Začíname. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

Začíname. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2 | Manualzz

Séria Optix

LCD Monitor

Optix MAG301CR2 (3CB4)

ii

Obsah

Poznámky týkajúce sa autorských práv a ochranných známok ������������������������������iii

Prepracované vydanie ��������������������������������������������������������������������������������������������iii

Technická podpora ��������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Bezpečnostné pokyny ���������������������������������������������������������������������������������������������iv

Zhoda CE ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������vi

Prehlásenie o rádiofrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B �����������������������������������������vi

Vyhlásenie WEEE ��������������������������������������������������������������������������������������������������vii

Informácie o chemických látkach ���������������������������������������������������������������������������vii

Začíname

����������������������������������������������������������������������������������������1-1

Obsah Balenia ������������������������������������������������������������������������������������������������������ 1-2

Inštalácia stojana monitora ���������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Nastavenie monitora �������������������������������������������������������������������������������������������� 1-4

Prehľad monitora �������������������������������������������������������������������������������������������������� 1-5

Pripojenie monitora k počítaču ����������������������������������������������������������������������������� 1-7

Nastavenie OSD

�����������������������������������������������������������������������������2-1

Navi Key (Navigačné tlačidlo) ������������������������������������������������������������������������������ 2-2

Nastavenie OSD prostredníctvom navigačného tlačidla �������������������������������������� 2-5

Príloha

�������������������������������������������������������������������������������������������A-1

Technické údaje ��������������������������������������������������������������������������������������������������� A-2

Predvolené režimy zobrazenia ����������������������������������������������������������������������������� A-4

Riešenie problémov ��������������������������������������������������������������������������������������������� A-5

Úvod iii

ii

Úvod

Poznámky týkajúce sa autorských práv a ochranných známok

Autorské práva © Micro-Star Int’l Co., Ltd. Všetky práva vyhradené. Použité logo MSI je registrovaná ochranná známka spoločnosti Micro-Star Int’l Co., Ltd. Všetky ostatné uvedené značky a názvy môžu byť ochranné známky ich príslušných vlastníkov.

Žiadna záruka čo sa týka presnosti alebo úplnosti nie je výslovná ani predpokladaná.

MSI si vyhradzuje právo vykonávať zmeny tohto dokumentu bez predchádzajúceho upozornenia�

Prepracované vydanie

Revidované vydanie

V1�0

Dátum

2020/0 7

Technická podpora

Pokiaľ sa v rámci vášho výrobku vyskytne problém, ktorého riešenie nenájdete v návode na obsluhu, kontaktujte svoje nákupné miesto alebo miestneho distribútora.

Prípadne môžete nájsť ďalšie rady na stránke https://www.msi.com/support/.

iii

iv

Bezpečnostné pokyny

Dôsledne a dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny.

Musia sa dodržiavať všetky upozornenia a výstrahy nachádzajúce sa na zariadení a v návode na obsluhu.

Servis zverte len kvalifikovanému personálu.

Návod na obsluhu dodávaný v balení uschovajte pre budúce upotrebenie.

Aby nedošlo k vzniku požiaru alebo zasiahnutiu elektrickým prúdom, uchovávajte toto zariadenie mimo vlhkosti a vysokej teploty�

Toto zariadenie pred zostavovaním položte na bezpečný rovný povrch.

Uistite sa, že je napájacie napätie v rámci bezpečného rozsahu a že pred pripojením zariadenia do sieťovej elektrickej zásuvky bolo správne nastavené na hodnotu 100 – 240 V. Zo zástrčky sa nesmie odmontovať ochranný uzemňovací kolík. Zariadenie musí byť zapojené do uzemnenej sieťovej elektrickej zásuvky.

Aby sa dosiahla nulová spotreba energie počas určitej doby nepoužívania zariadenia, vždy odpojte od neho sieťový napájací kábel alebo vypnite prívod prúdu do sieťovej elektrickej zásuvky.

Ventilátor na zariadení sa používa na výmenu vzduchu a na zabránenie prehriatiu zariadenia. Tento ventilátor sa nesmie zakrývať.

Nenechávajte zariadenie v prostredí bez klimatizácie s teplotou skladovania nad

60 O C alebo pod -20 O C, čo by mohlo poškodiť zariadenie.

POZNÁMKA: Maximálna prevádzková teplota je okolo 40 O C�

Pri čistení zariadenia nezabudnite odpojiť napájaciu zástrčku. Na čistenie zariadenia použite radšej mäkkú handričku namiesto priemyselnej chemikálie.

Do otvoru nikdy nenalievajte žiadnu kvapalinu, ktorá by mohla poškodiť zariadenie alebo spôsobiť zasiahnutie elektrickým prúdom.

Úvod v

iv

Úvod

Sieťový kábel uložte tak, aby naň nemohli ľudia stúpiť. Zabráňte tomu, aby čokoľvek ležalo na sieťovom kábli.

Predmety so silným magnetickým poľom alebo elektrické zariadenia vždy uchovávajte mimo zariadenia�

Ak nastane niektorá z nasledujúcich situácií, nechajte zariadenie skontrolovať v

Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené.

Do zariadenia prenikla kvapalina�

Zariadenie bolo vystavené pôsobeniu vlhkosti.

Zariadenie nefunguje správne alebo nedokážete dosiahnuť to, aby pracovalo podľa návodu na obsluhu.

Zariadenie spadlo a poškodilo sa�

Zariadenie vykazuje zjavné známky poškodenia�

Funkcie ekologicky neškodného výrobku

Znížená spotreba elektrickej energie počas používania a v pohotovostnom režime

Limitované používanie látok škodlivých pre životné prostredie a zdravie

Ľahká demontáž a recyklovanie

Podporovaním recyklovania sa znižuje využívanie prírodných zdrojov

Predĺžená životnosť výrobku prostredníctvom jednoduchých vylepšení

Politika spätného vrátenia umožňuje znižovať tvorbu tuhého odpadu

Environmentálna politika

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby umožňoval správne opätovné použitie dielov a recyklovanie, preto by sa na konci svojej životnosti nemal odhadzovať.

Používatelia by mali na konci životnosti výrobkov kontaktovať miestneho autorizovaného predajcu ohľadne ich zberu pre ďalšie recyklovanie a likvidáciu�

Navštívte internetovú stránku MSI a vyhľadajte si najbližšieho distributéra, ktorý vám poskytne ďalšie informácie ohľadne recyklovania.

Používatelia nás môžu tiež písomne požiadať o informácie týkajúce sa správnej likvidácie, vrátenia späť, recyklácie a demontáže výrobkov MSI na adrese gpcontdev@msi�com� v

★ Výstraha! Nadmerné používanie obrazoviek pravdepodobne ovplyvní zrak.

★ Odporúčania:

1� Urobte si 10-minútovú prestávku každých 30 minút používania obrazovky.

2� Deti mladšie ako 2 roky by nemali vôbec tráviť čas pri obrazovke. Pre deti staršie ako 2 roky by sa mal vymedziť čas strávený pri obrazovke na menej ako jednu hodinu denne�

vi

Zhoda CE

Toto zariadenie vyhovuje požiadavkám stanoveným Smernicou rady o aproximácii legislatívy členských štátov týkajúcej sa smernice o elektromagnetickej kompatibility (2014/30/EÚ), smernice o nízkom napätí (2014/35/EÚ), smernice o výrobkoch týkajúcich sa energie (ErP)

(2009/125/ES) a smernice o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach (RoHS) (2011/65/EÚ). Tento výrobok sa skúšal a zistilo sa, že je v zhode s harmonizovanými normami pre IT zariadenia uverejnenými v rámci smerníc Oficiálneho vestníka Európskej únie.

Prehlásenie o rádiofrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivému rušeniu pri bežnej inštalácii v domácnostiach. Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie. Neexistuje však záruka, že v rámci určitej inštalácie sa rušenie vysielania nevyskytne. Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivé rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť odstrániť toto rušenie pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

■ Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu.

■ Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.

■ Zariadenie pripojte do zásuvky v inom okruhu, než ten, v ktorom je pripojený prijímač.

■ Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý vám pomôže.

1� poznámka

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre posúdenie zhody, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie.

2� poznámka

Tienené prepojovacie káble a sieťový AC kábel, ak je dodaný, sa musia používať za

účelom splnenia emisných limitov.

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC. Toto zariadenia sa môže používať po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

1� toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a

2� toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

Úvod vii

vi

Vyhlásenie WEEE

Elektrické a elektronické zariadenia už nemožno likvidovať ich odhodením do komunálneho odpadu podľa smernice Európskej únie č. 2012/19/EU o elektrickom a elektronickom odpade, ktorá vstúpila do platnosti 13.8.2005, a výrobcovia elektronických zariadení musia takéto výrobky po skončení ich životnosti odobrať späť.

Informácie o chemických látkach

Informácie MSI o chemických látkach vo výrobkoch v súlade s predpismi o chemických látkach, ako napríklad nariadenie EU REACH (nariadenie ES č.

1907/2006 vydané Európskym parlamentom a Komisiou) si môžete pozrieť na internetovej stránke: https://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

Úvod vii

1

Začíname

Táto kapitola uvádza informácie o postupoch inštalácie a nastavenia hardvéru. Počas pripájania zariadení buďte opatrní pri držaní zariadení a aby ste predišli vzniku statickej elektriny, používajte uzemnené pútko na zápästie.

DÔLEŽITÉ

Obrázky slúžia iba ako príklad. Vzhľad vášho monitora sa môže líšiť.

Monitora sa nedotýkajte žiadnymi ostrými predmetmi.

Obsah Balenia

1� Monitor

2� Stojan

3� Základňa stojana so skrutkou

4� Sieťový adaptér

5. Napájací kábel

6� Kábel HDMI (Voliteľný)

7. Kábel DisplayPort (Voliteľný)

8. Vstupný kábel USB (Voliteľný)

9� Návod na rýchle spustenie

10� Záručný list

11� Skrutky na upevnenie krytu VESA

1-2

* Kontaktujte miesto nákupu alebo miestneho distribútora, ak sú nejaké položky poškodené alebo chýbajú�

* Obsah balenia sa môže líšiť podľa krajiny.

Začíname

1-3

1-2

Začíname

Inštalácia stojana monitora

1� Zarovnajte západku stojana s monitorom a zatlačte ju.

2� Po zaistení stojana v monitore sa ozve cvaknutie.

3� Pripojte základňu k stojanu a pritiahnite skrutku základne na zaistenie základne.

DÔLEŽITÉ

Umiestnite monitor na mäkký, chránený povrch, aby nedošlo k poškrabaniu zobrazovacieho panela�

• Otvory na inštaláciu stojana možno použiť aj pre montáž na stenu. Ohľadne správnej nástennej montážnej sady sa obráťte na svojho predajcu.

1

1-3

2

3

1-4

Nastavenie monitora

Tento monitor je navrhnutý na maximalizovanie pohodlného sledovania s jeho možnosťami nastavovania.

DÔLEŽITÉ

• Pri nastavovaní monitora sa nedotýkajte zobrazovacieho panela.

Aby nedošlo k poškrabaniu monitora, pred jeho otáčaním ho nadvihnite do najvyššej polohy a nakloňte ho dozadu na maximum.

-5 O 20 O

110mm

90 O 90 O

-30~30 O

Začíname

1-5

1-4

Prehľad monitora

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Začíname

10

11

13 12

1-5

1-6

1 Sieťový konektor

2

Vstupný port USB 3.2 Gen 1 typu B

Slúži pre výstupný kábel USB.

DÔLEŽITÉ

Nájdite v balení vstupný kábel USB a pripojte ho k počítaču a monitoru. Po pripojení tohto kábla budú výstupné porty USB typu A na monitore pripravené na použitie.

3 Výstupný port USB 3.2 Gen 1 typu A

4 Výstupný port USB 3.2 Gen 1 typu A

5 DisplayPort

Do monitora

Do počítača

6

Port HDMI

7

8

Port HDMI

Port USB Typu-C

Tento port podporuje režim DisplayPort Alternate (DP Alt) a napájaním až 5

V/3 A (15 W). Prenáša len obrazové signály a nepodporuje funkciu prenosu

údajov�

9 Konektor na pripojenie slúchadiel

10 Navigačné tlačidlo

11 Zámok Kensington

12 Hlavný vypínač

13

Tlačidlo makro MSI

Aktivovanie hracej ponuky OSD�

Začíname

1-7

1-6

Začíname

Pripojenie monitora k počítaču

1� Vypnite počítač.

2� Pripojte kábel HDMI/DisplayPort/USB Typu-C z monitora do počítača.

3� Zapojte sieťový napájací adaptér a napájací kábel monitora. (Obrázok A)

4� Pripojte sieťový napájací adaptér k napájaciemu konektoru monitora. (Obrázok B)

5. Napájací kábel zapojte do elektrickej zásuvky. (Obrázok C)

6� Zapnite monitor� (Obrázok D)

7. Monitor začne po zapnutí počítača automaticky zisťovať zdroj signálu.

B

A

C

1-7

D

Nastavenie OSD

Táto kapitola uvádza základné informácie o nastavení zobrazenia na obrazovke OSD�

DÔLEŽITÉ

Všetky informácie podliehanú zmenám bez predbežného oznámenia.

2

Navi Key (Navigačné tlačidlo)

Monitor je vybavený navigačným tlačidlom, viacsmerovým ovládacím prvkom, ktorý pomáha pri pohybe v ponuke zobrazenia na obrazovke (OSD)�

Navigačné tlačidlo

2-2

Predvolené nastavenia navigačného tlačidla sú nasledovné.

Navigačné tlačidlo

Klávesová skratka

(Keď je ponuka OSD vypnutá)

Stredné tlačidlo

Hlavná ponuka OSD

Základné úkony

(Keď je ponuka OSD zapnutá)

■ Prechod do vedľajších ponúk

■ Potvrdenie voľby alebo nastavenia

Nastavenie OSD

2-3

2-2

Nastavenie OSD

Navigačné tlačidlo

Nahor

Nadol

Klávesová skratka

(Keď je ponuka OSD vypnutá)

Game Mode

(Režim hier)

Screen Assistance

(Pomocník na obraz.)

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidiel nahor a nadol vykonáte úpravu�

■ Stlačením tlačidla doľava zrušíte náhľad a ukončíte postup bez použitia účinku režimu.

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidiel nahor a nadol vykonáte úpravu�

■ Stlačením tlačidla doľava zrušíte náhľad a ukončíte postup.

Základné úkony

(Keď je ponuka OSD zapnutá)

■ Voľba ponúk a položiek funkcie

■ Úprava hodnôt vo funkcii nahor

■ Voľba ponúk a položiek funkcie

■ Úprava hodnôt vo funkcii nadol

Ľavý

Pravý

Alarm Clock (Budík)

Input Source

(Vstupný zdroj)

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidiel nahor a nadol vykonáte voľbu.

■ Stlačením tlačidla doľava zrušíte náhľad a ukončíte postup.

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidiel nahor a nadol vykonáte voľbu.

■ Stlačením tlačidla doľava ukončíte postup�

■ Voľba ponúk a položiek funkcie

■ Opustenie aktuálnej ponuky

■ Voľba ponúk a položiek funkcie

■ Prechod do vedľajších ponúk

2-3

2-4

Používatelia môžu prejsť do ponuky OSD, aby si prispôsobili klávesové skratky navigačného tlačidla podľa vlastných požiadaviek.

Ďalšie možnosti klávesových skratiek sú uvedené nižšie.

Možnosti klávesových skratiek navigačného tlačidla

Brightness

(Jas)

Úkony

■ Stlačením stredného tlačidla uložíte hodnotu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidiel nahor a nadol vykonáte

úpravu�

■ Stlačením tlačidla doľava zrušíte náhľad a ukončíte postup.

Refresh Rate

(Obnovovacia frekv�)

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidla doprava zapnete a tlačidla doľava vypnete obnovovaciu frekvenciu.

Information on Screen

(Informácie o obrazovke)

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte voľbu a ukončíte postup.

■ Stlačením tlačidla doprava zapnete a tlačidla doľava vypnete túto funkciu.

Nastavenie OSD

2-5

2-4

Nastavenie OSD

Nastavenie OSD prostredníctvom navigačného tlačidla

Stlačením stredného tlačidla navigačného tlačidla spustíte hlavnú ponuku zobrazenia na obrazovke (OSD). Pomocou tlačidiel nahor, nadol, doľava, doprava naladíte ponuky požadovanej funkcie tak, aby vyhovovali vaším osobným požiadavkám.

h

Gaming (HRY)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2./3. úrovne

Game Mode

(Režim hier)

User (Používateľ)

FPS

Night Vision

(Nočné videnie)

Response Time

(Čas odozvy)

Racing (Preteky)

RTS

RPG

Popis

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

■ Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu.

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu.

OFF (VYP.)

Normal (Normálne)

■ Táto funkcia optimalizuje jas pozadia a odporúča sa pre hry FPS.

Strong (Silné)

Strongest (Najsilnejšie)

A�I�

Normal (Normálne)

Fast (Rýchly)

Fastest (Najrýchlejší)

■ Používatelia môžu upraviť čas odozvy

Response Time v ktoromkoľvek režime.

■ Táto funkcia sa odporúča pre hry typu FPS a Preteky�

■ Keď je zapnutá funkcia Zabránenie rozmazaniu pohybu, Čas odozvy bude vyznačený sivou farbou a nedostupný.

2-5

2-6

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2./3. úrovne

Anti Motion Blur

(Zabránenie roz� p�)

Adaptive Sync

(OFF) (VYP.)

(ON) (ZAP�)

Refresh Rate

(Obnovovacia frekv�)

Location

(Umiestnenie)

Vľavo hore

Vpravo hore

Vľavo dole

Vpravo dole

Customize

(Prispôsobiť)

Alarm Clock

(Budík)

OFF (VYP.)

ON (ZAP�)

Location

(Umiestnenie)

Vľavo hore

Vpravo hore

Vľavo dole

Vpravo dole

Customize

(Prispôsobiť)

Screen Assistance

(Pomocník na obraz�)

OFF (VYP.)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Žiadny)

Icon (Ikona)

00:01-99:59

Position (Poloha)

Reset (Resetovať)

(OFF) (VYP.)

(ON) (ZAP�)

Popis

■ Jas sa nedá nastaviť, keď je zapnutá funkcia

Zabránenie rozmazaniu pohybu�

■ Keď je obnovovacia frekvencia obrazovky nižšia ako 75 Hz, funkcia Zabránenie rozmazaniu pohybu sa nedá aktivovať.

■ Táto funkcia sa odporúča pre hry typu kino,

FPS a Preteky.

■ Funkcie Zabránenie rozmazaniu pohybu a

HDCR sa nedajú aktivovať súčasne.

■ Funkcie Zabránenie rozmazaniu pohybu a

Adaptive Sync sa nedajú aktivovať súčasne.

■ Používatelia môžu upraviť obnovovaciu frekvenciu v ktoromkoľvek režime.

■ Predvolené umiestnenie obnovovacej frekvencie je vľavo hore. Umiestnenie sa dá upraviť v ponuke OSD. Stlačením stredného tlačidla potvrdíte a použijete umiestnenie obnovovacej frekvencie�

■ Tento monitor sleduje a pracuje s predvolenou obnovovacou frekvenciou obrazovky operačného systému.

■ Používatelia môžu upraviť budík v ktoromkoľvek režime.

■ Po nastavení času stlačením stredného tlačidla aktivujete časovač.

■ Predvolené umiestnenie budíka je vľavo hore. Používatelia si môžu zvoliť svoje vlastné umiestnenie�

■ Používatelia môžu upraviť pomocníka na obrazovke Pomocník na obraz. v ktoromkoľvek režime.

■ Predvolené nastavenie pomocníka na obrazovke Pomocník na obraz. je Žiadny.

■ Keď sa nastaví na resetovanie, ikona sa znova nastaví do stredu.

■ Pokiaľ sa nastaví na Poloha, ponuka zobrazenia OSD sa zatvorí a na displeji sa bude zobrazovať len „Ikona“ pre nastavenie polohy, pokiaľ sa nestlačí stredné tlačidlo na ukončenie a zobrazenie ponuky zobrazenia

OSD�

■ Štandardne je vypnutá� Adaptive Sync je zjednotený spínač, ak sa HDMI vypne, vypne sa aj každý vstupný zdroj.

■ Len DisplayPort môže zapnúť G-SYNC s kompatibilitou pre grafické karty NVIDIA.

■ Aktivácia funkcie Adaptive Sync ovplyvní funkciu Zabránenie rozmazaniu pohybu�

Nastavenie OSD

2-7

2-6

Nastavenie OSD h

Professional (Profesionálne použitie)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2. úrovne

Pro Mode

(Profesionál)

User (Používateľ)

Reader (Čitateľ)

Cinema (Kino)

Designer (Dizajnér)

Popis

Predvolený režim. Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

Všetky položky môžu upravovať používatelia.

■ Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu.

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu.

Eye Saver (Šetrič očí)

(OFF) (VYP.)

HDCR

Anti Motion Blur

(Zabránenie roz� p�)

Image

Enhancement

(Zlepšenie obrazu)

(ON) (ZAP�)

(OFF) (VYP.)

(ON) (ZAP�)

(OFF) (VYP.)

(ON) (ZAP�)

OFF (VYP.)

Weak (Slabé)

Medium (Stredné)

Strong (Silné)

Strongest

(Najsilnejšie)

■ Šetrič očí chráni vaše oči pred modrým svetlom. Šetrič očí po aktivácii upraví teplotu farieb obrazovky na žltšie vyžarovanie.

■ Používatelia môžu upraviť šetrič očí Šetrič očí v ktoromkoľvek režime.

■ Keď je režim Profesionál nastavený na možnosť

Čitateľ, musí sa povinne aktivovať šetrič očí Šetrič očí.

■ Používatelia môžu upraviť HDCR v ktoromkoľvek režime.

■ HDCR zlepšuje kvalitu obrazu zvýšením kontrastu obrazového obsahu�

■ Keď sa HDCR nastaví na ZAP., jas Brightness bude vyznačený sivou farbou a nedostupný.

■ HDCR a Zabránenie rozmazaniu pohybu sa nedajú aktivovať súčasne.

■ Jas sa nedá nastaviť, keď je zapnutá funkcia

Zabránenie rozmazaniu pohybu�

■ Keď je obnovovacia frekvencia obrazovky nižšia ako

75 Hz, funkcia Zabránenie rozmazaniu pohybu sa nedá aktivovať.

■ Táto funkcia sa odporúča pre hry typu kino, FPS a

Preteky�

■ Funkcie Zabránenie rozmazaniu pohybu a HDCR sa nedajú aktivovať súčasne.

■ Funkcie Zabránenie rozmazaniu pohybu a Adaptive

Sync sa nedajú aktivovať súčasne.

■ Zlepšenie obrazu zlepšuje okraje obrazu s cieľom zdokonaliť ich ostrosť.

■ Používatelia môžu upraviť Zlepšenie obrazu v ktoromkoľvek režime.

h

Image (Obraz)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2./3. úrovne

Brightness (Jas) 0 - 100

Popis

■ Používatelia môžu upraviť jas v režime

Používateľ, RTS, RPG a Čitateľ.

■ Jas bude vyznačený sivou farbou a nedostupný, keď sa aktivujú funkcie

Zabránenie rozmazaniu pohybu a HDCR�

2-7

2-8

Contrast (Kontrast)

Sharpness

(Ostrosť)

Color Temperature

(Teplota farieb)

Cool (Studené)

Normal (Normálne)

Warm (Teplé)

Customization

(Prispôsobenie)

R (0 - 100)

G (0 - 100)

B (0 - 100)

Screen Size

(Veľkosť obrazovky)

0 - 100

0-5

Auto (Automaticky)

4:3

16:9

21:9

■ Používatelia môžu upraviť Kontrast v ktoromkoľvek režime.

■ Používatelia môžu upraviť Ostrosť v ktoromkoľvek režime.

■ Ostrosť zlepšuje jasnosť a detaily obrazového obsahu�

■ Predvolené nastavenie teploty farieb je

Normálne�

■ Pomocou tlačidla nahor alebo nadol zvolíte a zobrazíte náhľad účinkov režimu.

■ Stlačením stredného tlačidla potvrdíte a použijete požadovaný typ režimu.

■ Používatelia môžu upraviť teplotu farieb v režime Prispôsobenie.

■ Používatelia môžu upraviť veľkosť obrazovky v ktoromkoľvek režime, pri akomkoľvek rozlíšení a pri akejkoľvek obnovovacej frekvencii obrazovky� h

Input Source (Vstupný zdroj)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2. úrovne Popis

HDMI1

HDMI2

Nevzťahuje sa na daný prípad

Používatelia môžu upraviť Vstupný zdroj v ktoromkoľvek režime.

DP

Type-c (Typ-c)

Auto Scan

(Automatické skenovanie)

(VYP.)

(ZAP�)

(OFF)

(ON)

Používateľ môže stlačiť tlačidlo „Navi Key Button“ a potom zvoliť vstupný zdroj v nižšie uvedenom stave:

■ Pokiaľ sa „Automatické skenovanie“ nastavilo na

„VYP.“ a monitor je v úspornom režime.

■ Pokiaľ sa na monitore zobrazuje okno s hlásením

„Žiadny signál“.

h

Navy Key (Navigačné tlačidlo)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2. úrovne

Nahor OFF (VYP.)

Nadol

Ľavý

Pravý

Brightness (Jas)

Game Mode (Režim hier)

Screen Assistance

(Pomocník na obraz.)

Alarm Clock (Budík)

Input Source (Vstupný zdroj)

Refresh Rate

(Obnovovacia frekv�)

Information On Screen

(Informácie na obrazovke)

Popis

■ Predvolené nastavenie tlačidla nahor je Režim hier�

■ Predvolené nastavenie tlačidla nadol je

Pomocník na obrazovke.

■ Predvolené nastavenie tlačidla doľava je Budík.

■ Predvolené nastavenie tlačidla doprava je

Vstupný zdroj�

■ Všetky položky navigačného tlačidla sa dajú upraviť prostredníctvom ponuky zobrazenia na obrazovke OSD�

Nastavenie OSD

2-9

2-8

Nastavenie OSD h

Setting (Nastavenie)

Ponuka 1. úrovne Ponuka 2. úrovne Popis

Language (Jazyk) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

■ Predvolený jazyk z výroby je angličtina.

■ Používatelia musia stlačiť stredné tlačidlo na potvrdenie a uplatnenie nastavenia jazyka�

■ Jazyk je nezávislé nastavenie. Vlastný jazyk používateľa má prednosť pred predvoleným nastavením z výroby.

Keď používatelia nastavia položku Resetovať na možnosť Áno, položka Jazyk sa nezmení.

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Ďalšie jazyky budú dostupné čoskoro)

0-5 Transparency

(Priehľadnosť)

OSD Time Out

(Vypršanie časového limitu ponuky OSD)

RGB LED (LED indikátor RGB)

5 - 30 s

(VYP.)

(OFF)

Používatelia môžu upraviť Priehľadnosť v ktoromkoľvek režime.

Používatelia môžu upraviť vypršanie časového limitu ponuky

OSD v ktoromkoľvek režime.

Používatelia môžu upraviť nastavenie LED indikátora RGB na Zap� alebo Vyp�

Power Button

(Hlavný vypínač)

(ON) (ZAP�)

OFF (VYP.)

Standby

(Pohotovostný režim)

Information On

Screen (Informácie na obrazovke)

(VYP.)

(OFF)

(ON) (ZAP�)

Reset (Resetovať) YES (ÁNO)

NO (NIE)

Type-C Switch

(Spínač typu c)

2-cestný

4-cestný

Pri nastavení na vypnutie môžu používatelia stlačením hlavného vypínača zatvoriť monitor.

Pri nastavení do pohotovostného režimu môžu používatelia stlačením hlavného vypínača vypnúť zobrazovací panel a podsvietenie�

■ Informácie týkajúce sa stavu monitora sa zobrazia na pravej strane obrazovky�

■ Používatelia môžu Informácie o obrazovke zapnúť alebo vypnúť.

■ Štandardne je vypnutá�

Používatelia môžu resetovať a obnoviť nastavenia na pôvodné predvolené nastavenia zobrazenia OSD v ktoromkoľvek režime.

Túto možnosť zvoľte pri pripájaní k mobilnému zariadeniu

(ako je mobilný telefón), ktoré podporuje obrazový výstup typu C�

Predvolený spínač typu c je 4-cestný. Túto možnosť zvoľte pri pripájaní k počítaču, ktorý podporuje obrazový výstup typu C�

2-9

Príloha

DÔLEŽITÉ

Všetky informácie podliehanú zmenám bez predbežného oznámenia.

A

A-2

Technické údaje

Veľkosť

Zakrivenie

Typu panela

Rozlíšenie

Pomer strán

Jas (nity)

Kontrastný pomer

Obnovovacia frekv.

Čas odozvy

Vstupné rozhranie

Vstup-výstup

Pozorovacie uhly

DCI-P3/sRGB

Povrchová úprava

Farby zobrazenia

Typ napájania

Špecifikácie adaptéra

Vstup napájania

Výstup napájania

Nastavenie (sklon)

Nastavenie (výška)

Nastavenie (výkyv)

Nastavenie Adjustment

(otáčanie)

Zámok Kensington

Upevnenie VESA

Rozmery (š x v x h)

30 palcový

1500R

VA

2560 x 1080

21:9

300

3000:1

200Hz

1 ms (MPRT)

■ Port HDMI x2

■ DisplayPort x1

■ Port USB typu C x1

■ Port HDMI x2

■ DisplayPort x1

■ Výstupný port USB 3�2 Gen 1 typu A x2

■ Vstupný port USB 3�2 Gen 1 typu B x1

■ Port USB typu C x1

■ Konektor na pripojenie slúchadiel x1

178° (H) , 178° (V)

98,29%/ 127,39%

Antireflexná

1,07B 10-bitové (8-bitové + FRC)

Externý napájací adaptér

Model: ADS-110CL-19-3 190090G

100 - 240 V stried., 50 - 60 Hz, 1,5A

19 V, 4,74A

-5° - 20°

0 - 110 mm

-30° - 30°

-90° - 90°

Áno

■ Typ dosky: 75 x 75 mm

■ Typ skrutky: M4 x10 mm

▶ Priemer závitu: 4 mm

▶ Stúpanie závitu: 0,7 mm

▶ Dĺžka závitu: 10 mm

702,9 x 513,3 x 286,9 mm (max)

Príloha

A-3

A-2

Čistá hmotnosť

Prostredie Prevádzka

LED ovládanie

Pamäť

5,8 kg (čistá hmot.), 9,18 kg (hrubá hmot.)

Teplota: 0°C až 40°C

Vlhkosť: 20 až 90 %, bez kondenzácie

Nadmorská výška: 0 - 2000 m

Teplota: -20°C až 60°C

Vlhkosť: 10 až 90 %, bez kondenzácie

RGB LED s podporou mystického LED svietidla

Príloha

A-3

A-4

Predvolené režimy zobrazenia

Štandardné

VGA

Režim Dos

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

WFHD

Rozlíšenie časovania videa

Rozlíšenie

640 x 480 pri 60Hz

640 x 480 pri 67Hz

640 x 480 pri 72Hz

640 x 480 pri 75 Hz

720 x 480 pri 60 Hz

720 x 576 pri 50 Hz

800 x 600 pri 56Hz

800 x 600 pri 60Hz

800 x 600 pri 72Hz

800 x 600 pri 75Hz

1024 x 768 pri 60Hz

1024 x 768 pri 70Hz

1024 x 768 pri 75Hz

1280 x 1024 pri 60Hz

1280 x 1024 pri 75Hz

1440 x 900 pri 60Hz

1680 x 1050 pri 60 Hz

1920 x 1080 pri 60Hz

1920 x 1080 pri 120Hz V

2560 x 1080, pri 60 Hz V

2560 x 1080, pri 120Hz V

2560 x 1080, pri 144Hz V

2560 x 1080, pri 180Hz V

2560 x 1080, pri 200Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

480P

576P

720P

1080i

1080P

1080P pri 120Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 1

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Typu C

V

V

Príloha

A-5

A-4

Príloha

Riešenie problémov

LED indikátor napájania nesvieti.

■ Znova stlačte tlačidlo napájania monitora.

■ Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel monitora.

Žiadny obraz.

■ Skontrolujte, či je grafická karta počítača správne nainštalovaná.

■ Skontrolujte, či sú počítač a monitor pripojené k elektrickej zásuvke a zapnuté�

■ Skontrolujte, či je správne pripojený signálny kábel monitora.

■ Počítač je možno v pohotovostnom režime. Monitor aktivujete stlačením ľubovoľného tlačidla.

Obraz na obrazovke nemá správnu veľkosť alebo nie je v strede.

Pozrite si predvolené režimy zobrazenia, aby ste mohli nastaviť počítač na nastavenie vhodné pre zobrazenie monitora�

Nefunguje funkcia zapojenia a spustenia.

■ Skontrolujte, či je správne pripojený napájací kábel monitora.

■ Skontrolujte, či je správne pripojený signálny kábel monitora.

■ Skontrolujte, či sú počítač a grafická karta kompatibilné s funkciou zapojenia a spustenia�

Ikony, typ písma alebo obrazovka sú neostré, rozmazané alebo majú problémy s farbami.

■ Nepoužívajte žiadne predlžovacie obrazové káble.

■ Nastavte jas a kontrast�

■ Nastavte farby RGB alebo dolaďte teplotu farieb.

■ Skontrolujte výskyt ohnutých kolíkov na konektore signálneho kábla.

Monitor začína blikať alebo zobrazuje zvlnenie.

■ Zmeňte obnovovaciu frekvenciu tak, aby zodpovedala možnostiam vášho monitora�

■ Aktualizujte ovládače grafickej karty.

■ Nepribližujte sa s monitorom k elektrickým zariadeniam, ktoré môžu spôsobovať elektromagnetické rušenie (EMI).

A-5

advertisement

Key Features

  • 74.9cm (29.5") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals