Komma igång. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2

Add to My manuals
31 Pages

advertisement

Komma igång. MSI MS-3CB4, Optix MAG301CR2 | Manualzz

Optix-serien

LCD-skärm

Optix MAG301CR2 (3CB4)

ii

INNEHÅLL

Information om upphovsrätt och varumärke ������������������������������������������������������������iii

Granskning ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Teknisk support �������������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Säkerhetsinstruktioner ��������������������������������������������������������������������������������������������iv

CE-överensstämmelse ��������������������������������������������������������������������������������������������vi

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi ���������������������������������������������������������������vi

WEEE-deklaration ���������������������������������������������������������������������������������������������������vi

Information om kemiska substanser ����������������������������������������������������������������������vii

Komma igång ���������������������������������������������������������������������������������1-1

Förpackningens innehåll �������������������������������������������������������������������������������������� 1-2

Installera skärmstativet ���������������������������������������������������������������������������������������� 1-3

Ställa in skärmen ��������������������������������������������������������������������������������������������������1-4

Skärmöversikt ������������������������������������������������������������������������������������������������������1-5

Anslut skärmen till datorn ������������������������������������������������������������������������������������� 1-7

OSD-inställning ������������������������������������������������������������������������������2-1

Navi Key (navigeringstangent) ����������������������������������������������������������������������������� 2-2

OSD-inställning via Navi Key ������������������������������������������������������������������������������� 2-5

Bilaga ���������������������������������������������������������������������������������������������A-1

Specifikationer ������������������������������������������������������������������������������������������������������A-2

Förinställda visningslägen ������������������������������������������������������������������������������������A-4

Felsökning ������������������������������������������������������������������������������������������������������������A-5

Förord iii

ii

Förord

Information om upphovsrätt och varumärke

Copyright © Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Med ensamrätt� MSI-logotypen är ett registrerat varumärke som ägs av Micro-Star Int’l Co�, Ltd� Alla andra märken och namn som nämns kan vara varumärken som tillhör sina respektive ägare� Ingen uttrycklig eller underförstådd garanti för korrekthet eller fullständighet ges� MSI förbehåller sig rätten att göra ändringar i detta dokument utan föregående information�

Granskning

Granskning Datum

V1�0 2020/07

Teknisk support

Om det uppstår problem med din produkt och ingen lösning hittas i bruksanvisningen, kontakta platsen där du köpte produkten eller den lokala distributören� Alternativt, besök https://www�msi�com/support/ för ytterligare vägledning� iii

iv

Säkerhetsinstruktioner

Läs igenom säkerhetsinstruktionerna noggrant och ordentligt�

Alla uppmaningar och varningar på enheten eller i bruksanvisningen bör uppmärksammas�

Vänd dig endast till kvalificerad personal för service.

Behåll den medföljande användarhandboken för framtida referens�

Ha inte enheten i närheten av fukt och höga temperaturer, för att undvika risk för brand och stötar�

Placera enheten på en stadig yta före installation�

Se till att spänningen ligger inom säkerhetsbegränsningarna och har ställts in på området 100 V-240 V innan enheten ansluts till eluttaget� Ta inte bort skyddsjorden på kontakten� Enheten måste anslutas till ett skyddsjordat uttag�

Koppla alltid ifrån strömkabeln eller stäng av vägguttaget om enheten inte kommer att användas under en längre period för att minska energiförbrukningen�

Ventilationsöppningarna i höljet är till för luftbyte för att förhindra att enheten

överhettas� Täck inte över ventilationshålen�

Lämna inte enheten i ett oventilerat utrymme med en lagringstemperatur på över

60 O C eller under -20 O C, eftersom enheten kan skadas�

OBS:Högsta drifttemperatur är cirka 40 O C�

Se till att koppla ur strömkontakten när du ska rengöra enheten� Använd en mjuk trasa istället för industrikemikalier för att rengöra enheten� Häll aldrig vätska i

öppningarna� Det kan skada enheten eller ge elektriska stötar�

Placera nätsladden så att man inte kan trampa på den� Placera ingenting ovanpå nätsladden�

Förord v

iv

Förord

Håll alltid starkt magnetiska eller elektriska föremål undan från enheten�

Strömsladden eller kontakten är skadad�

Vätska har kommit in i enheten�

Enheten har utsatts för fukt�

Enheten fungerar inte bra eller så kan du inte få den att fungera enligt

◙ bruksanvisningen�

Enheten har tappats eller skadats�

Enheten har tydliga tecken på sprickor�

Grön produktegensksaper

Minskad energiförbrukning vid drift och i viloläge

Begränsad användning av hälso- och miljöskadliga ämnen

Lätt att ta isär och återvinna

Minskad användning av naturresurser genom uppmuntran till återanvändning

Förlängd produktlivslängd genom enkla uppgraderingar

Mindre mängd avfall genom inlämningspolicy

Miljöpolicy

Produkten har formgivits för att möjliggöra ordentlig återvinning och

återanvändning av delar och bör inte slängas vid slutet av produktlivslängden�

Användare bör kontakta godkänd lokal uppsamlingsplats för återvinning och deponering av produkter som nått slutet av produktlivslängden�

Besök MSI:s webbplats för att hitta en närliggande distributör för ytterligare information om återvinning�

Användare kan också nå oss på gpcontdev@msi�com för information rörande deponering, inlämning, återvinning och isärtagning av MSI-produkter� v

★ Varning! Överanvändning av skärmar kommer sannolikt att påverka synen.

★ Rekommendationer:

1� Ta 10 minuters paus för varje 30 minuters skärmtid�

2� Barn under 2 år bör inte ha någon skärmtid� Skärmtiden bör begränsas till mindre

än en timme om dagen för barn över 2 år�

vi

CE-överensstämmelse

Denna enhet uppfyller bestämmelserna i rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagar angående EMC-direktivet (2014/30/EU), lågspänningsdirektivet (2014/35/EU), ErP-direktivet (2009/125/EG) och

RoHS-direktivet (2011/65/EU)� Denna produkt har testats och anses upfylla de harmoniserande standarderna för informationsteknikutrustning publicerade i den europeiska unionens officiella tidning.

FCC-B-uttalande om radiofrekvensenergi

Denna utrustning har testats och funnits uppfylla begränsningarna för en Klass B digital enhet enligt avsnitt 15 i FCC reglerna� Dessa begränsningar

är avsedda att ge rimligt skydd mot skadliga störningar i heminstallationer� Denna utrustning genererar, använder och kan utsända radiofrekvensenergi och om den inte installeras och används enligt bruksanvisningen kan den orsaka skadliga störningar på radiokommunikationer. Det finns dock inga garantier för att störningar inte kommer att uppstå i en viss installation� Om denna utrustning orsakar skadliga störningar på radio- eller TV-mottagning, vilket kan avgöras genom att utrustningen stängs av och slås på, uppmanas användaren att försöka rätta till störningarna genom ett vidta en eller fler av följande åtgärder:

■ Rikta om eller omplacera mottagarantennen�

■ Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

■ Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till�

■ Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker�

Notering 1

Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänts av parten ansvarig för uppfyllande kan upphäva användarens behörighet att använda denna utrustning�

Notering 2

Skärmade gränssnittskablar och strömsladd, om sådan finns, måste användas för att uppfylla strålningsgränsvärdena�

Denna enhet uppfyller Del 15 av FCCs regler� Hantering gäller under följande två villkor:

1� Denna enhet får inte orsaka skadliga störningar, och

2� Denna enhet måste acceptera all mottagen störning, inklusive störning som kan orsaka bristfällig funktion�

WEEE-deklaration

Under Europeiska Unionens (”EU”) direktiv om avfall från elektriska och elektroniska produkter, direktiv 2012/19/EU, som träder i kraft 13 augusti,

2005, får inte ”elektrisk och elektronisk utrustning” längre kasseras som kommunalt avfall, och tillverkare av täckt elektronisk utrustning är skyldiga att ta tillbaka sådana produkter vid slutet av deras användbara livslängd�

Förord vii

vi

Förord

Information om kemiska substanser

I enlighet med regelverk för kemiska substanser som t�ex� EU REACH Regulation

(Regulation EC nr� 1907/2006 från Europaparlamentet och Europarådet) tillhandahåller

MSI information om kemiska substanser på: https://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html vii

Komma igång

Detta kapitel ger information om hur man ställer in maskinvaran� Var försiktig vid anslutning av kringutrustning och när du håller i enheterna� Använd en jordansluten handledsrem för att undvika statisk elektricitet�

VIKTIGT

Illustrationerna är enbart som referens� Din skärm kan se annorlunda ut�

Använd inte vassa föremål på skärmen�

1

Förpackningens innehåll

1� Skärm

2� Stativ

3� Stativ med skruv

4� Strömadapter

5� Strömsladd

6� HDMI-kabel (tillval)

7� DisplayPort-kabel (tillval)

8� Överordnad USB-kabel (tillval)

9� Snabbstartguide

10� Garantikort

11� Skruvar för VESA-lock

1-2

* Kontakta platsen där du köpte produkten eller en lokal återförsäljare om något av föremålen är trasigt eller saknas�

* Paketets innehåll kan variera beroende på land�

Komma igång

1-3

1-2

Komma igång

Installera skärmstativet

1� Passa ihop låsen på stativet med skärmen och tryck ihop�

2� När stativet sitter stadigt fast på skärmen hörs ett klickljud�

3� Anslut basen till stativet och dra åt basskruven för att säkra basen�

VIKTIGT

• Placera skärmen på en mjuk skyddad yta för att undvika repor på skärmpanelen�

Hålen för att montera stativet kan även användas för väggmontering� Kontakta

återförsäljaren för en passande väggmonteringssats�

1

1-3

2

3

1-4

Ställa in skärmen

Denna skärm är konstruerad för att maximera visningskomforten med inställningsmöjligheterna�

VIKTIGT

• Undvik att trycka på skärmpanelen när du ställer in den�

Undvik att repa skärmen� Höj skärmen så högt det går och luta den bakåt så lång det går innan du vrider den�

-5 O 20 O

110mm

90 O 90 O

-30~30 O

Komma igång

1-5

1-4

Skärmöversikt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Komma igång

10

11

13 12

1-5

1-6

1 Strömkontakt

2

USB 3�2 Gen 1 överordnad Type-Bport

För USB-uppströmskabel�

VIKTIGT

Kontrollera förpackningen för USBuppströmskabeln och anslut den till datorn och skärmen� När denna kabel är ansluten, är USB Type

A-nedströmsportarna på skärmen redo för användning�

3 USB 3�2 Gen 1 underordnad Type-A-port

Till skärm

Till dator

4 USB 3�2 Gen 1 underordnad Type-A-port

5 DisplayPort

6

HDMI-port

7

8

HDMI-port

USB Type-C-port

Denna port stödjer läget DisplayPort Alternate (DP Alt) och upp till 5V/3A

(15W) strömförsörjning� Den överför enbart videosignaler, men stödjer intesataöverföringsfunktion�

9 Hörlursuttag

10 Navi Key

11 Kensingtonlås

12 Strömknapp

13

MSI makronyckel

För att aktivera spel-OSD�

Komma igång

1-7

1-6

Komma igång

Anslut skärmen till datorn

1� Stäng av din dator�

2� Anslut HDMI-/DisplayPort-/USB Type-C-kabeln från skärmen till din dator�

3� Koppla ihop skärmens strömadaptor och strömkabel� (Figur A)

4� Anslut strömadaptorn till skärmens strömuttag� (Figur B)

5� Anslut strömkabeln till eluttaget� (Figur C)

6� Starta skärmen� (Figur D)

7� Starta datorn så upptäcker skärmen signalen automatiskt�

B

A

C

1-7

D

OSD-inställning

Detta kapitel behandlar väsentlig information om OSD-inställningar�

VIKTIGT

All information kan ändras utan föregående meddelande�

2

Navi Key (navigeringstangent)

Skärmen har en Navi Key (navigeringstangent), en kontroll med flera riktningar som ger dig möjlighet att navigera Skärmmenyn (OSD)�

Navi Key

2-2

Följande är standardinställningarna för Navi Key�

Navi Key Snabbtangent

(När OSD-menyn är AV)

Middle Button

(Mittknapp)

OSD-huvudmeny

Grundläggande användning

(När OSD-menyn är PÅ)

■ Gå in på undermnyer

■ Bekräfta ett val eller en inställning

OSD-inställning

2-3

2-2

OSD-inställning

Navi Key

Up (Upp)

Down (Ned)

Left (Vänster)

Right (Höger)

Snabbtangent

(När OSD-menyn är AV)

Game Mode (Spelläge)

Screen Assistance

(Skärmassistens)

Alarm Clock (Alarm)

Input Source

(Indatakälla)

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera�

■ Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgrankningen och avsluta utan att verkställa lägeseffekt.

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera�

■ Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgranskningen och avsluta�

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att välja�

■ Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgranskningen och avsluta�

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att välja�

■ Tryck på vänster knapp för att avsluta�

Grundläggande användning

(När OSD-menyn är PÅ)

■ Välj funktionsmenyer och föremål

■ Låter dig justera funktionsvärden uppåt

■ Välj funktionsmenyer och föremål

■ Låter dig justera funktionsvärden nedåt�

■ Välj funktionsmenyer och föremål

■ Avsluta nuvarande meny

■ Välj funktionsmenyer och föremål

■ Gå in på undermnyer

2-3

2-4

Användare kan gå in i OSD-menyn för att själva anpassa sina Navi Keysnabbtangenter� Fler alternativ för Snabbtangenter följer nedan�

Alternativ för Navi Key-snabbtangenter Åtgärder

Brightness

(Ljusstyrka)

■ Tryck på mittknappen för att spara värde och avsluta�

■ Tryck på upp- och nedknapparna för att justera�

■ Tryck på vänster knapp för att avbryta förhandsgranskningen och avsluta�

Refresh Rate

(Uppdat� förhållande)

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på höger knapp för att starta och vänster knapp för att avsluta Uppdateringsförhållandet�

Information on Screen

(Information på skärm)

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta val och avsluta�

■ Tryck på höger knapp för att starta och vänster knapp för att stänga av funktionen�

OSD-inställning

2-5

2-4

OSD-inställning

OSD-inställning via Navi Key

Tryck på mittknappen på Navi Key för att starta huvudmenyn för Skärmvisning

(OSD)� Använd knapparna upp, ned, vänster, höger för att ställa in de önskade funktionsmenyerna så att det passar dina personliga prefenser� h Gaming

Menynivå 1

Game Mode

(Spelläge)

Night Vision

(Mörkervisning)

Response Time

(Svarstid)

Menynivå 2/3

User (Användare)

FPS

Racing

Beskrivning

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

RTS Alla föremål kan anpassas av användare�

RPG

Normal

Alla föremål kan anpassas av användare�

■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge�

OFF (AV) ■ Denna funktion optimerar bakgrundens ljusstyrka och rekommenderas för FPS-spel�

Strong (Stark)

Strongest (Starkast)

A�I�

Normal

Fast (Snabb)

Fastest (Snabbast)

Användare kan anpassa Svarstid i alla lägen�

Denna funktion rekommenderas för FPS- och racingspel�

■ När Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) är

PÅ, blir Response Time (Svarstid) gråtonad�

2-5

2-6

Menynivå 1

Anti Motion

Blur (Antirörelsoskärpa)

Refresh Rate

(Uppdat� förhållande)

Menynivå 2/3

OFF (AV)

ON (PÅ)

Location

(Placering)

Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

Customize

(Anpassa)

Beskrivning

■ Ljusstyrka kan inte anpassas när Anti

Motion Blur är PÅ�

■ När skärmens uppdateringsförhållande är lägre än 75 Hz, kan ant-rörelseoskärpan inte aktiveras�

■ Denna funktion rekommenderas för bio,

FPS- och racingspel�

■ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) och

HDCR kan inte aktiveras samtidigt�

■ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) och

Adaptive Sync kan inte aktiveras samtidigt�

■ Användare kan anpassa

Uppdateringsförhållande i alla lägen�

■ Standardplacering för

Uppdateringförhållande är längst upp till vänster� Placeringen kan anpassas i

OSD-menyn� Tryck på mittknappen för att bekräfta och verkställa placeringen av

Uppdateringsförhållande�

■ Denna skärm följer och fungerar på operativsystemets förinställda

Uppdateringsförhållande för skärmen�

OFF (AV)

ON (PÅ)

Alarm Clock

(Alarm)

Screen

Assistance

(Skärmassistens)

Location

(Placering)

Överst vänster

Överst höger

Nederst vänster

Längst ned till höger

Customize

(Anpassa)

OFF (AV)

15:00

30:00

45:00

60:00

None (Ingen)

00:01~99:59

Icon (Ikon)

■ Användare kan anpassa Alarm i alla lägen�

■ När du ställt in tiden, tryck på mittknappen för att aktivera tidtagaren�

■ Standardplacering för Alarm är längst upp till vänster� Användare kan själva välja placering�

■ Användare kan anpassa Skärmassistens i alla lägen�

■ Skärmassistens har inga standardinställningar�

■ När den står på Reset (Återställ), återställs

Icon (Ikon) till mitten�

■ När den står på Position stängs OSD-menyn och endast “Icon” (Ikon) visas för Positionjustering tills man trycker på mittenknappen för att avsluta, och då visas OSD-menyn�

Position (Löge)

Reset (Återställ)

OSD-inställning

2-7

2-6

OSD-inställning

Menynivå 1

Adaptive Sync

Menynivå 2/3

OFF (AV)

ON (PÅ)

Beskrivning

■ Standard är AV� Adaptive Sync är en gemensam brytare, om HDMI står på AV så

är alla ingångskällor också AV�

■ Endast DisplayPort kan aktivera G-SYNC kompatibel för NVIDIA-grafikkort.

■ Aktivering av Adaptive Sync kommer att påverka anti-rörelseoskärpan� h Professional (Professionell)

Menynivå 1

Pro Mode

(Proffsläge)

Eye Saver

HDCR

Menynivå 2

User (Användare)

OFF (AV)

ON (PÅ)

OFF (AV)

ON (PÅ)

Beskrivning

Standardläge Alla föremål kan anpassas av användare�

Reader (Läsare)

Cinema (Bio)

Alla föremål kan anpassas av användare�

Alla föremål kan anpassas av användare�

Designer Alla föremål kan anpassas av användare�

■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge�

■ Eye Saver skyddar dina ögon mot blått ljus� När den är aktiverad, anpassar Eye Saver skärmens färgtemperatur till ett gulare sken�

■ Användare kan anpassa Eye Saver i alla lägen�

■ När Proffsläget är inställt på Läsare, måste Eye

Saver aktiveras�

■ Användare kan anpassa HDCR i alla lägen�

■ HDCR förbättrar bildkvaliteten genom att öka bildkontrasten�

■ När HDCR är PÅ, kommer Ljusstyrka att gråtonas�

■ HDCR och Anti Motion Blur kan inte aktiveras samtidigt�

Anti Motion

Blur (Antirörelsoskärpa)

OFF (AV)

ON (PÅ)

■ Ljusstyrka kan inte anpassas när Anti Motion Blur

är PÅ�

■ När skärmens uppdateringsförhållande är lägre än

75 Hz, kan ant-rörelseoskärpan inte aktiveras�

■ Denna funktion rekommenderas för bio, FPS- och racingspel�

■ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) och HDCR kan inte aktiveras samtidigt�

■ Anti Motion Blur (Anti-rörelsoskärpa) och Adaptive

Sync kan inte aktiveras samtidigt�

2-7

2-8

Image

Enhancement

(Bildförbättring)

OFF (AV)

Weak (Svag)

Medium

Strong (Stark)

Strongest (Starkast)

■ Bildförbättring förbättrar bildens kanter för att förbättra konturskärpan�

■ Användare kan anpassa Bildförbättring i alla lägen� h Image (Bild)

Menynivå 1

Brightness

(Ljusstyrka)

Contrast

(Kontrast)

Sharpness

(Skärpa)

Color

Temperature

(Färgtemperatur)

Menynivå 2/3

0-100

0-100

0-5

Beskrivning

■ Användare kan anpassa Ljusstyrka i lägena

Användare, RTS, RPG och Läsning�

■ Ljusstyrkan kommer att gråtonas när Anti

Motion Blur och HCDR är PÅ�

■ Användare kan anpassa Kontrast i alla lägen�

■ Användare kan anpassa Skärpa i alla lägen�

■ Skärpan förbättrar tydlighet och bilddetaljer�

Cool (Kall)

Normal

Warm (Varm)

Customization

(Anpassning)

R (0-100)

G (0-100)

B (0-100)

■ Standardfärgtemperatur är Normal�

■ Använd upp- och nedknapparna för att välja förhandsgranskning av lägeseffekter.

■ Tryck på mittknappen för att bekräfta och tillämpa ditt typläge�

■ Användare kan anpassa Färgtemperatur i

Anpassningsläget�

Screen Size

(Skärmstorlek)

Auto

4:3

16:9

21:9

■ Användare kan anpassa Skärmstorlek i alla lägen, upplösningar och uppdateringsförhållanden� h Input Source (Indatakälla)

Menynivå 1

HDMI1

HDMI2

DP

Type-C

Auto Scan

(Automatisk sökning)

Menynivå 2

I/T

OFF (AV)

ON (PÅ)

Beskrivning

Användare kan anpassa Indatakälla i alla lägen�

Användaren kan trycka på tagenten “Navi Key”

(Navigering) och välja inmatningskälla med nedanstående status:

■ När “Auto Scan” (Automatisk sökning) står på "OFF" och skärmen är i energisparläge�

■ När meddelanderutan "No Signal" (Ingen signal) visas på skärmen�

OSD-inställning

2-9

2-8

OSD-inställning h Navi Key (navigeringstangent)

Menynivå 1

Up (Upp)

Down (Ned)

Left (Vänster)

Right (Höger)

Menynivå 2

OFF (AV)

Brightness (Ljusstyrka)

Game Mode (Spelläge)

Screen Assistance

(Skärmassistens)

Alarm Clock (Alarm)

Input Source

(Indatakälla)

Refresh Rate (Uppdat� förhållande)

Information On Screen

(Information på skärm)

Beskrivning

■ Standardinställning för uppknappen är spelläge�

■ Standardinställning för nedknappen är

Skärmassistens�

■ Standardinställning för vänsterknappen är

Alarm�

■ Standardinställning för högerknappen är

Indatakälla�

■ Alla Navi Key-föremål kan anpassas via OSDmenyn� h Setting (Inställning)

Menynivå 1 Menynivå 2

Language (Språk) 繁體中文

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

한국어

日本語

Русский

Português

简体中文

ไทย

Bahasa Indonesia

हिन्दी

Türkçe

(Fler språk kommer inom kort)

0~5 Transparency

(Transparens)

OSD-Time

Out (OSDfrånkoppling)

5-30 s

Beskrivning

■ Det standardinställda språket är engelska�

■ Användare måste trycka på mittknappen för att bekräfta och verkställa Språkinställningen�

■ Språk är en självständig inställning� Användares egna språkinställningar kommer att åsidosätta standardinställningen� När användare väljer Ja på

Återställ, kommer språket inte att ändras�

Användare kan anpassa Transparens i alla lägen�

Användare kan anpassa OSD-frånkoppling i alla lägen�

2-9

2-10

RGB-LED (RGBindikator)

Strömknapp

OFF (AV)

ON (PÅ)

OFF (AV)

Information

On Screen

(Information på skärm)

Reset (Återställ)

Type-C-switch

Standby (Paus)

OFF (AV)

ON (PÅ)

YES (JA)

NO (NEJ)

2Lane

4Lane

Användare kan anpassa RGB-indikator till på eller av�

När den stäls på AV, kan användaren trycka på strömbrytaren för att stänga av skärmen�

När den står på Standby (Paus) kan användaren trycka på strömbrytaren för att tona av panelen och bakgrundsljuset�

■ Informationen om skärmens status kommer att visas på skärmens högra sida�

■ Användare kan aktivera eller inaktivera informationen på skärmen�

■ Standard är AV�

Användare kan återställa till OSD-fabriksinställningar i alla lägen�

Välj detta när du ska ansluta till en mobilenhet (t�ex� en mobiltelefon) som stödjer Type-C-videoutgång�

Förinställd Type-C-switch är 4Lane� Välj denna när du ansluter till en dator som stödjer Type-C-videoutgång�

OSD-inställning

PB

Bilaga

VIKTIGT

All information kan ändras utan föregående meddelande�

A

A-2

Specifikationer

Storlek

Välvning

Paneltyp

Upplösning

Bildformat

Ljusstyrka (cd/m2)

Kontrastförhållande

Uppdat�förhållande

Svarstid

Ingående gränssnitt

I/O

Visningsvinklar

DCI-P3/ sRGB

Ytbehandling

Visningsfärger

Strömtyp

Specifikationer adapter

Ineffekt

Uteffekt

Justering (lutning)

Justering (höjd)

Justering (vridning)

Justering (vridning)

Kensingtonlås

VESA-montering

Mått (B x H x D)

Nettovikt

76,20 cm

1500R

VA

2560 x 1080

21:9

300

3000:1

200Hz

1 ms (MPRT)

■ HDMI-port x2

■ DisplayPort x1

■ USB Type-C-port x1

■ HDMI-port x2

■ DisplayPort x1

■ USB 3�2 Gen 1 underordnad Type-A-port x2

■ USB 3�2 Gen 1 överordnad Type-B-port x1

■ USB Type-C-port x1

■ Hörlursuttag x1

178°(H) , 178°(B)

98�29%/ 127�39%

Reflexskydd

1,07B 10 bitar (8 bitar+FRC)

Extern strömadapter

Modell: ADS-110CL-19-3 190090G

100~240 V växelström, 50~60 Hz, 1,5A

19 V, 4,74A

-5° ~ 20°

0 ~ 110mm

-30° ~ 30°

-90° ~ 90°

Ja

■ Typ av platta: 75 x 75 mm

■ Skruvtyp: M4 x10 mm

▶ Gängdiameter: 4 mm

▶ Gängans delning: 0,7 mm

▶ Gänglängd: 10 mm

702,9 x 513,3 x 286,9 mm (max)

5,8 kg (netto), 9,18 kg (brutto)

Bilaga

A-3

A-2

Miljö Drift

Indikatorkontroll

Förvaring

Temperatur: 0℃ till 40℃

Fukt: 20 % till 90 %, utan kondens

Höjd: 0 ~ 2 000m

Temperatur: -20℃ till 60℃

Fukt: 10% till 90 %, utan kondens

Mystic light-indikatorstödd RGB-indikator

Bilaga

A-3

A-4

Förinställda visningslägen

Standard

VGA

Dos-läge

SVGA

XGA

SXGA

WXGA+

WSXGA+

Full HD

WFHD

Videotid upplösning

Upplösning

640x480 på 60Hz

640x480 på 67Hz

640x480 på 72Hz

640x480 på 75 Hz

720x480P på 60 Hz

720x576P på 50 Hz

800x600 på 56Hz

800x600 på 60Hz

800x600 på 72Hz

800x600 på 75 Hz

1024x768 på 60Hz

1024x768 på 70Hz

1024x768 på 75 Hz

1280x1024 på 60Hz

1280x1024 på 75 Hz

1440x900 på 60 Hz

1680x1050 på 60 Hz

1920x1080 på 60Hz

1920x1080 på 120Hz

2560x1080 på 60Hz

2560x1080 på 120Hz

2560x1080 på 144Hz

2560x1080 på 180Hz

2560x1080 på 200Hz

480P

576P

720P

1080i

1080P

1080P på 120 Hz

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 1

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

DP

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

HDMI 2

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Type-C

V

V

V

V

V

V

V

V

V

Bilaga

A-5

A-4

Bilaga

Felsökning

Strömindikatorn är släckt�

■ Tryck på skärmens strömknapp igen�

■ Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten�

Ingen bild�

■ Kontrollera att datorns grafikkort sitter i ordentligt.

■ Kontrollera att datorn och skärmen är anslutna till eluttag och är påslagna�

■ Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten�

■ Datorn kan vara i Viloläge� Tryck på en valfri knapp för att aktivera skärmen�

Skärmbilden har inte rätt storlek eller är inte centrerad�

Se Förinställda visningslägen för att anpassa datorns inställningar så att de passar bildskärmen�

Ingen Plug & Play�

■ Kontrollera att skärmens strömkabel är ordentligt ansluten�

■ Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten�

■ Kontrollera om datorn och grafikkortet är kompatibla med Plug & Play.

Ikonerna, typsnittet eller skärmen är oklara, suddiga eller har färgproblem�

■ Undvik att använda förlängningskabel för video�

■ Justera ljusstyrka och kontrast�

Justera RGB-färg eller tona färgtemperatur�

Kontrollera att skärmens signalkabel är ordentligt ansluten�

■ Kontrollera om det finns böjda stift på signalkabelns kontakt.

Skärmen flimrar eller visar vågor.

■ Ändra uppdateringsförhållandet för att passa skärmens kapacitet�

■ Uppdatera grafikkortets drivrutiner.

■ Håll skärmen borta från elektriska enheter som kan orsaka elektromagnetiska interferenser (EMI)�

A-5

advertisement

Key Features

  • 74.9cm (29.5") WFHD 2560 x 1080 VA
  • 1ms, 21:9, 300cd/m², 3000:1
  • USB, HDMI, DisplayPort

Related manuals