Předmluva. MSI GL62 (6th Gen i5) (GTX 960M), GL62 (6th Gen i7) (GTX 960M), MS-1795, GE72 Apache Pro (6th Gen) (GTX 970M), GP62 Leopard Pro (6th Gen) (GTX 960M), GL72 (6th Gen i5) (GTX 960M), GP72 Leopard Pro (6th Gen) (GTX 960M), MS-1794, GL72 (6th Gen) (GTX 960M), GP62 Leopard Pro (GTX 960M)

Add to my manuals
60 Pages

advertisement

Předmluva. MSI GL62 (6th Gen i5) (GTX 960M), GL62 (6th Gen i7) (GTX 960M), MS-1795, GE72 Apache Pro (6th Gen) (GTX 970M), GP62 Leopard Pro (6th Gen) (GTX 960M), GL72 (6th Gen i5) (GTX 960M), GP72 Leopard Pro (6th Gen) (GTX 960M), MS-1794, GL72 (6th Gen) (GTX 960M), GP62 Leopard Pro (GTX 960M) | Manualzz

1

Předmluva

Obsah

1 Předmluva ...............................................................................

1-1

Informace o autorských právech......................................................................... 1-4

Ochranné známky............................................................................................... 1-4

Historie revizí ...................................................................................................... 1-4

Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B ......................................................... 1-5

Podmínky FCC ................................................................................................... 1-5

Prohlášení o shodě CE ....................................................................................... 1-5

Předpisy týkající se baterií .................................................................................. 1-6

Prohlášení WEEE ............................................................................................... 1-6

Informace o chemických látkách......................................................................... 1-6

Inovace a záruka ............................................................................................... 1-7

Dostupnost náhradních dílů ................................................................................ 1-7

Upozornění k optické diskové jednotce .............................................................. 1-7

Bezpečnostní pokyny .......................................................................................... 1-8

Informace o společnosti MSI ............................................................................ 1-10

2 Úvod.........................................................................................

2-1

Vybalení .............................................................................................................. 2-2

Přehled produktu ................................................................................................ 2-3

Pohled shora po otevření ................................................................................ 2-3

Pohled zepředu ............................................................................................... 2-6

Pohled zprava ................................................................................................. 2-8

Pohled zleva ................................................................................................... 2-9

Pohled zezadu .............................................................................................. 2-11

Pohled zdola ................................................................................................. 2-12

Pokyny pro používání klávesnice ..................................................................... 2-13

Tlačítko Windows .......................................................................................... 2-13

Rychlá spouštěcí tlačítka .............................................................................. 2-14

Zapnutí nebo vypnutí touchpadu ................................................................. 2-15

Aktivace režimu spánku ................................................................................ 2-15

Přepínání displeje ......................................................................................... 2-15

Používání několika monitorů ......................................................................... 2-15

Nastavení jasu displej ................................................................................... 2-16

Nastavení hlasitosti reproduktorů ................................................................. 2-16

Nastavení jasu diod LED podsvícení klávesnice .......................................... 2-16

1-2

Aplikace: True Color (volitelné) ..................................................................... 2-17

Video: Používání tlačítek [Fn] ....................................................................... 2-17

Technické údaje ................................................................................................ 2-18

3 Začínáme .................................................................................

3-1

Začínáme používat notebook ............................................................................. 3-2

Pohodlné používání notebooku .......................................................................... 3-3

Jak pracovat s režimy napájení .......................................................................... 3-4

Napájecí adaptér ............................................................................................ 3-4

Baterie ............................................................................................................ 3-4

Nastavení schématu napájení v systému Windows 10 ...................................... 3-6

Výběr nebo přizpůsobení schématu napájení ................................................ 3-6

Vytvoření vlastního schématu napájení .......................................................... 3-8

Používání touchpadu ........................................................................................ 3-10

O jednotkách HDD a SSD ................................................................................ 3-11

O slotu M.2 SSD ............................................................................................... 3-11

Používání optické jednotky ............................................................................... 3-12

Připojení k Internetu .......................................................................................... 3-13

Bezdrátová síť LAN ...................................................................................... 3-13

Pevná místní síť ............................................................................................ 3-15

Nastavení připojení Bluetooth .......................................................................... 3-20

Aktivace připojení Bluetooth ......................................................................... 3-20

Připojení externích zařízení .............................................................................. 3-24

Video: Používání funkce RAID ......................................................................... 3-25

Výběr režimu Boot (Spouštění) v nástroji BIOS ................................................ 3-26

Video: Obnovení operačního systému Windows 10 v noteboocích MSI .......... 3-27

Video: Použití metody MSI One Touch Install, instalace „jedním dotykem“ .... 3-28

1-3

Informace o autorských právech

Materiál v tomto dokumentu je duševní vlastnictví společnosti MICRO-STAR

INTERNATIONAL. Přípravě tohoto dokumentu jsme věnovali maximální péči, nicméně přesnost obsahu nelze zaručit. Naše produkty jsou neustále vylepšovány a právo na provádění změn bez předchozího upozornění je vyhrazeno.

Ochranné známky

Všechny ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

Historie revizí

▶ Verze: 2.0

▶ Datum: 10/2015

1-4

Prohlášení FCC o rádiovém rušení třídy B

Toto zařízení bylo testováno a splňuje limity pro digitální zařízení třídy B podle předpisů FCC, část 15. Tato omezení mají poskytnout rozumnou ochranu před

škodlivým rušením pro instalace v obytných prostorách. Zařízení vytváří, používá a vyzařuje elektromagnetické záření na rádiových frekvencích a při zanedbání pokynů pro instalaci a používání může způsobit nežádoucí rušení rozhlasového a televizního vysílání. Ale neexistuje žádná záruka, že v konkrétní instalaci nedojde k rušení. Pokud skutečně dochází k rušení rozhlasového či televizního příjmu, jehož vznik lze jednoznačně určit vypínáním a zapínáním přístroje, doporučujeme uživateli, aby se pokusil rušení omezit některým z následujících opatření:

▶ Změňte polohu nebo orientaci příjmové antény.

▶ Umístěte zařízení dále od přijímače.

▶ Připojte zařízení do jiného zásuvkového okruhu, než ke kterému je připojen přijímač.

POZNÁMKA

▶ V případě jakýchkoli změn nebo úprav tohoto zařízení, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, hrozí uživateli ztráta oprávnění k provozování zařízení.

▶ Aby byly dodrženy limity vyzařování, musejí být používány stíněné kabely rozhraní a napájecí kabel (pokud jsou součástí zapojení).

Podmínky FCC

Toto zařízení splňuje podmínky části 15 směrnic FCC. Provoz vyžaduje splnění následujících dvou podmínek:

▶ Zařízení nesmí způsobovat škodlivé rušení.

▶ Zařízení musí akceptovat jakékoli rušivé signály včetně poruch, které mohou mít za následek neočekávanou funkci.

Prohlášení o shodě CE

Toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení evropské směrnice.

1-5

Předpisy týkající se baterií

Evropská unie: Je zakázáno vyhazovat baterie, bateriové články a akumulátory do netříděného domácího dopadu.

Postupujte podle místních zákonů a k jejich vrácení, recyklaci či likvidaci využijte veřejného sběrného systému.

Tchaj-wan: Pro zajištění lepší ochrany životního prostředí musí být zajištěn samostatný sběr použitých baterií k likvidaci nebo recyklaci.

廢電池請回收

Kalifornie, USA: Knoflíkový článek může obsahovat perchlorát a při recyklaci či likvidaci v Kalifornii vyžaduje speciální zpracování.

Další informace najdete na webové stránce: http://www.dtsc.ca.gov/ hazardouswaste/perchlorate/

Prohlášení WEEE

Evropská unie: Podle směrnice Evropské unie ("EU") o likvidaci elektrických a elektronických výrobků 2002/96/EC platné od

13. srpna 2005 je zakázáno likvidovat "elektrické a elektronické výrobky" v běžném komunálním odpadu a výrobci elektronických výrobků, na které se tato směrnice vztahuje, budou povinni ode bírat takové výrobky zpět po skončení jejich životnosti.

Informace o chemických látkách

V souladu s předpisy o chemických látkách, například nařízení EU REACH

(nařízení ES č. 1907/2006 Evropského parlamentu a Rady), společnost MSI poskytuje informace o chemických látkách v produktech na stránkách: http://www.msi.com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm.html

1-6

Inovace a záruka

Upozorňujeme, že v závislosti na zakoupeném modelu a na žádost uživatele lze některé komponenty předinstalované v produktu, například paměťové karty, jednotky HDD, SSD, ODD a kombinované karty pro připojení bluetooth/WiFi, upgradovat nebo vyměnit.

Veškeré další informace o produktech zakoupených uživateli vám poskytne místní prodejce. Pokud nepatříte mezi uživatele informované o umístění komponent tohoto produktu a způsobu jejich montáže/demontáže, nepokoušejte se je upgradovat ani měnit, protože by mohlo dojít k poškození produktu. Se žádostmi o servis produktu se obracejte na autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

Dostupnost náhradních dílů

Upozorňujeme vás, že dostupnost náhradních dílů (nebo srovnatelných) pro produkty zakoupené uživateli v určitých zemích nebo oblastech mohou být k dispozici od výrobce maximálně do 5 let od ukončení výroby produktu v závislosti na oficiálních vyhláškách platných v době zakoupení. Podrobné informace o dostupnosti náhradních dílů získáte od prodejce prostřednictvím webu http://www.msi.com/support/.

Upozornění k optické diskové jednotce

UPOZORNĚNÍ: Toto zařízení obsahuje laserový systém a je klasifikováno jako

“LASEROVÉ ZAŘÍZENÍ 1. TŘÍDY“. Aby bylo zajištěno správné používání tohoto modelu, pečlivě si přečtěte tuto uživatelskou příručku a uschovejte ji pro budoucí použití. V případě jakéhokoli problému s tímto modelem se obraťte na nejbližší

„AUTORIZOVANÉ servisní středisko“. Nepokoušejte se demontovat plášť tohoto zařízení, aby nedošlo k přímému kontaktu s laserovým paprskem.

1-7

Bezpečnostní pokyny

Přečtěte si pečlivě a důkladně tyto bezpečnostní pokyny.

Dodržujte veškerá upozornění a varování na zařízení nebo v uživatelské příručce.

Chraňte notebook před vlhkostí a vysokou teplotou.

Před zapojením umístěte notebook na stabilní povrch.

Nezakrývejte větrací otvory notebooku, aby nedocházelo k jeho přehřívání.

• Neponechávejte notebook v nevhodném prostředí o teplotě nad

60ºC nebo pod 0ºC – mohlo by dojít k jeho poškození.

• Notebook provozujte při okolní teplotě maximálně do 35ºC.

Umístěte napájecí kabel tak, aby se po něm nešlapalo. Na napájecí kabel nic nepokládejte.

Vždy udržujte objekty se silným magnetickým nebo elektrickým polem mimo notebook.

Nikdy nelijte žádnou tekutinu do notebooku – mohlo by dojít k jeho poškození nebo k úrazu elektrickým proudem.

1-8

Dojde-li k některé z následujících situací, nechte zařízení zkontrolovat servisním pracovníkem:

• Je poškozen napájecí kabel nebo zástrčka.

• Do zařízení vnikla tekutina.

• Zařízení bylo vystaveno vlhkosti.

Zařízení nefunguje správně nebo podle uživatelské příručky.

• Zařízení bylo vystaveno pádu a poškodilo se.

• Zařízení nese zřetelné známky poškození.

Ekologické vlastnosti produktu

• Snížená spotřeba energie během používání a v pohotovostním režimu.

• Omezené použití látek škodlivých pro životní prostředí a pro zdraví.

• Snadná demontáž a recyklace.

• Omezené použití přírodních zdrojů prostřednictvím podpory recyklace.

• Rozšířená životnost produktu prostřednictvím snadných inovacích.

• Omezené vytváření pevného odpadu prostřednictvím sběru použitých produktů.

Ekologická pravidla

• Tento produkt je zkonstruován tak, aby umožňoval opakované používání součástí a recyklaci a nesmí být vhazován do odpadu po skončení své životnosti.

• Uživatelé musí kontaktovat místní autorizovanou sběrnu odpadu, která zajistí recyklaci a likvidaci jejich produktů s ukončenou životností.

• Další informace o recyklaci vám poskytne nejbližší distributor, kterého lze vyhledat na webových stránkách společnosti MSI.

• Uživatelé nás mohou rovněž kontaktovat na adrese [email protected] s žádostmi o informace ohledně řádné likvidace, sběru, recyklace a demontáže produktů MSI.

1-9

Informace o společnosti MSI

Prozkoumejte další exkluzivní funkce notebooků MSI všech řad na webu: http://www.msi.com and https://www.youtube.com/user/MSI

Jádro SteelSeries Engine pouze u notebooku MSI

GAMING

MSI spolupracuje se SteelSeries na vývoji exkluzivního jádra SteelSeries Engine v herních noteboocích. Aplikace

SteelSeries Engine umožňuje kombinovat časté funkce využívané hráči do jednoho nástroje pro správu více zařízení.

Notebook MSI GAMING je prvním herním notebookem s aplikací pro živé streamování XSplit Gamecaster!

Herní notebook MSI nabízí nástroj XSplit Gamecaster, který umožňuje nejsnazší živý streaming a záznam pro hráče.

Další informace naleznete v základním výukovém programu pro nástroj XSplit Gamecaster.

Zvuk u herních notebooků MSI je od společnosti

Dynaudio

Společnost MSI se spojila se společností Dynaudio, dánskými specialisty na zvuk a nabízí ve svých herních noteboocích autentický vysoce kvalitní zvuk.

Barevnější život s aplikací True Color

V rámci partnerství vyvíjejí společnosti MSI s Portrait

Displays, Inc. preciznější a přesnější panel vyšší kvality.

Technologie MSI True Color garantuje ty nejpřesnější barvy panelů notebooků MSI.

1-10

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents