5. Fejlfinding. Dell B1160w Wireless Mono Laser Printer, B1160 Mono Laser Printer


Add to my manuals
172 Pages

advertisement

5. Fejlfinding. Dell B1160w Wireless Mono Laser Printer, B1160 Mono Laser Printer | Manualzz

5. Fejlfinding

Dette kapitel indeholder nyttige oplysninger om, hvad du kan gøre, hvis der opstår en fejl.

• Problemer med papirindføring 141

• Problemer med strøm- og kabeltilslutninger 142

• Udskrivningsproblemer

• Problemer med udskriftskvaliteten

• Problemer vedrørende operativsystem

143

147

155

Hvis der opstår fejl under installation og oprettelse af indstillinger for trådløse software, kan du finde flere oplysninger i afsnittet om fejlfinding i kapitlet om trådløse indstillinger

(se "Fejlfinding for trådløse netværk" på side 108).

Problemer med papirindføring

Tilstand

Papirstop under udskrivning.

Papirarkene hænger sammen.

Løsningsforslag

Afhjælp papirstoppet.

• Kontrollér bakkens maksimale papirkapacitet.

• Kontrollér, at du benytter en korrekt papirtype.

• Fjern papiret fra bakken, og bøj og luft papiret.

• Fugtige omgivelser kan medføre, at papirarkene hænger sammen.

Der er muligvis forskellige typer papir i bakken. Ilæg kun papir af samme type, størrelse og vægt.

Der kan ikke indføres flere sider i maskinen på én gang.

Papiret indføres ikke i maskinen.

Der opstår hele tiden papirstop.

• Fjern eventuelle forhindringer fra maskinen.

• Papiret er ikke lagt korrekt i maskinen. Fjern papiret fra bakken, og ilæg det korrekt.

• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken.

• Papiret er for tykt. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.

• Papirbakken er overfyldt. Fjern det overskydende papir fra bakken. Hvis du udskriver på særlige udskriftsmaterialer, skal du benytte manuel indføring i bakken.

• Der bruges en forkert type papir. Brug kun papir, der overholder de angivne specifikationer for denne maskine.

• Der kan være papirrester inde i maskinen. Åbn det øverste dæksel, og fjern resterne.

Konvolutter vrides eller indføres forkert i maskinen.

Sørg for, at papirstyrene støder helt op til begge sider af konvolutterne.

5. Fejlfinding 141

Problemer med strøm- og kabeltilslutninger

Tilstand

Maskinen får ingen strøm, eller kablet mellem computeren og maskinen er ikke tilsluttet korrekt.

Løsningsforslag

• Slut først maskinen til stikkontakten, og tryk på knappen (tænd/sluk/annuller) på kontrolpanelet.

• Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen.

5. Fejlfinding 142

Udskrivningsproblemer

Tilstand

Maskinen udskriver ikke.

Mulig årsag

Maskinen får ingen strøm.

Løsningsforslag

Slut først maskinen til stikkontakten, og tryk på knappen (tænd/sluk/annuller) på kontrolpanelet.

Maskinen er ikke valgt som standardmaskine.

Vælg din maskine som standardmaskine i Windows.

Undersøg maskinen for følgende:

• Det øverste dæksel er ikke lukket. Luk det øverste dæksel.

• Der er papirstop. Afhjælp papirstoppet (se "Udbedre papirstop" på side 52).

• Der mangler papir i printeren. Ilæg papir (se "Ilægning af papir i bakken" på side 26).

• Tonerpatronen er ikke installeret. Installer tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

• Kontroller, at beskyttelsesdækslet og arkene er fjernet fra tonerpatronen (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

Hvis der opstår en systemfejl, skal du kontakte en servicerepræsentant.

Tag maskinens kabel ud, og sæt det i igen (se "Set bagfra" på side 16).

Kablet mellem computeren og maskinen er ikke tilsluttet korrekt.

Kablet mellem computeren og maskinen er beskadiget.

Portindstillingen er forkert.

Maskinen kan være forkert konfigureret.

Slut eventuelt kablet til en anden computer, der fungerer korrekt, og udskriv et job.

Du kan også forsøge med et andet maskinkabel.

Kontroller printerindstillingerne i Windows for at sikre, at udskriftsjobbet sendes til den korrekte port. Hvis computeren har mere end én port, skal du kontrollere, at maskinen er sluttet til den korrekte port.

Kontroller Udskriftsindstillinger for at sikre, at udskriftsindstillingerne er korrekte.

5. Fejlfinding 143

Udskrivningsproblemer

Maskinen udskriver ikke.

Tilstand Mulig årsag Løsningsforslag

Printerdriveren er muligvis forkert installeret.

Afinstaller og geninstaller maskinens driver.

Der er opstået en funktionsfejl i maskinen.

Se i displayet på kontrolpanelet, om der er opstået en systemfejl. Kontakt en servicetekniker.

Dokumentet er så stort, at der ikke er tilstrækkelig plads på computerens harddisk til at åbne udskriftsjobbet.

Skaf mere plads på harddisken, og udskriv dokumentet igen.

Udbakken er fuld.

Maskinen vælger papir fra den forkerte papirkilde.

Den papirindstilling, der blev valgt under

Udskriftsindstillinger , kan være forkert.

Et udskriftsjob behandles meget langsomt.

Halvdelen af siden er blank.

Jobbet kan være meget komplekst.

Indstillingen for papirretningen kan være forkert.

Papirformatet og indstillingerne for papirformatet stemmer ikke overens.

Når papiret er fjernet fra udbakken, genoptager maskinen udskrivningen.

I mange programmer findes papirkildevalget under fanen Papir i

Udskriftsindstillinger

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34). Vælg den

korrekte papirkilde. Se printerdriverens hjælpeskærm (se "Bruge Hjælp" på side

35).

Gør siden mindre kompleks, eller juster indstillingerne for udskriftskvaliteten.

Skift papirretning i programmet (se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34). Se

printerdriverens hjælpeskærm (se "Bruge Hjælp" på side 35).

Kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med papiret i bakken. Eller kontroller, at indstillingen for papirstørrelse i printerdriveren stemmer overens med indstillingen for papirstørrelse i det program, du bruger (se

"Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

5. Fejlfinding 144

Udskrivningsproblemer

Tilstand

Maskinen udskriver, men teksten er forkert, forvansket eller ufuldstændig.

Der udskrives sider, men de er tomme.

Mulig årsag

Maskinens kabel sidder løst eller er defekt.

Løsningsforslag

Tag maskinens kabel ud, og slut det til igen. Prøv at udskrive et job, du tidligere har udskrevet uden problemer. Hvis du har mulighed for det, kan du tilslutte kablet og maskinen til en anden computer og udskrive et job. Endelig kan du prøve med et nyt maskinkabel.

Kontroller programmets menu for printervalg for at sikre, at din maskine er valgt.

Der er valgt en forkert printerdriver.

Der er funktionsfejl i programmet.

Der er funktionsfejl i operativsystemet.

Tonerpatronen er defekt eller tom.

Prøv at udskrive et job fra et andet program.

Afslut Windows, og genstart computeren. Sluk maskinen, og tænd den igen.

Fordel eventuelt toneren i patronen. Udskift eventuelt tonerpatronen.

• Se "Fordele toner" på side 41.

• Se "Udskifte tonerpatronen" på side 42.

Kontrollér, at filen ikke indeholder blanke sider.

Filen kan indeholde blanke sider.

Nogle dele, f.eks. controlleren eller kortet, kan være defekte.

Kontakt en servicetekniker.

Maskinen udskriver ikke

PDF-filer korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.

Inkompatibilitet mellem PDF-filen og Acrobatprodukterne.

Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver

Udskriv som billede fra Acrobat-udskrivningsmuligheder.

Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.

Udskriftskvaliteten for fotografier er ikke god.

Billederne er ikke klare.

Opløsningen for fotografiet er meget lav. Reducer fotografiets størrelse. Hvis du forstørrer fotografiet i programmet, reduceres opløsningen.

5. Fejlfinding 145

Udskrivningsproblemer

Tilstand

Det udskrevne faktureringspapir er krøllet.

Mulig årsag

Før udskrivning udskiller maskinen dampe i nærheden af udbakken.

Brug af fugtigt papir kan forårsage dampe under udskrivning.

Maskinen udskriver ikke på papir i specialstørrelser, f.eks. fakturapapir.

Papirstørrelsen og indstillingerne for papirstørrelse stemmer ikke overens.

Indstillingen for papirtype er forkert.

Løsningsforslag

Dette er ikke noget problem. Fortsæt med udskrivningen.

Vælg den korrekte papirstørrelse i Brugerdefineret under fanen Papir i

Udskriftsindstillinger

("Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger , klik på fanen

Papir og angiv typen til Tykt papir

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

5. Fejlfinding 146

Problemer med udskriftskvaliteten

Hvis den indvendige del af maskinen er snavset, eller hvis papiret er indført forkert, kan det forringe udskriftskvaliteten. Se i tabellen nedenfor, hvordan du kan løse problemet.

Tilstand

Lys eller falmet udskrift

Forslag til mulig løsning

• Hvis der er en lodret hvid stribe eller et falmet område på siden, er der kun lidt toner tilbage. Bestil en ny tonerpatron (se

"Udskifte tonerpatronen" på side 42).

• Papiret overholder muligvis ikke de angivne specifikationer. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.

• Hvis hele siden er lys, er opløsningsindstillingen indstillet for lavt, eller indstillingen Tonerbesparelse er aktiveret. Juster udskriftsopløsningen, og deaktiver Tonerbesparelse. Se hjælpeskærmen til printerdriveren.

• En kombination af falmede og udtværede udskrifter kan betyde, at tonerpatronen trænger til rengøring. Rengør maskinen

indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 44).

• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 44). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

Udskriften på den øverste halvdel af papiret er lysere end på resten af papiret

Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.

• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger , klik på fanen Papir , og angiv typen til Genbrugt (se

"Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

5. Fejlfinding 147

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Tonerpletter

Forslag til mulig løsning

• Papiret overholder muligvis ikke specifikationerne. Det kan f.eks. være for fugtigt eller for groft.

• Overførselsrullen kan være snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 44).

• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Kontakt en servicetekniker (se "Rengøre maskinen" på side 44).

Udfald

A a B b C

A a B b C

A a B b C

A a B b C

A a B b C

Hvide pletter

Hvis der opstår falmede, ofte runde, områder tilfældigt rundt om på siden:

• Et enkelt ark papir kan være defekt. Prøv at udskrive jobbet igen.

• Papiret har muligvis et ujævnt fugtindhold, eller der kan være fugtige områder på overfladen. Prøv et andet papirmærke.

• Hele papirstakken er af dårlig kvalitet. Fremstillingsprocessen kan gøre nogle områder uimodtagelige for toner. Prøv en anden papirtype eller et andet papirmærke.

• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger , klik på fanen Papir og angiv typen til Tykt papir eller

Tykkere

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

Hvis der er hvide pletter på siden:

• Papiret er for groft, og en hel del snavs fra papiret falder ned i maskinen, så overførselsrullen kan være snavset. Rengør

maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 44).

• Papirgangen trænger muligvis til rengøring. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 44).

Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

5. Fejlfinding 148

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Lodrette linjer

Sort baggrund

Tonerudtværing

Forslag til mulig løsning

Hvis der forekommer sorte, lodrette striber på siden:

• Tonerpatronens overflade (tromledelen) inden i maskinen er sandsynligvis ridset. Fjern tonerpatronen, og installer en ny

(se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

Hvis der er lodrette hvide striber på siden:

• LSU-enhedens overflade inde i maskinen er muligvis snavset. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 44). Hvis disse trin ikke løser problemet, skal du kontakte en servicetekniker.

Hvis baggrundsskyggen bliver uacceptabel:

• Skift til en lettere type papir.

• Kontrollér de omgivende forhold: Meget tørre forhold eller en høj luftfugtighed (højere end 80 % relativ fugtighed) kan øge mængden af baggrundsskygge.

• Udskift den gamle tonerpatron med en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

• Fordel toneren grundigt i patronen (se "Fordele toner" på side 41).

• Rengør maskinen indvendigt (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.

• Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

5. Fejlfinding 149

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Lodrette gentagne defekter

Forslag til mulig løsning

Hvis der gentagne gange forekommer mærker på den trykte side af papiret med regelmæssige intervaller:

• Tonerpatronen er muligvis beskadiget. Hvis du fortsat oplever problemet, skal du fjerne tonerpatronen og installere en ny

(se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

• Der er muligvis kommet toner på dele af maskinen. Hvis defekterne forekommer på papirets bagside, løses problemet sandsynligvis af sig selv efter nogle få yderligere sider.

• Fikseringsenheden kan være beskadiget. Kontakt en servicetekniker.

Spredte baggrundspletter Spredt baggrundsmisfarvning er resultatet af små mængder toner, der spredes tilfældigt på udskriften.

A

• Papiret kan være for fugtigt. Gentag udskrivningen på papir fra et andet parti. Åbn ikke pakker med papir, før det er nødvendigt, så papiret ikke absorberer for meget fugtighed.

• Hvis der forekommer spredt baggrundsmisfarvning på en konvolut, kan du ændre udskriftslayoutet, så du ikke udskriver i områder af konvolutten, hvor der er overliggende sammenføjninger på bagsiden. Udskrivning hen over sammenføjninger kan give problemer.

Eller vælg Tyk konvolut i vinduet Udskriftsindstillinger

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

• Hvis den spredte baggrundsmisfarvning dækker hele overfladen på en side, kan du ændre udskriftsopløsningen i programmet eller i Udskriftsindstillinger

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34). Kontroller, at du har valgt den

korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir , men har brugt Alm. papir , kan der blive påført for meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.

• Hvis du bruger en ny tonerpatron, skal du fordele toneren først (se "Fordele toner" på side 41).

5. Fejlfinding 150

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand Forslag til mulig løsning

Der er tonerpartikles omkring tegn med Fed og billeder

Toneren dækker muligvis ikke korrekt på denne type papir.

• Skift printerindstilling, og forsøg igen. Gå til

"Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

Udskriftsindstillinger , klik på fanen Papir , og angiv typen til Genbrugt (se

• Kontroller, at du har valgt den korrekte papirtype. Eksempel: Hvis du har valgt Tykkere papir , men har brugt Alm. papir , kan der blive påført for meget toner, hvilket forringer kopikvaliteten.

Misdannede tegn • Hvis tegnene er misdannede og giver hule billeder, kan papirtypen være for glat. Prøv noget andet papir.

Skrå skrift • Kontrollér, at papiret ligger korrekt.

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.

• Kontrollér, at styrene ikke er for tæt på eller for løse mod papirstakken.

5. Fejlfinding 151

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Krøller eller bølger

Forslag til mulig løsning

• Kontrollér, at papiret ligger korrekt.

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten. Både høj temperatur og fugt kan få papiret til at krølle.

• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.

Folder eller bukninger • Kontrollér, at papiret ligger korrekt.

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.

• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.

Bagsiden af udskrifterne er snavset

• Kontrollér, at tonerpatronen ikke lækker. Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 44).

5. Fejlfinding 152

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Helt farvede eller helt sorte sider

Forslag til mulig løsning

• Tonerpatronen er muligvis ikke installeret korrekt. Tag patronen ud, og sæt den i igen.

• Tonerpatronen kan være defekt. Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

• Maskinen skal muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.

A

Løs toner

• Rengør maskinen indvendigt (se "Rengøre maskinen" på side 44).

• Kontrollér papirtypen og papirkvaliteten.

• Fjern tonerpatronen, og installer derefter en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.

Blanke områder i tegnene Blanke områder i tegnene er utrykte områder inde i dele af tegn, der burde være helt sorte:

• Måske udskriver du på den forkerte side af arket. Tag papiret ud, og vend det om.

• Papiret overholder muligvis ikke papirspecifikationerne.

A

5. Fejlfinding 153

Problemer med udskriftskvaliteten

Tilstand

Vandrette striber

Forslag til mulig løsning

Hvis der forekommer vandrette parallelle striber eller udtværinger:

• Tonerpatronen kan være installeret forkert. Tag patronen ud, og sæt den i igen.

• Tonerpatronen kan være defekt. Fjern tonerpatronen, og installer en ny (se "Udskifte tonerpatronen" på side 42).

Hvis problemet fortsætter, skal maskinen muligvis repareres. Kontakt en servicetekniker.

Krøl Hvis det udskrevne papir er krøllet, eller papiret ikke indføres i maskinen:

• Vend stakken i bakken. Prøv også at vende papiret 180 ° i bakken.

• Skift papirindstilling for printeren, og forsøg igen. Gå til Udskriftsindstillinger , klik på fanen Papir , og angiv typen til Tyndt papir

(se "Åbne udskriftsindstillinger" på side 34).

• Et ukendt billede vises gentagne gange på nogle få ark

• Løs toner

• Der forekommer lys udskrift eller forurening

Maskinen bruges sandsynligvis i en højde på 1.000 m eller derover. Denne højde kan påvirke udskriftskvaliteten med f.eks.

løs toner eller lys billedgengivelse. Rediger højdeindstillingen på maskinen (se "Højdejustering" på side 113).

5. Fejlfinding 154

Problemer vedrørende operativsystem

1

Ofte forekommende Windows-problemer

Tilstand Løsningsforslag

Meddelelsen ”Filen er i brug” vises under installationen.

Afslut alle programmer. Fjern alle programmer i startgruppen, og genstart Windows. Geninstaller printerdriveren.

Meddelelserne ”Generel beskyttelsesfejl”,

”Undtagelse OE”, ”Spool 32” eller ”Ugyldig handling” vises.

Luk alle andre programmer, og genstart Windows.

Meddelelsen ”Kan ikke udskrive”, ”der er opstået en printer timeout-fejl” vises.

Disse meddelelser kan blive vist under udskrivningen. Vent, indtil maskinen er færdig med at udskrive. Hvis denne meddelelse vises i klartilstanden, eller når udskrivningen er færdig, skal du kontrollere forbindelsen, og/eller om der er opstået en fejl.

Du kan finde oplysninger om fejlmeddelelser i Windows i den brugervejledning til Microsoft Windows, der fulgte med din pc.

5. Fejlfinding 155

Problemer vedrørende operativsystem

2

Ofte forekommende Macintosh-problemer

Tilstand Løsningsforslag

Maskinen udskriver ikke PDF-filer korrekt. Visse dele af grafik, tekst eller illustrationer mangler.

Udskrivning af PDF-filen som billede kan muliggøre udskrivning af filen. Aktiver Udskriv som billede fra Acrobatudskrivningsmuligheder.

Det tager længere tid at udskrive, når du udskriver en PDF-fil som et billede.

Mac OS kan ikke oprette skrifttypen, mens forsiden udskrives. Det engelske alfabet og tal vises normalt på forsiden.

Nogle bogstaver vises ikke normalt ved udskrivning af en forside.

Når du udskriver et dokument i

Macintosh med Acrobat Reader 6.0 eller nyere, udskrives farverne ikke korrekt.

Sørg for, at opløsningsindstillingen i maskinens driver stemmer overens med indstillingen i Acrobat Reader.

Du kan finde oplysninger om Macintosh-fejlmeddelelser i den brugerhåndbog til Macintosh, der fulgte med din pc.

5. Fejlfinding 156

Problemer vedrørende operativsystem

3

Ofte forekommende Linux-problemer

Tilstand

Maskinen udskriver ikke.

Løsningsforslag

• Kontrollér, om printerdriveren er installeret på systemet. Åbn Unified Driver Configurator, og skift til fanen Printers i vinduet

Printers configuration for at få vist listen med tilgængelige maskiner. Kontrollér, at maskinen vises på listen. Hvis ikke, skal du åbne Add new printer wizard for at konfigurere enheden.

• Kontrollér, om maskinen er startet. Åbn Printers configuration , og marker maskinen på listen over printere. Læs beskrivelsen i ruden Selected printer . Hvis status indeholder Stopped , skal du trykke på knappen Start . Herefter bør maskinen igen fungere normalt. Udskrivningen kan standse, når der opstår visse problemer.

• Kontroller, om programmet har en specialindstilling for udskrivning som f.eks. ”-oraw”. Hvis ”-oraw” er angivet i kommandolinjeparameteren, skal du slette det for at kunne udskrive korrekt. Hvis der bruges Gimp Front-end, skal du vælge ”print” -> ”Setup printer” og redigere kommandolinjeparameteren på kommandolinjen.

Maskinen udskriver ikke hele sider, og udskrifterne udskrives på halve sider.

Det er et kendt problem, der opstår, når der bruges en farvemaskine til version 8.51 eller ældre af Ghostscript, 64-bit Linux

OS, og som er rapporteret til bugs.ghostscript.com som Ghostscript Bug 688252. Problemet er løst i AFPL Ghostscript v.

8.52 og nyere. Hent den nyeste version af AFPL Ghostscript fra http://sourceforge.net/projects/ghostscript/, og installer den, så problemet bliver løst.

Fejlmeddelelsen "Cannot open port device file" vises, når du udskriver et dokument.

Undgå at ændre parametre for udskriftsjobbet (f.eks. via LPR-brugergrænsefladen) under et igangværende udskriftsjob.

Kendte versioner af CUPS-server afbryder udskriftsjobbet, hver gang udskriftsindstillingerne ændres, og forsøger derefter at starte jobbet igen fra starten. Da Unified Linux Driver låser porten under udskrivning, vil uventet afslutning af driveren holde porten låst og dermed ikke tilgængelig for efterfølgende udskriftsjob. Hvis denne situation opstår, kan du prøve at åbne porten ved at vælge Release port i vinduet Port configuration .

Du kan finde oplysninger om Linux-fejlmeddelelser i den brugervejledning til Linux, der fulgte med din pc.

5. Fejlfinding 157

Ordliste

Nedenstående ordliste hjælper dig med at få kendskab til produktet ved at give dig en forståelse af den terminologi, der bruges i forbindelse med udskrivning, og som anvendes i denne brugerhåndbog.

802.11

802.11 er et sæt standarder til kommunikation via trådløse lokalnetværk

(WLAN), og det er udviklet af IEEE LAN/MAN Standards Committee (IEEE

802).

ADF

En automatisk dokumentføder (ADF) er en scanningsenhed, der automatisk indfører en papiroriginal, så maskinen kan scanne noget af papiret med det samme.

AppleTalk

AppleTalk er en samling varemærkebeskyttede protokoller, der er udviklet af Apple, Inc til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige

Macintosh (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IPnetværk.

802.11b/g/n

802.11b/g/n kan dele hardware og benytte 2,4 GHz-båndet. 802.11b understøtter båndbredde op til 11 Mbps, 802.11n understøtter båndbredde op til 150 Mbps. 802.11b/g/n-enheder kan være udsat for interferens fra mikrobølgeovne, trådløse telefoner og Bluetooth-enheder.

Bitdybde

En betegnelse i forbindelse med computergrafik, som beskriver antallet af bits, der bruges til at repræsentere farven på en enkelt pixel i et bitmapbillede. En større farvedybde giver et større spektrum af klare farver.

Når antallet af bits forøges, bliver antallet af mulige farver upraktisk stort til et farveskema. 1-bit-farve kaldes normalt monokrom eller sort-hvid.

Adgangspunkt

AP (Access Point) eller WAP (Wireless Access Point) er en enhed, som forbinder udstyr til trådløs kommunikation på et trådløst lokalnetværk

(WLAN) og fungerer som en central sender/modtager af WLANradiosignaler.

BMP

Et bitmapgrafikformat, der bruges internt af Microsoft Windowsgrafikundersystemet (GDI), og som normalt bruges som et filformat til enkle grafikfiler på denne platform.

Ordliste 158

Ordliste

BOOTP

Bootstrap-protokol. En netværksprotokol, som en netværksklient benytter til automatisk at hente en IP-adresse. Dette foregår normalt i bootstrapprocessen på en computer eller det operativsystem, der kører på den.

BOOTP-serverne tildeler IP-adressen til hver klient fra en pulje med adresser. BOOTP gør det muligt for arbejdsstationscomputere uden harddisk at hente en IP-adresse, inden der indlæses et avanceret operativsystem.

Dækning

Dette er et udskrivningsbegreb, der bruges i forbindelse med målingen af tonerforbrug ved udskrivning. F.eks. betyder 5 % dækning, at der på et stykke A4-papir er ca. 5 % billeder eller tekst. Hvis papiret eller originalen indeholder komplicerede billeder eller en stor mængde tekst, er dækningen derfor højere, og tonerforbruget stiger tilsvarende.

CCD

CCD (Charge Coupled Device) er en hardwareenhed, der gør det muligt at foretage en scanning. CCD-låsemekanismen bruges også til at fastholde

CCD-modulet for at forhindre beskadigelse, når maskinen flyttes.

CSV

Kommaseparerede værdier (CSV). En type filformat. CSV bruges til at udveksle data mellem inkompatible programmer. Filformatet, som det bruges i Microsoft Excel, er blevet en slags de facto-standard i hele branchen, selv på andre platforme end Microsoft.

Sortering

Sortering er en proces, hvor et kopijob med flere kopier udskrives i sæt. Når sortering er valgt, udskriver enheden et helt sæt, før der udskrives yderligere kopier.

DADF

En automatisk duplexdokumentføder er en scanningsenhed, der automatisk indfører og vender en papiroriginal, så maskinen kan scanne begge sider af papiret.

Kontrolpanel

Et kontrolpanel er et fladt og som regel lodret område, hvor der er placeret knapper eller indikatorer. Det findes normalt foran på maskinen.

Standard

Den værdi eller indstilling, der er gældende, når en printer pakkes ud, nulstilles eller initialiseres.

Ordliste 159

Ordliste

DHCP

En DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) er en klient/servernetværksprotokol. En DHCP-server sender specifikke konfigurationsparametre til den anmodende DHCP-klientvært – generelt oplysninger, som klientværten skal bruge for at kommunikere med andre computere på et IP-netværk. DHCP indeholder også en mekanisme til allokering af IP-adresser til klientværter.

DIMM

DIMM (Dual Inline Memory Module) er et lille trykt kredsløb, der indeholder hukommelse. DIMM gemmer alle data i maskinen, f.eks. udskriftsdata og modtagne faxdata.

DLNA

DLNA (Digital Living Network Alliance) er en standard, der gør det muligt for enheder i et hjemmenetværk at dele oplysninger med hinanden på tværs af netværket.

DNS

DNS (Domain Name Server) er et system, der gemmer oplysninger i forbindelse med domænenavne i en distribueret database på et netværk, f.eks. internettet.

Matrixprinter

En matrixprinter er en type computerprinter med et printhoved, der kører frem og tilbage på siden og skriver med anslag ved at slå et tekstilfarvebånd mod papiret, meget lig en skrivemaskine.

DPI

DPI (Dots Per Inch) er et mål for opløsning, der bruges i forbindelse med scanning og udskrivning. Generelt resulterer et højere DPI-tal i en højere opløsning, flere synlige detaljer i billedet og større filer.

DRPD

DRPD (Distinctive Ring Pattern Detection). ”Distinctive Ring” er en tjeneste, der giver brugeren mulighed for at bruge en enkelt telefonlinje til at besvare opkald til flere forskellige telefonnumre.

Duplex

En mekanisme, der automatisk vender et ark papir, så maskinen kan skrive på (eller scanne) begge sider af papiret. En printer med duplexenhed kan udskrive på begge sider af papiret samtidigt.

Ordliste 160

Ordliste

Driftscyklus

Driftscyklus er det antal sider pr. måned, der ikke påvirker printerens ydeevne. Generelt har printeren en levetidsbegrænsning, f.eks. antal sider pr. år. Levetiden betyder den gennemsnitlige udskriftskapacitet, normalt inden for garantiperioden. Hvis driftscyklussen f.eks. er 48.000 sider pr. måned, idet der regnes med 20 arbejdsdage, har printeren en grænse på

2.400 sider om dagen.

Ethernet

Ethernet er en rammebaseret computernetværksteknologi til LAN-netværk

(Local Area Network). Der fastlægges ledningsføring og signaler på det fysiske lag samt rammeformater og protokoller på MAC-laget (Media

Access Control Layer) og dataforbindelseslaget (Data Link Layer) i OSImodellen. Ethernet er for det meste standardiseret som IEEE 802.3. Det er blevet den mest udbredte LAN-teknologi siden 1990’erne og frem til i dag.

ECM

ECM (Error Correction Mode) er en valgfri transmissionstilstand, der er indbygget i Class 1-faxmaskiner eller faxmodemmer. Når tilstanden er slået til, sker der automatisk registrering og korrektion af de fejl i faxtransmissionsprocessen, der nogle gange opstår på grund af støj på telefonlinjen.

EtherTalk

En samling af protokoller, der er udviklet af Apple Computer til computernetværk. Den var medtaget i den oprindelige Macintosh (1984), og Apple er nu gået bort fra den til fordel for TCP/IP-netværk.

Emulering

Emulering er en teknik, hvor én maskine opnår de samme resultater som en anden.

En emulator duplikerer funktionerne i et system til et andet system, så det andet system fungerer som det første system. Emulering fokuserer på nøjagtig reproduktion af den eksterne funktion i modsætning til simulering, hvor en abstrakt model af systemet simuleres, ofte under hensyn til systemets interne tilstand.

FDI

FDI (Foreign Device Interface) er et kort, der er installeret inde i maskinen, og som gør det muligt at anvende enheder fra en tredjepart, f.eks. en møntbetjent enhed eller en kortlæser. Med disse enheder kan maskinen bruges til udskrivning mod betaling.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) er en almindeligt brugt protokol til udveksling af filer over alle netværk, der understøtter TCP/IP-protokollen (f.eks. internettet eller et intranet).

Ordliste 161

Ordliste

Fikseringsenhed

Den del af en laserprinter, der fikserer toneren på udskriftsmediet. Den består af en varmerulle og en trykrulle. Når toneren er overført til papiret, bruger fikseringsenheden varme og tryk til at sikre, at toneren bliver på papiret permanent. Det er årsagen til, at papiret er varmt, når det kommer ud af en laserprinter.

HDD

Harddisken er en permanent lagerenhed, hvor digitalt kodede data lagres på hurtigt roterende plader med magnetiske overflader.

Gateway

En forbindelse mellem computernetværk eller mellem et computernetværk og en telefonlinje. Metoden er særdeles populær, eftersom det er en computer eller et netværk, der giver adgang til andre computere eller netværk.

IEEE

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) er en international, almennyttig faglig organisation, hvis formål er at udbrede teknologi, der er relateret til elektricitet.

IEEE 1284

Standarden for 1284-parallelporten er udviklet af IEEE (Institute of

Electrical and Electronics Engineers). Betegnelsen ”1284-B” refererer til en specifik stiktype i enden af det parallelkabel, der sluttes til perifere enheder

(f.eks. en printer).

Gråtoner

Forskellige grå nuancer, der repræsenterer lyse og mørke dele af et billede, når farvebilleder konverteres til gråtoner. Farverne repræsenteres af de forskellige grå nuancer.

Halvtone

En billedtype, der simulerer gråtoner ved, at antallet af punkter varieres.

Områder med megen farve består af et stort antal punkter, mens lysere områder består af et mindre antal punkter.

Intranet

Et privat netværk, der benytter internetprotokoller, netværksforbindelser og eventuelt det offentlige telekommunikationssystem til sikkert at dele en del af en organisations oplysninger eller drift med medarbejderne. Begrebet henviser undertiden kun til den mest synlige tjeneste, som er det interne websted.

Ordliste 162

Ordliste

IP-adresse

En IP-adresse (Internet Protocol) er et entydigt tal, som enheder benytter til at identificere og kommunikere med hinanden på et netværk ved hjælp af

IP-standarden.

IPX/SPX

IPX/SPX står for Internet Packet Exchange/Sequenced Packet Exchange.

Det er en netværksprotokol, der bruger af Novell NetWareoperativsystemerne. IPX og SPX er begge forbindelsestjenester, der ligner

TCP/IP, hvor IPX-protokollen ligner IP, og SPX ligner TCP. IPX/SPX er primært udviklet til lokale netværk (LAN), og det er en meget effektiv protokol til dette formål (typisk har den en bedre ydeevne end TCP/IP på et

LAN).

IPM

IPM (Images Per Minute) er en metode til måling af en printers hastighed.

En IPM-hastighed viser, hvor mange enkeltsidede ark en printer kan producere i løbet af et minut.

IPP

IPP (Internet Printing Protocol) definerer en standardprotokol for udskrivning samt styring af udskriftsjob, mediestørrelser, opløsning osv.

IPP kan bruges lokalt eller over internettet til hundredvis af printere og understøtter også adgangskontrol, godkendelse og kryptering, hvilket gør det til en meget mere anvendelig og sikker udskrivningsløsning end ældre løsninger.

ISO

ISO (International Organization for Standardization) er en international organisation til fastlæggelse af standarder, og den er sammensat af repræsentanter fra de nationale standardiseringsorganisationer. Den udarbejder globale branche- og handelsstandarder.

ITU-T

ITU (International Telecommunication Union) er en international organisation, der blev etableret for at standardisere og regulere den internationale radio- og telekommunikation. Dens hovedopgaver omfatter standardisering, allokering af radiospektrum og organisering af forbindelsesaftaler mellem forskellige lande for at muliggøre internationale telefonopkald. Det sidste T i ITU-T henviser til telekommunikation.

Ordliste 163

Ordliste

ITU-T’s testark nr. 1

Et standardiseret testark, der er udgivet af ITU-T til faxtransmissioner af dokumenter.

JBIG

JBIG (Joint Bi-level Image Experts Group) er en standard for billedkomprimering, hvor nøjagtigheden og kvaliteten ikke forringes. Den er beregnet til komprimering af binære billeder, specielt til faxer, men den kan også bruges til andre billeder.

MAC-adresse

MAC-adressen (Media Access Control) er et entydigt id, der er knyttet til en netværksadapter. MAC-adressen er et entydigt 48-bit-id, der normalt skrives som 12 hexadecimale tegn grupperet i par (f.eks. 00-00-0c-34-11-

4e). Denne adresse er normalt hårdkodet på et netværkskort af fabrikanten, og den bruges som en hjælp til routere, der prøver at lokalisere lokale maskiner i store netværk.

MFP

MFP (Multi Function Peripheral) er en kontormaskine, der omfatter flere funktioner i én fysisk enhed, f.eks. en printer, en kopimaskine, en fax, en scanner osv.

JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) er den hyppigst brugte standardmetode til komprimering af fotografier med kvalitetsforringelse.

Det er det format, der bruges til lagring og transmission af fotografier på internettet.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) er en netværksprotokol til forespørgsel på og redigering af katalogtjenester, der kører via TCP/IP.

MH

MH (Modified Huffman) er en komprimeringsmetode til nedsættelse af den mængde data, der skal transmitteres mellem faxmaskiner for at overføre det billede, der anbefales i ITU-T T.4. MH er et kodebogsbaseret RLEskema (run-length encoding), der er optimeret til effektiv komprimering af blanke områder. Da de fleste faxer mest består af blanke områder, minimerer dette transmissionstiden for de fleste faxer.

LED

En lysdiode (LED) er en halvlederenhed, der viser en maskines status.

MMR

MMR (Modified Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T T.6.

Ordliste 164

Ordliste

Modem

En enhed, der modulerer et bæresignal til at kode digitale oplysninger og demodulerer bæresignalet for at afkode de transmitterede oplysninger.

En billedenhed, der indeholder en tromle, slider langsomt på tromlens overflade, når den bruges i printeren, og den skal udskiftes efter behov, når den er slidt som følge af kontakt med patronen, fremkalderbørsten, rensemekanismen og papiret.

MR

MR (Modified READ) er en komprimeringsmetode, der er anbefalet i ITU-T

T.4. Ved MR kodes den første scannede linje ved hjælp af MH. Den næste linje sammenlignes med den første, forskellene bestemmes, og derefter kodes og sendes forskellene.

Originaler

Det første eksemplar af noget, f.eks. et dokument, et fotografi eller en tekst, der kopieres, reproduceres eller oversættes for at producere flere eksemplarer, men som ikke selv er kopieret fra eller afledt af noget andet.

NetWare

Et netværksoperativsystem, der er udviklet af Novell, Inc. Der blev oprindeligt brugt kooperativ multitasking til at køre forskellige tjenester på en pc, og netværksprotokollerne var baseret på den typiske Xerox XNSstak. I dag understøtter NetWare TCP/IP og IPX/SPX.

OSI

OSI (Open Systems Interconnection) er en kommunikationsmodel, der er udviklet af ISO (International Organization for Standardization). OSI er en standardiseret, modulær tilgang til netværksdesign, hvor det nødvendige sæt af komplekse funktioner opdeles i håndterbare, selvstændige funktionelle lag. Lagene er fra top til bund: program, præsentation, session, transport, netværk, dataforbindelse og fysisk lag.

OPC

OPC (Organic Photo Conductor) er en mekanisme, der fremstiller et virtuelt billede til udskrivning ved hjælp af en laserstråle fra en laserprinter. Den er normalt grøn eller rustrød og cylinderformet.

PABX

En PABX (privat automatisk omstilling) er et automatisk telefonomstillingsanlæg i en privat virksomhed.

Ordliste 165

Ordliste

PCL

PCL (Printer Command Language) er et PDL (Page Description Language

– sidebeskrivelsessprog), der er udviklet af HP som en printerprotokol og er blevet en branchestandard. PCL blev oprindeligt udviklet til de tidlige inkjetprintere og er siden udgivet i forskellige udgaver til termiske printere, matrixprintere og laserprintere.

Udskriftsmedie

Et medie, der kan bruges i en printer, en scanner, en fax eller en kopimaskine, f.eks. papir, kuverter, etiketter og transparenter.

PPM

PPM (sider pr. minut) er en målemetode til bestemmelse af, hvor hurtigt en printer arbejder, dvs. hvor mange sider den kan producere pr. minut.

PDF

PDF (Portable Document Format) er et varemærkebeskyttet filformat, der er udviklet af Adobe Systems, til repræsentation af todimensionelle dokumenter i et format, som er uafhængigt af enheder og opløsning.

PRN-fil

En grænseflade til en enhedsdriver, der tillader softwaren at kommunikere med enhedsdriveren ved hjælp af standardsystemkald til input/output, hvilket forenkler mange opgaver.

PostScript

PS (PostScript) er et sidebeskrivelses- og programmeringssprog, der primært benyttes inden for elektronik og DTP. , og som køres i et tolkningsprogram for at generere et billede.

Protokol

En konvention eller standard, der kontrollerer eller muliggør forbindelse, kommunikation og dataoverførsel mellem to computere.

Printerdriver

Et program, der bruges til at sende kommandoer og overføre data fra computeren til printeren.

PS

Se PostScript.

Ordliste 166

Ordliste

PSTN

PSTN (det offentlige analoge kabelforbundne telefonnet) er det netværk, der består af verdens offentlige analoge telefonnetværk og normalt ledes gennem en omstilling i virksomheder.

SMTP

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) er standarden for transmission af email over internettet. SMTP er en relativt enkel tekstbaseret protokol, hvor der angives en eller flere modtagere af en meddelelse, og derefter overføres meddelelsesteksten. Det er en klient/server-protokol, hvor klienten overfører en e-mail-meddelelse til serveren.

RADIUS

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) er en protokol til godkendelse og registrering af eksterne brugere. RADIUS muliggør central styring af godkendelsesdata, f.eks. brugernavne og adgangskoder, ved hjælp af et AAA-koncept (godkendelse, autorisation og registrering) til styring af adgang til netværket.

SSID

SSID (Service Set Identifier) et et navn på et trådløst lokalnetværk (WLAN).

Alle trådløse enheder på et WLAN anvender det samme SSID for at kommunikere med hinanden. Der skelnes mellem store og små bogstaver i SSID’er, og maksimumlængden er 32 tegn.

Opløsning

Et billedes skarphed målt i punkter pr. tommer (DPI). Jo højere DPI-tal, jo højere opløsning.

Undernetmaske

Undernetmasken bruges i forbindelse med netværksadressen til at bestemme, hvilken del af adressen der er netværksadressen, og hvilken del der er værtsadressen.

SMB

SMB (Server Message Block) er en netværksprotokol, der især anvendes til at dele filer, printere, serielle porte og forskellige former for kommunikation mellem noder i et netværk. Den indeholder også en mekanisme til godkendelse af kommunikation mellem processer.

TCP/IP

TCP (Transmission Control Protocol) og IP (Internet Protocol) er det sæt kommunikationsprotokoller, der implementerer den protokolstak, som internettet og de fleste kommercielle netværk kører på.

Ordliste 167

Ordliste

TCR

TCR (Transmission Confirmation Report) indeholder oplysninger om hver transmission, f.eks. jobstatus, transmissionsresultat og antal sendte sider.

Rapporten kan indstilles til at blive udskrevet efter hvert job eller kun efter mislykkede transmissioner.

TWAIN

En branchestandard for scannere og software. Hvis der bruges en TWAINkompatibel scanner og et TWAIN-kompatibelt program, kan en scanning startes fra programmet. TWAIN er et API, der kan bruges til at hente billeder under operativsystemerne Microsoft Windows og Apple Macintosh.

TIFF

TIFF (Tagged Image File Format) er et bitmapbilledformat med variabel opløsning. TIFF beskriver billeddata, der typisk kommer fra scannere. I

TIFF-billeder bruges der mærker, dvs. nøgleord, som definerer egenskaberne for det billede, der er inkluderet i filen. Dette fleksible og platformsuafhængige format kan bruges til billeder, der er oprettet i forskellige billedbehandlingsprogrammer.

UNC-sti

UNC (Uniform Naming Convention) er en standardiseret metode til at oprette adgang til netværksshares i Windows NT og andre Microsoftprodukter. Formatet for en UNC-sti er:

\\<servernavn>\<sharenavn>\<Yderligere mapper>

Tonerpatron

En slags flaske eller beholder med toner, der anvendes i en maskine, f.eks. en printer. Toner er et pulver, der bruges i laserprintere og fotokopieringsmaskiner, og som danner teksten og billederne på det udskrevne papir. Toneren fikseres med en kombination af varme og tryk fra fikseringsenheden, så den klæber til papirets fibre.

URL

URL (Uniform Resource Locator) er den globale adresse på dokumenter og ressourcer på internettet. Den første del af adressen angiver, hvilken protokol der skal bruges, og den anden del angiver den IP-adresse eller det domænenavn, hvor ressourcen er placeret.

USB

USB (Universal Serial Bus) er en standard for tilslutning af perifere enheder til computere, og den er udviklet af USB Implementers Forum, Inc. I modsætning til parallelporte er USB udviklet til, at der på samme tid kan tilsluttes flere perifere enheder til en enkelt USB-port på computeren.

Ordliste 168

Ordliste

Vandmærke

Et vandmærke er et genkendeligt billede eller mønster i papiret, der virker lysere, når det holdes op imod lyset. Vandmærker blev første gang introduceret i Bologna i Italien i 1282. De er blevet brugt af papirfabrikanter til at identificere deres produkter, og de bruges også i frimærker, pengesedler og andre officielle dokumenter for at forhindre forfalskninger.

WPA-PSK

WPA-PSK (WPA Pre-Shared Key) er en særlig udgave af WPA til mindre virksomheder og hjemmebrugere. En delt nøgle, eller adgangskode, konfigureres på det trådløse adgangspunkt (WAP) og på alle trådløse bærbare eller stationære enheder. WPA-PSK genererer en entydig nøgle til hver session mellem en trådløs klient og det tilhørende trådløse adgangspunkt, hvilket øger sikkerheden.

WEP

WEP (Wired Equivalent Privacy) er en sikkerhedsprotokol, der er defineret i IEEE 802.11. Den giver det samme sikkerhedsniveau som et kabelforbundet LAN. Sikkerheden i WEP er baseret på kryptering af trådløst overførte data, så de er beskyttet under transmissionen.

WPS

WPS (Wi-Fi Protected Setup) er en standard til oprettelse af et trådløst hjemmenetværk. Hvis det trådløse adgangspunkt understøtter WPS, er det nemt at konfigurere den trådløse netværksforbindelse uden at bruge en computer.

WIA

WIA (Windows Imaging Architecture) er en billedbehandlingsarkitektur, der oprindeligt blev introduceret i Windows Me og Windows XP. Hvis der bruges en WIA-kompatibel scanner, kan en scanning startes fra disse operativsystemer.

XPS

XPS (XML Paper Specification) er en specifikation af et PDL

(sidebeskrivelsessprog) og et nyt dokumentformat, som er nyttigt til transportable og elektroniske dokumenter. Det er udviklet af Microsoft. Det er en XML-baseret specifikation, som er baseret på en ny udskriftssti og et vektorbaseret dokumentformat, der er uafhængigt af enheden.

WPA

WPA (Wi-Fi Protected Access) er en klasse af systemer til sikring af trådløse (Wi-Fi) computernetværk. Det blev oprettet for at forbedre sikkerheden i WEP.

Ordliste 169

Indeks

B

bakke

ændre bakkestørrelse indføre manuelt i bakken justere bredde og længde

bruge hjælp

E

embedded web service

generelle oplysninger

25

28

25

35 ,

123

129

F

forbrugsstoffer

bestille

38

forventet levetid for tonerpatroner

40

tilgængelige forbrugsstoffer udskifte tonerpatronen

38

42

foretrukne indstillinger til udskrivning

35

funktioner

udskriftsmediefunktion

4

60

G

generelle ikoner

8

I

indstille udskriftsopløsning

Linux

K

kontrolpanel konvention

124

17

8

L

lægge

papir i bakken

lægge i

manuel indføring i bakken specialmedier

26

28

29

Linux

almindelige Linuxproblemer

157

driverinstallation til netværkstilsluttede

83

driverinstallation ved tilslutning via

USBkabel

76

geninstallation af driver ved tilslutning via

USBkabel

77

printeregenskaber systemkrav udskrivning

125

65

124

unified driver configurator

lokal

driverinstallation geninstallere driver

136

20

22

M

Mac OS

udskrivning

122

Macintosh

almindelige Macintoshproblemer

156

driverinstallation til netværkstilsluttede

82

driverinstallation ved tilslutning via

USBkabel

74

geninstallation af driver ved tilslutning via

USBkabel

75

systemkrav

64

manuel arkindføring i bakken

bruge specialmedier

29

N

netværk

driverinstallation

Linux

Mac OS

Windows

83

82

81

Indeks 170

Indeks installationsmiljø

IPv6konfiguration

66

85

konfiguration af trådløst netværk

87

præsentation af netværksprogrammer

79

Nup printing

Mac OS

122

O

om statusindikatoren opløsning

papirfejl

ordliste

55

51

158

P

papirstop

tip til at undgå papirstop udbedre papirstop

50

52

placere en maskine

justere højden

printerindstillinger

Linux

113

125

problemer

problemer med papirindforing

141

problemer med udskriftskvaliteten

147

strømproblemer udskrivningsproblemer

T

tonerpatron

fordele toner

142

143

R

rengøre

indvendigt opsamlingsrulle udvendigt

rengøre maskinen

S

set bagfra set forfra

16

16

sikkerhed

oplysninger symboler

specielle udskrivningsfunktioner

112

9

9

specifikationer

udskriftsmedie

Status for Dellprinter

58

60

134

45

47

44

44

41

forventet levetid håndteringsvejledning ikkeDell og genopfyldt lagring udskifte patronen

trådløst

adhoctilstand

Infrastrukturstilstand

USBkabel

WPS

PBC

PIN

U

udskriftsmedie

etiketter fortrykt papir karton konvolut specialmedier udskriftsstøtte

udskrive et dokument

Mac OS

udskrive overlay

31

32

31

29

29

60

122

Indeks 171

87

87

91

90

90

40

39

39

39

42

Indeks oprette slette udskrivning

Udskrivning

120

121

120

33

udskrivning

ændre standardindstillingerne for udskrivning flere sider på ét ark

Macintosh

Linux

Mac OS udskrive et dokument

Windows udskrive til en fil

udskrivning af et dokument

Linux

USBkabel

driver installation geninstallation af driver

114

122

124

122

33

116

124

74 ,

76

75 ,

77

V

vandmærke

oprette redigere

118

119

slette

119

Værktøj til bestilling af forbrugsstoffer

128

værktøj til firmwareopdatering

127

W

Windows

driverinstallation til netværkstilsluttede

81

driverinstallation ved tilslutning via

USBkabel

20

,

22

ofte forekommende Windowsproblemer

155

systemkrav

63

Indeks 172

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement

Table of contents