Introducere. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

Introducere. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2 | Manualzz

Seria Optix

Monitor LCD

Optix MAG301CR2 (3CB4)

ii

Cuprins

Notificare privind dreptul de autor şi mărcile comerciale �����������������������������������������iii

Revizie ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Asistenţă tehnică �����������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Instrucţiuni privind siguranţa ����������������������������������������������������������������������������������� iv

Conformitate CE ������������������������������������������������������������������������������������������������������ vi

Declaraţie privind interferenţele de frecvenţă radio FCC-B ������������������������������������� vi

Declaraţia DEEE ���������������������������������������������������������������������������������������������������� vii

Informaţii privind substanţele chimice �������������������������������������������������������������������� vii

Introducere �������������������������������������������������������������������������������������1-1

Conţinutul ambalajului ������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2

Instalarea suportului monitorului �������������������������������������������������������������������������� 1-3

Ajustarea monitorului ������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4

Prezentarea generală a monitorului ��������������������������������������������������������������������� 1-5

Conectarea monitorului la PC ������������������������������������������������������������������������������ 1-7

Configurarea OSD

�������������������������������������������������������������������������2-1

Navi Key (Tasta de navigare) ������������������������������������������������������������������������������� 2-2

Configurarea OSD prin Tasta de navigare ����������������������������������������������������������� 2-5

Anexa ���������������������������������������������������������������������������������������������A-1

Specificaţii ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ A-2

Moduri de afişare prestabilite ������������������������������������������������������������������������������� A-4

Depanare ������������������������������������������������������������������������������������������������������������� A-5

Prefaţă iii

ii

Prefaţă

Notificare privind dreptul de autor şi mărcile comerciale

Drept de autor © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Toate drepturile rezervate. Sigla MSI folosită este o marcă comercială înregistrată a Micro-Star Int’l Co., Ltd. Toate celelalte mărci şi denumiri menţionate pot fi mărci comerciale ale proprietarilor lor respectivi. Nicio garanţie privind acurateţea sau integralitatea nu este exprimată sau sugerată. MSI îşi rezervă dreptul de a aduce modificări la acest document fără o notificare prealabilă.

Revizie

Revizie

V1�0

Data

2020/0 7

Asistenţă tehnică

Dacă produsul dvs. prezintă o problemă şi nu puteţi găsi nicio soluţie în manualul de utilizare, contactaţi locul de cumpărare sau distribuitorul local. Ca alternativă, vizitaţi https://www.msi.com/support/ pentru informaţii suplimentare.

iii

iv

Instrucţiuni privind siguranţa

Parcurgeţi instrucţiunile privind siguranţa atent şi minuţios.

Toate precauţiile şi avertismentele prezente pe dispozitiv sau în manualul de utilizare trebuie luate în considerare.

Adresaţi-vă pentru service doar personalului calificat.

Păstraţi Ghidul de utilizare care este conţinut în ambalaj pentru consultare ulterioară.

Pentru a preveni riscul de incendiu sau şoc, feriţi acest dispozitiv de umiditate şi temperaturi înalte.

Aşezaţi acest dispozitiv pe o suprafaţă plană stabilă înainte de a-l instala.

Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare se încadrează în intervalul de siguranţă şi a fost reglată în mod corespunzător la valoarea de 100~240

V înainte de a conecta dispozitivul la priza de curent. Nu dezactivaţi borna protectoare de împământare de la ştecăr. Dispozitivul trebuie conectat la o priză de curent cu împământare.

Deconectaţi mereu cablul de alimentare sau închideţi priza de perete dacă dispozitivul este lăsat neutilizat o perioadă de timp, pentru un consum de energie zero.

Ventilatorul dispozitivului este folosit pentru convecţia aerului şi pentru a

împiedica supraîncălzirea dispozitivului. Nu acoperiţi ventilatorul.

Nu păstraţi dispozitivul într-un mediu neclimatizat cu o temperatură de depozitare mai mare decât 60 poate deteriora.

O C sau mai mică decât -20 O C, condiţii în care dispozitivul se

NOTĂ: Temperatura maximă de operare este de aproximativ 40 O C�

Atunci când curăţaţi dispozitivul, asiguraţi-vă că aţi scos transformatorul.

Folosiţi mai degrabă o bucată de material textil moale decât substanţe chimice industriale pentru a curăţa dispozitivul. Nu vărsaţi lichid în orificiu; acest lucru ar putea cauza deteriorarea dispozitivului sau un şoc electric.

Prefaţă v

iv

Prefaţă

Amplasaţi cablul de alimentare într-un mod în care să se evite păşirea pe acesta.

Nu amplasaţi nimic pe cablul de alimentare.

Păstraţi mereu obiecte magnetice sau electrice puternice departe de dispozitiv.

Dacă apare una dintre următoarele situaţii, adresaţi-vă personalului de service pentru verificarea dispozitivului:

Cablul de alimentare sau transformatorul sunt deteriorate.

Un lichid a pătruns în dispozitiv.

Dispozitivul a fost expus la umezeală.

Dispozitivul nu funcţionează bine sau nu îl puteţi face să funcţioneze în conformitate cu manualul de utilizare.

Dispozitivul a căzut şi s-a deteriorat.

Dispozitivul prezintă un semn evident de deteriorare.

Caracteristici ecologice ale produsului

Consum de energie redus în timpul utilizării şi în stand-by

Utilizare limitată de substanţe dăunătoare mediului şi sănătăţii

Uşor de dezasamblat şi de reciclat

Utilizare redusă de resurse naturale prin încurajarea reciclării

Ciclu de viaţă extins al produsului prin upgrade-uri simple

Producţie redusă de deşeuri solide prin politica de preluare

Politica de mediu

Produsul a fost conceput astfel încât să permită reutilizarea adecvată a pieselor şi reciclarea şi nu ar trebui aruncat la sfârşitul ciclului de viaţă.

Utilizatorii ar trebui să contacteze punctul de colectare autorizat local pentru reciclarea şi eliminarea produselor aflate la sfârşitul ciclului de viaţă.

Vizitaţi site-ul web al MSI şi identificaţi un distribuitor apropiat pentru mai multe informaţii privind reciclarea.

Utilizatorii ne mai pot contacta la [email protected] pentru informaţii privind eliminarea, preluarea, reciclarea sau dezasamblarea corespunzătoare a produselor MSI.

v

★ Avertisment! Utilizarea excesivă a ecranelor poate afecta vederea.

★ Recomandări:

1� Faceţi o pauză de 10 minute la 30 de minute petrecute în faţa ecranului.

2� Copiii sub 2 ani ar trebui să nu folosească deloc ecranele. Pentru copiii de minimum 2 ani, timpul petrecut în faţa unui ecran ar trebui limitat la mai puţin de o oră pe zi.

vi

Conformitate CE

Acest dispozitiv respectă cerinţele stabilite în Directiva Consiliului privind armonizarea legislaţiilor statelor membre cu privire la compatibilitatea electromagnetică (2014/30/UE), Directiva privind limitele de tensiune

(2014/35/UE), Directiva privind produsele cu impact energetic (2009/125/

CE) şi Directiva privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase

(2011/65/UE). Acest produs a fost testat şi s-a constatat că respectă standardele armonizate pentru echipamente de tehnologia informaţiei publicate în temeiul directivelor din Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Declaraţie privind interferenţele de frecvenţă radio FCC-B

Acest produs a fost testat şi s-a constatat că respectă limitele pentru dispozitive digitale din clasa B, în conformitate cu Partea 15 din Regulamentele FCC.

Aceste limite sunt destinate să asigure o protecţie adecvată contra interferenţelor prejudiciabile în cadrul unei instalaţii rezidenţiale. Acest echipament generează, utilizează şi poate radia energie de radiofrecvenţă şi, dacă nu este instalat şi utilizat

în conformitate cu manualul de utilizare, poate cauza interferenţe prejudiciabile pentru comunicaţiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanţie că interferenţa nu se va produce într-o anumită instalaţie. Dacă echipamentul cauzează interferenţe prejudiciabile pentru recepţia radio şi TV, ceea ce se poate detecta prin pornirea şi închiderea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferenţa prin una sau mai multe dintre măsurile prezentate în continuare:

■ Reorientaţi sau schimbaţi locul antenei receptoare.

■ Creşteţi distanţa de separare dintre echipament şi receptor.

■ Conectaţi echipamentul la o priză aflată într-un circuit diferit de cel în care este conectat receptorul.

■ Consultaţi furnizorul sau un tehnician experimentat radio/TV pentru ajutor.

Nota 1

Schimbările sau modificările neaprobate expres de partea responsabilă pentru conformitate ar putea revoca autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.

Nota 2

Cablurile de interfaţă ecranate şi cablurile de alimentare cu curent alternativ, dacă există, trebuie utilizate cu respectarea limitelor de emisie.

Acest dispozitiv respectă Partea 15 din Regulamentele FCC. Operarea se supune următoarelor două condiţii:

1� acest dispozitiv nu poate cauza interferenţe prejudiciabile şi

2� acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferenţă recepţionată, inclusiv interferenţe care pot cauza o funcţionare nedorită.

Prefaţă vii

vi

Prefaţă

Declaraţia DEEE

Conform Directivei Europene („UE”) privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice, Directiva 2012/19/UE, în vigoare din 13 august 2005, produsele care intră în categoria „echipamentelor electrice şi electronice” nu pot fi evacuate la gunoiul menajer, iar producătorii echipamentelor electornice vizate au obligaţia de a le prelua la finalul ciclului de viaţă al acestora.

Informaţii privind substanţele chimice

În conformitate cu regulamentele privind substanţele chimice, precum Regulamentul UE

REACH (Regulamentul CE Nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului), MSI furnizează informaţii privind substanţele chimice conţinute în produse pe: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

vii

1

Introducere

Acest capitol vă oferă informaţii privind procedurile de instalare hardware.

Atunci când conectaţi dispozitivele, manevraţi cu atenţie dispozitivele şi folosiţi o brăţară de împământare pentru a evita electricitatea statică.

IMPORTANT

Ilustraţiile sunt doar cu titlu informativ. Monitorul dvs. poate avea un aspect diferit.

Nu folosiţi niciun obiect ascuţit pe monitorul.

Conţinutul ambalajului

1� Monitor

2� Suport

3� Baza suportului cu şurub

4� Tápadapter

5. Cablu de alimentare

6. Cablu HDMI (Opţional)

7. Cablu DisplayPort (Opţional)

8� Cablu USB ascendent (Opţional)

9. Ghid de pornire rapidă

10� Card de garanţie

11� Şuruburi capac VESA

1-2

* Contactaţi locul de achiziţie sau distribuitorul local dacă vreunul dintre elemente este deteriorat sau lipseşte.

* Conţinutul ambalajului poate varia în funcţie de ţară.

Introducere

1-3

1-2

Introducere

Instalarea suportului monitorului

1� Aliniaţi dispozitivele de blocare ale suportului la monitor şi apăsaţi-le.

2� Atunci când suportul este fixat pe monitor, se aude un clic.

3� Conectaţi baza la suport şi strângeţi şurubul bazei pentru a fixa baza.

IMPORTANT

• Amplasaţi monitorul pe o suprafaţă moale şi protejată pentru a evita zgârierea panoului de afişaj.

• Orificiile pentru instalarea suportului se pot folosi şi pentru montarea pe perete.

Contactaţi furnizorul pentru kitul adecvat de montare pe perete.

1

1-3

2

3

1-4

Ajustarea monitorului

Acest monitor este conceput pentru a maximiza confortul la vizionare prin capacităţile sale de ajustare.

IMPORTANT

• Evitaţi atingerea panoului de afişaj atunci când ajustaţi monitorul.

Evitaţi zgârierea monitorului, vă rugăm să ridicaţi monitorul la maxim şi să înclinaţi monitorul în spate la maxim înainte de pivotare.

-5 O 20 O

110mm

90 O 90 O

-30~30 O

Introducere

1-5

1-4

Prezentarea generală a monitorului

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Introducere

10

11

13 12

1-5

1-6

1 Jack de alimentare

2

Port ascendent USB 3.2 Gen 1 Tip B

Pentru cablul ascendent USB.

IMPORTANT

Căutaţi cablul ascendent USB în ambalaj şi conectaţi-l la PC şi monitor.

După ce aţi conectat acest cablu,

Porturile descendente USB Tip A de pe monitor vor fi pregătite pentru utilizare.

3 Port descendent USB 3.2 Gen 1 Tip A

4 Port descendent USB 3.2 Gen 1 Tip A

5 DisplayPort

La monitor

La PC

6

Port HDMI

7

8

Port HDMI

Port USB Tip-C

Acest port acceptă modul DisplayPort Alternativ (DP Alt) şi livrare de energie de până la 5 V/3 A (15 W). Acesta transmite numai semnale video şi nu acceptă funcţia de transmisie de date.

9 Jack de căşti

10 Tasta de navigare

11 Blocare Kensington

12 Buton de alimentare

13

Tasta macro MSI

Pentru a activa OSD pentru jocuri.

Introducere

1-7

1-6

Introducere

Conectarea monitorului la PC

1� Închideţi computerul.

2� Conectaţi cablul HDMI/ DisplayPort/USB Tip-C de la monitor la computer.

3� Asamblaţi adaptorul şi cablul de alimentare al monitorului. (Figura A)

4� Conectaţi adaptorul de alimentare la mufa de alimentare a monitorului. (Figura B)

5. Conectaţi cablul de alimentare la priza electrică. (Figura C)

6. Porniţi monitorul. (Figura D)

7. Porniţi computerul, iar monitorul va detecta automat sursa semnalului.

B

A

C

1-7

D

Configurarea OSD

Acest capitol vă oferă informaţii esenţiale privind confugurarea OSD.

IMPORTANT

Toate informaţiile se pot modifica fără o notificare prealabilă.

2

Navi Key (Tasta de navigare)

Monitorul este prevăzut cu o Tastă de navigare, o comandă multidirecţională care permite navigarea în meniul Afişare pe ecran (OSD).

Tasta de navigare

2-2

Setările implicite ale Tastei de navigare sunt următoarele.

Tasta de navigare

Tastă de acces rapid

(Când meniul OSD este ÎNCHIS)

Butonul central

Meniul OSD principal

Operaţiuni de bază

(Când meniul OSD este

PORNIT)

■ Intrarea în submeniuri

■ Confirmarea unei selecţii sau setări

Configurarea OSD

2-3

2-2

Configurarea OSD

Tasta de navigare

Sus

Jos

Tastă de acces rapid

(Când meniul OSD este ÎNCHIS)

Game Mode (Mod Joc) ■ Apăsaţi pe Butonul central pentru a confirma selecţia şi a ieşi.

■ Apăsaţi pe Butoanele sus şi jos pentru a regla.

■ Apăsaţi pe Butonul stânga pentru a anula previzualizarea şi a ieşi fără a aplica efectul modului.

Screen Assistance

(Asistenţă ecran)

■ Apăsaţi pe Butonul central pentru a confirma selecţia şi a ieşi.

■ Apăsaţi pe Butoanele sus şi jos pentru a regla.

■ Apăsaţi pe Butonul stânga pentru a anula previzualizarea şi a ieşi.

Operaţiuni de bază

(Când meniul OSD este

PORNIT)

■ Selectarea meniurilor şi elementelor de funcţii

■ Permiterea ajustării în sus a valorilor funcţiei

■ Selectarea meniurilor şi elementelor de funcţii

■ Permiterea ajustării în jos a valorilor funcţiei

Stânga

Dreapta

Alarm Clock

(Ceas deşteptător)

Input Source

(Sursă de intrare)

■ Apăsaţi pe Butonul central pentru a confirma selecţia şi a ieşi.

■ Apăsaţi pe Butoanele sus şi jos pentru a selecta.

■ Apăsaţi pe Butonul stânga pentru a anula previzualizarea şi a ieşi.

■ Apăsaţi pe Butonul central pentru a confirma selecţia şi a ieşi.

■ Apăsaţi pe Butoanele sus şi jos pentru a selecta.

■ Apăsaţi pe Butonul stânga pentru a ieşi.

■ Selectarea meniurilor şi elementelor de funcţii

■ Ieşirea din meniul curent

■ Selectarea meniurilor şi elementelor de funcţii

■ Intrarea în submeniuri

2-3

2-4

Utilizatorii pot intra în meniul OSD pentru a-şi personaliza Tastele de acces rapid.

În continuare sunt prezentate mai multe opţiuni de Taste de acces rapid.

Opţiuni de Taste de acces rapid

Brightness

(Luminozitate)

Operaţiuni

■ Apăsaţi pe Butonul central pentru a salva valoarea şi a ieşi.

■ Apăsaţi pe Butoanele sus şi jos pentru a regla.

■ Apăsaţi pe Butonul stânga pentru a anula previzualizarea şi a ieşi.

Refresh Rate

(Rată de reîmprospătare)

■ Apăsaţi pe Butonul central pentru a confirma selecţia şi a ieşi.

■ Apăsaţi butonul dreapta pentru a activa şi butonul stânga pentru a dezactiva Rată de reîmprospătare.

Information on Screen

(Informaţii pe ecran)

■ Apăsaţi pe Butonul central pentru a confirma selecţia şi a ieşi.

■ Apăsaţi pe Butonul dreapta pentru a activa această funcţie şi pe Butonul stânga pentru a o dezactiva.

Configurarea OSD

2-5

2-4

Configurarea OSD

Configurarea OSD prin Tasta de navigare

Apăsaţi pe Butonul central al Tastei de navigare pentru a lansa meniul principal

Afişare pe ecran (OSD). Folosiţi Butoanele sus, jos, stânga şi dreapta pentru a regla meniurile de funcţii dorite în funcţie de preferinţele personale.

h

Gaming (Joc)

Meniu nivelul 1

Game Mode

(Mod Joc)

Night Vision

(Vedere nocturnă)

Response Time

(Timp de răspuns)

Meniu nivelul 2/3

User (Utilizator)

FPS

Strongest

(Cea mai puternică)

A�I�

Normal (Normală)

Fast (Rapid)

Fastest (Cel mai rapid)

Descriere

Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

Racing (Curse)

RTS

Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

RPG

OFF (OPRIT)

Normal (Normală)

Strong (Puternică)

Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

■ Folosiţi Butoanele sus şi jos pentru a selecta şi a previzualiza efectele modului.

■ Apăsaţi pe Butonul central pentru a confirma şi a aplica tipul de mod ales.

■ Această funcţie optimizează luminozitatea de fundal şi este recomandată pentru jocurile FPS.

■ Utilizatorii pot să regleze timpul de răspuns în orice mod.

■ Această funcţie este recomandată pentru jocurile

FPS şi Curse.

■ Când opţiunea Contra neclaritate la mişcare este activată, Timpul de răpuns va fi estompată.

2-5

2-6

Meniu nivelul 1

Anti Motion Blur

(Contra neclaritate la mişcare)

Meniu nivelul 2/3

(OFF) (OPRIT)

(ON) (PORNIT)

Refresh Rate (Rată de reîmprospătare)

Alarm Clock (Ceas deşteptător)

Screen Assistance

(Asistenţă ecran)

Location

(Locaţie)

Stânga sus

Dreapta sus

Stânga jos

Dreapta jos

Customize

(Personaliza)

OFF (OPRIT)

ON (PORNIT)

Location

(Locaţie)

Stânga sus

Dreapta sus

Stânga jos

Dreapta jos

Customize

(Personaliza)

OFF (OPRIT)

15:00

30:00

45:00

00:01-99:59

60:00

None (Niciuna)

Icon (Pictogramă)

Descriere

■ Luminozitatea nu se poate regla atunci când

Contra neclaritate la mişcare este setată la

PORNITĂ.

■ Dacă Rată reîmprospătare ecran este mai mică de 75 HZ, opţiunea Contra neclaritate la mişcare nu poate fi activată.

■ Această funcţie este recomandată pentru cinema, jocurile FPS şi Curse.

■ Contra neclaritate la mişcare şi HDCR nu pot fi activate în mod simultan.

■ Contra neclaritate la mişcare şi Adaptive Sync nu pot fi activate în mod simultan.

■ Utilizatorii pot regla Rata de reîmprospătare în orice mod.

■ Locaţia implicită a Ratei de reîmprospătare este stânga sus. Locaţia se poate regla în meniul OSD.

Apăsaţi pe Butonul central pentru a confirma şi aplicaţi Locaţia Ratei de reîmprospătare.

■ Acest monitor urmează şi funcţionează la Rata de reîmprospătare a ecranului prestabilită a sistemului de operare.

■ Utilizatorii pot regla Ceasul deşteptător în orice mod.

■ După setarea orei, apăsaţi pe Butonul central pentru a activa temporizatorul.

■ Locaţia implicită a Ceasului deşteptător este stânga sus. Utilizatorii îşi pot selecta locaţia dorită.

■ Utilizatorii pot ajusta Asistenţa ecran în orice mod.

■ Opţiunea implicită pentru Asistenţă ecran este niciuna.

■ Atunci când este pe Reset, pictograma va fi resetată pe centru.

■ Până când este setat pe Poziţie, meniul OSD va fi închis şi se va afişa doar ”Pictograma” pe afişaj pentru Ajustare poziţie, până când se apasă butonul din mijloc pentru ieşire şi meiul OSD va apărea.

Position (Poziţie)

Reset

Configurarea OSD

2-7

2-6

Configurarea OSD

Meniu nivelul 1

Adaptive Sync

Meniu nivelul 2/3

(OFF) (OPRIT)

(ON) (PORNIT)

Descriere

■ Opţiunea implicită este OPRIT. Adaptive Sync este un întrerupător unit, dacă HDMI este pe

OPRIT, fiecare sursă de intrare se va seta pe

OPRIT.

■ Numai DisplayPort poate activa G-SYNC

Compatible (Compatibil G-SYNC) pentru placa video NVIDIA.

■ Activarea Adaptive Sync va afecta Contra neclaritate mişcare.

h

Professional (Profesional)

Meniu nivelul 1

Pro Mode

(Modul Pro)

Eye Saver

HDCR

Anti Motion Blur

(Contra neclaritate la mişcare)

Meniu nivelul 2

User (Utilizator)

Reader (Cititor)

Cinema

Descriere

Mod implicit. Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

Designer Toate elementele pot fi ajustate de către utilizatori.

■ Folosiţi Butoanele sus şi jos pentru a selecta şi a previzualiza efectele modului.

■ Apăsaţi pe Butonul central pentru a confirma şi a aplica tipul de mod ales.

(OFF) (OPRIT)

(ON) (PORNIT)

(OFF) (OPRIT)

(ON) (PORNIT)

■ Eye Saver vă protejează ochii împotriva luminii albastre. Dacă este activat, Eye Saver ajustează temperatura culorii ecranului într-o tentă mai galbenă.

■ Utilizatorii pot ajusta Eye Saver în orice mod.

■ Atunci când modul Pro este setat la Cititor, este obligatoriu să se activeze Eye Saver.

■ Utilizatorii pot ajusta HDCR în orice mod.

■ HDCR sporeşte calitatea imaginii crescând contrastul imaginilor.

■ Atunci când HDCR este setat la PORNIT,

Luminozitatea va fi dezactivată.

■ HDCR şi Contra neclaritate la mişcare nu se pot activa simultan.

(OFF) (OPRIT)

(ON) (PORNIT)

■ Luminozitatea nu se poate regla atunci când Contra neclaritate la mişcare este setată la PORNITĂ.

■ Dacă Rată reîmprospătare ecran este mai mică de 75

HZ, opţiunea Contra neclaritate la mişcare nu poate fi activată.

■ Această funcţie este recomandată pentru cinema, jocurile FPS şi Curse.

■ Contra neclaritate la mişcare şi HDCR nu pot fi activate

în mod simultan.

■ Contra neclaritate la mişcare şi Adaptive Sync nu pot fi activate în mod simultan.

2-7

Image

Enhancement

(Îmbunătăţirea imaginii)

OFF (OPRIT)

Weak (Slabă)

Medium (Medie)

Strong (Puternică)

Strongest (Cea mai puternică)

■ Îmbunătăţirea imaginii accentuează muchiile imaginii pentru a le ameliora acutanţa.

■ Utilizatorii pot ajusta Îmbunătăţirea imaginii în orice mod.

2-8 h

Image (Imagine)

Meniu nivelul 1

Brightness

(Luminozitate)

Contrast

Sharpness

(Claritate)

Meniu nivelul 2/3

0-100

0-100

0-5

Color Temperature

(Temperatura culorii)

Screen Size

(Dimensiunea ecranului)

Cool (Rece)

Normal (Normală)

Warm (Caldă)

Customization

(Personalizare)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

Auto

4:3

16:9

21:9

Descriere

■ Utilizatorii pot regla Luminozitatea în modul

Utilizator, RTS, RPG şi Cititor.

■ Opţiunea Luminozitate va fi afişată estompat dacă aţi activat Contra neclaritate mişcare şi

HDCR.

■ Utilizatorii pot ajusta Contrastul în orice mod.

■ Utilizatorii pot ajusta Claritatea în orice mod.

■ Claritatea îmbunătăţeşte precizia şi detaliile imaginii.

■ Temperatura culorii implicită este Normală.

■ Folosiţi Butoanele sus şi jos pentru a selecta şi a previzualiza efectele modului.

■ Apăsaţi pe Butonul central pentru a confirma şi a aplica tipul de mod ales.

■ Utilizatorii pot ajusta Temperatura culorii în modul Personalizare.

■ Utilizatorii pot ajusta Dimensiunea ecranului în orice mod, la orice rezoluţie şi la orice rată de reîmprospătare a ecranului.

h

Input Source (Sursă de intrare)

Meniu nivelul 1 Meniu nivelul 2

HDMI1 N/A

HDMI2

DP

Type-c

Auto Scan

(Scanare auto)

(OFF)

(OPRIT)

(ON)

(PORNIT)

Descriere

Utilizatorii pot ajusta Sursa de intrare în orice mod.

Utilizatorii pot apăsa butonul "Cheie navigare" după sare pot selecta sursa de intrare în starea de mai jos:

■ În timp ce "Scanare auto" era pe "OPRIT" ș i monitorul

în mod economisire energie.

■ În timp ce mesajul "Fără semnal" este afi ș at pe monitor.

Configurarea OSD

2-9

2-8

Configurarea OSD h

Tasta de navigare

Meniu nivelul 1

Sus

Jos

Stânga

Dreapta

Meniu nivelul 2

OFF (OPRIT)

Brightness (Luminozitate)

Game Mode (Mod Joc)

Screen Assistance

(Asistenţă ecran)

Alarm Clock

(Ceas deşteptător)

Input Source

(Sursă de intrare)

Refresh Rate

(Rată de reîmprospătare)

Information On Screen

(Informaţie pe ecran)

Descriere

■ Valoarea implicită pentru Butonul sus este

Modul joc.

■ Valoarea implicită pentru Butonul jos este

Asistenţă ecran.

■ Valoarea implicită pentru Butonul stânga este

Ceas deşteptător.

■ Valoarea implicită pentru Butonul dreapta este

Sursă de intrare.

■ Toate elementele Tastei de navigare pot fi reglate prin meniul OSD. h

Setting (Reglarea)

Meniu nivelul 1

Language

(Limbă)

Meniu nivelul 2

繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Mai multe limbi în curând)

0-5 Transparency

(Transparenţă)

OSD Time Out

(Timp de expirare

OSD)

5-30s

Descriere

■ Opţiunea implicită de fabrică pentru limbă este engleza.

■ Utilizatorii trebuie să apese pe Butonul central pentru a confirma şi a aplica setările de limbă.

■ Limba este o setare independentă. Setarea de limbă a utilizatorilor va înlocui setarea implicită de fabrică. Atunci când utilizatorii setează Reset la Da, limba nu se va schimba.

Utilizatorii pot regla Transparenţa în orice mod.

Utilizatorii pot regla Timpul de expirare OSD în orice mod.

2-9

2-10

RGB LED

(LED RGB)

(OFF)

(OPRIT)

Power Button

(Buton de alimentare)

(ON)

(PORNIT)

OFF (OPRIT)

Standby

(În aşteptare)

Information On

Screen (Informaţie pe ecran)

(OFF)

(OPRIT)

Reset

Type-c Switch

(Întrerupător Tip-c)

(ON)

(PORNIT)

YES (DA)

NO (NU)

2 canale

4 canale

Utilizatorii pot regla LED-ul RGB la Pornit sau Oprit.

Atunci când este OPRIT, utilizatorii pot apăsa butonul de alimentare pentru a închide monitorul.

Atunci când este pe Aşteptare, utilizatorii pot apăsa butonul de alimentare pentru a opri iluminare de fudal şi panoul.

■ Informaţiile despre starea monitorului vor fi afişate pe partea dreaptă a ecranului.

■ Utilizatorii pot activa sau dezactiva Informaţiile de pe ecran.

■ Opţiunea implicită este OPRIT.

Utilizatorii pot reseta şi pot restaura setările la opţiunile implicite OSD originale în orice mod.

Selectaţi atunci când vă conectaţi la un dispozitiv mobil (cum ar fi un telefon mobil) care suportă ieşire video Type C.

Întrerupătorul implicit Tip-c este cu 4 canale. Selectaţi atunci când vă conectaţi la un calculator care suportă ieşire video

Tip C.

Configurarea OSD

PB

Anexa

IMPORTANT

Toate informaţiile se pot modifica fără o notificare prealabilă.

A

Specificaţii

Dimensiunea

Curbură

Tip panou

Rezoluţie

Raport aspect

Luminozitate (nits)

Raport de contrast

Rată de reîmprospătare

Timp de răspuns

Interfaţă de intrare

I/O

A-2

Unghiuri de vizualizare

DCI-P3/ sRGB

Tratament de suprafaţă

Culori afişabile

Tip de alimentare

Spec� adaptor

Alimentare cu curent

Randament putere

Ajustare (Înclinare)

Ajustare (Înălţime)

Ajustare (Rotire)

Ajustare (Pivotare)

Blocare Kensington

Montaj VESA

Dimensiuni (l x A x Î)

30 inch

1500R

VA

2560 x 1080

21:9

300

3000:1

200Hz

1 ms (MPRT)

■ Port HDMI x2

■ DisplayPort x1

■ Port USB Tip-C x1

■ Port HDMI x2

■ DisplayPort x1

■ Port descendent USB 3.2 Gen 1 Tip A x2

■ Port ascendent USB 3.2 Gen 1 Tip B x1

■ Port USB Tip-C x1

■ Jack de căşti x 1

178°(H) , 178°(V)

98,29% / 127,39%

Antireflex

1,07B 10 biţi (8 biţi+FRC)

Adaptor extern de alimentare

Model: ADS-110CL-19-3 190090G

100~240 V.c.a., 50~60 Hz, 1,5A

19 V, 4,74A

-5° - 20°

0 ~ 110mm

-30° - 30°

-90° - 90°

Da

■ Tip placă: 75 x 75 mm

■ Tip filet: M4 x10 mm

▶ Diametru filet: 4 mm

▶ Pas filet: 0,7 mm

▶ Lungime filet: 10 mm

702,9 x 513,3 x 286,9 mm (max.)

Anexa

A-3

A-2

Greutate netă

Mediu Funcţionare

Control LED

Depozitare

5,8 kg (net), 9,18 kg (brut)

Temperatura: 0 °C - 40° C

Umiditate: 20% - 90%, fără condens

Înălţime: 0 ~ 2000m

Temperatura: -20℃ - 60℃

Umiditate: 10% - 90%, fără condens

Compatibil cu LED Mystic light LED RGB

Anexa

A-3

A-4

Moduri de afişare prestabilite

Etalon

VGA

Dos-Mode

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

WFHD

Rezoluţie sincronizare video

Rezoluţie

640 x 480 la 60Hz

640 x 480 la 67Hz

640 x 480 la 72Hz

640 x 480 la 75Hz

720x480 la 60Hz

720x576 la 50Hz

800 x 600 la 56Hz

800 x 600 la 60Hz

800 x 600 la 72Hz

800 x 600 la 75Hz

1024 x 768 la 60Hz

1024 x 768 la 70Hz

1024 x 768 la 75Hz

1280 x 1024 la 60Hz

1280 x 1024 la 75Hz

1440 x 900 la 60Hz

1680 x 1050 la 60Hz

1920 x 1080 la 60Hz

1920 x 1080 la 120Hz

2560 x 1080 la 60Hz

2560 x 1080 la 120Hz V

2560 x 1080 la 144 Hz V

2560 x 1080 la 180Hz

2560 x 1080 la 200Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

480P

576P

720P

1080i

1080P

1080p la 120Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 1

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Tip C

V

V

Anexa

A-5

A-4

Anexa

Depanare

LED-ul de alimentare este oprit.

■ Apăsaţi din nou pe butonul de alimentare a monitorului.

■ Verificaţi dacă cablul de alimentare a monitorului este conectat în mod adecvat.

Nu există imagine.

■ Verificaţi dacă placa grafică a computerului este instalată în mod corespunzător.

■ Verificaţi dacă computerul şi monitorul sunt conectate la prize electrice şi sunt pornite.

■ Verificaţi dacă este conectat în mod adecvat cablul de semnal al monitorului.

■ Computerul poate fi în modul standby. Apăsaţi pe orice tastă pentru a activa monitorul.

Imaginea de pe ecran nu este dimensionată în mod corespunzător sau nu este centrată.

Folosiţi modurile de afişare prestabilite pentru a configura computerul la o setare prin care monitorul să efectueze o afişare corespunzătoare.

Plug & Play inactiv.

■ Verificaţi dacă cablul de alimentare a monitorului este conectat în mod adecvat.

■ Verificaţi dacă este conectat în mod adecvat cablul de semnal al monitorului.

■ Verificaţi dacă computerul şi placa grafică sunt compatibile Plug & Play.

Pictogramele, fontul sau ecranul sunt estompate, neclare sau au probleme de culoare.

■ Evitaţi utilizarea cablurilor de extensie video.

■ Ajustaţi luminozitatea şi contrastul.

■ Ajustaţi culoarea RGB sau reglaţi temperatura culorii.

■ Verificaţi dacă este conectat în mod adecvat cablul de semnal al monitorului.

■ Verificaţi dacă sunt borne îndoite la conectorul cablului de semnal.

Monitorul începe să tremure sau prezintă ondulări.

■ Modificaţi rata de reîmprospătare pentru a corespunde capacităţilor monitorului dvs.

■ Actualizaţi driverele plăcii grafice.

■ Feriţi monitorul de dispozitive electrice care pot cauza interferenţe electromagnetice (EMI).

A-5

advertisement

Key Features

  • 74.9cm (29.5") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals