Príloha A. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Príloha A. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Príloha A

Riešenie problémov

Riešenie problémov

A-2

Môj systém sa nespustí�

1� Skontrolujte, či je systém pripojený k elektrickej zásuvke a je zapnutý�

2� Skontrolujte, či sú sieťový napájací kábel a všetky káble pevne pripojené�

Po zapnutí počítača sa zobrazí správa „Operating System not found“

(Operačný systém nebol nájdený) alebo sa systém Windows nespustí�

1� Skontrolujte, že v optickej jednotke sa nenachádza spúšťací disk CD/DVD� Ak

áno, vyberte disk CD/DVD a reštartujte počítač�

2� V nastaveniach BIOS skontrolujte nastavenia priority zariadenia na zavedenie systému�

Systém sa nedá vypnúť�

Najlepším spôsobom vypnutia počítača je vypnutie pomocou ikony Shut Down

(Vypnutie) v rámci operačného systému� Používanie iných spôsobov, vrátane spôsobov uvedených nižšie, môže mať za následok poškodenie údajov� Ak postup vypnutia pomocou ikony Shut Down (Vypnutie) nefunguje, zvoľte jeden z nasledujúcich spôsobov:

1� Stlačte klávesy Ctrl+Alt+Del a potom zvoľte Shut Down (Vypnutie)�

2� Stlačte a podržte hlavný vypínač, kým sa systém nevypne�

3� Odpojte sieťový napájací kábel zo systému�

Môj mikrofón nefunguje�

1� Ak ide o zabudovaný mikrofón, skontrolujte, či nie je stlmený, a to v položke

Start (Štart) > Control Panel (Ovládací panel) > Sounds and Audio Devices

(Zvuky a zvukové zariadenia) > Audio (Zvuk)�

2� Ak používate externý mikrofón, skontrolujte jeho pripojenie ku konektoru na pripojenie mikrofónu�

Internetové pripojenie má problémy�

1� Ak máte problémy s pripojením k svojmu poskytovateľovi internetových služieb

(ISP), overte, či ISP nemá technické problémy�

2� Skontrolujte sieťové nastavenia a pripojenie, a skontrolujte, že systém je správne nakonfigurovaný na prístup k internetu�

3� Rýchlosť prenosu údajov v bezdrôtovej sieti LAN je ovplyvnená vzdialenosťou a prekážkami medzi zariadeniami a prístupovými bodmi� Na maximalizovanie rýchlosti prenosu údajov zvoľte prístupový bod najbližšie k svojmu systému�

PC typu všetko v jednom

Systémové reproduktory nefungujú�

1� V zmiešavači zvuku zvoľte hlavné nastavenie zvuku�

2� Ak používate aplikáciu, ktorá má vlastné ovládanie zvuku, skontrolujte stlmenie zvuku�

3� Ak máte ku konektoru na pripojenie slúchadiel pripojený kábel na prenos zvukového signálu, odpojte ho�

4� Ak systému obsahuje funkciu OSD, nastavte hlasitosť v OSD�

Nedokážem prehrávať disky CD/DVD na jednotke DVD-ROM v rámci systému�

1� Skontrolujte, že potlač na disku CD/DVD smeruje nahor�

2� Ak disk CD/DVD vyžaduje používanie softvéru, softvér správne nainštalujte podľa pokynov programu�

3� Ak sa pri prehrávaní DVD zobrazí výstraha ohľadne kódu regiónu, problém môže byť v nekompatibilite DVD s jednotkou DVD-ROM vášho systému� Kód regiónu je zobrazený na obale disku�

4� Ak vidíte obraz, ale nepočujte zvuk, skontrolujte prehrávač médií� Taktiež skontrolujte, že reproduktory, ani hlavné nastavenie zvuku v zmiešavači zvuku nie sú stlmené�

5� Skontrolujte správnosť nainštalovania ovládačov� Kliknite na Start (Štart) >

Control Panel (Ovládací panel) > System (Systém) > Device Manager (Správca zariadení)�

6� Špinavý alebo poškriabaný disk môže spôsobiť zamrznutie počítača pri pokuse o načítanie disku� Ak je to potrebné, reštartujte počítač, vyberte disk a skontrolujte, či nie je špinavý alebo poškriabaný�

7� Na prehrávanie obrazu na disku DVD používajte softvér na prehrávanie diskov

DVD, ako je PowerDVD alebo WinDVD�

Tácka mojej jednotky DVD-ROM sa neotvorí�

1� Skontrolujte, či je zapnutý počítač�

2� Na jednotke DVD-ROM stlačte tlačidlo Eject (Vysunúť)�

3� Ak tlačidlo Eject (Vysunúť) nefunguje, otvorte tácku zasunutím ostrého,

špicatého predmetu do otvoru vedľa tlačidla Eject (Vysunúť)�

Na monitore systému sa nič nezobrazuje�

1� Skontrolujte, či je systém pripojený k elektrickej zásuvke a je zapnutý�

2� Systém je možno v pohotovostnom režime� Zobrazenie zaktivujte stlačením ktoréhokoľvek klávesu�

A-3

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals