3. kapitola. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16

Add to My manuals
59 Pages

advertisement

3. kapitola. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

3. kapitola

Systémové operácie

Táto kapitola uvádza základné informácie o používaní systému�

Dôležité

Všetky informácie podliehanú zmenám bez predbežného oznámenia�

Systémové operácie

Zobrazenie na obrazovke (OSD) (voliteľné)

Pomocou funkcie zobrazenie na obrazovke (OSD) môžete ladiť možnosti prezerania monitora, ako napríklad jas, kontrast, umiestnenie, jazyk atď�

Režim /

Napájanie monitora

Nahor / zvýšiť hlasitosť

Výkon zariadenia

Ponuka / Vstup

Nadol / znížiť hlasitosť

3-2

1� Stlačte tlačidlo Menu (Ponuka), aby ste tak otvorili ponuku OSD� Stlačením tlačidiel so šípkami Up and Down (Nahor a Nadol) vyberte ponuku požadovanej funkcie a otvorte ju stlačením tlačidla Menu (Ponuka)� Stlačením tlačidiel so šípkami Up and

Down (Nahor a Nadol) vyberte alebo nastavte hodnoty tak, aby vyhovovali vašim osobným preferenciám� Po vykonaní nastavení proces ukončíte stlačením tlačidla

Mode (Režim)�

Nastavenie kontrastu a jasu Nastavenie farby

PC typu všetko v jednom

Nastavenie fázy / zaostrenia a synchronizácie / výšky

Nastavenie polohy obrazovky

Nastavenie zdroja signálu Nastavenie umiestnenia a časového limitu OSD

3-3

Špecifikovanie jazyka Režim Scenery (Krajina)

Systémové operácie

Resetovanie systému Nastavenie režimu širokej obrazovky

2� Hlasitosť systému nastavíte stláčaním tlačidla so šípkou Up & Down (Nahor a Nadol)�

3-4

3� Zdroj signálu zobrazíte stlačením tlačidla Mode (Režim)� po opätovnom stlačení zvoľte PC / HDMI / vypnutie monitoru�

Dôležité

Vždy, keď sa vyskytne nejaká chyba a spôsobí nesprávne zobrazenie alebo nesprávnu funkciu hlasitosti, otvorte ponuku OSD a resetovaním vášho monitora sa obnovia všetky nastavania na nastavenia z výroby a zabezpečí sa optimálny výkon�

PC typu všetko v jednom

Zobrazenie na obrazovke (OSD) (voliteľné)

Pomocou funkcie zobrazenie na obrazovke (OSD) môžete ladiť možnosti prezerania monitora, ako napríklad jas, kontrast, umiestnenie, jazyk atď�

Režim / Zapnutie monitora

Nahor / zvýšiť hlasitosť

Výkon zariadenia

Ponuka / Vstup

Nadol / znížiť hlasitosť

1� Stlačte tlačidlo Menu (Ponuka), aby ste tak otvorili ponuku OSD� Stlačením tlačidiel so šípkami Up and Down (Nahor a Nadol) vyberte ponuku požadovanej funkcie a otvorte ju stlačením tlačidla Menu (Ponuka)� Stlačením tlačidiel so šípkami Up and

Down (Nahor a Nadol) vyberte alebo nastavte hodnoty tak, aby vyhovovali vašim osobným preferenciám�

Brightness (Jas) (funkcia dostupná v režime Monitor): Nastavuje celkový jas obrazovky�

Contrast (Kontrast): Nastavuje rozdiel medzi svetlými a tmavými oblasťami�

3-5

Systémové operácie

Information (Informácie): Zobrazuje rozlíšenie, frekvenciu obnovovania a podrobnosti o výrobku�

Menu Language (Jazyk ponuky)

(funkcia dostupná v režime Monitor):

Slúži na zmenu jazyka ponuky�

3-6

Factory Default (Výrobné predvoľby):

Slúži na nastavenie pôvodných nastavení�

Scaling (Úprava mierky): Slúži na roztiahnutie obrazu na celú obrazovku�

Po vykonaní nastavení proces ukončíte stlačením tlačidla Mode (Režim)�

PC typu všetko v jednom

2� Hlasitosť systému nastavíte stláčaním tlačidla so šípkou Up & Down (Nahor a

Nadol)�

3� Zdroj signálu zobrazíte stlačením tlačidla Mode (Režim)� po opätovnom stlačení zvoľte PC / HDMI / vypnutie monitoru�

Dôležité

Vždy, keď sa vyskytne nejaká chyba a spôsobí nesprávne zobrazenie alebo nesprávnu funkciu hlasitosti, otvorte ponuku OSD a resetovaním vášho monitora sa obnovia všetky nastavania na nastavenia z výroby a zabezpečí sa optimálny výkon�

3-7

Systémové operácie

Riadenie napájania

Riadenie napájania osobných počítačov (PC) a monitorov má potenciál ušetriť značné množstvo elektrickej energie a je aj prínosom pre životné prostredie�

Kvôli energetickej efektívnosti po určitej dobe nečinnosti zo strany používateľa vypne displej alebo prepne PC do režimu spánku�

Riadenie napájania v Windows 7

■ [Power Options] (Možnosti napájania) v OS Windows vám umožňujú ovládať funkcie riadenia napájania displeja, pevnej jednotky a batérie� Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) > [Control Panel] (Ovládací panel) > [System and Security]

(Systém a zabezpečenie)�

3-8

Následne kliknite na odkaz [Power Options] (Možnosti napájania)�

Vyberte plán napájania, ktorý vyhovuje vašim osobným potrebám� Kliknutím na možnosť

[Change plan settings] (Zmeniť nastavenia plánu) môžete tiež jemne vyladiť nastavenia�

V ponuke Shut Down Computer (Vypnúť počítač) sa uvádzajú možnosti ako

Sleep (Spiaci režim) (S3/S4) a Shut Down (Vypnúť) (S5) na rýchle a ľahké riadenie výkonu vášho systému�

Správa napájania vo Windows 8.x

■ [Power Options] (Možnosti napájania) v OS Windows vám umožňujú ovládať funkcie riadenia napájania displeja, pevnej jednotky a batérie� Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) >

[Control Panel] (Ovládací panel) > [System and Security] (Systém a zabezpečenie)�

Následne kliknite na odkaz [Power Options] (Možnosti napájania)�

Vyberte plán napájania, ktorý vyhovuje vašim osobným potrebám� Kliknutím na možnosť

[Change plan settings] (Zmeniť nastavenia plánu) môžete tiež jemne vyladiť nastavenia�

PC typu všetko v jednom

■ V ponuke Shut Down Computer (Vypnúť počítač) sa uvádzajú možnosti ako

Sleep (Spiaci režim) (S3/S4) a Shut Down (Vypnúť) (S5) na rýchle a ľahké riadenie výkonu vášho systému�

Riadenie výkonu prostredníctvom monitorov s označením ENERGY STAR (voliteľné)

Funkcia riadenia výkonu umožňuje počítaču prepínať medzi režimami s malým výkonom alebo „Sleep“ (Spiaci režim), keď používateľ dlhšiu dobu nestlačí žiadny kláves� Keď sa používa s externým monitorom s označením ENERGY STAR, táto funkcia tiež podporuje podobné funkcie monitora na riadenia výkonu� Ak chcete využiť tieto potenciálne úspory energie, funkcia riadenia výkonu je prednastavená tak, aby sa v systéme napájanom zo siete správala nasledovnými spôsobmi:

Vypnutie displeja po 15 minútach

Spustenie režimu Sleep (Spiaci režim) po 30 minútach

Zobudenie systému

Počítač sa z režimu úspory energie zobudí v rámci reakcie na príkaz z jedného z nasledujúcich zariadení:

■ sieťový vypínač, sieť (zobudiť v LAN), myš, klávesnica�

3-9

Rady pre úsporu energie:

Po dobe nečinnosti zo strany používateľa vypnite monitor stlačením sieťového tlačidla na LCD�

Kvôli optimalizovaniu riadenia napájania PC dolaďte nastavenia v rámci Power

Options (Možnosti napájania) v operačnom systéme Windows�

Nainštalovaním softvéru na riadenie napájania regulujte spotrebu energie vášho PC�

Aby ste dosiahli nulovú spotrebu energie počas určitej doby nečinnosti počítača, vždy odpojte sieťový kábel alebo vypnite stenovú zásuvku�

Systémové operácie

Sieťové pripojenie (Windows 7)

Zapojená LAN

1� Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) > [Control Panel] (Ovládací panel)�

2� Vyberte [Connect to the Internet] (Pripojiť na Internet) v položke [Network and

Internet] (Sieť a Internetové pripojenie)�

3-10

3� Na pripojenie pomocou DSL alebo kábla, pre ktoré je potrebné používateľské meno a heslo, vyberte položku [Broadband (PPPoE)] (Široké pásmo)�

4� Vpíšte informácie od vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) a kliknutím na tlačidlo [Connect] (Pripojiť) vytvorenie svoje pripojenia do LAN

PC typu všetko v jednom

Bezdrôtová LAN

1� Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) > [Control Panel] (Ovládací panel)�

2� Vyberte [Connect to the Internet] (Pripojiť na Internet) v položke [Network and

Internet] (Sieť a Internetové pripojenie)�

3� Vyberte možnosť [Wireless] (Bezdrôtové) a zapojte pomocou bezdrôtového smerovača alebo bezdrôtovej siete�

3-11

4� Zobrazí sa zoznam dostupných pripojení WLAN� Nové pripojenie vytvorte jeho vybratím z tohto zoznamu, alebo kliknite na položku [Open Network and Sharing

Center] (Otvoriť sieť a zdieľanie strediska)�

Systémové operácie

5� Nové pripojenie WLAN vytvorte tak, že v položke [Network and Sharing Center]

(Sieť a zdieľanie strediska) vyberiete možnosť [Set up a new connection or network]

(Nastaviť nové pripojenie alebo sieť)�

3-12

6� Následne vyberte možnosť [Manually connect to a wireless network] (Manuálne pripojiť do bezdrôtovej siete) a pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej)�

7� Vpíšte údaje o bezdrôtovej sieti, ktorú chcete pridať, a pokračujte kliknutím na tlačidlo

[Next] (Ďalej)�

8� Vytvorilo sa nové pripojenie WLAN� Ukončite kliknutím na tlačidlo [Close] (Zatvoriť) alebo nastavenia WLAN zmeňte vybratím možnosti [Change connection settings]

(Zmeniť zastavenia spojenia)�

PC typu všetko v jednom

Sieťové pripojenie (Windows 8.x)

Zapojená LAN

1� Kliknite na tlačidlo [Start] (Štart) > [Control Panel] (Ovládací panel)�

2� V položke [Network and Internet] (Sieť a internet) zvoľte [View network status and tasks] (Zobraziť stav siete a úlohy)�

3� Na vytvorenie nového pripojenia zvoľte [Network and Sharing Center] (Centrum sietí a zdieľania)�

4� Zvoľte [Set up a new connection or network] (Nastaviť nové pripojenie alebo sieť)�

3-13

Systémové operácie

5� Zvoľte [Connect to the Internet] (Pripojiť k internetu)�

6� Na pripojenie pomocou DSL alebo kábla, pre ktoré je potrebné používateľské meno a heslo, vyberte položku [Broadband (PPPoE)] (Široké pásmo)�

3-14

7� Vpíšte informácie od vášho poskytovateľa internetových služieb (ISP) a kliknutím na tlačidlo [Connect] (Pripojiť) vytvorenie svoje pripojenia do LAN

PC typu všetko v jednom

Bezdrôtová LAN

1� Na pracovnej ploche zvoľte [Settings] (Nastavenia) komunikácie s dostupnou sieťou�

a nájdite ikonu bezdrôtovej

2� Zobrazí sa zoznam dostupných pripojení WLAN� V zozname zvoľte pripojenie�

3� Na vytvorenie sieťového pripojenia zvoľte v ponuke [Control Panel] (Ovládací panel) položku [Network and Internet] (Sieť a internet) a potom [Network and Sharing

Center] (Centrum sietí a zdieľania)�

4� Zvoľte [Set up a new connection or network] (Nastaviť nové pripojenie alebo sieť)�

5� Následne vyberte možnosť [Manually connect to a wireless network] (Manuálne pripojiť do bezdrôtovej siete) a pokračujte kliknutím na tlačidlo [Next] (Ďalej)�

6� Vpíšte údaje o bezdrôtovej sieti, ktorú chcete pridať, a pokračujte kliknutím na tlačidlo

[Next] (Ďalej)�

3-15

7� Vytvorilo sa nové pripojenie WLAN� Ukončite kliknutím na tlačidlo [Close] (Zatvoriť) alebo nastavenia WLAN zmeňte vybratím možnosti [Change connection settings]

(Zmeniť zastavenia spojenia)�

Systémové operácie

3-16

Obnova systému (Windows 7)

Dôležité

Funkcia Recovery Tool (Nástroj na obnovu) systému je dostupný len v systémoch, ktoré sú štandardne zahrnuté do operačného systému Windows a obslužných programov MSI�

Medzi dôvody na použitie Recovery Tool (Nástroj na obnovu) systému môže patriť:

Obnoviť systém späť na pôvodné štandardné nastavenia z výroby�

Keď sa v používanom operačnom systéme vyskytnú nejaké chyby�

Keď je operačný systém napadnutý vírusmi a nemôže normálne fungovať�

Ak chcete nainštalovať OS s inými zabudovanými jazykmi�

Pred použitím Recovery Tool (Nástroj na obnovu) systému si zálohujte dôležité údaje uložené na jednotke vášho systému na iné pamäťové zariadenia�

Ak zlyhá nasledovné riešenie na obnovu vášho systému, o ďalšiu pomoc požiadajte miestneho autorizovaného obchodného zástupcu alebo servisné stredisko�

Obnova systému pomocou klávesovej skratky F3

Ak sa v systéme vyskytnú neodstrániteľné problémy, vždy sa odporúča, aby ste systém najskôr skúsili obnoviť klávesovou skratkou F3 pomocou oblasti pre obnovu pevného disku�

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1� Reštartujte systém�

2� Keď sa zobrazí nasledovný obraz, na klávesnici stlačte klávesovú skratku F3�

PC typu všetko v jednom

3� Spusťte Recovery Tool (Nástroj na obnovu)� Tento nástroj obsahuje tri funkcie:

Backup System (Záloha systému), Restore System (Obnovenie systému) a Recover to factory default (Obnovenie výrobných predvolieb)�

Záloha systému

Dôrazne vám odporúčame, aby ste si zálohovali systém, ako riešenie pre prípad závažného zlyhania disku alebo ďalších nehôd�

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1� Do nástroja vstúpite voľbou [Backup System] (Záloha systému)� Činnosť môžete alternatívne ukončiť voľbou [X] alebo stlačením [Esc] na klávesnici�

3-17

Systémové operácie

2� Na okamžité spustenie zálohovania systému zvoľte [BACKUP] (Záloha)�

Počiatočná záloha

Počiatočná záloha môže nejakú dobu trvať� Nechajte ju dokončiť bez prerušenia�

3-18

Následné zálohy

Následnými zálohami sa nahradia predchádzajúce záložné súbory�

PC typu všetko v jednom

3� Záloha systému prebieha� Uvedomte si, že môže nejakú dobu trvať� Nevypínajte napájanie, pretože môže dôjsť k neznámemu poškodeniu systému�

4� Na okamžité zastavenie zálohy systému môžete alternatívne zvoliť [CANCEL]

(Zrušiť)� Kým prebieha rušenie zálohovania, nevypínajte napájanie, prosím�

3-19

Systémové operácie

5� Nasledovná správa uvádza, že systém bol úspešne zálohovaný� Dokončite stlačením tlačidla [OK]�

3-20

Obnova systému

Tento nástroj pomáha vrátiť systém do predchádzajúceho stavu pomocou záložných súborov, ktoré používateľ predtým vytvoril a uložil na pevnom disku� Ak nie sú k dispozícii záložné súbory, systém bude obnovený na výrobné hodnoty nastavení�

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1� Do nástroja vstúpite voľbou [Restore System] (Obnova systému)� Činnosť môžete alternatívne ukončiť voľbou [X] alebo stlačením [Esc] na klávesnici�

PC typu všetko v jednom

2� Zvoľte [OK] alebo [NEXT] (Ďalej) na obnovu systému do stavu predchádzajúcej zálohy alebo na predvolené nastavenie� Na okamžité zastavenie obnovy systému môžete alternatívne zvoliť [CANCEL] (Zrušiť)�

 Pomocou záložných súborov: obnova systému do stavu predchádzajúcej zálohy

Bez záložných súborov: obnova systému na hodnoty predvolených nastavení

3-21

Systémové operácie

3� Obnova systému prebieha� Uvedomte si, že môže nejakú dobu trvať� Nevypínajte napájanie, pretože môže dôjsť k neznámemu poškodeniu systému�

3-22

4� Nasledovná správa uvádza, že systém bol úspešne obnovený� Dokončite stlačením tlačidla [OK]� Reštartujte systém a do operačného systému Windows vstúpte obvyklým spôsobom� Ak proces obnovy zlyhá alebo je prerušený, prosím, spusťte celý postup znova�

PC typu všetko v jednom

Obnova systému

Tento nástroj pomáha obnoviť systém na hodnoty výrobných predvolených nastavení�

Na pevnom disku sa vymažú všetky údaje a všetky nastavenia sa obnovia na hodnoty výrobných predvolieb�

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1� Do nástroja vstúpite voľbou [Recover to factory default] (Obnoviť na výrobné predvoľby)� Činnosť môžete alternatívne ukončiť voľbou [X] alebo stlačením [Esc] na klávesnici�

2� Systém bude obnovený na hodnoty výrobných nastavení� Všetky údaje budú odstránené� Vykonajte zálohu všetkých dôležitých údajov� Pokračujte zvolením

[NEXT] (Ďalej)� Alebo proces zastavte stlačením tlačidla [CANCEl] (Zrušiť)�

3-23

Systémové operácie

3� Zvoľte [OK], aby došlo k obnoveniu systému na hodnoty predvolených nastavení�

3-24

4� Obnovenie systému prebieha� Uvedomte si, že môže nejakú dobu trvať� Nevypínajte napájanie, pretože môže dôjsť k neznámemu poškodeniu systému�

PC typu všetko v jednom

5� Nasledovná správa uvádza, že systém bol úspešne obnovený� Dokončite stlačením tlačidla [OK]� Reštartujte systém a do operačného systému Windows vstúpte obvyklým spôsobom� Ak proces obnovy zlyhá alebo je prerušený, prosím, spusťte celý postup znova�

3-25

Systémové operácie

3-26

Obnova systému (Windows 8.x)

Dôležité

System Recovery Function (Funkcia Obnova systému) je dostupná len v systémoch, ktoré sú štandardne zahrnuté do operačného systému Windows a obslužných programov MSI�

Medzi dôvody na použitie System Recovery Function (Funkcia Obnova systému) môže patriť:

Obnoviť systém späť na pôvodné štandardné nastavenia z výroby�

Keď sa v používanom operačnom systéme vyskytnú nejaké chyby�

Keď je operačný systém napadnutý vírusmi a nemôže normálne fungovať�

Ak chcete nainštalovať OS s inými zabudovanými jazykmi�

Pred aktivovaním System Recovery Function (Funkcia Obnova systému) si vyzálohujte dôležité údaje uložené na pevnom disku vášho systému na iné pamäťové zariadenia�

Ak zlyhá nasledovné riešenie na obnovu vášho systému, o ďalšiu pomoc požiadajte miestneho autorizovaného obchodného zástupcu alebo servisné stredisko�

Vytvorenie disku na obnovu systému

Veľmi vám odporúčame, aby ste si vytvorili disk na obnovu systému ako riešenie zálohy pre prípad závažného zlyhania disku alebo ďalších havárií�

Dvakrát kliknite na ikonu “BurnRecovery” na pracovnej ploche a spustite Recovery

Disc Creation Tool (Nástroj na vytvorenie obnovovacieho disku)� Pri napaľovaní všetkých obnovovacích diskov postupujte podľa pokynov na obrazovke�

PC typu všetko v jednom

Obnova systému pomocou obnovacích CD.

Táto časť je určená používateľom na obnovu systému pomocou predtým vytvorených diskov na obnovu�

Pokračujte podľa nižších pokynov:

1� Do optickej jednotky vložte disk na obnovu�

2� Na pracovnej ploche kliknite na [Settings] (Nastavenia) , potom zvoľte [Change

PC settings] (Zmena nastavenia PC) > [Update and recovery] (Aktualizácia a obnova)�

3� Kliknite na [Recovery] (Obnova) > [Advanced startup] (Rozšírené spúšťanie) a na reštartovanie systému zvoľte [Restart now] (Reštartovať teraz)�

3-27

Systémové operácie

4� Po zavedení operačného systému sa zobrazí nasledovná obrazovka; zvoľte možnosť

[Continue] (Pokračovať)�

5� Keď sa zobrazí nasledovná správa, výber znovu potvrďte stlačeným ktoréhokoľvek klávesu�

3-28

6� Operačný systém Windows začal nahrávanie súborov�

7� Otvorí sa ponuka na obnovu systému� Funkcia [Hard Disk Recovery] (Obnova pevného disku) naformátuje celú mechaniku pevného disku� Na diskovej jednotke s pevným diskom sa vymažú všetky údaje a všetky nastavenia sa obnovia na

štandardné nastavenia z výroby� Možnosť [Hard Disk Recovery] (Obnova pevného disku) vyberte len vtedy, keď zhubné vírusy infikovali vašu diskovú jednotku s pevným diskom a nedá sa nájsť žiadne riešenie, okrem úplného vyčistenia mechaniky pevného disku�

PC typu všetko v jednom

Funkcia [Obnova systémového segmentu] naformátuje len mechaniku C� Len mechanika C bude obnovená na štandardné nastavenie z výroby� Ostatné mechaniky zostanú v pôvodnom stave� Používateľom sa veľmi odporúča, aby na obnovu systému vybrali funkciu [System Partition Recovery] (Obnova systémovej oblasti)�

8� Obnovou systému sa naformátuje segment vašej mechaniky pevného disku� Uistite sa, či máte zálohované dôležité údaje� Kliknutím na tlačidlo [YES] (Áno) pokračujte; kliknutím na tlačidlo [NO] (Nie) zastavte obnovu systému�

Opätovným kliknutím na tlačidlo [YES] (Áno) znovu potvrďte; kliknutím na tlačidlo [NO]

(Nie) zastavte obnovu systému�

3-29

9� Keď je spustená funkcia obnovy systému, NEVYPÍNAJTE výkon systému, pretože by tým mohlo dôjsť k nezistenému poškodeniu systému�

3-30

Systémové operácie

10� Nasledovná správa uvádza, že systém bol úspešne obnovený� Stlačením tlačidla

[OK] reštartujete systém a do operačného systému Windows vojdite obvyklým spôsobom�

11� Keď sa proces obnovy preruší alebo zlyhal, zopakujte tento proces od začiatku�

PC typu všetko v jednom

Obnova z operačného systému

Refresh PC (Obnoviť PC)

Refresh PC (Obnoviť PC) kontroluje, či systémové súbory, register systému Windows a ďalšie dôležité systémové prvky fungujú správne alebo nie; pri nájdení problémov so súbormi systému Windows sa nástroj pokúsi o opravu vášho PC� Ak váš PC funguje dobre, môžete ho obnoviť bez straty osobných súborov�

1� Na pracovnej ploche kliknite na [Settings] (Nastavenia) , potom zvoľte [Change

PC settings] (Zmena nastavenia PC) > [Update and recovery] (Aktualizácia a obnova)�

2� Kliknite na [Recovery] (Obnova) > [Refresh your PC without affecting your files]

(Obnovenie PC bez vplyvu na súbory) a zvoľte [Get started] (Začiatok)�

3-31

3� Zobrazia sa zmeny, ktoré sa počas procesu vykonajú; pokračujte kliknutím na

[Next] (Ďalej)�

Systémové operácie

4� Správa uvádza, že váš PC je pripravený na obnovenie; kliknutím na [Refresh]

(Obnoviť) proces spustíte� Môže to nejakú dobu trvať�

3-32

5� Po dokončení procesu obnovy sa vrátite naspäť na úvodnú obrazovku Start systému Windows, kde nájdete všetky predvolené nástroje systému Windows a miniaplikácie�

PC typu všetko v jednom

Nástroj na resetovanie Reset PC

Pomocou nástroja na resetovanie Reset obnovíte pôvodné výrobné nastavenia�

1� Na pracovnej ploche kliknite na [Settings] (Nastavenia) , potom zvoľte [Change

PC settings] (Zmena nastavenia PC) > [Update and recovery] (Aktualizácia a obnova)�

2� Kliknite na [Recovery] (Obnova) > [Remove everything and reinstall Windows]

(Odstrániť všetko a preinštalovať systém Windows) a zvoľte [Get started]

(Začiatok)�

3� Zobrazia sa zmeny, ktoré sa počas procesu vykonajú; pokračujte kliknutím na [Next]

(Ďalej)�

3-33

Systémové operácie

4� Budete vyzvaní na voľbu jednotky, ktorú chcete vyčistiť na pevnom disku s viacerými oblasťami�

3-34

5� Teraz zvoľte, či chcete odstrániť súbory alebo úplne vyčistiť jednotky podľa vašich potrieb�

6� Teraz ste pripravení na restovanie svojho PC; kliknite na [Reset] (Resetovať) a podľa pokynov na obrazovke svoj PC reštartujte�

advertisement

Related manuals