2. Om den grundlæggende brug. Dell B1160w Wireless Mono Laser Printer, B1160 Mono Laser Printer

Add to My manuals
172 Pages

advertisement

2. Om den grundlæggende brug. Dell B1160w Wireless Mono Laser Printer, B1160 Mono Laser Printer | Manualzz

2. Om den grundlæggende brug

Når installationen af maskinen er fuldført, kan det være en god ide at angive de indstillinger, der skal bruges som standard. Se næste afsnit, hvis du vil angive eller ændre værdier. Dette kapitel indeholder oplysninger om den overordnede menustruktur og de grundlæggende konfigurationsindstillinger.

• Udskrivning af en testside

• Medier og bakke

• Grundlæggende udskrivning

24

25

33

Udskrivning af en testside

Udskriv en testside for at sikrer at printeren fungerer korrekt.

Kun tilgængelig for brugere af Windows OS.

Sådan udskriver du en testside:

1 Åbn det dokument, du vil udskrive.

2 Vælg Udskriv i menuen Filer.

3 Vælg din maskine på listen Vælg printer .

4 Klik på Egenskaber eller Indstillinger .

5 Klik på fanen Dell > Testside .

2. Om den grundlæggende brug 24

Medier og bakke

I dette kapitel beskrives det, hvordan du lægger udskriftsmedier i maskinen.

• Brug af udskriftsmedier, der ikke overholder disse specifikationer, kan medføre problemer og kræve reparationer. Reparationer af denne type er ikke omfattet Dell s garantier eller serviceaftaler.

• Sørg for, at du ikke bruger inkjetfotopapir sammen med denne maskine. Det kan beskadige maskinen.

• Brug af brændbare udskriftsmedier kan medføre brand.

• Brug udvalgte udskriftsmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 60).

Brug af brændbare medier eller fremmede materialer, der efterlades i printeren, kan medføre overophedning af enheden, og i sjældne tilfælde kan det medføre brand.

1

Bakkeoversigt

Hvis du vil ændre formatet, skal du justere papirstyret.

2

1

1 Papirbreddestyr

2 Bakke

Hvis du ikke justerer papirstyret, kan der opstå papirregistrering, skævvridning af billeder eller papirstop.

2. Om den grundlæggende brug 25

Medier og bakke

2

Ilægning af papir i bakken

Hvis papirbakken er tom, eller der er opstået papirstop, skal du åbne og lukke det øverste dæksel for et genoptage udskrivningen, når du har

løst problemet (se "Mangler papir, fejlløsning" på side 51 eller "Udbedre papirstop" på side 52).

1 Åbn bakken. Juster bakkens størrelse til det medie, du lægger i (se

"Bakkeoversigt" på side 25).

2 Bøj papirstakken frem og tilbage for at adskille siderne, inden papirerne lægges i bakken.

3 Læg papiret med den side, der skal udskrives på, opad, og åbn udbakken.

2

1

2

1

2. Om den grundlæggende brug 26

Medier og bakke

4 Klem breddepapirstyret og skub det til kanten af papirstakken, uden at den bøjes.

• Vær opmærksom på ikke at skubbe papirbreddestyret for langt ind, så mediet bøjes.

• Brug ikke papir, der er krøllet i indsætningsretningen, da det kan forårsage papirstop eller krølle papiret.

• Hvis du ikke justerer breddestyret, kan det forårsage papirstop.

5 Når du udskriver et dokument, skal du angive papirtypen og -

størrelsen for bakken (se "Indstilling af papirformat og -type" på side

32).

Indstillinger, der foretages via maskinens driver, tilsidesætter indstillingerne på kontrolpanelet.

a Hvis du vil udskrive fra et program, skal du åbne programmet og dets udskrivningsmenu.

b Åbn Udskriftsindstillinger

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side

34).

c Tryk på fanen Papir under Udskriftsindstillinger , og vælg en passende papirtype.

Hvis du f.eks. vil udskrive en etikette, skal du indstille papirtypen til

Etiketter .

d Vælg Autovalg (eller Manuel indføring ) under papirkilden, og tryk på OK .

e Start udskrivningen fra programmet.

2. Om den grundlæggende brug 27

Medier og bakke

3

Manuel arkindføring i bakken

Bakken kan håndtere specielle størrelser og typer af udskriftsmateriale,

f.eks. postkort, notekort og konvolutter, i maskinen (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 60).

Tip til brug af den manuelle arkføder

• Læg kun udskriftsmedier af samme type, størrelse og vægt i bakken ad gangen.

• Hvis du vælger Papir > Kilde > Manuel indføring som papirkilde i dit softwareprogram, skal du trykke på knappen (Info) eller

(WPS), hver gang du udskriver en side, og kun ilægge én type, størrelse og vægt af et printmedie ad gangen på den manuelle bakke.

• Undgå papirstop ved at undlade at lægge mere papir i under udskrivning, mens der stadig er papir i den manuelle bakke.

• Udskriftsmedier lægges midt i den manuelle arkføder med forsiden opad og vendes, så de føres ind i printeren på den korte led.

• Læg kun tilgængeligt papir i for at sikre udskriftskvaliteten og undgå

papirstop (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 60).

• Ret krøllede postkort, konvolutter og etiketter ud, før du lægger dem i den manuelle arkføder.

• Følg vejledningen til ilægning ved udskrivning af specialmedier (se

"Udskrive på specialmedier" på side 29).

• Når maskinen er i strømsparetilstand, indføres papiret ikke via den manuelle arkføder. Væk maskinen ved at trykke på tænd/slukknappen, inden du bruger den manuelle arkføder.

2. Om den grundlæggende brug 28

Medier og bakke

4

Udskrive på specialmedier

Tabellen nedenfor viser de tilgængelige medier til hver bakke.

Medietyperne er vist i Udskriftsindstillinger . For at opnå den bedste udskriftskvalitet skal du i vinduet Udskriftsindstillinger vælge den korrekte medietype i fanen Papir > Papirtype

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

Hvis du f.eks. vil udskrive på etiketter, skal du vælge Etiketter som

Papirtype .

Vi anbefaler, at du indfører ét ark ad gangen, når du bruger

specialmedier (se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 60).

For oplysninger om papirvægt se "Specifikationer af udskriftsmedier" på side 60.

Typer

Karton

Etiketter

Konvolut

Fortrykt

Bomuld

Genbrugt

Arkivpapir a. Tilgængelige papirtyper til den manuelle indføringsbakke.

Bakke a

(

: Understøttet)

Konvolut

Når du udskriver på konvolutter, afhænger udskriftskvaliteten af konvolutternes kvalitet.

Almindeligt

Tykt papir

Tyndt papir

Bond-papir

Farve

Typer Bakke a

2. Om den grundlæggende brug 29

Medier og bakke

Når du udskriver en kuvert, skal du placere den som vist i nedenstående figur.

• Brug kun kvalitetskonvolutter med skarpe og helt pressede kanter.

• Brug ikke konvolutter med frimærker.

• Brug ikke konvolutter med lukkeanordninger, ruder, belægninger, selvklæbende lukning eller andre syntetiske materialer.

• Brug ikke beskadigede konvolutter eller konvolutter af dårlig kvalitet.

• Kontrollér, at sammenføjningerne i begge konvoluttens ender når helt ud til konvoluttens hjørner.

1 2

Hvis du vælger Konvolut i vinduet Udskriftsindstillinger , med det udskrevne billede let slettes, skal du vælge Tyk konvolut og prøve at udskrive igen. Dette kan dog frembringe en del støj, når der udskrives.

• Ved valg af konvolutter skal du tage følgende faktorer i betragtning:

Vægt: må ikke overstige 90 g/m

2

, da der ellers kan opstå papirstop.

Udformning: skal ligge fladt uden at bøje mere end 6 mm og må ikke indeholde indespærret luft.

Tilstand: må ikke være rynkede, hakkede eller på anden måde beskadiget.

Temperatur: skal kunne klare den varme og det tryk, der opstår i maskinen.

1 Acceptabelt

2 Uacceptabelt

• Konvolutter med en klæbestrimmel, der skal pilles af, eller med mere end én flap, der foldes hen over forseglingen, skal benytte klæbemidler, som kan holde til maskinens fikseringstemperatur (ca. 170 °C) i 0,1 sekund. Ekstra flapper og strimler kan betyde, at konvolutten krøller, bukker eller sætter sig fast, og i værste fald kan det beskadige fikseringsenheden.

• Du opnår den bedste udskriftskvalitet, hvis margenerne ikke placeres tættere end 15 mm på konvoluttens kanter.

• Undgå at udskrive i det område, hvor konvoluttens sammenføjninger mødes.

2. Om den grundlæggende brug 30

Medier og bakke

Etiketter

Brug kun etiketter, der er beregnet til laserprintere, så maskinen ikke beskadiges.

• Kontroller, at der ikke er synligt klæbemateriale mellem etiketterne.

Synlige områder på arket med klæbemateriale kan medføre, at etiketterne løsnes under udskriften, hvilket kan forårsage papirstop.

Synligt klæbemateriale kan også beskadige maskindele.

• Kør aldrig et etiketark gennem maskinen mere end én gang. Den selvklæbende bagside er kun beregnet til at skulle igennem maskinen

én gang.

• Brug ikke etiketter, der har løsnet sig fra arket, er krøllede, har bobler eller på anden måde er beskadiget.

Karton/materialer i brugerdefinerede størrelser

• Ved valg af etiketter skal du tage følgende faktorer i betragtning:

Klæbemidler: Skal være stabile ved maskinens fikseringstemperatur. Se specifikationerne til maskinen for at finde fikseringstemperaturen (ca. 170 °C).

Placering på arket: Brug kun etiketark, hvor arket ikke er synligt mellem de enkelte etiketter. Etiketter kan løsne sig fra ark, hvis der er afstand mellem dem, hvilket kan medføre alvorlige papirstop.

Krøl: Skal ligge fladt uden at bøje mere end 13 mm i nogen retning.

Tilstand: Brug ikke etiketter med rynker, bobler eller andre tegn på manglende klæbeevne.

• Indstil margenerne i programmet, så de er mindst 6,4 mm fra materialets kanter.

2. Om den grundlæggende brug 31

Medier og bakke

Fortrykt papir

Når der ilægges fortrykt papir, skal udskriftssiden vende opad, og en ukrøllet kant skal vende fremad. Hvis du støder på problemer med papirfødningen, så prøv at vende papiret om. Bemærk, at udskriftskvaliteten ikke kan garanteres.

5

Indstilling af papirformat og -type

Når du har lagt papir i papirbakken, skal du angive papirstørrelse og -type.

Åbn Udskriftsindstillinger

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34) og

indstil papirstørrelse og type i fanen Papir .

Hvis du vil bruge papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir, skal du vælge Brugerdefineret under fanen Papir under

Udskriftsindstillinger

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

• Skal være trykt med varmebestandigt blæk, der ikke smelter, fordamper eller afgiver giftige gasser, når det udsættes for maskinens fikseringstemperatur (ca.170 °C) i 0,1 sekund.

• Fortrykt papir skal være ikke-brændbart og må ikke have nogen form for negativ virkning på maskinens ruller.

• Før du lægger fortrykt papir i bakken, skal du kontrollere, at blækket på papiret er tørt. Under fikseringsprocessen kan fugtigt blæk løsnes fra fortrykt papir og forringe udskriftskvaliteten.

2. Om den grundlæggende brug 32

Grundlæggende udskrivning

Til specielle udskriftsfunktioner henvises der til Avanceret vejledning

(se "Brug af avancerede udskrivningsfunktioner" på side 116).

6

Udskrivning

Hvis du anvender Macintosh eller Linux, henvises der til "Macintosh-

udskrivning" på side 122 eller "Linux-udskrivning" på side 124.

Vinduet Udskriftsindstillinger i det følgende er til Notesblok i Windows 7.

1 Åbn det dokument, du vil udskrive.

2 Vælg Udskriv i menuen Filer .

3 Vælg din maskine på listen Vælg printer .

4 De grundlæggende udskriftsindstillinger, herunder antal kopier og udskriftsområde, vælges i vinduet Udskriv .

Hvis du vil udnytte de avancerede udskriftsfunktioner, skal du klikke på

Egenskaber eller Indstillinger i vinduet Udskriv

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

5 Start udskriftsjobbet ved at klikke på OK eller Udskriv i vinduet

Udskriv .

2. Om den grundlæggende brug 33

Grundlæggende udskrivning

7

Annullere et udskriftsjob

Hvis udskriftsjobbet venter i udskrivningskøen eller printerspooleren, kan du annullere jobbet som følger:

• Du kan få adgang til dette vindue ved blot at dobbeltklikke på maskinikonet ( ) på proceslinjen i Windows.

• Du kan også annullere det aktuelle udskriftsjob ved at trykke på

1 Åbn det dokument, du vil udskrive.

2 Vælg Udskriv i menuen Filer.

3 Vælg din maskine på listen Vælg printer .

4 Klik på Egenskaber eller Indstillinger .

8

Åbne udskriftsindstillinger

• Vinduet Udskriftsindstillinger , der vises i denne brugerhåndbog, kan være anderledes på den maskine, som du anvender. Men sammensætningen af vinduet Udskriftsindstillinger er ens.

• Når du vælger en indstilling i Udskriftsindstillinger , vises der muligvis et advarselstegn eller . Et betyder, at du godt kan vælge denne indstilling, men at dette ikke anbefales, mens et betyder, at du ikke kan vælge denne indstilling på grund af maskinens indstillinger eller miljø.

Du kan kontrollere maskinens aktuelle status ved at trykke på knappen

Printerstatus

(se "Brug af Status for Dell-printer" på side 134).

2. Om den grundlæggende brug 34

Grundlæggende udskrivning

Brug af en Foretrukne indstilling

Indstillingen Foretrukne , som vises på hver af egenskabsfanerne undtagen fanen Dell , giver dig mulighed for at gemme de aktuelle egenskabsindstillinger til fremtidig brug.

For at gemme et punkt under Foretrukne skal du følge nedenstående trin:

1 Rediger indstillingerne på hver fane efter behov.

2 Indtast et navn for indstillingen i feltet Foretrukne .

Vælg flere indstillinger, og klik på ( Opdater ). Indstillingerne føjes til de forudindstillinger, du har foretaget. Hvis du vil bruge en gemt indstilling, skal du vælge den på rullelisten Foretrukne . Maskinen er nu indstillet til at udskrive i overensstemmelse med de valgte indstillinger.

Hvis du vil slette gemte indstillinger, skal du vælge dem på rullelisten

Foretrukne og klikke på ( Slet ).

Du kan også gendanne printerdriverens standardindstillinger ved at vælge Printerstandard på rullelisten Foretrukne .

9

Bruge Hjælp

Klik på den indstilling, du vil vide mere om, i vinduet Udskriftsindstillinger , og tryk på F1 på dit tastatur.

3 Klik på ( Tilføj ). Når du gemmer Foretrukne , gemmes alle aktuelle driverindstillinger.

2. Om den grundlæggende brug 35

advertisement

Related manuals

advertisement

Table of contents