Wprowadzenie. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

Wprowadzenie. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2 | Manualzz

Seria Optix

Monitor LCD

Optix MAG301CR2 (3CB4)

ii

Spis treści

Prawa autorskie i informacje na temat znaków towarowych �����������������������������������iii

Wersja ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Pomoc techniczna ���������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Instrukcje bezpieczeństwa ��������������������������������������������������������������������������������������iv

Zgodność z CE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������vi

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych �����������������������������vi

Oświadczenie WEEE ���������������������������������������������������������������������������������������������vii

Informacje o substancjach chemicznych ����������������������������������������������������������������vii

Wprowadzenie �������������������������������������������������������������������������������1-1

Zawartość opakowania ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Instalacja podstawy monitora ������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Regulacja monitora ���������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4

Omówienie monitora �������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Podłączanie monitora do komputera �������������������������������������������������������������������� 1-7

Konfiguracja w menu OSD

�����������������������������������������������������������2-1

Navi Key (Przycisk nawigacyjny) ������������������������������������������������������������������������� 2-2

Konfiguracja w menu OSD za pomocą przycisku nawigacyjnego ����������������������� 2-5

Dodatek �����������������������������������������������������������������������������������������A-1

Dane techniczne �������������������������������������������������������������������������������������������������� A-2

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania ��������������������������������������������������������������� A-4

Rozwiązywanie problemów ���������������������������������������������������������������������������������� A-5

Wstęp iii

ii

Wstęp

Prawa autorskie i informacje na temat znaków towarowych

Copyright © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Logo MSI to zastrzeżony znak towarowy firmy Micro-Star Int’l Co., Ltd. Wszystkie pozostałe wspomniane znaki i nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

Firma nie udziela żadnych gwarancji, wyrażonych ani dorozumianych, odnośnie dokładności lub kompletności. Firma MSI zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia�

Wersja

Wersja

V1.0

Data

2020/07

Pomoc techniczna

Po wystąpieniu problemu z produktem i nieuzyskaniu rozwiązania z podręcznika użytkownika należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.

W celu uzyskania dalszych wskazówek można także przejść na stronę https://www�msi�com/support/� iii

iv

Instrukcje bezpieczeństwa

Przeczytaj starannie i gruntownie instrukcje bezpieczeństwa.

Należy stosować się do wszystkich przestróg i ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu lub w podręczniku użytkownika.

Czynności serwisowe mogą wykonywać wyłącznie wykwalifikowane osoby.

Należy zachować podręcznik użytkownika dostarczony w opakowaniu do wykorzystania w przyszłości.

Urządzenie należy przechowywać z dala od wilgoci i nie narażać go na działanie wysokiej temperatury, aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem.

Przed wykonaniem ustawień urządzenie należy umieścić na stabilnej płaskiej powierzchni�

Przed podłączeniem urządzenia do gniazda zasilania należy upewnić się, że napięcie zasilające jest w bezpiecznych granicach i zostało prawidłowo ustalone w przedziale 100~240 V. Nie należy usuwać z wtyczki bolca uziemienia. Urządzenie musi być podłączone do uziemionego gniazda zasilania.

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy zawsze odłączyć przewód zasilający lub wyłączyć zasilanie gniazda ściennego, aby zapewnić zerowe zużycie energii.

Wentylator na urządzeniu jest używany do konwekcji powietrza i zabezpiecza produkt przed przegrzaniem. Wentylatora nie należy przykrywać.

Nie należy pozostawiać urządzenia w miejscu bez wentylacji przy temperaturze przechowywania powyżej 60 O C lub poniżej -20 O C, ponieważ może to uszkodzić urządzenie.

UWAGA: Maksymalna temperatura działania wynosi około 40 ° C�

Przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę zasilającą. Do czyszczenia urządzenia należy raczej używać miękkiej szmatki, a nie przemysłowych środków chemicznych. Nigdy nie należy wlewać płynów do otworów w obudowie, ponieważ może to uszkodzić urządzenie lub spowodować porażenie prądem elektrycznym.

Wstęp v

iv

Wstęp

Przewód zasilający należy tak poprowadzić, aby nikt przypadkiem na niego nie nadepnął i nie potknął się o niego. Nie należy stawiać niczego na przewodzie zasilającym.

W pobliżu urządzenia nie mogą znajdować się obiekty o silnym polu magnetycznym lub elektrycznym.

W razie wystąpienia którejkolwiek z poniższych sytuacji urządzenie powinno

Przewód zasilający lub wtyczka uległy uszkodzeniu.

Do wnętrza urządzenia dostał się płyn.

Urządzenie zostało poddane działaniu wilgoci.

Urządzenie nie działa poprawnie lub nie można go uruchomić zgodnie z podręcznikiem użytkownika.

Urządzenie zostało upuszczone i uszkodzone.

Urządzenie ma wyraźne oznaki uszkodzenia.

Energooszczędność produktu

Zmniejszone zużycie energii podczas używania i w trybie wstrzymania

Ograniczone użycie substancji szkodliwych dla środowiska i dla zdrowia

Łatwy demontaż i recykling

Zmniejszone zużycie zasobów naturalnych poprzez zachęcanie do

◙ recyklingu

Zwiększona żywotność produktu, poprzez łatwe aktualizacje

Zmniejszona ilość trwałych odpadów, dzięki polityce zwrotów

Polityka ochrony środowiska

Produkt został zaprojektowany tak, aby umożliwić wielokrotne użycie części i właściwe przetwarzanie, dlatego też nie należy go wyrzucać po zakończeniu żywotności.

Użytkownicy powinni skontaktować się z lokalnym autoryzowanym punktem zbiórki do celów recyklingu i usuwania zużytych produktów.

W celu uzyskania dalszych informacji dotyczących przetwarzania należy przejść do witryny firmy MSI i zlokalizować najbliższego dystrybutora.

Informacje dotyczące prawidłowej utylizacji, zwrotu, przetwarzania i demontażu produktów firmy MSI użytkownicy mogą też uzyskać pod adresem gpcontdev@msi�com� v

★ Ostrzeżenie! Zbyt długie korzystanie z monitora może wpływać na wzrok.

★ Zalecenia:

1� Co 30 minut pracy przed monitorem należy robić 10-minutowe przerwy.

2� Dzieci w wieku poniżej 2 lat nie powinny korzystać z monitora. W przypadku dzieci w wieku co najmniej 2 lat czas spędzony przed monitorem powinien być ograniczony do mniej niż jednej godziny dziennie.

vi

Zgodność z CE

Urządzenie to spełnia wymogi dyrektywy Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej (2014/30/UE), dyrektywy niskonapięciowej (2014/35/

UE), dyrektywy ErP (2009/125/WE) i dyrektywy RoHS (2011/65/UE).

Urządzenie to zostało poddane testom, które wykazały jego zgodność z normami zharmonizowanymi dla urządzeń technologii informacyjnej opublikowanymi w dyrektywach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Oświadczenie FCC-B o zakłóceniach częstotliwości radiowych

Urządzenie to zostało poddane testom, które stwierdziły, że jest zgodne z ograniczeniami wyznaczonymi dla urządzeń cyfrowych klasy B w części 15 przepisów FCC. Ograniczenia te zostały wyznaczone, aby zapewniać odpowiednie zabezpieczenie przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych. Urządzenie generuje, wykorzystuje oraz może wytwarzać energię częstotliwości radiowej i, jeśli nie będzie zainstalowane i używane ściśle według zaleceń instrukcji, może powodować zakłócenia komunikacji radiowej.

Jednakże, nie gwarantuje się, że nie wystąpią zakłócenia w określonej instalacji.

Jeśli więc urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, których przyczynę można potwierdzić wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik może spróbować wyeliminować zakłócenie przez zastosowanie co najmniej jednego z wymienionych poniżej sposobów:

■ Obrócenie lub przemieszczenie anteny odbiorczej.

■ Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.

■ Podłączenie urządzenia do gniazdka zasilającego znajdującego się w innym obwodzie elektrycznym niż ten, do którego podłączony jest odbiornik telewizyjny lub radiowy.

■ Konsultacja z dostawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy�

Uwaga 1

Zmiany i modyfikacje bez odpowiedniej, specjalnej akceptacji jednostek odpowiedzialnych za zgodność mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z urządzenia.

Uwaga 2

Dla zachowania zgodności z limitami emisji należy używać wyłącznie ekranowanych kabli i przewodów prądu zmiennego.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega dwóm następującym warunkom:

1� to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i

2� to urządzenie musi być odporne na odbierane zakłócenia, w tym na zakłócenia, które mogą spowodować jego niepożądane działanie.

Wstęp vii

vi

Wstęp

Oświadczenie WEEE

Na mocy unijnej dyrektywy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 2012/19/UE, obowiązującej od 13 sierpnia 2005 roku, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być utylizowany jako część odpadów komunalnych. W związku z tym producenci takiego sprzętu mają obowiązek go odbierać po zakończeniu okresu eksploatacji.

Informacje o substancjach chemicznych

Zgodnie z przepisami dotyczącymi substancji chemicznych, takimi jak przepisy UE

REACH (Przepisy WE Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy), MSI udostępnia informacje o substancjach chemicznych pod adresem: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

vii

Wprowadzenie

W rozdziale tym zawarto informacje dotyczące procedur konfiguracji sprzętowej. Podczas podłączania urządzeń należy trzymać je ostrożnie, a także założyć na nadgarstek uziemiony pasek w celu uniknięcia wystąpienia elektryczności statycznej.

WAŻNE

Ilustracje mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd monitora może odbiegać od przedstawionego.

Monitor należy chronić przed kontaktem z ostrymi przedmiotami.

1

Zawartość opakowania

1� Monitor

2� Wspornik

3� Podstawa ze śrubą

4� Zasilacz

5. Przewód zasilający

6. Kabel HDMI (opcjonalny)

7. Kabel DisplayPort (opcjonalny)

8� Kabel USB upstream (opcjonalny)

9. Instrukcja szybkiego uruchomienia

10� Karta gwarancyjna

11� Śruby do pokrywy VESA

1-2

* Jeśli jakikolwiek element jest uszkodzony lub go brakuje, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub z lokalnym dystrybutorem.

* Zawartość opakowania może różnić się w zależności od kraju.

Wprowadzenie

1-3

1-2

Wprowadzenie

Instalacja podstawy monitora

1� Dopasuj zaczep wspornika do monitora, a następnie wciśnij go.

2� Połączeniu wspornika z monitorem towarzyszy dźwięk kliknięcia.

3� Połącz podstawę ze wspornikiem i przykręć śrubę w celu zabezpieczenia podstawy.

WAŻNE

Monitor należy położyć na miękkiej, zabezpieczonej powierzchni, aby uniknąć porysowania panelu wyświetlacza.

Otwory do mocowania stojaka można również wykorzystać do mocowania naściennego. W celu uzyskania informacji o właściwym zestawie do montażu naściennego należy skontaktować się z dystrybutorem.

1

1-3

2

3

1-4

Regulacja monitora

Funkcje regulacji tego monitora mają na celu zmaksymalizowanie komfortu patrzenia.

WAŻNE

Podczas regulacji monitora nie należy dotykać panelu wyświetlacza.

Przed skorzystaniem z funkcji pivot należy ustawić monitor w najwyższym położeniu i przechylić go maksymalnie do tyłu, aby uniknąć porysowania.

-5 O 20 O

110mm

90 O 90 O

-30~30 O

Wprowadzenie

1-5

1-4

Omówienie monitora

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Wprowadzenie

10

11

13 12

1-5

1-6

1 Gniazdo zasilania

2

Port USB 3.2 Gen 1 typu B upstream

Do kabla USB typu upstream.

WAŻNE

Wyjęty z opakowania kabel USB typu upstream należy podłączyć do komputera i monitora� Po jego podłączeniu będzie można zacząć korzystać z portów USB typu A downstream w monitorze�

3 Port USB 3.2 Gen 1 typu A downstream

Do monitora

Do komputera

4 Port USB 3.2 Gen 1 typu A downstream

5 DisplayPort

6

Port HDMI

7

8

Port HDMI

Port USB typu C

Port ten obsługuje tryb DisplayPort Alternate (DP Alt) i zasilanie o parametrach do 5 V/3 A (15 W). Obsługuje on tylko przesyłanie sygnałów wideo i nie zapewnia funkcji transmisji danych�

9 Gniazdo słuchawek

10 Przycisk nawigacyjny

11 Blokada Kensington

12 Przycisk zasilania

13

Przycisk makr MSI

Uaktywnianie menu OSD do gier.

Wprowadzenie

1-7

1-6

Wprowadzenie

Podłączanie monitora do komputera

1� Wyłącz komputer.

2� Podłącz kabel HDMI/DisplayPort/USB typu C do monitora i do komputera.

3� Podłącz przewód zasilający do zasilacza monitora. (Rysunek A)

4� Podłącz zasilacz do gniazda zasilania monitora. (Rysunek B)

5. Podłącz przewód zasilający do gniazda elektrycznego. (Rysunek C)

6. Włącz monitor. (Rysunek D)

7. Włącz komputer, po czym monitor automatycznie wykryje źródło sygnału.

B

A

C

1-7

D

Konfiguracja w menu

OSD

W tym rozdziale zawarto informacje na temat konfiguracji za pomocą menu

OSD.

WAŻNE

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

2

Navi Key (Przycisk nawigacyjny)

Monitor wyposażony jest w przycisk nawigacyjny, wielokierunkowy element sterowania pomagający w nawigacji w menu ekranowym OSD.

Przycisk nawigacyjny

2-2

Poniżej przedstawiono domyślne ustawienia przycisku nawigacyjnego.

Przycisk nawigacyjny

Środkowy przycisk

Przycisk skrótu

(gdy menu OSD jest wyłączone)

Główne menu OSD

Podstawowe operacje

(gdy menu OSD jest włączone)

■ Przechodzenie do podmenu

■ Potwierdzanie wyboru lub ustawienia

Konfiguracja w menu OSD

2-3

2-2

Konfiguracja w menu OSD

Przycisk nawigacyjny

W górę

W dół

W lewo

W prawo

Przycisk skrótu

(gdy menu OSD jest wyłączone)

Game Mode (Tryb Gry)

Screen Assistance

(Wsparcie ekranowe)

Alarm Clock (Budzik)

Input Source

(Źródło sygnału)

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd i wyjść bez zastosowania efektu trybu�

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd i wyjść.

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd i wyjść.

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby wyjść.

Podstawowe operacje

(gdy menu OSD jest włączone)

■ Wybór menu i elementów funkcji

■ Zwiększanie wartości dostosowywanej funkcji

■ Wybór menu i elementów funkcji

■ Zmniejszanie wartości dostosowywanej funkcji

■ Wybór menu i elementów funkcji

■ Wyjście z aktualnie wyświetlonego menu

■ Wybór menu i elementów funkcji

■ Przechodzenie do podmenu

2-3

2-4

Przyciski skrótów przypisane do przycisku nawigacyjnego można dostosować w menu

OSD.

Poniżej przedstawiono dodatkowe przyciski skrótów.

Czynności Przyciski skrótów dla przycisku nawigacyjnego

Brightness

(Jasność)

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby zapisać wartość i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby dostosować.

■ Naciśnij przycisk w lewo, aby anulować podgląd i wyjść.

Refresh

Rate (Częst. odświeżania)

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w prawo, aby włączyć lub przycisk w lewo, aby wyłączyć pozycję

Częstotliwość odświeżania.

Information on Screen

(Informacje na ekranie)

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić wybór i wyjść.

■ Naciśnij przycisk w prawo, aby włączyć lub przycisk w lewo, aby wyłączyć tę funkcję.

Konfiguracja w menu OSD

2-5

2-4

Konfiguracja w menu OSD

Konfiguracja w menu OSD za pomocą przycisku nawigacyjnego

Naciśnij środkowy przycisk przycisku nawigacyjnego, aby wyświetlić główne menu ekranowe (OSD). Za pomocą przycisku w górę, w dół, w lewo lub w prawo dostosuj żądane menu funkcji do własnych preferencji.

h

Gaming (GRY)

1. poziom menu 2./3. poziom menu

Game Mode

(Tryb Gry)

User (Użytkownika)

FPS

Night Vision

(Widzenie w ciemnościach)

Response

Time (Czas odpowiedzi)

Racing (Wyścigi)

RTS

RPG

Opis

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu.

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

OFF (Wyłączona) ■ Funkcja ta optymalizuje jasność tła i jest zalecana podczas grania w gry FPS.

Normal (Normalna)

Strong (Mocna)

Strongest (Najmocniejsza)

A�I�

Normal (Normalna)

Fast (Szybki)

Fastest (Najszybszy)

■ Pozycję Czas odpowiedzi można dostosować w każdym trybie.

■ Funkcja ta jest zalecana podczas grania w gry FPS i wyścigi.

■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu pozycja Czas odpowiedzi zostanie wyszarzona�

2-5

2-6

1. poziom menu 2./3. poziom menu

Anti Motion

Blur (Kor. rozm. ruchu)

Refresh

Rate (Częst. odświeżania)

Alarm Clock

(Budzik)

Screen

Assistance

(Wsparcie ekranowe)

Adaptive Sync

(OFF) (WYŁ.)

(ON) (WŁ.)

Location

(Lokalizacja)

OFF (WYŁ.)

ON (WŁ.)

Location

(Lokalizacja)

OFF (WYŁ.)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Brak)

Icon (Ikona)

Górny lewy

Górny prawy

Dolny lewy

Dolny prawy

Customize

(Dostosuj)

Górny lewy

Górny prawy

Dolny lewy

Dolny prawy

Customize

(Dostosuj)

00:01-99:59

Position (Pozycja)

Reset (Resetuj)

(OFF) (WYŁ.)

Opis

■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu nie można dostosować jasności.

■ Gdy ustawiona zostanie częstotliwość odświeżania ekranu mniejsza niż 75 Hz, nie będzie można włączyć funkcji Korekcja rozmycia ruchu.

■ Funkcja ta jest zalecana podczas grania w gry kinowe, FPS i wyścigi.

■ Funkcji Korekcja rozmycia ruchu i HDCR nie można włączyć jednocześnie.

■ Funkcji Korekcja rozmycia ruchu i Adaptive Sync nie można włączyć jednocześnie.

■ Pozycję Częstotliwość odświeżania można dostosować w każdym trybie.

■ Domyślna lokalizacja pozycji Częstotliwość odświeżania to Górny lewy. Lokalizację można ustawić w menu OSD. Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować lokalizację pozycji

Częstotliwość odświeżania.

■ Monitor ten działa zgodnie z częstotliwością odświeżania ekranu ustawioną w systemie operacyjnym�

■ Pozycję Budzik można dostosować w każdym trybie�

■ Po ustawieniu czasu naciśnij środkowy przycisk, aby uaktywnić timer.

■ Domyślna lokalizacja pozycji Budzik to Górny lewy.

Użytkownik może wybrać preferowaną lokalizację.

■ Pozycję Wsparcie ekranowe można dostosować w każdym trybie.

■ Ustawienie domyślne pozycji Wsparcie ekranowe to Brak�

■ Po ustawieniu opcji Resetuj przywrócone zostanie środkowe położenie ikony.

■ Po ustawieniu opcji Położenie menu OSD zostanie zamknięte, a na ekranie pozostanie tylko „ikona”.

Należy dostosować jej położenie, a następnie nacisnąć środkowy przycisk w celu zakończenia i ponownego wyświetlenia menu OSD.

(ON) (WŁ.)

■ Ustawienie domyślne to WYŁ. Przełącznik funkcji

Adaptive Sync jest przełącznikiem wspólnym.

Po ustawieniu dla pozycji HDMI opcji WYŁ. dla każdego źródła sygnału także ustawiona zostanie opcja WYŁ..

■ Wyłącznie DisplayPort może włączyć kompatybilność G-SYNC dla karty graficznej

NVIDIA.

■ Włączenie funkcji Adaptive Sync ma wpływ na funkcję Korekcja rozmycia ruchu.

Konfiguracja w menu OSD

2-7

2-6

Konfiguracja w menu OSD h

Professional (Zaawansowane)

1. poziom menu 2. poziom menu

Pro Mode

(Tryb Pro)

Eye Saver

(Ochrona wzroku)

HDCR

Anti Motion Blur

(Kor� rozm� ruchu)

Image

Enhancement

(Poprawa obrazu)

User (Użytkownika)

Reader (Czytnik)

Cinema (Kino)

Designer (Projektant)

Opis

Tryb domyślny. Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

Można dostosować wszystkie elementy.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu�

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

(OFF) (WYŁ.)

(ON) (WŁ.)

■ Funkcja Ochrona wzroku chroni oczy przed działaniem światła niebieskiego. Po włączeniu funkcja

Ochrona wzroku ustawia bardziej żółtawą temperaturę barwową obrazu.

■ Pozycję Ochrona wzroku można dostosować w każdym trybie.

(OFF) (WYŁ.)

(ON) (WŁ.)

(OFF) (WYŁ.)

■ Po ustawieniu dla pozycji Tryb Pro opcji Czytnik wymagane będzie włączenie funkcji Ochrona wzroku.

■ Pozycję HDCR można dostosować w każdym trybie.

■ Funkcja HDCR zwiększa jakość obrazu poprzez wzmocnienie jego kontrastu�

■ Po włączeniu funkcji HDCR pozycja Jasność zostanie wyszarzona�

■ Nie można włączyć jednocześnie funkcji HDCR i

Korekcja rozmycia ruchu�

■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu nie można dostosować jasności.

(ON) (WŁ.)

OFF (WYŁ.)

Weak (Słaba)

Medium (Średni)

■ Gdy ustawiona zostanie częstotliwość odświeżania ekranu mniejsza niż 75 Hz, nie będzie można włączyć funkcji Korekcja rozmycia ruchu�

■ Funkcja ta jest zalecana podczas grania w gry kinowe,

FPS i wyścigi.

■ Funkcji Korekcja rozmycia ruchu i HDCR nie można włączyć jednocześnie.

■ Funkcji Korekcja rozmycia ruchu i Adaptive Sync nie można włączyć jednocześnie.

■ Pozycja Poprawa obrazu koryguje krawędzie obrazu w celu ich wyostrzenia.

■ Pozycję Poprawa obrazu można dostosować w każdym trybie.

Strong (Mocna)

Strongest

(Najmocniejsza) h

Image (Obraz)

1. poziom menu

Brightness

(Jasność)

2./3. poziom menu

0-100

Opis

■ Pozycję Jasność można dostosować w trybie

Użytkownika, RTS, RPG i Czytnik.

■ Po włączeniu funkcji Korekcja rozmycia ruchu i

HDCR pozycja Jasność zostanie wyszarzona.

2-7

2-8

Contrast

(Kontrast)

Sharpness

(Ostrość)

0-100

0-5

Color Temperature

(Temperatura barwowa)

Screen Size

(Rozmiar ekranu)

Cool (Zimna)

Normal (Normalna)

Warm (Ciepła)

Customization

(Niestandardowa)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto (Automatyczny)

4:3

16:9

21:9

■ Pozycję Kontrast można dostosować w każdym trybie.

■ Pozycję Ostrość można dostosować w każdym trybie.

■ Pozycja Ostrość poprawia wyrazistość i szczegółowość obrazu.

■ Ustawienie domyślne pozycji Temperatura barwowa to Normalna.

■ Naciśnij przycisk w górę lub w dół, aby wybrać i wyświetlić podgląd efektów trybu.

■ Naciśnij środkowy przycisk, aby potwierdzić i zastosować typ trybu.

■ Pozycję Temperatura barwowa można dostosować w trybie Niestandardowa.

■ Pozycję Rozmiar ekranu można dostosować w każdym trybie, przy dowolnej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania ekranu.

h

Input Source (Źródło sygnału)

1. poziom menu 2. poziom menu Opis

HDMI1

HDMI2

Nie dotyczy Pozycję Źródło sygnału można dostosować w każdym trybie�

DP

Type-c (Typu-C)

Auto Scan

(Autoskanowanie)

(OFF)

(WYŁ.)

(ON) (WŁ.)

W poniższych przypadkach można nacisnąć „przycisk nawigacyjny”, a następnie wybrać źródło sygnału:

■ Gdy dla pozycji „Autoskanowanie” ustawiona została opcja „WYŁ.”, a monitor jest w trybie oszczędzania energii�

■ Gdy na ekranie monitora widoczny jest komunikat

„Brak sygnału”.

Konfiguracja w menu OSD

2-9

2-8

Konfiguracja w menu OSD h

Navi Key (Przycisk nawigacyjny)

1. poziom menu

W górę

W dół

W lewo

W prawo

2. poziom menu

OFF (WYŁ.)

Brightness (Jasność)

Game Mode (Tryb Gry)

Screen Assistance

(Wsparcie ekranowe)

Alarm Clock (Budzik)

Input Source

(Źródło sygnału)

Refresh Rate

(Częst. odświeżania)

Information On Screen

(Informacje na ekranie)

Opis

■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w górę jest

Tryb Gry.

■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w dół jest

Wsparcie ekranowe�

■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w lewo jest

Budzik�

■ Ustawieniem domyślnym dla przycisku w prawo jest Źródło sygnału.

■ Wszystkie ustawienia przycisku nawigacyjnego można dostosować w menu OSD. h

Setting (Ustawienia)

1. poziom menu

Language (Język)

2. poziom menu

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Wkrótce dostępnych będzie więcej języków)

0-5 Transparency

(Przezroczystość)

OSD Time Out

(Czas wyświetlania menu OSD)

5-30s

Opis

■ Domyślnym językiem fabrycznym jest angielski.

■ Aby potwierdzić i zastosować ustawienie języka, należy nacisnąć środkowy przycisk.

■ Pozycja Język jest ustawieniem niezależnym. Wybrane przez użytkownika ustawienie języka ma priorytet względem domyślnych ustawień fabrycznych. Po wybraniu dla pozycji Resetuj opcji Tak ustawienie Język nie zostanie zmienione�

Pozycję Przezroczystość można dostosować w każdym trybie�

Pozycję Czas wyświetlania menu OSD można dostosować w każdym trybie.

2-9

2-10

RGB LED

(Podświetlenie

LED RGB)

(OFF)

(WYŁ.)

Power Button

(Przycisk zasilania)

(ON) (WŁ.)

OFF (WYŁ.)

Standby (Tryb oczekiwania)

Information On

Screen (Informacje na ekranie)

(OFF)

(WYŁ.)

(ON) (WŁ.)

Reset (Resetuj)

Type-c Switch

(Przełącznik typu

C)

YES (TAK)

NO (NIE)

2Lane (2 tory)

4Lane (4 tory)

Pozycję Podświetlenie LED RGB można włączyć lub wyłączyć.

Po ustawieniu opcji OFF (WYŁ.) naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wyłączenie monitora.

Po ustawieniu opcji Tryb oczekiwania naciśnięcie przycisku zasilania spowoduje wygaszenie panelu i podświetlenia.

■ Informacje o stanie monitora są wyświetlane po prawej stronie ekranu�

■ Funkcję Informacje na ekranie można włączyć lub wyłączyć.

■ Ustawienie domyślne to WYŁ.

Domyślne ustawienia menu OSD można przywrócić w każdym trybie.

Wybierz tę opcję w przypadku podłączania do urządzenia przenośnego (takiego jak telefon komórkowy) obsługującego wyjście wideo typu C.

Domyślnym ustawieniem pozycji Przełącznik typu C jest opcja 4 tory. Wybierz tę opcję w przypadku podłączania do komputera obsługującego wyjście wideo typu C.

Konfiguracja w menu OSD

PB

Dodatek

WAŻNE

Wszystkie dane podlegają zmianie bez uprzedniego powiadomienia.

A

A-2

Dane techniczne

Rozmiar

Krzywizna

Typ panelu

Rozdzielczość

Współczynnik proporcji

Jasność (nity)

Współczynnik kontrastu

Częst. odświeżania

Czas odpowiedzi

Interfejs wejściowy

Złącza We/Wy

Kąty widzenia

DCI-P3/sRGB

Wykończenie powierzchni

Kolory wyświetlacza

Typ zasilania

Specyfikacje zasilacza

Moc wejściowa

Moc wyjściowa

Regulacja (nachylenie)

Regulacja (wysokość)

Regulacja (obrót)

Regulacja (pivot)

Blokada Kensington

Montaż VESA

Wymiary (S x W x G)

30 calowy

1500R

VA

2560 x 1080

21:9

300

3000:1

200Hz

1 ms (MPRT)

■ Gniazdo HDMI x2

■ DisplayPort x1

■ Port USB typu C x1

■ Gniazdo HDMI x2

■ DisplayPort x1

■ Port USB 3.2 Gen 1 typu A downstream x2

■ Port USB 3.2 Gen 1 typu B upstream x1

■ Port USB typu C x1

■ Gniazdo słuchawek x1

178° (w poziomie), 178° (w pionie)

98,29%/ 127,39%

Antyrefleksyjne

1,07 mld 10 bitów (8 bitów+FRC)

Zewnętrzny zasilacz

Model: ADS-110CL-19-3 190090G

100~240 VAC, 50~60 Hz, 1,5A

19 V, 4,74A

-5°~20°

0~110mm

-30°~30°

-90°~90°

Tak

■ Typ płytki: 75 x 75 mm

■ Typ śruby: M4 x 10 mm

▶ Średnica gwintu: 4 mm

▶ Skok gwintu: 0,7 mm

▶ Długość gwintu: 10 mm

702,9 x 513,3 x 286,9 mm (maks.)

Dodatek

A-3

A-2

Waga netto

Warunki otoczenia

Działanie

5,8 kg (netto), 9,18 kg (brutto)

Temperatura: od 0℃ do 40℃

Wilgotność: od 20% do 90%, bez kondensacji

Wysokość: 0~2000m

Przechowywanie Temperatura: od -20°C do 60°C

Wilgotność: od 10% do 90%, bez kondensacji

Sterowanie podświetleniem LED Obsługa podświetlenia LED RGB Mystic Light

Dodatek

A-3

A-4

Wstępnie ustawione tryby wyświetlania

Standard

VGA

Tryb DOS

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

WFHD

Rozdzielczość sygnału wideo

Rozdzielczość

640 x 480 przy 60Hz

640 x 480 przy 67Hz

640 x 480 przy 72Hz

640 x 480 przy 75Hz

720 x 480 przy 60 Hz

720 x 576 przy 50 Hz

800 x 600 przy 56Hz

800 x 600 przy 60Hz

800 x 600 przy 72Hz

800 x 600 przy 75Hz

1024 x 768 przy 60Hz

1024 x 768 przy 70Hz

1024 x 768 przy 75Hz

1280 x 1024 przy 60Hz

1280 x 1024 przy 75Hz

1440 x 900 przy 60Hz

1680 x 1050 przy 60Hz

1920 x 1080 przy 60Hz

1920 x 1080 przy 120Hz

2560 x 1080 przy 60Hz

2560 x 1080 przy 120Hz

2560 x 1080 przy 144 Hz

2560 x 1080 przy 180Hz

2560 x 1080 przy 200Hz

480P

576P

720P

1080i

1080P

1080P przy 120Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 1 HDMI 2 DP

V V V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Typu C

V

V

V

V

V

V

V

V

Dodatek

A-5

A-4

Dodatek

Rozwiązywanie problemów

Dioda LED zasilania jest wyłączona.

■ Naciśnij ponownie przycisk zasilania monitora.

■ Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy sposób�

Brak obrazu.

■ Sprawdź, czy karta graficzna komputera została poprawnie zainstalowana.

■ Sprawdź, czy komputer i monitor są podłączone do gniazd elektrycznych i czy są włączone.

■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób�

■ Komputer może być w trybie oczekiwania. Naciśnij dowolny przycisk, aby uaktywnić monitor.

Obraz nie ma poprawnego rozmiaru lub nie jest wyśrodkowany na ekranie�

Zapoznaj się z częścią Wstępnie ustawione tryby wyświetlania, aby wybrać na komputerze ustawienie odpowiednie dla monitora.

Brak obsługi Plug & Play.

■ Sprawdź, czy kabel zasilający monitora został podłączony w prawidłowy sposób�

■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób�

■ Sprawdź, czy komputer i karta graficzna są zgodne z Plug & Play.

Ikony, czcionki lub obrazy są niewyraźne, rozmyte albo występują problemy z kolorami.

■ Nie korzystaj z przedłużaczy kabli wideo.

■ Dostosuj jasność i kontrast.

■ Dostosuj kolory RGB lub ustaw temperaturę barwową.

■ Sprawdź, czy kabel sygnałowy monitora został podłączony w prawidłowy sposób�

■ Sprawdź, czy styki złącza kabla sygnałowego nie są wygięte.

Monitor zaczyna migotać lub pojawiają się fale.

■ Zmień częstotliwość odświeżania na odpowiednią dla monitora.

■ Zaktualizuj sterowniki karty graficznej.

■ Ustaw monitor z dala od urządzeń elektrycznych, które mogą powodować zakłócenia elektromagnetyczne (EMI).

A-5

advertisement

Key Features

  • 74.9cm (29.5") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals