Sikkerhedsvejledninger. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16

Add to my manuals
59 Pages

advertisement

Sikkerhedsvejledninger. MSI Aegis RS, Codex XE Plus 9th, MS-AF16, MS-AF18, GF63 Thin (Intel® 10th Gen)(GeForce® GTX), MMS-AF16 | Manualzz

vi

Forord

Sikkerhedsvejledninger

Læs omhyggeligt sikkerhedsvejledningerne helt igennem�

Alle forsigtighedsforanstaltninger og advarsler skal overholdes�

Behold den medfølgende brugermanual til senere reference�

Udstyret må ikke komme nær fugt og høje temperaturer�

Læg udstyret på en fast, flad overflade, inden det stilles op�

Kontroller, at spændingen er inden for sikkerhedsmarginalen og er stillet korrekt til den stedlige spænding på 100-240 V, inden udstyret sættes til en stikkontakt� Deaktiver ikke stikkets beskyttende jordforbindelsesben�

Udstyret skal forbindes til en stikkontakt med jordforbindelse�

Du skal altid trække elledningen ud af stikkontakten, inden du isætter kort eller moduler�

For at opnå nul energiforbrug, skal du altid fjerne el-ledningen fra stikkontakten eller slukke for denne, hvis pc'en ikke skal bruges i en given tid�

Ventilatoren i kabinettet bruges til luftkonvektion og til at forhindre, at udstyret overophedes� Tildæk ikke ventilatoren�

Opbevar ikke udstyret i omgivelser med en opbevaringstemperatur på over

60 O C eller under 0 O C � Det kan skade udstyret�

BEMÆRK: Den maksimale arbejdstemperatur er cirka 40 O C�

Alt-i-En pc

Hæld aldrig nogen form for væske i åbningerne, da det kan forårsage skade eller elektrisk stød�

Anbring el-ledningen således, at der ikke trædes på den� Anbring ikke andre genstande ovenpå ledningen�

Når koaksialkablet til tv-tuneren monteres, skal det sikres, at metalafskærmningen er forsvarligt forbundet til det beskyttende jordforbindelsessystem i bygningen�

Kabeldistributionssystem skal jordforbindes i overensstemmelse med ANSI/NFPA 70, "National Electrical Code (NEC)", afsnit 820�93 vedrørende jordforbindelse af et koaksialkabels ydre, ledende afskærmning�

Hold altid stærkt magnetiske eller elektriske ting væk fra udstyret�

Skulle nogle af de følgende situationer opstå, skal udstyres efterses af autoriserede servicefolk:

El-ledningen eller -stikket er blevet beskadiget�

Der er trængt væske ind i udstyret�

Udstyret har været udsat for fugt�

Udstyret virker ikke rigtigt, eller det virker ikke i overensstemmelse med anvisningerne i brugermanualen�

Udstyret har været tabt og er beskadiget�

Udstyret har tydelige tegn på beskadigelser�

1�

2�

Det optiske lagerudstyr er klassificeret som KLASSE 1 LASERPRODUKT�

Benyttelse af reguleringer eller indstillinger eller udførelse af procedurer andre end de angivne forbydes�

Rør ikke linsen inde i drevet� vii

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals