraksts

HDMI1 N/A Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ievades avotu.

HDMI2

DP

Type-c (C veids)

Auto Scan

(Automātiskā skenēšana)

(OFF)

(IZSLĒGTS)

(ON)

(IESLĒGTS)

Lietotājs var nospiest “Naviģēšanas poga” un atlasīt ievades avotu ar tālāk norādīto statusu.

■ Ja “Automātiskā skenēšana” ir iestatīta uz

“IZSLĒGTS” un monitors ir jaudas taupīšanas režīmā.

■ Ja monitorā ir redzams ziņojums “Nav signāla”.

h

Navi Key (Navigācijas taustiņš)

1. līmeņa izvēlne 2. līmeņa izvēlne

Uz augšu OFF (IZSLĒGTS)

Uz leju

Pa kreisi

Pa labi

Brightness

(Spilgtums)

Game Mode

(Spēļu režīms)

Screen Assistance

(Ekrāna palīdzība)

Alarm Clock

(Modinātājs)

Input Source (Ievades avots)

Refresh Rate

(Atsvaidzināšanas intensitāte)

Information On Screen

(Informācija ekrānā)

Apraksts

■ Pogas Uz augšu noklusējums ir Spēļu režīms.

■ Pogas Uz leju noklusējums ir Ekrāna palīdzība.

■ Pogas Pa kreisi noklusējums ir Modinātājs.

■ Pogas Pa labi noklusējums ir Ievades avots.

■ Visus Navigācijas taustiņa vienumus var pielāgot, izmantojot ekrāna izvēlni.

2-9

2-10 h

Setting (Iestatīšana)

1. līmeņa izvēlne 2. līmeņa izvēlne Apraksts

Language

(Valoda)

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

■ Valodas rūpnīcas noklusējums ir angļu.

■ Lai apstiprinātu un lietotu iestatījumu Valoda, lietotājiem jānospiež vidējā poga.

■ Valoda ir neatkarīgs iestatījums. Lietotāja valodas iestatījums ignorē rūpnīcas noklusējumu. Kad lietotāji iestatījuši Atiestatīt uz Jā, valoda netiek mainīta.

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Drīz būs vairāk valodu)

0-5 Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Caurspīdīgumu. Transparency

(Caurspīdīgums)

OSD Time Out

(Ekrāna izvēlnes taimauts)

RGB LED

5 - 30s Lietotāji jebkurā režīmā var pielāgot Ekrāna izvēlnes taimautu.

Lietotāji var pielāgot RGB LED uz Ieslēgts vai Izslēgts.

(OFF)

(IZSLĒGTS)

Power Button

(Barošanas poga)

Information

On Screen

(Informācija ekrānā)

(ON)

(IESLĒGTS)

OFF (IZSLĒGTS) Ja iestatīts uz deaktivizēts, lietotāji var nospiest barošanas pogu, lai aizvērtu monitoru.

Standby

(Gaidīšanas režīms)

4Lane

(OFF)

(IZSLĒGTS)

Type-c Switch

(C veida slēdzis)

(ON)

(IESLĒGTS)

Reset (Atiestatīt) YES (JĀ)

NO (NĒ)

2Lane

Ja iestatīts uz gaidstāves režīmu, lietotāji var nospiest barošanas pogu, lai izslēgtu paneli un aizmugurapgaismojumu.

■ Monitora statusa informācija tiek parādīta ekrāna labajā pusē.

■ Lietotāji var iespējot vai atspējot Ekrāna informācija.

■ Noklusējums ir IZSLĒGTS.

Lietotāji jebkurā režīmā var atiestatīt un atjaunot sākotnējos ekrāna izvēlnes noklusējuma iestatījumus.

Atlasiet šo, ja pievienojat mobilajai ierīcei (piemēram, mobilajam tālruni), kas atbalsta C veida video izvadi.

Noklusējuma C veida slēdzis ir 4Land. Atlasiet šo, ja pievienojat datoram, kas atbalsta C veida video izvadi.

Ekrāna izvēlnes iestatīšana

PB

Pielikums

SVARĪGI!

Visa informācija var mainīties bez iepriekšēja paziņojuma.

A

A-2

Specifikācijas

Izmērs

Liekums

Paneļa veids

Izšķirtspēja

30 inch

1500R

VA

2560 x 1080

Attēla attiecība

Spilgtums (niti)

21:9

300

Kontrasta attiecība 3000:1

Atsvaidzināšanas intensitāte 200Hz

Atbildes laiks

Ievades interfeiss

I/O

1ms (MPRT)

■ HDMI pieslēgvieta x 2

■ DisplayPort x1

■ C-veida USB pieslēgvieta x 1

■ HDMI pieslēgvieta x 2

■ DisplayPort x1

■ USB 3.2 Gen 1 A veida lejupstraumes pieslēgvieta x 2

■ USB 3.2 Gen 1 B veida augšupstraumes pieslēgvieta x 1

■ C-veida USB pieslēgvieta x 1

■ Austiņu ligzda x 1

Skatīšanās leņķi

DCI-P3/ sRGB

Virsmas apstrāde

Displeja krāsas

Barošanas veids

Adaptera spec.

Ieejošā strāva

Strāvas izvads

Regulēšana (noliekšana)

Regulēšana (augstums)

Regulēšana (grozīšana)

Regulēšana (pagriešana)

Kensington slēdzene

VESA stiprinājums

178°(H) , 178°(V)

98,29%/ 127,39%

Pretapžilbes

1 ,07B 10 bitu (8 bitu + FRC)

Ārējais strāvas adapteris

Modelis: ADS-110CL-19-3 190090G

100 - 240Vac, 50 - 60Hz, 1,5A

19V, 4,74A

-5° - 20°

0 - 110mm

-30° - 30°

-90° - 90°

Izmēri (Pl x A x Dz)

Neto svars

■ Plāksnes veids: 75 X 75 mm

■ Skrūves veids: M4 x10 mm

▶ Pavediena diametrs: 4 mm

▶ Pavediena solis: 0,7 mm

▶ Pavediena garums: 10 mm

702,9 x 513,3 x 286,9 mm (maks.)

5,8 kg (neto) / 9,18 kg (bruto)

Pielikums

A-3

A-2

Pielikums

Vide

LED kontrole

Darbības režīms

Temperatūra: no 0°C līdz 40°C

Mitrums: 20% līdz 90%, nerada kondensātu

Augstums: 0 - 2000m

Uzglabāšana Temperatūra: no -20°C līdz 60°C

Mitrums: 10% līdz 90%, nerada kondensātu

Noslēpumaina apgaismojuma gaismas diode atbalsta RGB gaismas diodi

A-3

A-4

Iepriekš iestatītie displeja režīmi

Standarts

VGA

DOS vide

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

WFHD

Video laika izšķirtspēja

Izšķirtspēja

640x480 @60Hz

640x480 @67Hz

640x480 @72Hz

640x480 @75Hz

720x480 @60Hz

720x576 @50Hz

800x600 @56Hz

800x600 @60Hz

800x600 @72Hz

800x600 @75Hz

1024x768 @60Hz

1024x768 @70Hz

1024x768 @75Hz

1280x1024 @60Hz

1280x1024 @75Hz

1440x900 @60Hz

1680x1050 @60Hz

1920x1080 @60Hz

1920x1080 @120Hz

2560x1080 @60Hz

2560x1080 @120Hz

2560x1080 @144Hz

2560x1080 @180Hz

2560x1080 @200Hz

480P

576P

720P

1080i

1080P

1080P @120Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 1

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

C veida

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Pielikums

A-5

A-4

Pielikums

Kļūdu novēršana

Barošanas gaismas diode ir izslēgta.

■ Vēlreiz nospiediet monitora barošanas pogu.

■ Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.

Nav attēla.

■ Pārbaudiet, vai datora grafikas karte ir pareizi instalēta.

■ Pārbaudiet, vai dators un monitors ir pieslēgti strāvas kontaktligzdām un ir ieslēgti.

■ Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.

■ Iespējams, ka dators ir gaidīšanas režīmā. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai aktivizētu monitoru.

Ekrāna attēls nav pareiza izmēra vai ir nepareizi centrēts.

Skatiet iepriekš iestatītos displeja režīmus, lai iestatītu datorā tādu iestatījumu, kas ir piemērots monitora attēlošanai.

Nav standarta Plug & Play.

■ Pārbaudiet, vai monitora strāvas kabelis ir pareizi pievienots.

■ Pārbaudiet, vai monitora signāla kabelis ir pareizi pievienots.

■ Pārbaudiet, vai dators un grafikas karte ir saderīgi ar standartu Plug & Play.

Ikonas, fonts vai ekrāns ir izplūduši, neskaidri vai ir problēmas ar krāsām.

■ Neizmantojiet video paplašinājuma kabeļus.

■ Pielāgojiet spilgtumu un kontrastu.

■ Pielāgojiet RGB krāsu vai regulējiet krāsu temperatūru.

■ Pārbaudiet, vai signāla kabeļa savienotāja ligzdas nav saliekušās.

Monitors sāk mirgot vai rāda viļņus.

■ Mainiet atsvaidzināšanas intensitāti, lai tā atbilstu monitora iespējām.

■ Atjauniniet grafikas kartes draiverus.

■ Nenovietojiet monitoru blakus elektroierīcēm, kas var izraisīt elektromagnētiskos traucējumus (EMI).

A-5

advertisement

Key Features

  • 74.9cm (29.5") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals