התחלת השימוש. MSI GE72 APACHE (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1050), MS-16J9, GP72MX Leopard (Pro), MS-1799, GE62VR APACHE PRO (GEFORCE® GTX 1060), GF62 7RE(GeForce® GTX 1050 Ti), MS-179B, GE72 APACHE PRO (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1050Ti), GE72VR APACHE PRO (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1060), MS-16JB

Add to My manuals
62 Pages

advertisement

התחלת השימוש. MSI GE72 APACHE (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1050), MS-16J9, GP72MX Leopard (Pro), MS-1799, GE62VR APACHE PRO (GEFORCE® GTX 1060), GF62 7RE(GeForce® GTX 1050 Ti), MS-179B, GE72 APACHE PRO (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1050Ti), GE72VR APACHE PRO (7th Gen) (GEFORCE® GTX 1060), MS-16JB | Manualzz

שומישה תלחתה

שמתשמל ךירדמ

תרבחמ בשחמ

שומישה תלחתה

תרבחמה בשחמב ןושארה שומישה

ידכ םיאבה םימישרתה ירחא בוקעל םיצילממ ונחנא ,תרבחמה בשחמב ךלש ןושארה שומישה והז םא

.תרבחמה בשחמב שמתשהל ליחתהל

3-3 3-2

שמתשמל ךירדמ

החונ הרוצב תרבחמה בשחמב שמתשהל דציכ

ידכו ,תוחיטבה יללכ לע רומשל ידכ תואבה תוארוהה תא ארק ,תרבחמ בשחמב שומישב הסונמ ךניא םא

.החונ הרוצב בשחמה תא ליעפהל לכותש

.הדובעה רוזאב הבוט הרואת לע רומשל בושח

.הבישיה תחונתל םאתהב םהלש הבוגה תא ןווכלו םיימונוגרא ןחלושו אסיכ רוחבל ץלמומ

.ףוקז בשוי התאש ןמזב ךלש ןותחתה בגב ךומתתש ךכ בגה תנעשמ תא םאתה

.תולעמ 90 -ב תופפוכמ םייכרבהשכ הפצרה לע םיילגרה תא חנה

.תיבטימ הייפצ תיווז תלבקל LCD-ה גצ םוקימ/תיווז תא ןווכ

ךשמב םידבועש רחאל הקספהל תאצל ץלמומ .עובק ןפואב םירירש רורחשו תוחיתמ עצבל דפקה

.המ ןמז e e e e e e

90-120

15-20

38-76 cm

3-3 3-2

3-5

שומישה תלחתה

למשחה תכירצב ךוסחל דציכ

.הללוסהו למשחה םאתמב ןוכנ שומישל םייסיסב תוריהז יעצמא המכ ללוכ הז קלח

AC/DC חתמ םאתמ

םא .הנושארה םעפב ותלעפה ינפל למשחה םאתמ ךרד למשח רוקמל רבוחמ תרבחמה בשחמש אדוול שי

המ תוצע המכ ןלהל .תכרעמל הלקת םרגיהל הלולע ,השלח הללוסהשכ תיטמוטוא הבכ תרבחמה בשחמ

.למשחה םאתמ םע תושעל אלו תושעל

השע

.תרבחמה בשחמל ףרוצש םאתמב קר שמתשה

.למשחה םאתממ טלפנש םוחהמ רהזיה

.תרבחמה בשחמ קוריפ ינפל למשחה לבכ תא קתנ

השעת לא

.םוח טלופ למשחה םאתמ .שומישה ןמזב למשחה םאתמ תא הסכת לא

בשחמב שמתשהל דמוע ךניאו היובכ תכרעמה םא רבוחמ למשחה לבכ תא ריאשת לא

.בר ןמז ךשמל תרבחמה e e

הללוס

ןוכנ הב שמתשהלו הללוסה תא ןועטל דציכ ןיבהל בושח ,השדח הללוס וא שדח תרבחמ בשחמ תשכר םא

.ברמה תא הנממ קיפהל ידכ

.דבל הללוסה תא ףילחהל ןיא

תוחיטב יללכ

.תוימוקמה תונקתל םאתהב ותוא ךלשה .תפלשנ הניאש הללוס ללוכ הזה תרבחמה בשחמ

.ההובג תוחל יאנתו תוינוציק תורוטרפמטמ קחרה ולש הללוסהו תרבחמה בשחמ תא רומש

.תרבחמה בשחמל והשלכ ביכר רוביח ינפל למשחה לבכ תא דימת קתנל דפקה e

3-4

שמתשמל ךירדמ

הללוסה גוס

.תשכרש םגדב תולתכ ,ההובג תלוביקב Li-ion polymer תוללוס לולכל יושע הז תרבחמ בשחמ

.בשחמה לש ימינפה חתמה רוקמ תא הווהמ תונעטנה תוללוסה זראמ

הניעט ןמזב הללוסה תוגהנתה

הללוסמ האצותכ בשחמה לש ימואתפ יוביכ תעינמלו הללוסה ייח בוטימל תואבה תוצעה תא ארק

:הקיר

תא רצק וא ,ךורא ןמז קרפ ךשמל שומישב היהת אל איהשכ הניש בצמל תכרעמה תא סנכה

.הניש בצמל הסינכל ןמזה בצוק

.ךורא ןמז ךשמל הב שמתשהל ןווכתמ ךניא םא תכרעמה תא הבכ

.שומישב םניאש יפקיה דויצ ינקתה קתנו תורתוימ תורדגה לטב

.תאז תושעל ןתינ רשאכ למשחל תרבוחמ איהשכ תכרעמה םע דובע

הללוסה תא ןוכנ ןועטל דציכ

:הללוסה תא ןיעטתש ינפל תואבה תוצעל בל םיש

.תכרעמה תא הבכו תולועפה תוינכותה לכ תא רוגס ,הדובעה תא רומש ,ןועט תוללוס זראמ ןיא םא

.למשחה םאתמ תא רבח

.הניעטה לע עיפשהל ילבמ התוא תובכל וא התלועפ תא תוהשהל ,תכרעמב שמתשהל לכות

הניעטה ינפל הללוסה תא ירמגל קורפל ךרוצ ןיא .ןורכיז ןיא Li-polymer וא Li-ion תללוסל

.שדוחב םעפ ירמגל הללוסה תא ןקורל ץלמומ הללוסה ייח תא ךיראהל ידכ ,תאז םע .תרזוחה

.שומישבש םימושייב יולת לעופב הניעטה ןמז e e e

3-5 3-4

3-7

שומישה תלחתה

Windows 10-ב למשח תכירצ תינכת רידגהל דציכ

.למשחב ךוסחיו ךורצי בשחמה דציכ תועבוקש הרמוחו תכרעמ תורדגה לש ףסוא איה למשח תכירצ תינכת

ןיב ןזאל וא בשחמה יעוציבמ ברמה תא קיפהל ,הכירצב ךוסחל ךל רשפאל תולוכי למשחה תכירצ תוינכות

תכירצב ןוכסיחו תנזואמ - לדחמ תרירבכ תורדגומש למשחה תכירצ תוינכות .םיעוציבה ןיבל למשחב ןוכסיח

רוציל וא תומייקה תוינכותה לש תורדגהה תא תונשל ןתינ ,םלוא .םישנאה בור לש םיכרצה לע תונוע - למשח

.תושדח תוינכות

למשח תכירצ תינכת לש תישיא המאתה וא הריחב

ביחרהל ידכ למסה לע תינמי הציחל ץחל .הנותחתה תילאמשה הניפב ]Windows [ למסה תא אצמ

.טירפתב )למשח תכירצ תויורשפא( ]Power Options[ לע ץחל .טירפתה תא

.

1

]Related settings[ טירפתה-תתב )תופסונ למשח תרודגה( ]Additional power settings[ לע ץחל

.)תורושק תורדגה(

.

2

תכירצ תינכת האבה המגודב .המישרב תוינכתהמ תחא לע הציחל ידי לע למשח תכירצ תינכת רחב

Change plan[ 'תינכת תורדגה יוניש' תורשפאה לע ץחל .הרחבנ ]Balanced[ 'תנזואמ' למשחה

.תישיא התוא םיאתהל ידכ למשחה תכירצ תינכתל ןימימ ]settings

.

3

תורדגה יוניש' לע ץחל .שמתשי בשחמה ןהבש הגוצתלו הניש בצמל רבעמל תורדגהה תא רחב

לש תורדגהה תא תונשל ידכ ]Change advanced power settings [ 'תומדקתמ למשח תכירצ

.ךיכרצל םאתהב למשחה תכירצ תינכת

.

4

לדחמה תרירב רוזחש' לע ץחל ,למשחה תכירצ תינכת לש לדחמה תרירב תורדגה תא רזחשל ידכ

.רשאל ידכ )ןכ( ] Yes [ 'ןכ' לע ץחלו ]Restore plan defaults[ 'תינכתה לש

.

5

.)רושיא( ] OK [ לע ץחל ,םויסב .

6

3-6

שמתשמל ךירדמ

3-7 3-6

שומישה תלחתה

3-9 3-8

שמתשמל ךירדמ

תישיא למשח תכירצ תינכת תריצי

תייצקנופב שמתשהל ץלמומ ,תאז םע .ךנוצרל םאתהב התוא םיאתהלו תישיא למשח תכירצ תינכת רוציל ןתינ

.תרבחמה בשחמב שומישה ןמזב הללוסה ייח ברממ תונהיל ידכ ECO Mode למשח תכירצב ןוכסיחה

.תרבחמה בשחמל הנכותה ךירדמב ) SCM ( System Control Manager קלחב ןייע ,ףסונ עדימל

Create a power[ 'למשח תכירצ תינכת רוצ' לע ץחל .טירפתב 'למשח תכירצ תויורשפא' תא רחב

.לאמשמש תינולחב ]plan

.

1

.ךישמהל ידכ )אבה( ]Next[ ץחל .םש הל ןתו ךיכרצ לע הנועש תמייק למשח תכירצ תינכת רחב .

2

תא ליחהל ידכ ]Create[ 'רוצ' לע ץחל .השדחה למשחה תכירצ תינכת לש תורדגהה תא הנש

.למשחה תכירצ תינכתב תעציבש םייונישה

.

3

.השדח למשח תכירצ תינכת תרדגה תעכ .

4

3-9 3-8

שומישה תלחתה

3-11 3-10

שמתשמל ךירדמ

עגמה חטשמב שמתשהל דציכ

טולשל לכות ותרזעב .ליגר רבכעל םאותה העבצה ןקתה אוה תרבחמה בשחמב בלושמ רשא עגמה חטשמ

.ךסמב ןמסה םוקימ לע העבצה ידי לע תרבחמה בשחמב

עגמה חול תרדגה

לכות ,ילאמש שמתשמ התא םא ,המגודל .תוישיאה ךיתופדעה יפל העבצהה ןקתה תא םיאתהל לכות

ןכו העונתה תוריהמ תא ,הרוצה תא ,לדוגה תא תונשל לכות ,ףסונב .םינצחלה תלועפ תא ףילחהל

.ןמסה לש תופסונ תומדקתמ תונוכת e

רשא PS/2 IBM וא Microsoft לש יטרדנטס ןקתה להנמב שמתשהל ןתינ ,עגמה חטשמ תרדגהל

Control ךותבש )רבכעה ינייפאמ( Mouse Properties ךותמ .

Windows הלעפהה תכרעמב ןקתומ

.הרוצתה תא תונשל ןתינ )הרקבה חול( Panel

העונתו םוקימ

לש ירוטאינימ קתעהכ דקפתי עבורמה חטשמה .)הרומה עבצאה בורל( עגמה דפ לע ךעבצא תא חנה

רשאכ .ןוויכה ותואבו ןמזה ותואב עוני ךסמבש ןמסה ,חטשמה לע ךיתועבצא תא זיזתשכ .הגוצתה

.העונתב ךישמהל ידכ םיאתמ םוקמב התוא חנהו עבצאה תא םרה ,חטשמה הצקל עיגת e

3-11 3-10

3-13

שומישה תלחתה

הציחלו העבצה

שקה ,עצבל ךנוצרבש הדוקפל וא טירפתב טירפל ,למסל לעמ ןמסה תא תמקימו תרבעהש רחאל

העבצה תארקנ רשא ,וז הלועפ .טירפב רוחבל ידכ ילאמשה ןצחלה לע ץחל וא עגמה דפ לע תולק

ןוגכ ןשיה גוסהמ העבצה ןקתהמ הנושב .תרבחמה בשחמ תלעפהב תיסיסב הלועפ איה ,הציחלו

םורגת עגמה חטשמ לע השקה לכש ךכ ילאמש ןצחלכ ולוכ עגמה חטשמב שמתשהל ןתינ ,רבכע

הציחלל ךרע תווש עגמה דפב תוריהמ תושקה יתש .רבכעב תילאמש הציחל לש וזל ההז הלועפל

.רבכעב הלופכ e

הטמשהו הרירג

תא םקמ ,ךכ םשל .הטמשהו הרירג תועצמאב תרבחמה בשחמב םיטקייבוא וא םיצבק ריבעהל לכות

עגמה דפב עבצאב תעגל ךשמה .עגמה דפ לע תולק תושקה יתש שקהו יוצרה טירפל לעמ ןמסה

עבצאה תזזה ידי לע יוצרה םוקימה לא רחבנה טירפה תא רורגל לכות תעכ .היינשה השקהה רחאל

.ומוקמל טירפה תא טימשהל ידכ עגמה דפמ עבצאה תא םרה ,יוצרה םוקימל עיגתשכ .עגמה דפב

תא זיזהל ןכמ רחאלו ,טירפ תריחב ידכ ךות ילאמשה ןצחלה תא קיזחהלו ץוחלל לכות ,ןיפוליחל

.הטמשההו הרירגה תלועפ תא םייסל ידכ ילאמשה ןצחלה תא ררחש ,ףוסבל ;יוצרה םוקימל עבצאה e

3-12

שמתשמל ךירדמ

SSD -ו HDD לע עדימ

םאתהב ,)SSD ( Solid State Drive גוסמ ןנוכ וא )HDD( ליגר חישק ןנוכ לולכל יושע הזה תרבחמה בשחמ

.תשכרש םגדל

םישמתשמ SSD גוסמ םיננוכה בור .ילטיגיד עדימ רוזחאו תרימשל שמשמה ןוסחא יעצמא םה םיננוכה ינש

למשחה תכירצ ,רתוי ההובג םהלש םינותנה תרבעה תוריהמו NAND תייגולונכט לע ססובמה קזבה ןורכיזב

.HDD גוסמ םיליגר םיחישק םיננוכ רשאמ רתוי ההובג םהלש הביתכה/האירקה תוריהמו רתוי הכומנ םהלש

,SSD וא HDD ןנוכ תפלחהל .קלוד תרבחמה בשחמ רשאכ SSD וא HDD ןנוכ ןיקתהל וא ריסהל תוסנל ןיא

.תוריש תדבעמל וא השרומ קוושמל תונפל שי

M.2 SSD ץירח לע עדימ

יקשממל םימאותו M.2 SSD יסיטרכל םידעוימה םיצירח וא M.2 SSD ץירח לולכל יושע תרבחמה בשחמ

שי ,הנקתהה תוארוהו ןוכנה טרפמה תלבקל .תונווגמו תונוש תויורשפאו תונוכת םיללוכ םה .

PCIe וא SATA

.תוריש תדבעמל וא השרומ קוושמל תונפל

3-13 3-12

3-15

שומישה תלחתה

טנרטניאל רבחתהל דציכ

תיטוחלא תשר

תא עצב .םילבכב שומיש אלל בחר ספב טנרטניאל רבחתהל ךל תרשפאמ )Wireless LAN( תיטוחלא תשר

.תיטוחלא תשרל רוביח רידגהל ידכ תואבה תוארוהה

תיטוחלא תשרל רוזיח e

ץחלו תומישמה לגרס לש הנותחתה תינמיה הניפב למסה תא אצמ .הדובעה ןחלושל רובע

.תורדגהה טירפת תא חותפל ידכ וילע

.

1

.] Wi-Fi [ תורשפאב רחב .]Airplane mode[-ו ] Wi-Fi [ - תויורשפא יתש ועיפוי תשרה תורדגהב .

2

]Connect[ לע ץחל .טנרטניאל רבחתהל ידכ תותשרה תמישרמ תיטוחלא תשרל רוביח רחב

.ךישמהל ידכ )רבחתה(

.

3

.)אבה( ]Next[ לע ץחל .הרחבנש תשרל רבחתהל ידכ החטבא חתפמ ןיזהל ךילע היהיש ןכתיי .

4

3-14

שמתשמל ךירדמ

תיטוחלא תשרל רוביחה בצמ תקידב

,תיטוחלא תשרל רוביח תרדגה ינפל .הבוכי תיטוחלא תשרל רוביחה הסיט בצמ תא םיליעפמ רשאכ

.יובכ הסיט בצמש אדו e

ץחלו תומישמה לגרס לש הנותחתה תינמיה הניפב למסה תא אצמ .הדובעה ןחלושל רובע

.תורדגהה טירפת תא חותפל ידכ וילע

.

1

.תשרה תורדגהב לעפוה תיטוחלא תשרל רוביחה םא קודב .

2

ידכ וילע ץחלו תומישמה תרוש לש הנותחתה תינמיה הניפב ] SCM [ למסה תא אצמ ,ןיפולחל

תיטוחלא תשרל רוביחה םא קודב .System Control Manager לש ישארה ןולחה תא חותפל

.לעפוה

.

3

3-15 3-14

3-17

שומישה תלחתה

תיווק תשר

בחר ספ , PPPoE /ימניד IP םע רוביח תרדגה ינפל .טנרטניאל רבחתהל ידכ תשר ימאתמו םילבכב שומיש

.טנרטניאל רוביחה תרדגהב הרזע תלבקל ךלש תשרה להנמ וא טנרטניאה תיקפסל הנפ ,עובק IP וא ) PPPoE (

PPPoE /ימניד IP םע רוביח e

וילע ץחלו תומישמה לגרס לש הנותחתה תינמיה הניפב למסה תא אצמ .הדובעה ןחלושל רובע

Open Network and Sharing[ 'ףותישהו תותשרה זכרמ תא חתפ' תורשפאב רחב .תינמי הציחל

.

.]Center

1

.)םאתמ תורדגה הנש( ]Change adapter settings[ תורשפאב רחב .

2

.חתפנה טירפתהמ )םינייפאמ( ]Properties[ תורשפאב רחבו ]Ethernet[ לע תינמי הציחל ץחל .

3

תא ןמסו )תשרב הדובע( ]Networking[ הייסיטרכה תא רחב Ethernet ינייפאמ לש ןולחב .

4

ידכ )םינייפאמ( ]Properties[ לע ץחל .])Internet Protocol Version 4 )TCP/IPv4[ תורשפאה

.ךישמהל

לבק( ]Obtain an IP address automatically[ לע ץחל ,יללכ ]General[ הייסיטרכה תא רחב .

5

תבותכ לבק( ]Obtain DNS server address automatically[ לע זאו )יטמוטוא ןפואב IP תבותכ

.)רושיא( ] OK [ לע ץחל .)יטמוטוא ןפואב DNS תרש

Troubleshoot problems

Open Network and Sharing Center

3-16

שמתשמל ךירדמ

3-17 3-16

3-19

שומישה תלחתה

)PPPoE ( בחר ספב רוביח e

ץחלו תומישמה לגרס לש הנותחתה תינמיה הניפב למסה תא אצמ .הדובעה ןחלושל רובע

Open Network and[ 'ףותישהו תותשרה זכרמ תא חתפ' תורשפאב רחב .תינמי הציחל וילע

.]Sharing Center

.

1

)םישדח תשר וא רוביח רדגה( ]Set up a new connection or network[ תורשפאה תא רחב

.)ךלש תשרב הדובעה תורדגה תא הנש( ]Change your networking settings[ הרדגהב

.

2

.)אבה( ]Next[ לע ץחלו )טנרטניאל רבחתה( ]Connect to the Internet[ תורשפאב רחב .

3

.) PPPoE ( בחר ספ( ]Broadband )PPPoE( [ לע ץחל .

4

.)רבחתה( ]Connect[ לע ץחל .רוביחה םשו המסיס ,שמתשמ םש תודשה תא אלמ .

5

Troubleshoot problems

Open Network and Sharing Center

3-18

שמתשמל ךירדמ

3-19 3-18

3-21

שומישה תלחתה

עובק IP םע רוביח e

Dynamic IP/PPPoE[ ' PPPoE /ימניד IP םע רוביח' לש תוארוהב 4 דע 1 םיבלש תא עצב

.

] Connection

.

1

שמתשה( ]Use the following IP address[ לע ץחלו )יללכ( ]General[ הייסיטרכה תא רחב

תובותכב שמתשה( ]Use the following DNS server addresses[ לעו )האבה IP תבותכב

.

2

תודשב לדחמ תרירב רעשו הנשמ תשר תכסמ , IP תבותכ ןיזהל שקבתת .)תואבה DNS יתרש

.רושיא ] OK [ לע ץחל ןכמ רחאל .םינושה

3-20

שמתשמל ךירדמ

Bluetooth תועצמאב רוביח רידגהל דציכ

הז םע הז רשקתל םילוכי Bluetooth םע םירישכמ ינש התרזעבש ךרד אוה Bluetooth תועצמאב רוביח

.יטוחלא רוביח תרזעב

Bluetooth רוביח תלעפה

Bluetooth-ה בצמ תקידב

אדו ,Bluetooth-ל רוביח תרדגה ינפל .הבכיי Bluetooth-ל רוביחה הסיט בצמ תא םיליעפמ רשאכ

.יובכ הסיט בצמש e

.וילע ץחלו ךסמה לש הנותחתה תילאמשה הניפב למסה תא אצמ .הדובעה ןחלושל רובע .

1

תורדגה( ]Windows Settings[ טירפתה תא חותפל ידכ )תורדגה( ]Settings[ לע ץחל

.אבה תורדגהה טירפתל סנכיהל ידכ )םינקתה( ]Devices[ לע ץחלו ) Windows

.

2

.)םירחא םינקתהו Bluetooth ( ]Bluetooth & other devices[ לע ץחל .

3

.] On [ לעופ בצמל ותוא רבעה ,]Off[ יובכ בצמל רדגומ Bluetooth-ל רוביחה םא .

4

ידכ וילע ץחלו תומישמה תרוש לש הנותחתה תינמיה הניפב ] SCM [ למסה תא אצמ ,ןיפולחל

Bluetooth-ל רוביחה םא קודב .System Control Manager לש ישארה ןולחה תא חותפל

.לעפוה

.

5

3-21 3-20

שומישה תלחתה

3-23 3-22

שמתשמל ךירדמ

Bluetooth םע םירישכמ ןיב המאתה e

הרדגהה תא אצמו )םינקתה/תורדגה/הלחתה( ]Start/ Settings/ Devices[ טירפתל סנכיה .

1

.)םירחא םינקתהו Bluetooth( ]Bluetooth & other devices [

.)רחא ןקתה וא Bluetooth ףסוה( ]Add Bluetooth or other device[ לע ץחל .

2

.Bluetooth לע ץחל .

3

.המאתהב ליחתהל ידכ ןקתה רחב .

4

ידכ ]רבחתה[ Connect לע ץחלו רוביחל ןיתממש ןקתההמ תוארוהה יפל המסיסה תא ןזה .

5

.ךישמהל

3-23 3-22

3-25

שומישה תלחתה

םיינוציח םינקתה רבחל דציכ

DisplayPort ,HDMI , USB ןוגכ ,טלפ טלק ינקתה רוביחל תונוש תואיצי לולכל יושע הז תרבחמ בשחמ

.תרבחמה בשחמל יפקיה דויצ ןווגמ רבחל ןתינ ךכ .mini DisplayPort-ו

רישכמה תא רבח ךכ רחא קרו םינקתההמ דחא לכ לש ךירדמב ןייע תואיציל םימיאתמה םינקתה רבחל ידכ

םא .םיינוציח םינקתה םירבחמשכ יטמוטוא ןפואב תוהזל לגוסמ הזה תרבחמה בשחמ .תרבחמה בשחמל

הרקבה חול > לחתה טירפתה :לע ץחל .םינקתהה תא תינדי לעפה ,םינקתהה תא ההזמ הניא תכרעמה

]Start Menu/ Control Panel/ Hardware and Sound/ Add a device[ ןקתה ףסוה >לוקו הרמוח >

.שדחה ןקתהה תא ףסוהו

3-24

שמתשמל ךירדמ

RAID היצקנופב שמתשהל דציכ :ואדיו

תרשפאמ RAID היגולונכטה .RAID היצקנופה לש תונוש תומרב ךמות הזה תרבחמה בשחמש ןכתיי

רוצ ,םיקיודמו םיפסונ םיטרפ תלבקל .SSD יננוכ וא םיחישק םיננוכ רפסמב םינותנ רומשל םישמתשמל

םאתהב ,תונתשהל היושע RAID לש תונושה תויצקנופב הכימתהש בל םיש .ימוקמה קוושמה םע רשק

.תשכר ותואש םגדל https://youtu.be/u2C35-ctFbw :תבותכב הכרדהה ןוטרסב הפצ

YouTube Youku

3-25 3-24

3-27

שומישה תלחתה

BIOS -ב לוחתא בצמ רוחבל דציכ

.

BIOS -ה טירפתל סנכיהו DEL שקמה לע דימ ץחל עיפומ וגולה םע ןושארה ךסמהשכ .תכרעמה תא קלדה .

1

Boot הרדגהב ]Boot mode select[ תורשפאה תא רחבו ]Boot[ הייסיטרכה לא ןמסה תא רבעה

.Configuration

.

2

ץלמומ )Windows 8.1-ו Windows 10 ומכ( UEFI ססובמ BIOS -ב תוכמותש הלעפה תוכרעמל

.] UEFI [ תורשפאב רוחבל

.

3

.]Legacy[ תורשפאב רחב Windows לש רתוי תונשי תואסרג וא Windows 7-ל .

4

לש תוצופנה תולאשב ןייע ,תרבחמה בשחמב Windows הלעפהה תכרעמ תנקתה לע ףסונ עדימל https://www.msi.com/faq/notebook-1971 רתאב , MSI

.

5

3-26

שמתשמל ךירדמ

Windows 10 הלעפהה תכרעמ תא רזחשל דציכ :ואדיו

MSI לש תרבחמ יבשחמב

רזחשל ידכ ,https://www.youtube.com/watch?v=hSrK6xAQooU :תבותכב הכרדהה ןוטרסב הפצ

.]Windows 10 Settings[ לעו ]F3 Recovery[ לע שקה ,Windows 10 הלעפהה תכרעמ תא

YouTube Youku

3-27 3-26

3-29

שומישה תלחתה

MSI One Touch Install-ב שומיש :ואדיו

לכ תא הציחלב ןיקתהל םישמתשמל רשפאמ " One Touch Install " MSI לש הציחלב הנקתהה םושיי

.

MSI לש תרבחמה יבשחמב םישרדנה םינקתהה ילהנמ

:תבותכב הכרדהה ןוטרסב הפצ

Windows 10/ 8.1: https://www.youtube.com/watch?v=ERItRaJUKQs

Windows 7: https://www.youtube.com/watch?v=43lnM4m-500

YouTube Youku

3-28

שמתשמל ךירדמ

3-29 3-28

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents