Obsah. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Obsah. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

ii

Úvod

Obsah

Odkaz na autorské právo ����������������������������������������������������������������������������������������iii

Ochranné známky ���������������������������������������������������������������������������������������������������iii

Prepracované vydanie ��������������������������������������������������������������������������������������������iii

Modernizácia a záruka ��������������������������������������������������������������������������������������������iv

Zakúpenie náhradných dielov ���������������������������������������������������������������������������������iv

Technická podpora ��������������������������������������������������������������������������������������������������iv

Funkcie ekologicky neškodného výrobku����������������������������������������������������������������iv

Environmentálna politika ����������������������������������������������������������������������������������������� v

Informácie o chemických látkach ���������������������������������������������������������������������������� v

Informácie týkajúce sa batérie �������������������������������������������������������������������������������� v

Bezpečnostné pokyny ���������������������������������������������������������������������������������������������vi

Zhoda CE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������viii

Prehlásenie o rádiofrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B��������������������������������������� viii

Vyhlásenie WEEE �������������������������������������������������������������������������������������������������viii

1.

Prehľad

.............................................................. 1-1

Obsah Balenia ������������������������������������������������������������������������������������������������������1-2

Prehľad Systému ��������������������������������������������������������������������������������������������������1-3

Výmena a Modernizácia Prvkov ���������������������������������������������������������������������������1-9

2.

Začíname

............................................................ 2-1

Tipy ohľadne bezpečnosti a pohodlnej práce ������������������������������������������������������� 2-2

Inštalácia hardvéru �����������������������������������������������������������������������������������������������2-3

3.

Systémové operácie

........................................... 3-1

Zobrazenie na obrazovke (OSD) (voliteľné) ��������������������������������������������������������� 3-2

Zobrazenie na obrazovke (OSD) (voliteľné) ��������������������������������������������������������� 3-5

Riadenie napájania ����������������������������������������������������������������������������������������������3-8

Sieťové pripojenie (Windows 7) �������������������������������������������������������������������������3-10

Sieťové pripojenie (Windows 8�x) ����������������������������������������������������������������������3-13

Obnova systému (Windows 7) ���������������������������������������������������������������������������3-16

Obnova systému (Windows 8�x) ������������������������������������������������������������������������3-26

A.

Riešenie problémov

............................................A-1

PC typu všetko v jednom

Odkaz na autorské právo

Materiál uvedený v tomto dokumente je duševným vlastníctvom spoločnosti MICRO-

STAR INTERNATIONAL� Príprave tohto dokumentu sme venovali maximálnu pozornosť, avšak aj napriek tomu negarantujeme správnosť jeho obsahu� Naše výrobky podliehajú neustálemu vylepšovaniu a preto si vyhradzujeme právo na vykonanie zmien bez upozornenia�

Ochranné známky

Všetky ochranné známky sú majetkom ich patričných vlastníkov�

Prepracované vydanie

Prepracované vydanie

V1�0

Dátum

2014/ 03 iii

iv

Úvod

Modernizácia a záruka

Dôležité je vedieť, že niektoré vopred nainštalované komponenty v tomto zariadení sa môžu na požiadanie používateľa rozšíriť alebo vymeniť� Ďalšie informácie o možnosti zakúpenia výrobkov si môžete vyžiadať od miestneho predajcu� Nepokúšajte sa rozširovať alebo vymieňať akýkoľvek diel tohto výrobku, ak nie ste autorizovaným predajcom alebo zástupcom servisného strediska, pretože to môže mať za následok ukončenie platnosti záruky� Pokiaľ požadujete akékoľvek služby na rozšírenie alebo výmenu tohto výrobku, odporúčame vám, aby ste sa obrátili na autorizovaného predajcu alebo servisné stredisko�

Zakúpenie náhradných dielov

Berte prosím na vedomie, že zakúpenie náhradných dielov (alebo kompatibilných dielov) pre produkt, ktorý si používatelia zakúpili v niektorých krajinách alebo teritóriách, môže vykonať výrobca do 5 rokov od ukončenia výroby výrobku v závislosti od úradných predpisov, ktoré sú v tom čase platné�

Podrobné informácie o nakupovaní náhradných dielov získate u výrobcu na adrese http://support�msi�com/�

Technická podpora

Pokiaľ sa v rámci vášho systému vyskytne problém, ktorého riešenie nenájdete v návode na obsluhu, kontaktujte svoje nákupné miesto alebo miestneho obchodného zástupcu� Alebo ďalšie rady môžete tiež získať z nasledujúcich zdrojov pomoci�

Navštívte internetovú stránku spoločnosti MSI na adrese http://www�msi�com/service/download/, kde nájdete často kladené otázky, technický návod, aktualizácie BIOS, aktualizácie ovládačov a ďalšie informácie

Našich technický personál môžete kontaktovať na adrese http://support�msi�com/

Funkcie ekologicky neškodného výrobku

Znížená spotreba elektrickej energie počas používania a v pohotovostnom režime

Limitované používanie látok škodlivých pre životné prostredie a zdravie

Ľahká demontáž a recyklovanie

Podporovaním recyklovania sa znižuje využívanie prírodných zdrojov

Predĺžená životnosť výrobku prostredníctvom jednoduchých vylepšení

Politika spätného vrátenia umožňuje znižovať tvorbu tuhého odpadu

PC typu všetko v jednom

Environmentálna politika

Tento výrobok bol navrhnutý tak, aby umožňoval správne opätovné použitie dielov a recyklovanie, preto by sa na konci svojej životnosti nemal odhadzovať�

Používatelia by mali na konci životnosti výrobkov kontaktovať miestneho autorizovaného predajcu ohľadne ich zberu pre ďalšie recyklovanie a likvidáciu�

Navštívte internetovú stránku MSI a vyhľadajte si najbližšieho distributéra, ktorý vám poskytne ďalšie informácie ohľadne recyklovania�

Používatelia nás môžu tiež písomne požiadať o informácie týkajúce sa správnej likvidácie, vrátenia späť, recyklovania a demontáže výrobkov MSI na adrese gpcontdev@msi�com�

Informácie o chemických látkach

Informácie MSI o chemických látkach vo výrobkoch v súlade s predpismi o chemických látkach, ako napríklad nariadenie EU RESEARCH (nariadenie ES č� 1907/2006 vydané

Európskym parlamentom a Komisiou) si môžete pozrieť na internetovej stránke: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Informácie týkajúce sa batérie

Európska únia:

Batérie, batériové moduly a akumulátory sa nesmú odhadzovať do netriedeného domového odpadu� Staré batérie odovzdajte do zberných surovín, recyklujte alebo ich zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi�

Tchajvan:

Kvôli lepšej ochrane prostredia je potrebné vykonávať separovaný zber vybitých batérií a odovzdať ich na recyklovanie alebo špeciálne zneškodnenie�

Kalifornia, USA:

Gombíkové batérie môžu obsahovať chloristan a v Kalifornii sa s nimi musí pri recyklovaní a likvidovaní špeciálne manipulovať�

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Pri nesprávnej výmene batérie môže vzniknúť nebezpečenstvo výbuchu� Vymeňte iba za rovnakú batériu alebo za typ batérie, ktorý odporúča výrobca� v

vi

Úvod

Bezpečnostné pokyny

Dôsledne a dôkladne si prečítajte bezpečnostné pokyny�

Musia sa dodržiavať všetky upozornenia a varovania nachádzajúce sa na zariadení a v návode na obsluhu�

Návod na obsluhu dodávaný v balení uschovajte pre budúce upotrebenie�

Toto zariadenie chráňte pred vplyvmi vlhkosti a vysokých teplôt�

Toto zariadenie pred vykonaním nastavenia umiestnite na bezpečný rovný povrch�

Uistite sa, či je napájacie napätie v rámci bezpečného rozsahu a že pred pripojením zariadenia do sieťovej zásuvky bolo správne nastavené na hodnotu 100 – 240 V� Zo zástrčky sa nesmie odmontovať ochranný uzemňovací kolík� Zariadenie musí byť zapojené do uzemnenej sieťovej zásuvky�

Pred zasúvaním akejkoľvek prídavnej karty alebo modulu do zariadenia vždy odpojte sieťový AC kábel zo siete�

Aby ste dosiahli nulovú spotrebu energie počas určitej doby nepoužívania zariadenia, odpojte od neho sieťový AC kábel alebo vypnite prívod prúdu do sieťovej zásuvky�

Ventilátor na kryte je určený na výmenu vzduchu a na zabránenie prehrievania zariadenia� Tento ventilátor sa nesmie zakrývať�

Nenechávajte zariadenie v neklimatizovanom prostredí, v ktorom skladovacia teplota presahuje hodnotu 60 O C (140 spôsobiť poškodenie zariadenia�

O F) alebo je pod 0 O C (32 O F), čo môže

POZNÁMKA: Maximálna prevádzková teplota je okolo 40 O C�

PC typu všetko v jednom

Do otvoru nikdy nenalievajte žiadne tekutiny, ktoré by mohli poškodiť zariadenie, alebo spôsobiť úraz elektrickým prúdom�

Sieťový kábel uložte tak, aby naň nemohli ľudia stúpiť� Zabráňte tomu, aby čokoľvek ležalo na sieťovom kábli�

Počas pripájania koaxiálneho kábla k TV tuneru sa musí kovové tienenie spoľahlivo pripojiť do ochranného uzemňovacieho systému budovy�

Káblový rozvodný systém by mal byť uzemnený podľa ANSI/NFPA 70,

Národného zákona o elektroinštaláciách (NEC), a to podľa časti 820�93

Uzemnenie vonkajšieho vodivého tienenia koaxiálnych káblov�

Predmety so silným magnetickým poľom alebo elektrické predmety uschovávajte v dostatočnej vzdialenosti od zariadenia�

Ak nastane jedna z nasledujúcich situácií, nechajte zariadenie prekontrolovať v servise:

Sieťový kábel alebo zástrčka sú poškodené�

Do zariadenia sa dostala tekutina�

Zariadenie bolo vystavené vplyvu vlhkosti�

Zariadenie nefunguje dobre alebo nedokážete pracovať podľa návodu na obsluhu�

Zariadenie spadlo a poškodilo sa�

Zariadenie vykazuje bežné znaky poškodenia�

1�

2�

Optické pamäťové zariadenia sú zatriedené medzi LASEROVÉ VÝROBKY

TRIEDY 1� Používanie ovládačov, úpravy alebo vykonanie postupov odlišných od tých, ktoré sú uvedené, je zakázané�

Nedotýkajte sa šošoviek vo vnútri mechaniky� vii

viii

Úvod

Zhoda CE

Spoločnosť Micro-Star International CO�, LTD týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným bezpečnostným požiadavkám a ďalším patričným ustanoveniam Európskych smerníc�

Prehlásenie o rádiofrekvenčnom rozhraní podľa FCC-B

Toto zariadenie bolo preskúšané a bolo zistené, že je v zhode s limitnými hodnotami pre digitálne zariadenia triedy B, a to v súlade s časťou 15

Pravidiel FCC� Tieto limitné hodnoty sú navrhnuté tak, aby poskytovali účinnú ochranu proti škodlivému rušeniu pri bežnej inštalácii v domácnostiach� Tento výrobok generuje, využíva a môže aj vyžarovať rádiofrekvenčnú energiu, a ak nie je nainštalovaný a nepoužíva sa v súlade s týmito pokynmi, môže spôsobovať škodlivé rušenie rádiovej komunikácie� Neexistuje však záruka, že v rámci určitej inštalácie sa rušenie vysielania nevyskytne� Ak toto zariadenie skutočne spôsobí škodlivé rušenie príjmu rozhlasového a televízneho vysielania, čo sa dá zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľ sa môže pokúsiť odstrániť toto rušenie pomocou jedného alebo viacerých nasledujúcich opatrení:

Zmeňte orientáciu alebo premiestnite prijímaciu anténu�

Zväčšite vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom�

Zariadenie pripojte do zásuvky v inom okruhu, než ten, v ktorom je pripojený prijímač�

Prekonzultujte túto náležitosť s dodávateľom alebo skúseným rádiovým alebo televíznym technikom, ktorý vám pomôže�

1� poznámka

Zmeny alebo úpravy, ktoré neboli jednoznačne schválené osobou kompetentnou pre posúdenie zhody, by mohli mať za následok zrušenie oprávnenia užívateľa prevádzkovať zariadenie�

2� poznámka

Tienené prepojovacie káble a sieťový AC kábel, ak je dodaný, sa musia používať za

účelom splnenia emisných limitov�

VOIR LA NOTICE D’INSTALLATION AVANT DE RACCORDER AU RESEAU�

Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 Pravidiel FCC� Toto zariadenia sa môže používať po splnení nasledujúcich dvoch podmienok:

1�

2� toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie, a toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijímané rušenie, vrátane toho, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku�

Vyhlásenie WEEE

Na základe smernice Európskej únie („EU“) o elektrických a elektronických zariadeniach číslo 2002/96/ES, ktorá vstúpila do platnosti 13� augusta

2005, výrobky, ktorými sú „elektrické a elektronické zariadenia” nesmú byť zneškodňované spolu s komunálnym odpadom a výrobcovia patričných elektronických zariadení sú povinní takéto výrobky na konci životnosti prevziať naspäť�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals