Politika zaštite prirodne sredine. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16


Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Politika zaštite prirodne sredine. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

Sve-u-jednom PC

Politika zaštite prirodne sredine

Proizvod je dizajniran da omogući ispravno ponovno korišćenje delova i da se reciklira, i ne treba ga baciti na kraju njegovog životnog veka�

Korisnici treba da kontaktiraju lokalnu, ovlaštenu tačku prikupljanja radi recikliranja i odbacivanja proizvoda na kraju životnog veka�

Posetite MSI internet prezentaciju da pronađete lokalnog distributera za više informacija o recikliranju�

Korisnici mogu takođe da nas pronađu na adresi gpcontdev@msi�com za informacije vezane za ispravno odbacivanje, vraćanje, recikliranje i rasklapanje MSI proizvoda�

Informacije o hemijskim supstancama

U saglasnosti sa propisima o hemijskim supstancama, kao što je EU REACH propis (uredba

EC br� 1907/2006 doneta od strane Evropskog parlamenta i Saveta), MSI je obezbedio informacije o hemijskim supstancama sadržanim u svojim proizvodima na adresi: http://www�msi�com/html/popup/csr/evmtprtt_pcm�html

Informacije o bateriji

Evropska unija:

Baterije, pakete baterija i akumulatore ne treba odbacivati sa nesortiranim kućnim otpadom� Koristite javna mesta za prikupljanje otpada, reciklirajte, ili ih tretirajte u skladu sa lokalnim propisima�

Tajvan:

Za bolju zaštitu prirodne sredine, odbačene baterije treba da se odvojeno prikupe radi recikliranja ili posebnog odbacivanja� v

Kalifornija, SAD:

Baterija u obliku dugmeta može da sadrži perhlorat i zahteva poseban postupak prilikom reciklaže ili odbacivanja u državi Kalifornija�

Radi više informacija posetite: http://www�dtsc�ca�gov/hazardouswaste/perchlorate/

Opasnost od eksplozije ukoliko se baterija ne postavi kako treba� Zamenite isključivo istom ili ekvivalentnom vrstom baterije koju preporučuje proizvođač�

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals