Informator o systemie i konfiguracji. Dell Workstation 650, Workstation 450

Add to My manuals
154 Pages

advertisement

Informator o systemie i konfiguracji. Dell Workstation 650, Workstation 450 | Manualzz

Komputery Dell Precision™ Workstation 450 i 650

Informator o systemie i konfiguracji

w w w. d e l l . c o m | s u p p o r t . e u r o . d e l l . c o m

Uwagi, przypomnienia i ostrzeżenia

UWAGA: UWAGA wskazuje wan informacj, pozwalajc lepiej wykorzystać posiadany system komputerowy.

PRZYPOMNIENIE: Sekcja PRZYPOMNIENIE informuje o sytuacjach, w których wystpuje ryzyko uszkodzenia sprztu lub utraty danych i przedstawia sposoby uniknicia problemu.

OSTROŻNIE: Sekcja OSTROŻNIE informuje o sytuacjach, w których występuje ryzyko uszkodzenia sprzętu, uszkodzenia ciała lub śmierci.

Skróty i skrótowce

Pełn list skrótów i skrótowców mona znaleć w sekcji „Słowniczek” w Przewodniku uytkownika .

____________________

Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2002 Dell Computer Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie w jakikolwiek sposób bez pisemnego zezwolenia od firmy Dell Computer Corporation jest surowo zabronione.

Znaki towarowe użyte w tekście: Dell , logo DELL i Dell Precision są znakami towarowymi firmy

Dell Computer Corporation; Microsoft i Windows są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Microsoft Corporation.

Tekst może zawierać także inne znaki towarowe i nazwy towarowe, odnoszące się do podmiotów posiadających prawa do tych znaków i nazw lub do ich produktów. Firma Dell Computer Corporation nie rości sobie praw do jakichkolwiek znaków towarowych i nazw towarowych, których nie jest prawnym właścicielem.

Grudzień 2002 N/K 7T144 Wersja A01

Spis treści

Wyszukiwanie informacji i uzyskiwanie pomocy

. . . . . . . 53

Konfigurowanie komputera Dell Precision™ 650

. . . . . . 58

Podłcz klawiatur i mysz

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

Podłcz modem lub kabel sieciowy

. . . . . . . . . . . . . .

59

Podłcz monitor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

60

Podłcz głoniki

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

Podłcz kable zasilania i włcz komputer oraz monitor

. . . .

64

Zainstaluj dodatkowe oprogramowanie lub urzdzenia

. . . .

65

Konfigurowanie komputera Dell Precision 450

. . . . . . . 67

Podłcz klawiatur i mysz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Podłcz modem lub kabel sieciowy

. . . . . . . . . . . . . . 68

Podłcz monitor

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Podłcz głoniki

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Podłcz kable zasilania i włcz komputer oraz monitor

. . . . 73

Zainstaluj dodatkowe oprogramowanie lub urzdzenia

. . . . 74

Obchodzenie się z komputerem

. . . . . . . . . . . . . . . 76

Rozwiązywanie problemów

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Rozwizywanie problemów dotyczcych niezgodnoci oprogramowania i sprztu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Korzystanie z funkcji System Restore (Przywracanie systemu) w systemie Windows XP

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

Korzystanie z funkcji Last Known Good Configuration

(Ostatnia znana dobra konfiguracja)

. . . . . . . . . . . . . 80

Kiedy uywać programu Dell Diagnostics

. . . . . . . . . . . 81

Uruchamianie programu Dell Diagnostics

. . . . . . . . . . . 82

Lampki systemowe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Spis treci 5 1

Kody dwikowe

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Komunikaty o błdach

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Lampki diagnostyczne

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Często zadawane pytania

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Otwieranie obudowy komputera

. . . . . . . . . . . . . . . 97

5 2 Spis treci

Wyszukiwanie informacji i uzyskiwanie pomocy

Ponisza tabela przedstawia zasoby udostpniane przez firm Dell jako narzdzia pomocy. Dodatkowe zasoby mog być dostarczone z komputerem uytkownika.

Szukane informacje

• Program diagnostyczny dla komputera

• Sterowniki dla komputera

• Przewodnik uytkownika

• Dokumentacja urzdze

Znajdziesz je tutaj

D y s k C D D r i v e r s a n d U t i l i t i e s ( n a z y w a n y t a k ż e d y s k i e m R e s o u r c e C D )

• Jak skonfigurować komputer

• Jak obchodzić si z komputerem

• Informacje dotyczce rozwizywania problemów

• Jak otwierać pokryw komputera

• Jak szukać innej dokumentacji

Tego dysku CD mona uyć w celu uzyskania dostpu do dokumentacji, ponownego zainstalowania sterowników lub uruchomienia narzdzi diagnostycznych.

I n f o r m a t o r o s y s t e m i e i k o n f i g u r a c j i

Informator o systemie i konfiguracji 53

Szukane informacje

• Kod ekspresowej obsługi i znacznik usługi

• Etykieta licencji systemu Microsoft

Windows

Znajdziesz je tutaj

K o d e k s p r e s o w e j o b s ł u g i i k l u c z p r o d u k t u

• Jak ponownie zainstalować system operacyjny

Etykiety znajduj si na komputerze.

D y s k C D z s y s t e m e m o p e r a c y j n y m i p r z e w o d n i k i n s t a l a c j i

Po dokonaniu ponownej instalacji systemu operacyjnego naley uyć dysku CD Drivers and Utilities w celu ponownego zainstalowania sterowników urzdze dostarczonych wraz z komputerem.

54 Informator o systemie i konfiguracji

Szukane informacje

• Jak wyjmować i wymieniać podzespoły

• Parametry techniczne

• Jak konfigurować ustawienia systemowe

• Jak rozwizywać problemy

Znajdziesz je tutaj

I k o n a p r z e w o d n i k a u ż y t k o w n i k a ( M i c r o s o f t

W i n d o w s 2 0 0 0 )

• Lokalizacja złczy na płycie systemowej

Kliknij dwukrotnie ikon User’s Guide (Przewodnik uytkownika) na pulpicie.

C e n t r u m p o m o c y i o b s ł u g i t e c h n i c z n e j s y s t e m u

W i n d o w s X P

1 Kliknij przycisk Start i kliknij pozycj Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna).

2 Kliknij opcj User’s Guide (Przewodnik uytkownika).

E t y k i e t a z i n f o r m a c j a m i o s y s t e m i e lub

Etykieta jest umieszczona na wewntrznej stronie obudowy komputera.

Informator o systemie i konfiguracji 55

Szukane informacje Znajdziesz je tutaj

• Najnowsze sterowniki dla komputera

• Odpowiedzi na pytania dotyczce obsługi technicznej i pomocy

• Dyskusje online z innymi uytkownikami i pomoc techniczna

• Dokumentacja komputera zawierajca

Podrcznik serwisowy

W i t r y n a s i e c i W e b p o m o c y t e c h n i c z n e j f i r m y

D e l l – support.euro.dell.com

Witryna pomocy technicznej firmy Dell udostpnia kilka narzdzi online, takich jak:

• Knowledge Base – Baza wiedzy zawierajca wskazówki, porady i kursy online

• Customer Forum – Forum klientów umoliwiajce dyskusje online z innymi klientami firmy Dell

• Upgrades – Informacje dotyczce uaktualnie podzespołów, na przykład pamici, dysku twardego i systemu operacyjnego

• Customer Care – Obsługa klienta udostpniajca informacje kontaktowe, o stanie zamówienia, gwarancyjne i dotyczce napraw

• Downloads – Pliki do pobrania zawierajce sterowniki, poprawki i uaktualnienia oprogramowania

• Reference – Materiały referencyjne zawierajce dokumentacj komputera, dane techniczne produktu i informacje kontaktowe

• Status zlecenia serwisowego i historia pomocy technicznej

• Główne zagadnienia techniczne dotyczce komputera

• Czsto zadawane pytania

• Pliki do pobrania

• Szczegóły konfiguracji komputera

• Umowa serwisowa dotyczca komputera

W i t r y n a s i e c i W e b D e l l P r e m i e r S u p p o r t – p r e m i e r s u p p o r t . d e l l . c o m

Witryna sieci Web Dell Premier Support jest dostosowana dla klientów korporacyjnych, rzdowych i edukacyjnych. Ta witryna moe nie być dostpna we wszystkich regionach.

• Informacje dotyczce gwarancji P r z e w o d n i k – i n f o r m a c j e o s y s t e m i e

56 Informator o systemie i konfiguracji

Szukane informacje

• Jak korzystać z systemu Windows XP

• Dokumentacja komputera i urzdze

Znajdziesz je tutaj

H e l p a n d S u p p o r t C e n t e r ( C e n t r u m p o m o c y i o b s ł u g i t e c h n i c z n e j ) s y s t e m u W i n d o w s X P

1

Kliknij przycisk Start i kliknij pozycj Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna).

2

Wpisz słowo lub fraz opisujce problem i kliknij ikon strzałki.

3 Kliknij temat opisujcy problem.

4

Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.

UWAGA: Aby uzyskać pomoc w systemie Windows 2000 kliknij przycisk Start i kliknij opcj Help (Pomoc).

Informator o systemie i konfiguracji 57

lub

Konfigurowanie komputera Dell

Precision™ 650

Aby prawidłowo skonfigurować komputer, naley wykonać wszystkie ponisze czynnoci.

Podłącz klawiaturę i mysz

lub

58 Informator o systemie i konfiguracji

Podłącz modem lub kabel sieciowy

PRZYPOMNIENIE: Kabla modemu nie naley podłczać do karty sieciowej. Napicie elektryczne linii telefonicznej moe uszkodzić kart sieciow.

UWAGA: Jeli w komputerze znajduje si zainstalowana karta sieciowa, kabel sieciowy naley podłczyć do karty.

Informator o systemie i konfiguracji 59

Podłącz monitor

W zalenoci od karty graficznej monitor mona podłczać na róne sposoby.

A B C D

PRZYPOMNIENIE: W przypadku tego komputera w celu podłczenia monitora moe być wymagane uycie dostarczonej przejciówki lub kabla.

60 Informator o systemie i konfiguracji

W przypadku kart jedno- i dwumonitorowych z pojedynczym złączem

Przejciówka VGA

VGA

• Z przejciówki VGA korzystaj, jeli posiadasz jednomonitorow kart graficzn i chcesz podłczyć monitor VGA.

Przejciówka z podwójnym kablem VGA Przejciówka z podwójnym kablem DVI

VGA

DVI

VGA DVI

• Z właciwego kabla podwójnego korzystaj, jeli karta graficzna ma jedno złcze i chcesz podłczyć jeden lub dwa monitory VGA.

• Z właciwego kabla podwójnego korzystaj, jeli karta graficzna ma jedno złcze i chcesz podłczyć jeden lub dwa monitory DVI.

Kabel do obsługi dwóch monitorów jest oznaczony kolorami; niebieskie złcze słuy do podłczenia monitora nadrzdnego, a czarne – monitora podrzdnego. Aby włczyć obsług dwóch monitorów, oba monitory musz być podłczone podczas uruchamiania komputera.

Informator o systemie i konfiguracji 61

W przypadku dwumonitorowych kart z jednym złączem DVI i jednym złączem VGA

Jedno złcze DVI/jedno złcze VGA Dwa złcza VGA z przejciówk VGA

DVI

VGA

• Podłczajc jeden lub dwa monitory skorzystaj z odpowiedniego złcza.

VGA

VGA

• Podłczajc dwa monitory VGA skorzystaj z odpowiedniej przejciówki VGA.

W przypadku dwumonitorowych kart z dwoma złączami DVI

Podwójne złcze DVI Dwa złcza DVI z jedn Dwa złcza DVI z dwiema

DVI

DVI

DVI

VGA VGA

VGA

• Podłczajc jeden lub dwa monitory DVI skorzystaj ze złczy

DVI.

przejciówk VGA

• Podłczajc jeden monitor

VGA do złcza DVI skorzystaj z przejciówki VGA.

przejciówkami VGA

• Podłczajc dwa monitory VGA do złczy DVI skorzystaj z dwóch przejciówek VGA.

62 Informator o systemie i konfiguracji

Podłącz głośniki

UWAGA: Jeli w komputerze znajduje si zainstalowana karta dwikowa, głoniki naley podłczyć do karty.

Informator o systemie i konfiguracji 63

64 Informator o systemie i konfiguracji

Podłącz kable zasilania i włącz komputer oraz monitor

Zainstaluj dodatkowe oprogramowanie lub urządzenia

Przed zainstalowaniem urzdze lub oprogramowania, które nie zostało dostarczone z komputerem, naley zapoznać si z dokumentacj oprogramowania lub urzdzenia albo skontaktować si z jego dostawc, aby sprawdzić, czy oprogramowanie lub urzdzenie jest zgodne z komputerem i systemem operacyjnym.

Gratulacje! Konfiguracja komputera została zakończona.

Przewodnik uytkownika komputera Dell Precision Workstation 650 zawiera dodatkowe informacje na temat komputera, takie jak:

• Parametry techniczne

• Przedni i tylny widok komputera wraz ze wszystkimi dostpnymi złczami

• Widok wntrza komputera wraz ze szczegółowymi rysunkami płyty systemowej i złczy

• Instrukcje dotyczce czyszczenia komputera

• Informacje na temat funkcji oprogramowania, jak działanie technologii

LegacySelect, korzystanie z hasła i opcji konfiguracji systemu

• Opis systemu operacyjnego Windows XP

• Instrukcje dotyczce wyjmowania i instalowania podzespołów, w tym pamici, kart, napdów, mikroprocesora, stabilizatora VRM i akumulatora

• Informacje dotyczce rozwizywania rónych problemów zwizanych z komputerem

• Instrukcje dotyczce korzystania z programu Dell Diagnostics i ponownego instalowania sterowników

• Informacje dotyczce kontaktowania si z firm Dell

Dostp do Przewodnika uytkownika mona uzyskać z dysku twardego, dysku CD Drivers and Utilities lub z witryny pomocy technicznej firmy Dell.

Informator o systemie i konfiguracji 65

Aby uzyskać dostęp do Przewodnika użytkownika na dysku twardym:

Jeli korzystasz z systemu Windows 2000 , kliknij dwukrotnie ikon

User’s Guides (Przewodniki uytkownika).

Jeli korzystasz z systemu Windows XP , kliknij przycisk Start i kliknij pozycj Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna).

Aby uzyskać dostęp do Przewodnika użytkownika na dysku CD:

1

Włó dysk CD Drivers and Utilities do napdu.

Jeli jest to pierwsze uycie dysku CD Drivers and Utilities , zostanie wywietlone okno ResourceCD Installation (Instalacja dysku

ResourceCD) informujce o rozpoczciu instalacji dysku CD.

2

3

4

Kliknij przycisk OK , aby kontynuować i odpowiadaj na monity programu instalacyjnego.

Kliknij przycisk Next (Dalej) na ekranie Welcome Dell System Owner

(Witamy właciciela komputera Dell).

Wybierz odpowiednie ustawienia opcji System Model (Model systemu), Operating System (System operacyjny) i Topic (Temat).

Aby uzyskać dostęp do Przewodnika użytkownika w witrynie sieci

Web pomocy technicznej firmy Dell:

1

2

3

Przejd do witryny support.euro.dell.com.

Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi w witrynie i odpowiadaj na pytania dotyczce komputera.

Na stronie głównej witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Dell kliknij Reference (Referencje), kliknij User’s Guides (Przewodniki uytkownika), kliknij Systems (Systemy) i wybierz posiadany komputer

Dell Precision.

66 Informator o systemie i konfiguracji

Konfigurowanie komputera Dell

Precision 450

Aby prawidłowo skonfigurować komputer, naley wykonać wszystkie ponisze czynnoci.

Podłącz klawiaturę i mysz

lub lub

Informator o systemie i konfiguracji 67

UWAGA: Jeli w komputerze znajduje si zainstalowana karta sieciowa, kabel sieciowy naley podłczyć do karty.

Podłącz modem lub kabel sieciowy

PRZYPOMNIENIE: Kabla modemu nie naley podłczać do karty sieciowej. Napicie elektryczne linii telefonicznej uszkodzi kart sieciow.

68 Informator o systemie i konfiguracji

Podłącz monitor

W zalenoci od karty graficznej monitor mona podłczać na róne sposoby.

A B C D

PRZYPOMNIENIE: W przypadku tego komputera w celu podłczenia monitora moe być wymagane uycie dostarczonej przejciówki lub kabla.

Informator o systemie i konfiguracji 69

W przypadku kart jedno- i dwumonitorowych z pojedynczym złączem

Przejciówka VGA

VGA

• Z przejciówki VGA korzystaj, jeli posiadasz jednomonitorow kart graficzn i chcesz podłczyć monitor VGA.

Przejciówka z podwójnym kablem VGA Przejciówka z podwójnym kablem DVI

VGA

DVI

VGA DVI

• Z właciwego kabla podwójnego korzystaj, jeli karta graficzna ma jedno złcze i chcesz podłczyć jeden lub dwa monitory VGA.

• Z właciwego kabla podwójnego korzystaj, jeli karta graficzna ma jedno złcze i chcesz podłczyć jeden lub dwa monitory DVI.

Kabel do obsługi dwóch monitorów jest oznaczony kolorami; niebieskie złcze słuy do podłczenia monitora nadrzdnego, a czarne – monitora podrzdnego. Aby włczyć obsług dwóch monitorów, oba monitory musz być przyłczone podczas uruchamiania komputera.

70 Informator o systemie i konfiguracji

W przypadku dwumonitorowych kart z jednym złączem DVI i jednym złączem VGA

Jedno złcze DVI/jedno złcze VGA Dwa złcza VGA z przejciówk VGA

DVI

VGA

• Podłczajc jeden lub dwa monitory skorzystaj z odpowiedniego złcza.

VGA

VGA

• Podłczajc dwa monitory VGA skorzystaj z odpowiedniej przejciówki VGA.

W przypadku dwumonitorowych kart z dwoma złączami DVI

Podwójne złcze DVI Dwa złcza DVI z jedn Dwa złcza DVI z dwiema

DVI

DVI

DVI

VGA VGA

VGA

• Podłczajc jeden lub dwa monitory DVI skorzystaj ze złczy

DVI.

przejciówk VGA

• Podłczajc jeden monitor

VGA do złcza DVI skorzystaj z przejciówki VGA.

przejciówkami VGA

• Podłczajc dwa monitory VGA do złczy DVI skorzystaj z dwóch przejciówek VGA.

Informator o systemie i konfiguracji 71

UWAGA: Jeli w komputerze znajduje si zainstalowana karta dwikowa, głoniki naley podłczyć do karty.

Podłącz głośniki

72 Informator o systemie i konfiguracji

Podłącz kable zasilania i włącz komputer oraz monitor

Informator o systemie i konfiguracji 73

Zainstaluj dodatkowe oprogramowanie lub urządzenia

Przed zainstalowaniem urzdze lub oprogramowania, które nie zostało dostarczone z komputerem, naley zapoznać si z dokumentacj oprogramowania lub urzdzenia albo skontaktować si z jego dostawc, aby sprawdzić, czy oprogramowanie lub urzdzenie jest zgodne z komputerem i systemem operacyjnym.

Gratulacje! Konfiguracja komputera została zakończona.

Przewodnik uytkownika komputera Dell Precision Workstation 450 zawiera dodatkowe informacje na temat komputera, takie jak:

• Parametry techniczne

• Przedni i tylny widok komputera wraz ze wszystkimi dostpnymi złczami

• Widok wntrza komputera wraz ze szczegółowymi rysunkami płyty systemowej i złczy

• Instrukcje dotyczce czyszczenia komputera

• Informacje na temat funkcji oprogramowania, jak działanie technologii

LegacySelect, korzystanie z hasła i opcji konfiguracji systemu

• Opis systemu operacyjnego Windows XP

• Instrukcje dotyczce wyjmowania i instalowania podzespołów, w tym pamici, kart, napdów, mikroprocesora, stabilizatora VRM i akumulatora

• Informacje dotyczce rozwizywania rónych problemów zwizanych z komputerem

• Instrukcje dotyczce korzystania z programu Dell Diagnostics i ponownego instalowania sterowników

• Informacje dotyczce kontaktowania si z firm Dell

Dostp do Przewodnika uytkownika mona uzyskać z dysku twardego, dysku CD Drivers and Utilities lub z witryny pomocy technicznej firmy Dell.

74 Informator o systemie i konfiguracji

Aby uzyskać dostęp do Przewodnika użytkownika na dysku twardym:

Jeli korzystasz z systemu Windows 2000 , kliknij dwukrotnie ikon

User’s Guides (Przewodniki uytkownika).

Jeli korzystasz z systemu Windows XP , kliknij przycisk Start i kliknij pozycj Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna).

Aby uzyskać dostęp do Przewodnika użytkownika na dysku CD:

1

Włó dysk CD Drivers and Utilities do napdu.

Jeli jest to pierwsze uycie dysku CD Drivers and Utilities , zostanie wywietlone okno ResourceCD Installation (Instalacja dysku

ResourceCD) informujce o rozpoczciu instalacji dysku CD.

2

3

4

Kliknij przycisk OK , aby kontynuować i odpowiadaj na monity programu instalacyjnego.

Kliknij przycisk Next (Dalej) na ekranie Welcome Dell System Owner

(Witamy właciciela komputera Dell).

Wybierz odpowiednie ustawienia opcji System Model (Model systemu), Operating System (System operacyjny) i Topic (Temat).

Aby uzyskać dostęp do Przewodnika użytkownika w witrynie sieci

Web pomocy technicznej firmy Dell:

1

2

3

Przejd do witryny support.euro.dell.com.

Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi w witrynie i odpowiadaj na pytania dotyczce komputera.

Na stronie głównej witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Dell kliknij Reference (Referencje), kliknij User’s Guides (Przewodniki uytkownika), kliknij Systems (Systemy) i wybierz posiadany komputer

Dell Precision.

Informator o systemie i konfiguracji 75

Obchodzenie się z komputerem

Aby właciwie obsługiwać komputer, skorzystaj z tych propozycji:

• Aby uniknć utracenia lub zniszczenia danych, nigdy nie wyłczaj komputera, gdy lampka dysku twardego si wieci.

• Zaplanuj regularne skanowanie wirusów, korzystajc z oprogramowania antywirusowego.

• Zarzdzaj miejscem na dysku twardym, okresowo usuwajc niepotrzebne pliki i przeprowadzaj defragmentacj dysku.

• Regularnie wykonuj kopie zapasowe plików.

• Okresowo czyć ekran monitora, mysz i klawiatur (wicej informacji znajduje si w Przewodniku uytkownika ).

Rozwiązywanie problemów

Podczas rozwizywania problemów z komputerem postpuj według poniszych wskazówek:

• Jeli przed wystpieniem problemu dodano lub wyjto podzespół komputera, przejrzyj procedury instalacyjne i upewnij si, e podzespół został prawidłowo zainstalowany.

• Jeli urzdzenie peryferyjne nie działa, upewnij si, e jest prawidłowo podłczone.

• Jeli na ekranie komputera wywietlony zostanie komunikat o błdzie, dokładnie zapisz tekst komunikatu. Ten komunikat moe ułatwić pomocy technicznej zdiagnozować i rozwizać problemy.

• Jeli komunikat o błdzie wystpi w programie, zapoznaj si z dokumentacj programu.

• Jeli w sekcji rozwizywania problemów zalecanym działaniem jest zapoznanie si z sekcj Przewodnika uytkownika , moesz skorzystać z dysku CD Drivers and Utilities lub przejć do witryny support.euro.dell.com

(na innym komputerze, jeli bdzie to konieczne), aby uzyskać dostp do Przewodnika uytkownika .

76 Informator o systemie i konfiguracji

Rozwiązywanie problemów dotyczących niezgodności oprogramowania i sprzętu

Windows XP

Konflikty przerwa IRQ w systemie Windows XP wystpuj, jeli urzdzenie nie zostanie wykryte podczas uruchamiania systemu operacyjnego lub zostanie wykryte, ale skonfigurowane nieprawidłowo.

Aby wyszukać konflikty w komputerze pracujcym pod kontrol systemu

Windows XP:

1

2

3

4

Kliknij przycisk Start , a nastpnie kliknij pozycj Control Panel (Panel sterowania).

Kliknij opcj Performance and Maintenance (Wydajnoć i konserwacja) i kliknij opcj System .

Kliknij kart Hardware (Sprzt) i kliknij przycisk Device Manager

(Meneder urzdze).

Na licie Device Manager (Meneder urzdze) sprawd, czy inne urzdzenia powoduj konflikty.

5

Konflikty oznaczone s ółtym wykrzyknikiem (

!

) obok urzdzenia powodujcego konflikt lub czerwonym znakiem

X

, jeli urzdzenie wyłczono.

Kliknij dwukrotnie dowolny konflikt, aby wywietlić okno Properties

(Właciwoci).

Jeeli wystpuje konflikt przerwania IRQ, w obszarze Device status

(Stan urzdzenia) okna Properties (Właciwoci) wymienione s karty lub urzdzenia korzystajce z tego samego przerwania.

Konflikty mona usunć poprzez ponown konfiguracj urzdze lub usunicie urzdze z obszaru Device Manager (Meneder urzdze).

Aby uyć programu Windows XP Hardware Troubleshooter (Narzdzie do rozwizywania problemów ze sprztem):

1

2

Kliknij przycisk Start i kliknij pozycj Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna).

W polu Search (Znajd) wpisz hardware troubleshooter

(program do rozwizywania problemów ze sprztem), a nastpnie kliknij strzałk, aby rozpoczć wyszukiwanie.

Informator o systemie i konfiguracji 77

3

4

Kliknij Rozwizywanie problemów na licie Wyniki wyszukiwania .

Na licie Hardware Troubleshooter (Narzdzie do rozwizywania problemów ze sprztem), kliknij pozycj I need to resolve a hardware conflict on my computer (Musz rozwizać konflikt sprztowy w komputerze), a nastpnie kliknij Next (Dalej).

3

4

5

System Windows 2000

Aby sprawdzić wystpowanie konfliktów w komputerze pracujcym pod kontrol systemu Windows 2000:

1

2

6

7

8

Kliknij przycisk Start , wska pozycj Ustawienia , a nastpnie kliknij pozycj Panel sterowania .

W oknie Control Panel (Panel sterowania) kliknij dwukrotnie pozycj

System (System).

Kliknij kart Hardware (Sprzt).

Kliknij przycisk Device Manager (Meneder urzdze).

Kliknij opcj View (Widok) i kliknij opcj Resources by connection

(Urzdzenia według połcze).

Kliknij dwukrotnie Interrupt request (IRQ) ( danie przerwania IRQ), aby wywietlić przypisane przerwania IRQ.

Konflikty oznaczone s ółtym wykrzyknikiem (

!

) obok urzdzenia powodujcego konflikt lub czerwonym znakiem

X

, jeli urzdzenie wyłczono.

Kliknij dwukrotnie dowolny konflikt, aby wywietlić okno Properties

(Właciwoci).

Jeeli wystpuje konflikt przerwania IRQ, w obszarze Device status

(Stan urzdzenia) okna Properties (Właciwoci) wymienione s karty lub urzdzenia korzystajce z tego samego przerwania.

Konflikty mona usunć poprzez ponown konfiguracj urzdze lub usunicie urzdze z obszaru Device Manager (Meneder urzdze).

78 Informator o systemie i konfiguracji

Aby uyć programu Windows 2000 Hardware Troubleshooter (Narzdzie do rozwizywania problemów ze sprztem):

1

2

3

Kliknij przycisk Start i kliknij pozycj Help (Pomoc).

Na karcie Contents (Spis treci), kliknij Troubleshooting and

Maintenance (Rozwizywanie problemów i konserwacja), kliknij

Windows 2000 troubleshooters (Programy do rozwizywania problemów systemu Windows 2000), a nastpnie kliknij Hardware

(Sprzt).

Na licie Hardware Troubleshooter (Narzdzie do rozwizywania problemów ze sprztem), kliknij pozycj I need to resolve a hardware conflict on my computer (Musz rozwizać konflikt sprztowy w komputerze), a nastpnie kliknij Next (Dalej).

Korzystanie z funkcji System Restore (Przywracanie systemu) w systemie Windows XP

System operacyjny Windows XP oferuje funkcj przywracania systemu, która umoliwia przywrócenie komputera do wczeniejszego stanu (bez wpływu na pliki danych), jeli zmiany sprztu, oprogramowania lub innych ustawie systemowych spowodowały niepodane działanie komputera. Wicej informacji na temat funkcji przywracania systemu znaleć mona w sekcji

“Help and Support Center (Centrum pomocy i obsługi technicznej) systemu

Windows XP” na stronie 57.

PRZYPOMNIENIE: Naley regularnie wykonywać kopie zapasowe plików z danymi. Funkcja przywracania systemu nie monitoruje plików danych uytkownika, ani ich nie przywraca.

Tworzenie punktu przywracania

1

Kliknij przycisk Start i kliknij pozycj Help and Support (Pomoc i obsługa techniczna).

2

3

Kliknij opcj System Restore (Przywracanie systemu).

Postpuj zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.

Przywracanie komputera do wcześniejszego stanu

PRZYPOMNIENIE: Przed przywróceniem komputera do wczeniejszego stanu naley zapisać i zamknć wszystkie otwarte pliki i zamknć wszystkie uruchomione programy. Nie wolno modyfikować, otwierać lub usuwać plików ani programów, a do zakoczenia przywracania systemu.

Informator o systemie i konfiguracji 79

1

2

3

4

5

6

Kliknij przycisk Start , wska pozycj All Programs (Wszystkie programy)

→ Accessories (Akcesoria) → System Tools (Narzdzia systemowe), a nastpnie kliknij System Restore (Przywracanie systemu).

Upewnij si, e wybrana jest opcja Restore my computer to an earlier time (Przywróć mój komputer do wczeniejszego stanu), a nastpnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Kliknij dat w kalendarzu, do której ma być przywrócony komputer.

Na ekranie Select a Restore Point (Wybieranie punktu przywracania) dostpny jest kalendarz umoliwiajcy przegldanie i wybór punktów przywracania. Daty w kalendarzu z dostpnymi punktami przywracania s pogrubione.

Wybierz punkt przywracania i kliknij przycisk Next (Dalej).

Jeli w kalendarzu dostpny jest tylko jeden punkt przywracania, to zostanie on automatycznie wybrany. Jeli dostpne s dwa lub kilka punktów przywracania, kliknij odpowiedni punkt.

Kliknij przycisk Next (Dalej).

Gdy funkcja przywracania systemu zakoczy zbieranie danych, zostanie wywietlone okno Restoration Complete (Przywracanie ukoczone), a nastpnie komputer automatycznie zostanie uruchomiony ponownie.

Po ponownym uruchomieniu komputera kliknij przycisk OK .

Aby zmienić punkt przywracania, mona powtórzyć procedur, wykorzystujc inny punkt przywracania lub mona wycofać przywracanie.

Korzystanie z funkcji Last Known Good Configuration

(Ostatnia znana dobra konfiguracja)

1

2

U ruchom ponownie komputer i nacinij klawisz <F8>, gdy zostanie wywietlony komunikat

Please select the operating system to start

(Wybierz system operacyjny, który ma zostać uruchomiony).

Zaznacz opcj Last Known Good Setting (Ostatnie znane dobre ustawienie), nacinij klawisz <Enter>, nacinij klawisz <l>, a nastpnie po monicie wybierz system operacyjny.

80 Informator o systemie i konfiguracji

Inne opcje pomocne w rozwiązywaniu konfliktów oprogramowania lub dodatkowych urządzeń

PRZYPOMNIENIE: Ponisze procedury spowoduj usunicie wszystkich informacji z dysku twardego.

• Zainstaluj ponownie system operacyjny z wykorzystaniem przewodnika instalacji systemu operacyjnego i dysku CD z systemem operacyjnym.

Podczas ponownej instalacji systemu operacyjnego mona wybrać opcj usunicia istniejcych partycji i ponownego formatowania dysku twardego.

• Zainstaluj ponownie wszystkie sterowniki, zaczynajc od mikroukładu, korzystajc z dysku CD Drivers and Utilities .

Kiedy używać programu Dell Diagnostics

W przypadku problemów z funkcjonowaniem komputera naley najpierw przeprowadzić testy opisane w sekcji „Rozwizywanie problemów” w Przewodniku uytkownika , a nastpnie uruchomić program Dell

Diagnostics jeszcze przed nawizaniem kontaktu z pomoc techniczn firmy

Dell. Program Dell Diagnostics moe pomóc w rozwizaniu problemu bez koniecznoci kontaktowania si z firm Dell. Jeli nawet kontakt z firm Dell okae si konieczny, wyniki testów dostarczaj wanych informacji pracownikom serwisu i obsługi technicznej.

Program Dell Diagnostics umoliwia:

• Wykonanie szybkich lub gruntownych testów jednego lub wszystkich urzdze

• Wybór testu w zalenoci od wystpujcych objawów

• Wybranie liczby powtórze testu

• Wywietlenie wyników testu

• Wstrzymanie testu w razie wykrycia błdu

• Dostp do pomocy ekranowej z opisem testów i urzdze

• Otrzymanie komunikatów o stanie, informujcych, czy testy zostały zakoczone pomylnie

• Otrzymanie komunikatów o błdach w przypadku wykrycia problemów

Informator o systemie i konfiguracji 81

UWAGA:

Jeli wywietlony zostanie komunikat informujcy, e nie znaleziono partycji narzdzi diagnostycznych, postpuj według instrukcji uruchamiania programu

Dell Diagnostics z dysku

CD Drivers and Utilities .

Uruchamianie programu Dell Diagnostics

Przed rozpoczciem zalecane jest wydrukowanie tych procedur.

PRZYPOMNIENIE: Programu Dell Diagnostics naley uywać wyłcznie do testowania komputerów firmy Dell™. Na innych komputerach mog być wywietlane komunikaty o błdach.

Wejd do programu konfiguracji systemu, zapoznaj si z informacjami o konfiguracji komputera i sprawd, czy urzdzenie, które ma być poddane testom, figuruje na licie urzdze aktywnych.

Uruchom program Dell Diagnostics z dysku twardego lub z dysku CD Drivers and Utilities (nazywanego take ResourceCD ).

Uruchamianie programu Dell Diagnostics z dysku twardego

1

Zamknij system operacyjny, wyłcz komputer i uruchom go ponownie.

2

Gdy wywietlone zostanie logo firmy DELL , nacinij natychmiast klawisz <F12>.

Jeli uytkownik bdzie czekał zbyt długo i zostanie wywietlone logo systemu Windows , naley poczekać do wywietlenia pulpitu

Windows. Nastpnie zamknij system operacyjny poprzez menu Start i spróbuj ponownie.

3

4

Po wywietleniu listy urzdze rozruchowych zaznacz opcj Boot to

Utility Partition (Uruchom z partycji narzdzia) i nacinij klawisz

<Enter>.

Gdy zostanie wywietlone menu główne programu Dell Diagnostics, wybierz typ testów, które zostan wykonane.

Uruchamianie programu Dell Diagnostics z dysku CD Drivers and

Utilities

1 Włó dysk CD Drivers and Utilities do napdu.

2 Zamknij system operacyjny, wyłcz komputer i uruchom go ponownie.

Gdy wywietlone zostanie logo firmy DELL, nacinij natychmiast klawisz

<F12>.

Jeli uytkownik bdzie czekać zbyt długo i zostanie wywietlone logo systemu Windows, naley poczekać do wywietlenia pulpitu Windows.

Nastpnie zamknij system operacyjny poprzez menu Start i spróbuj ponownie.

82 Informator o systemie i konfiguracji

3

4

5

6

7

8

9

Po wywietleniu listy urzdze rozruchowych zaznacz opcj IDE CD-

ROM Device (Urzdzenie CD-ROM IDE) i nacinij klawisz <Enter>.

Z menu rozruchu wybierz opcj IDE CD-ROM Device (Urzdzenie CD-

ROM IDE).

Z kolejnego menu wybierz opcj Boot from CD-ROM (Uruchom z dysku

CD).

Wpisz

1

, aby uruchomić menu ResourceCD.

Wpisz

2

, aby uruchomić program Dell Diagnostics.

Z listy numerowanej wybierz opcj Run the 32-Bit Dell Diagnostics

(Program Dell Diagnostics dla systemów 32-bitowych). Jeli na licie znajduje si wiele wersji, wybierz wersj odpowiedni dla posiadanej platformy.

Gdy zostanie wywietlone menu główne programu Dell Diagnostics, wybierz typ testów, które zostan wykonane.

.

Menu główne programu Dell Diagnostics

1

Po załadowaniu programu Dell Diagnostics i wywietleniu ekranu Main

Menu (Menu główne) kliknij przycisk odpowiadajcy wybranej opcji.

Opcja

Express Test

(Test szybki)

Extended

Test (Test rozszerzony)

Custom Test

(Test niestandardowy)

Funkcja

Wykonywany jest przyspieszony test urzdze. Test tego rodzaju trwa od 10 do 20 minut i nie wymaga adnych interwencji ze strony uytkownika. Test przyspieszony naley uruchamiać w pierwszej kolejnoci, gdy daje on due prawdopodobiestwo szybkiego zdiagnozowania problemu.

Wykonywane jest dokładne sprawdzenie urzdze. Test tego rodzaju trwa zazwyczaj przynajmniej godzin i od czasu do czasu wymaga udzielania odpowiedzi na pytania.

Wykonywane jest sprawdzenie okrelonego urzdzenia.

Sposób przeprowadzania testu mona skonfigurować.

UWAGA: Ta funkcja zmienia sekwencje rozruchowa tylko raz.

Podczas nastpnego uruchomienia komputer dokona rozruchu zgodnie z sekwencj urzdze okrelon w programie konfiguracji systemu.

UWAGA: W górnej czci kadego z ekranów testowych umieszczony jest znacznik usługi komputera

Informator o systemie i konfiguracji 83

Symptom

Tree

(Drzewo objawów)

Wywietla list najczciej wystpujcych objawów problemów i pozwala wybrać test dostosowany do wystpujcych nieprawidłowoci.

2

3

W razie wystpienia problemu w trakcie testu wywietlany jest komunikat z kodem i opisem błdu. Naley wtedy zanotować kod oraz opis błdu i postpować zgodnie z instrukcjami wywietlanymi na ekranie.

Jeli problemu nie mona rozwizać samodzielnie, naley skontaktować si z firm Dell.

Jeli wybrany został test z grupy Custom Test (Test niestandardowy) lub

Symptom Tree (Drzewo objawów), dodatkowe informacje mona uzyskać, klikajc odpowiedni kart opisan w poniszej tabeli.

Karta

Results

(Wyniki)

Errors (Błdy)

Help (Pomoc)

Configuration

(Konfiguracja)

Parameters

(Parametry)

Funkcja

Wywietla wyniki testu i wykryte błdy.

Wywietla wykryte błdy, kody błdu i opisy problemu.

Zawiera opis testu i ewentualne warunki, wymagane do jego przeprowadzenia.

Wywietla konfiguracj sprztow wybranego urzdzenia.

Program Dell Diagnostics odczytuje dane konfiguracyjne wszystkich urzdze z programu konfiguracji systemu, z pamici oraz na podstawie szeregu testów wewntrznych. Wyniki s przedstawiane na licie urzdze w lewym panelu ekranu. Lista urzdze moe nie zawierać nazw wszystkich podzespołów zamontowanych w komputerze lub podłczonych do niego urzdze peryferyjnych.

Umoliwia dostosowanie testu przez zmian jego ustawie.

4

5

Jeli program Dell Diagnostics uruchamiany jest z dysku CD Drivers and

Utilities, po zakoczeniu testów naley wyjć dysk CD z napdu.

Zamknij ekran testowy, aby powrócić do ekranu Main Menu (Menu główne). Aby zakoczyć program Dell Diagnostics i ponownie uruchomić komputer, zamknij ekran Main Menu (Menu główne).

84 Informator o systemie i konfiguracji

Lampki systemowe

Lampki umieszczone z przodu komputera słu do sygnalizowania problemów z komputerem.

Lampka zasilania

Lampka dysku twardego wieci na zielono Nieobsługiwane

Przyczyna

Miga na zielono

Miga kilka razy na zielono, a nastpnie ganie wieci na ółto

Miga na ółto

Nie wieci

Nieobsługiwane

Nieobsługiwane

Nie wieci

Kroki zaradcze

Zasilanie jest włczone, a komputer pracuje normalnie.

Komputer znajduje si w stanie wstrzymania (system Windows

2000 i Windows XP).

Istnieje błd w konfiguracji.

Program Dell Diagnostics wykonuje test lub urzdzenie znajdujce si na płycie systemowej moe być wadliwe lub nieprawidłowo zainstalowane.

Wystpiła awaria zasilania lub płyty systemowej.

Nie s wymagane adne kroki zaradcze.

Nacinij przycisk zasilania, porusz mysz lub nacinij klawisz na klawiaturze, aby przywrócić komputer do normalnego stanu.

Wicej informacji znajduje si w sekcji „Zarzdzanie energi” w Przewodniku uytkownika .

Sprawd lampki diagnostyczne, aby zobaczyć czy zidentyfikowany został konkretny problem.

Wicej informacji znajduje si w Przewodniku uytkownika .

Jeli uruchomiony jest program Dell

Diagnostics, naley poczekać na zakoczenie testowania.

Sprawd lampki diagnostyczne, aby zobaczyć czy zidentyfikowany został konkretny problem. Zapoznaj si take z sekcj „Problemy z płyt systemow” w Przewodniku uytkownika .

Jeeli nie mona dokonać rozruchu komputera, naley skontaktować si z firm Dell w celu uzyskania pomocy technicznej.

Sprawd lampki diagnostyczne, aby zobaczyć czy zidentyfikowany został konkretny problem. Patrz sekcje „Problemy z zasilaniem” i „Problemy z płyt systemow” w Przewodniku uytkownika .

Informator o systemie i konfiguracji 85

Lampka zasilania

Miga na ółto

Lampka dysku twardego

Przyczyna wieci na zielono Wystpiła awaria płyty systemowej lub stabilizatora VRM.

wieci na zielono i słychać kod dwikowy podczas testu

POST

Nieobsługiwane

Lampka zasilania wieci na zielono, a podczas testów

POST nie słychać kodu dwikowego i nie ma obrazu

Lampka zasilania wieci na zielono, a podczas testów

POST nie słychać kodu dwikowego i komputer blokuje si

Nieobsługiwane

Nieobsługiwane

Wykryto problem podczas uruchamiania systemu BIOS.

Monitor lub karta graficzna mog być uszkodzone lub niewłaciwie zainstalowane.

Urzdzenie zintegrowane z płyt systemow moe być uszkodzone.

Kroki zaradcze

Sprawd lampki diagnostyczne, aby zobaczyć czy zidentyfikowany został konkretny problem. Zapoznaj si take z sekcj „Problemy z płyt systemow” w Przewodniku uytkownika .

Patrz sekcja “Kody dwikowe” na stronie 86 w celu uzyskania

informacji na temat diagnostyki kodów dwikowych. Ponadto, sprawd lampki diagnostyczne, aby zobaczyć czy zidentyfikowany został konkretny problem.

Sprawd lampki diagnostyczne, aby zobaczyć czy zidentyfikowany został konkretny problem. Zapoznaj si take z sekcj „Problemy z grafik” w Przewodniku uytkownika .

Sprawd lampki diagnostyczne, aby zobaczyć czy zidentyfikowany został konkretny problem. Jeli problem nie został zidentyfikowany, naley skontaktować si z firm Dell w celu uzyskania pomocy technicznej.

Kody dźwiękowe

Komputer moe emitować serie dwików, które identyfikuj problem.

Jeden z moliwych cigów (o kodzie 1-3-1) składa si z jednego dwiku, szybkiej serii trzech dwików, a nastpnie znowu jednego dwiku.

Ta seria informuje, e w komputerze wystpił problem z pamici.

Jeli emitowany jest kod dwikowy, naley go zapisać i wyszukać w sekcji

„Kody dwikowe” w Przewodniku uytkownika .

86 Informator o systemie i konfiguracji

Komunikaty o błędach

Jeli błd wystpuje podczas uruchamiania, na monitorze moe zostać wywietlony komunikat identyfikujcy problem. Porady dotyczce rozwizywania problemów znajduj si w sekcji „Komunikaty o błdach” w Przewodniku uytkownika .

A B C D

A B C D

UWAGA: Jeli komunikat nie znajduje si na licie, naley zapoznać si z dokumentacj systemu operacyjnego lub programu, który był uruchomiony w momencie wywietlenia komunikatu.

Lampki diagnostyczne

Aby pomóc w rozwizywaniu problemów, komputer wyposaony jest w cztery lampki na panelu przednim, oznaczone literami „A”, „B”, „C” i „D”.

Lampki te mog wiecić na ółto lub zielono. Podczas normalnego uruchamiania komputera, lampki migaj. Po uruchomieniu komputera wiec cigle na zielono. Jeli komputer działa wadliwie, kolor i sekwencja wiecenia lampek identyfikuj problem.

OSTROŻNIE: Przed rozpoczęciem dowolnej procedury opisanej w tej sekcji, należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa w Przewodniku z informacjami o systemie .

K o d y l a m p e k d i a g n o s t y c z n y c h p r z e d t e s t e m P O S T

Wzór lampek Opis problemu

Do komputera nie jest podłczone zasilanie.

Komputer znajduje si w normalnym stanie wyłczenia; komputer jest podłczony do gniazdka elektrycznego.

Sugerowane rozwiązanie

Podłcz komputer do gniazda elektrycznego. Upewnij si, e lampka zasilania na panelu przednim wieci si.

Jeli lampka zasilania nie wieci si, upewnij si, e komputer jest podłczony do sprawnego gniazdka elektrycznego, a nastpnie nacinij przycisk zasilania.

Jeli problem wci nie jest rozwizany, skontaktuj si z firm Dell w celu uzyskania pomocy technicznej.

Nacinij przycisk zasilania, aby włczyć komputer.

Jeli komputer si nie włczy, upewnij si, e lampka zasilania na przednim panelu wieci si. Jeli lampka zasilania nie wieci si, upewnij si, e komputer jest podłczony do sprawnego gniazdka elektrycznego, a nastpnie nacinij przycisk zasilania.

Jeli problem wci nie jest rozwizany, skontaktuj si z firm Dell w celu uzyskania pomocy technicznej.

= ż ó ł t a

= z i e l o n a

= w y ł ą c z o n a

Informator o systemie i konfiguracji 87

Wzór lampek

A B C D

A B C D

A B C D

Opis problemu

Komputer znajduje si w stanie zmniejszonego poboru mocy lub w stanie „upienia”.

System BIOS nie uruchamia si.

Być moe nastpiła awaria zasilania lub kabla zasilania.

Być moe nastpiła awaria płyty systemowej.

Sugerowane rozwiązanie

Uyj jednej z odpowiednich metod w celu „obudzenia” komputera. Patrz sekcja „Funkcje zaawansowane” w Przewodniku uytkownika .

Jeli problem nie zostanie rozwizany i uytkownik próbuje „obudzić” komputer za pomoc myszy lub klawiatury USB, naley zamienić mysz lub klawiatur na działajc mysz lub klawiatur PS/2 i spróbować

„obudzić” komputer.

Jeli problem wci nie jest rozwizany, skontaktuj si z firm Dell w celu uzyskania pomocy technicznej.

Upewnij si, e mikroprocesor jest prawidłowo zamocowany, a nastpnie uruchom ponownie komputer.

Jeli problem wci nie jest rozwizany, skontaktuj si z firm Dell w celu uzyskania pomocy technicznej.

Wykonaj procedur przedstawion w sekcji „Problemy z zasilaniem” w Przewodniku uytkownika .

Jeli problem wci nie jest rozwizany, skontaktuj si z firm Dell w celu uzyskania pomocy technicznej.

Skontaktuj si z firm Dell w celu uzyskania pomocy technicznej.

A B C D

A B C D

A B C D

= ż ó ł t a

= z i e l o n a

= w y ł ą c z o n a

Wystpuje niedopasowanie mikroprocesora i/lub stabilizatora

VRM.

Być moe nastpiła awaria stabilizatora VRM 0.

Wykonaj procedur przedstawion w sekcji „Problemy zwizane z mikroprocesorem” w Przewodniku uytkownika .

Jeli problem wci nie jest rozwizany, skontaktuj si z firm Dell w celu uzyskania pomocy technicznej.

Skontaktuj si z firm Dell w celu uzyskania pomocy technicznej.

88 Informator o systemie i konfiguracji

Wzór lampek

A B C D

Opis problemu

Być moe nastpiła awaria stabilizatora VRM 1.

Być moe nastpiła awaria stabilizatorów VRM 0 i VRM 1.

Sugerowane rozwiązanie

Wykonaj procedur przedstawion w sekcji „Problemy zwizane z mikroprocesorem” w Przewodniku uytkownika .

Jeli problem wci nie jest rozwizany, skontaktuj si z firm Dell w celu uzyskania pomocy technicznej.

Skontaktuj si z firm Dell w celu uzyskania pomocy technicznej.

A B C D

= ż ó ł t a

= z i e l o n a

= w y ł ą c z o n a

K o d y l a m p e k d i a g n o s t y c z n y c h p o d c z a s t e s t u P O S T

Wzór lampek

A B C D

Opis problemu

Być moe nastpiła awaria systemu BIOS; komputer jest w trybie przywracania.

Być moe nastpiła awaria mikroprocesora.

Proponowane rozwiązanie

Uruchom narzdzie BIOS Recovery (Przywracanie systemu BIOS), zaczekaj na zakoczenie przywracania, a nastpnie uruchom ponownie komputer.

Zainstaluj ponownie mikroprocesor, a nastpnie uruchom ponownie komputer.

A B C D

= ż ó ł t a

= z i e l o n a

= w y ł ą c z o n a

Informator o systemie i konfiguracji 89

Wzór lampek

A B C D

= ż

ó ł t a

= z i e l o n a

= w y ł ą c z o n a

Opis problemu

Moduły pamici zostały wykryte, ale wystpiła awaria pamici.

Proponowane rozwiązanie

1

Popraw osadzenie modułów pamici, aby upewnić si, e komputer prawidłowo komunikuje si z pamici.

2 Uruchom ponownie komputer.

3

Jeli problem nie został rozwizany, wyjmij wszystkie moduły pamici i zainstaluj jeden moduł pamici w złczu modułu pamici nr 4.

4 Uruchom ponownie komputer.

Wywietlony zostanie nastpujcy komunikat:

Alert! Operating in Debug Mode.

Please Populate Memory in Pairs for

Normal Operation (Alert! Praca w trybie debugowania. W celu normalnego działania naley zainstalować pamić w parach).

5

Nacinij klawisz <F1>, aby uruchomić system operacyjny.

6

Przeprowad testy grupy System Memory (Pamić systemowa) w programie Dell Diagnostics.

7

Jeli moduły pamici pomylnie przejd testy, wyłcz komputer, wyjmij moduły pamici i powtarzaj ten proces dla pozostałych modułów pamici a do wystpienia błdu pamici podczas uruchamiania lub testów diagnostycznych.

Jeli pierwszy przetestowany moduł jest wadliwy, powtórz proces dla pozostałych modułów, aby upewnić si, e pozostałe moduły nie s wadliwe.

8

Gdy wadliwy moduł zostanie zidentyfikowany, skontaktuj si z firm Dell w celu jego wymiany.

UWAGA: Jeli jest to konieczne, komputer moe działać w trybie debugowania do czasu zainstalowania nowych modułów pamici.

90 Informator o systemie i konfiguracji

Wzór lampek

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

= ż ó ł t a

= z i e l o n a

= w y ł ą c z o n a

Opis problemu

Być moe nastpiła awaria kart rozszerze.

Być moe nastpiła awaria karty graficznej.

Być moe nastpiła awaria dysku twardego lub napdu dyskietek.

Proponowane rozwiązanie

1

Wyjmujc kart (nie kart graficzn) i uruchamiajc ponownie komputer sprawd, czy istnieje konflikt.

2

Jeli problem nie został rozwizany zainstaluj ponownie wyjt kart, wyjmij inn kart, a nastpnie uruchom ponownie komputer.

3 Powtarzaj t procedur dla kadej karty. Jeli komputer uruchamia si normalnie, rozwi problem konfliktu zasobów dla ostatnio wyjtej karty (patrz sekcja „Rozwizywanie problemów dotyczcych niezgodnoci oprogramowania i sprztu” w Przewodniku uytkownika ).

4 Jeli problem nie został rozwizany, skontaktuj si z firm Dell.

Zainstaluj ponownie kart graficzn, a nastpnie uruchom ponownie komputer.

Jeli problemy nie zostały rozwizane, zainstaluj działajc kart graficzn i uruchom ponownie komputer.

Jeli problem nie został rozwizany, skontaktuj si z firm Dell.

Sprawd wszystkie połczenia kabli zasilania i kabli danych, a nastpnie uruchom ponownie komputer.

Być moe nastpiła awaria złcza USB.

Zainstaluj ponownie wszystkie urzdzenia USB, sprawd połczenia kabli, a nastpnie uruchom ponownie komputer.

Informator o systemie i konfiguracji 91

Wzór lampek

A B C D

A B C D

= ż ó ł t a

= z i e l o n a

= w y ł ą c z o n a

Opis problemu

Nie wykryto modułów pamici.

Wystpiła awaria płyty systemowej.

Proponowane rozwiązanie

1

Popraw osadzenie modułów pamici, aby upewnić si, e komputer prawidłowo komunikuje si z pamici.

2 Uruchom ponownie komputer.

3

Jeli problem nie został rozwizany, wyjmij wszystkie moduły pamici i zainstaluj jeden moduł pamici w złczu modułu pamici nr 4.

4 Uruchom ponownie komputer.

Wywietlony zostanie nastpujcy komunikat:

Alert! Operating in Debug Mode.

Please Populate Memory in Pairs for

Normal Operation (Alert! Praca w trybie debugowania. W celu normalnego działania naley zainstalować pamić w parach).

5

Nacinij klawisz <F1>, aby uruchomić system operacyjny.

6

Przeprowad testy grupy System Memory (Pamić systemowa) w programie Dell Diagnostics.

7

Jeli moduły pamici pomylnie przejd testy, wyłcz komputer, wyjmij moduły pamici i powtarzaj ten proces dla pozostałych modułów pamici a do wystpienia błdu pamici podczas uruchamiania lub testów diagnostycznych.

Jeli pierwszy przetestowany moduł jest wadliwy, powtórz proces dla pozostałych modułów, aby upewnić si, e pozostałe moduły nie s wadliwe.

8

Gdy wadliwy moduł zostanie zidentyfikowany, skontaktuj si z firm Dell w celu jego wymiany.

UWAGA: Jeli jest to konieczne, komputer moe działać w trybie debugowania do czasu zainstalowania nowych modułów pamici.

Wykonaj procedury w sekcji „Problemy z płyt systemow” w Przewodniku uytkownika .

Jeli problem nie został rozwizany, skontaktuj si z firm Dell.

92 Informator o systemie i konfiguracji

Wzór lampek

A B C D

A B C D

A B C D

= ż ó ł t a

= z i e l o n a

= w y ł ą c z o n a

Opis problemu

Moduły pamici zostały wykryte, ale wystpuje błd konfiguracji lub zgodnoci pamici.

Być moe wystpiła awaria zasobu płyty systemowej i/lub sprztu.

Być moe nastpiła awaria kart rozszerze.

Proponowane rozwiązanie

Upewnij si, e nie istniej adne specjalne wymagania dotyczce połoenia modułów pamici/złczy pamici (patrz sekcja „Pamić” w Przewodniku uytkownika ).

Sprawd, czy instalowane moduły pamici s zgodne z komputerem (patrz sekcja „Pamić” w Przewodniku uytkownika ).

Zainstaluj ponownie moduły pamici, a nastpnie ponownie uruchom komputer.

Jeli problem nie został rozwizany, skontaktuj si z firm Dell.

Wykonaj procedur przedstawion w sekcji „Problemy z płyt systemow” i zapoznaj si z sekcj

„Rozwizywanie problemów dotyczcych niezgodnoci oprogramowania i sprztu” w Przewodniku uytkownika .

Jeli problem nie został rozwizany, skontaktuj si z firm Dell.

1

Wyjmujc kart (nie kart graficzn) i uruchamiajc ponownie komputer sprawd, czy istnieje konflikt.

2

Jeli problem nie został rozwizany zainstaluj ponownie wyjt kart, wyjmij inn kart, a nastpnie uruchom ponownie komputer.

3 Powtarzaj t procedur dla kadej karty. Jeli komputer uruchamia si normalnie, rozwi problem konfliktu zasobów dla ostatnio wyjtej karty (patrz sekcja „Rozwizywanie problemów dotyczcych niezgodnoci oprogramowania i sprztu” w Przewodniku uytkownika ).

4 Jeli problem nie został rozwizany, skontaktuj si z firm Dell.

Informator o systemie i konfiguracji 93

Wzór lampek

A B C D

A B C D

= ż

ó ł t a

= z i e l o n a

= w y ł ą c z o n a

Opis problemu

Wystpiła inna awaria.

Komputer działa normalnie po wykonaniu procedury

POST.

Proponowane rozwiązanie

Upewnij si, e kable dysku twardego, napdu CD i napdu DVD s poprawnie podłczone do płyty systemowej.

Jeli problem nie został rozwizany, skontaktuj si z firm Dell.

Brak.

Jeli wystpuje problem z komputerem, którego nie mona rozwizać za pomoc czynnoci opisanych w tej sekcji, ani procedur opisanych w sekcji

„Znajdowanie rozwiza” w Przewodniku uytkownika , przed skontaktowaniem si z firm Dell wykonaj nastpujce czynnoci:

2

3

1 Napisz szczegółowy opis błdu, kodu dwikowego lub lampek diagnostycznych dotyczcych problemu.

Zapisz kod ekspresowej usługi i znacznik usługi.

Skontaktuj si oddziałem firmy Dell właciwym dla lokalizacji komputera.

94 Informator o systemie i konfiguracji

Często zadawane pytania

Jak można...

Skonfigurować komputer, aby uywać dwóch monitorów?

Podłczyć monitor, gdy kabel monitora nie pasuje do złcza z tyłu komputera?

Podłczyć głoniki?

Rozwiązanie

Jeli w komputerze znajduje si wymagana karta graficzna obsługujca konfiguracj dwumonitorow, poszukaj w pudełku kabla w kształcie litery

Y. Kabel posiada pojedyncze złcze na jednym kocu (naley je podłczyć do panelu tylnego) i rozgałzienie na dwa złcza

(do tych złczy naley podłczyć kable monitorów). W przypadku komputera Dell Precision 650

zapoznaj si z sekcj “Podłcz monitor” na stronie 60,

a w przypadku komputera Dell

Precision 450 z sekcj “Podłcz monitor” na stronie 60.

Jeli karta graficzna posiada złcze

DVI, a monitor złcze VGA, naley uyć przejciówki. Przejciówka powinna znajdować si w pudełku.

Jeli zainstalowana jest karta muzyczna, podłcz głoniki do złczy na karcie. W przypadku komputera Dell Precision 650

zapoznaj si z sekcj “Podłcz głoniki” na stronie 63,

a w przypadku komputera Dell

Precision 450 zapoznaj si

z sekcj “Podłcz głoniki” na stronie 72.

Gdzie znaleźć dodatkowe informacje

Aby znaleć dodatkowe informacje na temat korzystania z dwóch monitorów, zapoznaj si z dokumentacj karty graficznej na dysku CD Drivers and Utilities .

Aby uzyskać wicej informacji, skontaktuj si z pomoc techniczn firmy Dell.

Dodatkowe informacje znajduj si w dokumentacji dostarczonej z głonikami.

Informator o systemie i konfiguracji 95

Jak można...

Rozwiązanie

Znaleć odpowiednie złcza dla urzdze USB lub IEEE 1394?

Znaleć informacje dotyczce sprztu i innych parametrów technicznych komputera?

Znaleć dokumentacj komputera?

Komputer Dell Precision 650 posiada szeć złczy USB (dwa na panelu przednim i cztery na panelu tylnym). Posiada take dwa złcza

IEEE 1394 (jedno na panelu przednim i jedno na panelu tylnym). Patrz sekcja

“Konfigurowanie komputera Dell

Precision™ 650” na stronie 58.

Komputer Dell Precision 450 posiada szeć złczy USB

(dwa na panelu przednim i cztery na panelu tylnym). Patrz sekcja

“Konfigurowanie komputera Dell

Precision 450” na stronie 67.

W Przewodniku uytkownika znajduje si tabela parametrów technicznych, w której znajduj si bardziej szczegółowe informacje na temat komputera i sprztu.

Aby znaleć Przewodnik uytkownika , patrz sekcja

“Wyszukiwanie informacji i uzyskiwanie pomocy” na stronie 53.

Dostpna jest nastpujca dokumentacja komputera:

• Przewodnik uytkownika

• Informator o systemie i konfiguracji

• Przewodnik – informacje o systemie

• Etykieta z informacjami o systemie

• Podrcznik serwisowy

Aby znaleć te dokumenty, patrz

sekcja “Wyszukiwanie informacji i uzyskiwanie pomocy” na stronie 53.

Gdzie znaleźć dodatkowe informacje

Patrz ilustracje przedstawiajce widok z przodu i z tyłu komputera w Przewodniku uytkownika .

Pomoc dotyczca znajdowania

Przewodnika uytkownika znajduje

si w sekcji “Wyszukiwanie informacji i uzyskiwanie pomocy” na stronie 53.

Przejd do witryny sieci Web pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support.euro.dell.com i skorzystaj z jednego z nastpujcych narzdzi pomocy: przeczytaj dokumenty dotyczce nowych technologii lub skontaktuj si z innymi uytkownikami firmy

Dell w pokoju rozmów na forum firmy Dell.

Jeli utracono dokumentacj, to jest ona dostpna w witrynie sieci Web pomocy technicznej firmy Dell pod adresem support.euro.dell.com

.

96 Informator o systemie i konfiguracji

Otwieranie obudowy komputera

1

2

. OSTROŻNIE: Przed rozpoczęciem dowolnej procedury opisanej w tej sekcji, należy zapoznać się instrukcjami bezpieczeństwa w Przewodniku z informacjami o systemie .

Za pomoc menu Start zamknij system operacyjny i wyłcz komputer.

Upewnij si, e komputer i podłczone urzdzenia s wyłczone. Jeli komputer i podłczone urzdzenia nie wyłczyły si automatycznie po wyłczeniu komputera, wyłcz je teraz.

3

PRZYPOMNIENIE: Aby odłczyć kabel sieciowy, najpierw odłcz kabel od komputera, a nastpnie odłcz go od gniazda sieciowego w cianie.

Odłcz od komputera wszystkie linie telefoniczne i telekomunikacyjne.

4

5

Odłcz komputer i wszystkie przyłczone urzdzenia od gniazdek elektrycznych, a nastpnie nacinij przycisk zasilania, aby uziemić płyt systemow.

Jeli na tylnym panelu na piercieniu blokady została zainstalowana blokada, usu j.

OSTROŻNIE: Aby ustrzec się przed porażeniem prądem elektrycznym, przed otwarciem pokrywy należy zawsze odłączać komputer od gniazda elektrycznego.

6

Połó komputer na boku, tak jak pokazano na ilustracji.

PRZYPOMNIENIE: Upewnij si, e na biurku dostpna jest wystarczajca iloć miejsca do podtrzymania otwartej obudowy – co najmniej 30 cm

(1 stopa).

7 Otwórz obudow komputera: a

Przesu zatrzask zwalniajcy pokryw do góry komputera.

b

Unie pokryw i obróć j w kierunku przodu komputera.

8 Przed dotkniciem dowolnego elementu wewntrz komputera pozbd si ładunków elektrycznych dotykajc niemalowanej powierzchni komputera, np. metalowych elementów z tyłu komputera.

W trakcie pracy naley od czasu do czasu dotykać niemalowanej metalowej powierzchni na obudowie komputera, aby rozproszyć ładunki elektrostatyczne, które mogłyby uszkodzić wewntrzne podzespoły.

Informator o systemie i konfiguracji 97

K o m p u t e r D e l l P r e c i s i o n 6 5 0 zatrzask zwalniajcy pokryw gniazdo kabla zabezpieczajcego piercie blokady

98 Informator o systemie i konfiguracji

W n ę t r z e k o m p u t e r a D e l l P r e c i s i o n 6 5 0 napd dyskietek napd CD/DVD napd dysku twardego przełcznik naruszenia obudowy płyta systemowa układ zapewniajcy przepływ powietrza w pobliu procesora zasilanie

Informator o systemie i konfiguracji 99

K o m p u t e r D e l l P r e c i s i o n 4 5 0 zatrzask zwalniajcy pokryw piercie blokady

100 Informator o systemie i konfiguracji

W n ę t r z e k o m p u t e r a D e l l P r e c i s i o n 4 5 0 przełcznik naruszenia obudowy płyta systemowa napd CD/DVD napd dyskietek napd dysku twardego układ zapewniajcy przepływ powietrza w pobliu procesora zasilanie

Informator o systemie i konfiguracji 101

102 Informator o systemie i konfiguracji

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents